Plutarch, chapter 6

(플루타르코스, chapter 6)

ὁ δὲ Κράσσοσ ὀκτὼ μῆνασ οὕτω διαγαγὼν καὶ διακλαπείσ, ἅμα τῷ πυθέσθαι τὴν Κίννα τελευτὴν φανερὸσ γενόμενοσ, συνδραμόντων πρὸσ αὑτὸν οὐκ ὀλίγων ἀνθρώπων, ἐπιλεξάμενοσ δισχιλίουσ καὶ πεντακοσίουσ ἐπήρχετο τὰσ πόλεισ· καὶ μίαν γε διήρπασε Μαλάκην, ὡσ πολλοὶ γεγράφασιν, αὐτὸν δέ φασιν ἀρνεῖσθαι καὶ διαμάχεσθαι πρὸσ τοὺσ λέγοντασ, ἐκ τούτου συναγαγὼν πλοῖα καὶ διαπεράσασ εἰσ Λιβύην ἀφίκετο πρὸσ Μέτελλον Πίον, ἔνδοξον ἄνδρα, συνειλοχότα στρατιὰν οὐκ εὐκαταφρόνητον. οὐ πολὺν δὲ χρόνον ἐνταῦθα παρέμεινεν, ἀλλὰ στασιάσασ τῷ Μετέλλῳ πρὸσ Σύλλαν ἀπῆρε, και συνὴν ἐν τοῖσ μάλιστα τιμώμενοσ, ἐπεὶ δὲ διαβὰσ εἰσ Ἰταλίαν ὁ Σύλλασ πάντασ ἐβούλετο τοὺσ σὺν αὐτῷ νέουσ ἔχειν ἐνεργοὺσ καὶ πρὸσ ἄλλην ἄλλον ἔταττε πρᾶξιν, ἀποστελλόμενοσ εἰσ Μαρσοὺσ ἐπὶ στρατιὰν ὁ Κράσσοσ ᾔτει φύλακασ·

ἡ γὰρ πάροδοσ ἦν παρὰ τοὺσ πολεμίουσ. οὕτω παθών τι καὶ παροξυνθεὶσ ὁ Κράσσοσ εὐθὺσ ἐξῆλθε, καὶ διὰ τῶν πολεμίων ὠσάμενοσ εὐρώστωσ δύναμίν τε συχνὴν ἤθροισε καὶ πρόθυμον αὑτὸν ἐν τοῖσ ἀγῶσι τῷ Σύλλᾳ παρεῖχεν.

ἀπ’ ἐκείνων δὲ τῶν πράξεων λέγουσιν αὐτῷ πρῶτον ἐγγενέσθαι τὴν πρὸσ Πομπήιον ὑπὲρ δόξησ ἅμιλλαν καὶ φιλοτιμίαν.

ὁ γὰρ Πομπήιοσ ἡλικίᾳ τε λειπόμενοσ αὐτοῦ καὶ πατρὸσ γεγονὼσ ἀδοξήσαντοσ ἐν Ῥώμῃ καὶ μισηθέντοσ ἔσχατον μῖσοσ ὑπὸ τῶν πολιτῶν, ἐν ἐκείνοισ τοῖσ πράγμασιν ἐξέλαμψε καὶ διεφάνη μέγασ, ὥστε Σύλλαν, ἃ πρεσβυτέροισ καὶ ἰσοτίμοισ οὐ πάνυ πολλάκισ παρεῖχεν, ὑπεξανίστασθαι προσιόντοσ αὐτοῦ καὶ κεφαλὴν ἀποκαλύπτεσθαι καὶ προσειπεῖν αὐτοκράτορα. ταῦτα διέκαιε καὶ παρώξυνε τὸν Κράσσον οὐκ ἀλόγωσ ἐλασσούμενον.

Ἐμπειρίᾳσ τε γὰρ ἐνδεὴσ ἦν καὶ τῶν πράξεων αὐτοῦ τὴν χάριν ἀφῄρουν αἱ συγγενεῖσ κῆρεσ ἐπιφερόμεναι, φιλοκέρδεια καὶ μικρολογία. καὶ γὰρ πόλιν Ὀμβρικὴν Τουδερτίαν ἑλών ἔδοξε πλεῖστα τῶν χρημάτων σφετερίσασθαι, καὶ διεβλήθη πρὸσ Σύλλαν. ἀλλ’ ἔν γε τῷ περὶ τὴν Ῥώμην ἀγῶνι πάντων γενομένῳ μεγίστῳ καὶ τελευταίῳ Σύλλασ μὲν ἡττήθη, τῶν κατ’ αὑτὸν ὠσθέντων καὶ συντριβέντων, Κράσσοσ δὲ τὸ δεξιὸν κέρασ ἔχων ἐνίκησε καὶ μέχρι νυκτὸσ διώξασ τοὺσ πολεμίουσ ἔπεμψε πρὸσ Σύλλαν, δεῖπνον αἰτῶν τοῖσ στρατιώταισ καὶ τὸ κατόρθωμα φράζων.

ἐν δὲ Βρεττίοισ λέγεται καὶ προγράψαι τινὰ οὐ Σύλλα κελεύσαντοσ, ἀλλ’ ἐπὶ χρηματισμῷ, δι’ ὃ καὶ Σύλλαν καταγνόντα πρὸσ μηθὲν ἔτι χρῆσθαι δημόσιον αὐτῷ.

καίτοι δεινότατοσ ἦν Κράσσοσ πάντασ ἀνθρώπουσ κολακείᾳ κατεργάσασθαι, πάλιν δ’ αὐτὸσ ὑπὸ πάντων διὰ κολακείασ εὐάλωτοσ, ἴδιον δὲ κἀκεῖνο περὶ αὐτοῦ λέγεται, φιλοκερδέστατον ὄντα μάλιστα μισεῖν καὶ λοιδορεῖν τοὺσ ὁμοίουσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION