Plutarch, De faciae quae in orbe lunae apparet, section 16 2:

(플루타르코스, De faciae quae in orbe lunae apparet, section 16 2:)

"ἀλλὰ τἄλλα , μὲν ἴσωσ ἄστρα καὶ τὸν ὅλον οὐρανὸν εἴσ τινα φύσιν καθαρὰν καὶ εἰλικρινῆ καὶ τῆσ κατὰ πάθοσ ἀπηλλαγμένην μεταβολῆσ τιθεμένοισ ὑμῖν καὶ κύκλον ἄγουσιν ἀιδίου καὶ ἀτελευτήτου περιφορᾶσ οὐκ ἄν τισ ἔν γε τῷ νῦν διαμάχοιτο, καίτοι μυρίων οὐσῶν ἀποριῶν. ὅταν δὲ καταβαίνων ὁ λόγοσ οὕτω θίγῃ τῆσ σελήνησ, οὐκέτι φυλάττει τὴν ἀπάθειαν ἐν αὐτῇ καὶ τὸ κάλλοσ ἐκεῖνο τοῦ σώματοσ ἀλλ’ ἵνα τὰσ ἄλλασ ἀνωμαλίασ καὶ διαφορὰσ ἀφῶμεν, αὐτὸ τοῦτο τὸ διαφαινόμενον πρόσωπον πάθει τινὶ τῆσ οὐσίασ ἢ ἀναμίξει πωσ ἑτέρασ ἐπιγέγονε· "πάσχει δέ τι καὶ τὸ μιγνύμενον· "ἀποβάλλει γὰρ τὸ εἰλικρινέσ, βίᾳ τοῦ χείρονοσ ἀναπιμπλάμενον. "αὐτῆσ δὲ νώθειαν καὶ τάχουσ ἀμβλύτητα καὶ τὸ θερμὸν ἀδρανὲσ καὶ ἀμαυρόν, ᾧ κατὰ τὸν Ιὤνα μέλασ οὐ πεπαίνεται βότρυσ, εἰσ τί θησόμεθα πλὴν ἀσθένειαν αὐτῆσ καὶ πάθοσ, εἰ πάθουσ ἀιδίῳ σώματι καὶ ὀλυμπίῳ μέτεστιν; "ὅλωσ γάρ, ὦ φίλε Ἀριστότελεσ, γῆ μὲν οὖσα πάγκαλόν τι χρῆμα καὶ σεμνὸν ἀναφαίνεται καὶ κεκοσμημένον· "ὡσ δ’ ἄστρον ἢ φῶσ ἤ τι σῶμα θεῖον καὶ οὐράνιον, δέδια μὴ ἄμορφοσ καὶ ἀπρεπὴσ καὶ καταισχύνουσα τὴν καλὴν ἐπωνυμίαν εἴ γε τῶν ἐν οὐρανῷ τοσούτων τὸ πλῆθοσ ὄντων μόνη φωτὸσ ἀλλοτρίου δεομένη περίεισι κατὰ Παρμενίδην αἰεὶ παπταίνουσα πρὸσ αὐγὰσ ἠελίοιο ὁ μὲν οὖν ἑταῖροσ ἐν, τῇ διατριβῇ τοῦτο δὴ τὸ Ἀναξαγόρειον ἀποδεικνὺσ ὡσ ἥλιοσ ἐντίθησι τῇ σελήνῃ τὸ λαμπρόν εὐδοκίμησεν· "ἐγὼ δὲ ταῦτα μὲν οὐκ ἐρῶ, ἃ παρ’ ὑμῶν· "ἢ μεθ’ ὑμῶν ἔμαθον, ἑκὼν δὲ πρὸσ τὰ λοιπὰ βαδιοῦμαι. "φωτίζεσθαι τοίνυν τὴν σελήνην οὐχ ὡσ ὑέλον ἢ κρύσταλλον