Plutarch, De defectu oraculorum, section 13

(플루타르코스, De defectu oraculorum, section 13)

"παράδειγμα δὲ τῷ λόγῳ Ξενοκράτησ μὲν ὁ Πλάτωνοσ; "ἑταῖροσ ἐποιήσατο τὸ τῶν τριγώνων, θείῳ μὲν ἀπεικάσασ· "τὸ ἰσόπλευρον θνητῷ δὲ τὸ σκαληνὸν τὸ δ’ ἰσοσκελὲσ δαιμονίῳ· "τὸ μὲν γὰρ ἴσον πάντῃ τὸ δ’ ἄνισον πάντῃ , τὸ δὲ πῆ μὲν ἴσον πῆ δ’ ἄνισον, ὥσπερ ἡ δαιμόνων φύσισ ἔχουσα καὶ πάθοσ θνητοῦ καὶ θεοῦ δύναμιν. "ἡ δὲ φύσισ αἰσθητὰσ εἰκόνασ ἐξέθηκε καὶ ὁμοιότητασ ὁρωμένασ, θεῶν μὲν ἥλιον καὶ ἄστρα θνητῶν δὲ σέλα καὶ κομήτασ καὶ διᾴττοντασ, ὡσ Εὐριπίδησ εἴκασεν ἐν οἷσ εἶπεν ὁ δ’ ἄρτι θάλλων σάρκα, διοπετὴσ; "ὅπωσ ἀστὴρ ἀπέσβη , πνεῦμ’ ἀφεὶσ ἐσ αἰθέρα. "μικτὸν δὲ σῶμα καὶ μίμημα δαιμόνιον ὄντωσ τὴν σελήνην, τῷ τῇ τούτου τοῦ γένουσ συνᾴδειν περιφορᾷ, φθίσεισ φαινομένασ δεχομένην καὶ αὐξήσεισ καὶ μεταβολὰσ ὁρῶντεσ, οἱ μὲν ἄστρον γεῶδεσ οἱ δ’ ὀλυμπίαν γῆν οἱ δὲ χθονίασ ὁμοῦ καὶ οὐρανίασ κλῆρον Ἑκάτησ προσεῖπον. "ὥσπερ οὖν εἰ τὸν ἀέρα τισ ἀνέλοι καὶ ὑποσπάσειε τὸν μεταξὺ γῆσ καὶ σελήνησ, ἐν μέσῳ κενῆσ καὶ ἀσυνδέτου χώρασ γενομένησ τὴν ἑνότητα διαλύσει καὶ τὴν κοινωνίαν τοῦ παντόσ, οὕτωσ οἱ δαιμόνων γένοσ μὴ ἀπολείποντεσ, ἀνεπίμικτα τὰ τῶν θεῶν καὶ ἀνθρώπων ποιοῦσι καὶ ἀσυνάλλακτα , τὴν ἑρμηνευτικὴν , ὡσ Πλάτων ἔλεγεν, καὶ διακονικὴν ἀναιροῦντεσ φύσιν , ἢ πάντα φύρειν ἅμα καὶ ταράττειν ἀναγκάζουσιν ἡμᾶσ τοῖσ ἀνθρωπίνοισ πάθεσι καὶ πράγμασι τὸν, θεὸν ἐμβιβάζοντασ καὶ κατασπῶντασ ἐπὶ τὰσ χρείασ, ὥσπερ αἱ Θετταλαὶ λέγονται τὴν σελήνην. "ἀλλ’ ἐκείνων μὲν ἐν γυναιξὶ τὸ πανοῦργον ἔσχε πίστιν , Ἀγλαονίκησ τῆσ Ἡγήτοροσ, ὥσ φασιν, ἀστρολογικῆσ γυναικόσ, ἐν ἐκλείψει σελήνησ ἀεὶ προσποιουμένησ γοητεύειν καὶ καθαιρεῖν αὐτήν. ἡμεῖσ δὲ μήτε μαντείασ τινὰσ ἀθειάστουσ εἶναι λέγοντασ ἢ τελετὰσ καὶ ὀργιασμοὺσ ἀμελουμένουσ ὑπὸ θεῶν ἀκούωμεν μήτ’ αὖ πάλιν τὸν θεὸν ἐν τούτοισ ἀναστρέφεσθαι καὶ παρεῖναι καὶ συμπραγματεύεσθαι δοξάζωμεν, ἀλλ’ οἷσ δίκαιόν ἐστι ταῦτα λειτουργοῖσ θεῶν ἀνατιθέντεσ ὥσπερ ὑπηρέταισ καὶ γραμματεῦσι, δαίμονασ νομίζωμεν ἐπισκόπουσ θείων ἱερῶν καὶ μυστηρίων ὀργιαστάσ· "ἄλλουσ δὲ τῶν ὑπερηφάνων καὶ μεγάλων τιμωροὺσ ἀδικιῶν περιπολεῖν. τοὺσ δὲ πάνυ σεμνῶσ ὁ Ἡσίοδοσ ἁγνούσ προσεῖπε πλουτοδότασ, καὶ τοῦτο γέρασ βασιλήιον ἔχοντασ, βασιλικοῦ τοῦ εὖ ποιεῖν ὄντοσ. "εἰσὶ γάρ, ὡσ ἀνθρώποισ, καὶ δαίμοσιν ἀρετῆσ διαφοραὶ καὶ τοῦ παθητικοῦ καὶ ἀλόγου τοῖσ μὲν ἀσθενὲσ καὶ ἀμαυρὸν ἔτι λείψανον ὥσπερ περίττωμα, τοῖσ δὲ πολὺ καὶ δυσκατάσβεστον ἔνεστιν, ὧν ἴχνη καὶ σύμβολα πολλαχοῦ θυσίαι καὶ τελεταὶ καὶ μυθολογίαι σῴζουσι καὶ διαφυλάττουσιν ἐνδιεσπαρμένα.

SEARCH

MENU NAVIGATION