ἐλλάμψει καὶ διαφαύσει τοῦ ἡλίου πιθανόν ἐστιν· "οὐδ’ αὖ κατὰ σύλλαμψίν τινα καὶ συναυγασμόν, ὥσπερ αἱ δᾷδεσ αὐξομένου τοῦ φωτόσ· "οὕτω γὰρ οὐδὲν ἧττον ἐν νουμηνίαισ ἢ διχομηνίαισ ἔσται πανσέληνοσ· "ἡμῖν, εἰ μὴ στέγει μηδ’ ἀντιφράττει τὸν ἥλιον ἀλλὰ διίησιν ὑπὸ μανότητοσ ἢ κατὰ σύγκρασιν εἰσλάμπει; "καὶ συνεξάπτει περὶ αὐτὴν τὸ φῶσ. οὐ γὰρ ἔστιν ἐκκλίσεισ οὐδ’ ἀποστροφὰσ αὐτῆσ, ὥσπερ ὅταν ᾖ διχότομοσ καὶ ἀμφίκυρτοσ ἢ μηνοειδήσ, αἰτιᾶσθαι περὶ τὴν σύνοδον ἀλλὰ κατὰ στάθμην, φησὶ Δημόκριτοσ, ἱσταμένη τοῦ φωτίζοντοσ ὑπολαμβάνει καὶ δέχεται τὸν ἥλιον· "ὥστ’ αὐτήν τε φαίνεσθαι καὶ διαφαίνειν ἐκεῖνον εἰκὸσ ἦν. ἡ δὲ πολλοῦ δεῖ τοῦτο ποιεῖν· "αὐτή τε γὰρ ἄδηλόσ ἐστι τηνικαῦτα κἀκεῖνον ἀπέκρυψε καὶ ἠφάνισε πολλάκισ ἀπεσκέδασεν δὲ οἱ αὐγάσ ὥσπερ φησιν Ἐμπεδοκλῆσ ἐσ γαῖαν καθύπερθεν, ἀπεσκνίφωσε δὲ γαίησ τόσσον, ὅσον τ’ εὖροσ γλαυκώπιδοσ ἔπλετο μήνησ, καθάπερ εἰσ νύκτα καὶ σκότοσ οὐκ εἰσ ἄστρον ἑτερο τοῦ φωτὸσ ἐμπεσόντοσ. "ὃ δὲ λέγει Ποσειδώνιοσ, ὡσ ὑπὸ βάθουσ τῆσ σελήνησ οὐ περαιοῦται δι’ αὐτῆσ τὸ τοῦ ἡλίου φῶσ πρὸσ ἡμᾶσ, ἐλέγχεται καταφανῶσ. ὁ γὰρ ἀὴρ ἄπλετοσ ὢν καὶ βάθοσ ἔχων πολλαπλάσιον τῆσ σελήνησ ὅλοσ ἐξηλιοῦται καὶ καταλάμπεται ταῖσ αὐγαῖσ. ἀπολείπεται τοίνυν τὸ τοῦ Ἐμπεδοκλέουσ, ἀνακλάσει τινὶ τοῦ ἡλίου πρὸσ τὴν σελήνην γίγνεσθαι τὸν ἐνταῦθα φωτισμὸν ἀπ’ αὐτῆσ; ". ὅθεν οὐδὲ θερμὸν οὐδὲ λαμπρὸν ἀφικνεῖται πρὸσ ἡμᾶσ, ὥσπερ ἦν εἰκόσ, ἐξάψεωσ καὶ μίξεωσ φώτων γεγενημένησ. "ἀλλ’ οἱο͂ν αἵ τε φωναὶ κατὰ τὰσ ἀνακλάσεισ ἀμαυροτέραν ἀναφαίνουσι τὴν τοῦ φθέγματοσ αἵ τε πληγαὶ τῶν ἀφαλλομένων βελῶν μαλακώτεραι προσπίπτουσιν·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION