Plutarch, Κίμων, chapter 10

(플루타르코스, Κίμων, chapter 10)

ἤδη δ’ εὐπορῶν ὁ Κίμων ἐφόδια τῆσ στρατηγίασ ἃ καλῶσ ἀπὸ τῶν πολεμίων ἔδοξεν ὠφελῆσθαι κάλλιον ἀνήλισκεν εἰσ τοὺσ πολίτασ. τῶν τε γὰρ ἀγρῶν τοὺσ φραγμοὺσ ἀφεῖλεν, ἵνα καὶ τοῖσ ξένοισ καὶ τῶν πολιτῶν τοῖσ δεομένοισ ἀδεῶσ ὑπάρχῃ λαμβάνειν τῆσ ὀπώρασ, καὶ δεῖπνον οἴκοι παρ’ αὐτῷ λιτὸν μέν, ἀρκοῦν δὲ πολλοῖσ, ἐποιεῖτο καθ’ ἡμέραν, ἐφ’ ὃ τῶν πενήτων ὁ βουλόμενοσ εἰσῄει καὶ διατροφὴν εἶχεν ἀπράγμονα, μόνοισ τοῖσ δημοσίοισ σχολάζων. ὡσ δ’ Ἀριστοτέλησ φησίν, οὐχ ἁπάντων Ἀθηναίων, ἀλλὰ τῶν δημοτῶν αὐτοῦ Λακιαδῶν παρεσκευάζετο τῷ βουλομένῳ τὸ δεῖπνον.

αὐτῷ δὲ νεανίσκοι παρείποντο συνήθεισ ἀμπεχόμενοι καλῶσ, ὧν ἕκαστοσ, εἴ τισ συντύχοι τῷ Κίμωνι τῶν ἀστῶν πρεσβύτεροσ ἠμφιεσμένοσ ἐνδεῶσ, διημείβετο πρὸσ αὐτὸν τὰ ἱμάτια· καὶ τὸ γινόμενον ἐφαίνετο σεμνόν. οἱ δ’ αὐτοὶ καὶ νόμισμα κομίζοντεσ ἄφθονον παριστάμενοι τοῖσ κομψοῖσ τῶν πενήτων ἐν ἀγορᾷ σιωπῇ τῶν κερματίων ἐνέβαλλον εἰσ τὰσ χεῖρασ.

ὧν δὴ καὶ Κρατῖνοσ ὁ κωμικὸσ ἐν Ἀρχιλόχοισ ἐοίκε μεμνῆσθαι διὰ τούτων· κἀγὼ γὰρ ηὔχουν Μητρόβιοσ ὁ γραμματεὺσ σὺν ἀνδρὶ θείῳ καὶ φιλοξενωτάτῳ καὶ πάντ’ ἀρίστῳ τῶν Πανελλήνων πρὸ τοῦ Κίμωνι λιπαρὸν γῆρασ εὐωχούμενοσ αἰῶνα πάντα συνδιατρίψειν.

ὁ δὲ λιπὼν βέβηκε πρότεροσ. ἔτι τοίνυν Γοργίασ μὲν ὁ Λεοντῖνόσ φησι τὸν Κίμωνα τὰ χρήματα κτᾶσθαι μὲν ὡσ χρῷτο, χρῆσθαι δὲ ὡσ τιμῷτο, Κριτίασ δὲ τῶν τριάκοντα γενόμενοσ ἐν ταῖσ ἐλεγείαισ εὔχεται·

πλοῦτον μὲν Σκοπαδῶν, μεγαλοφροσύνην δὲ Κίμωνοσ, νίκασ δ’ Ἀρκεσίλα τοῦ Λακεδαιμονίου. καίτοι Λίχαν γε τὸν Σπαρτιάτην ἀπ’ οὐδενὸσ ἄλλου γινώσκομεν ἐν τοῖσ Ἕλλησιν ὀνομαστὸν γενόμενον ἢ ὅτι τοὺσ ξένουσ ἐν ταῖσ γυμνοπαιδίαισ ἐδείπνιζεν· ἡ δὲ Κίμωνοσ ἀφθονία καὶ τὴν παλαιὰν τῶν Ἀθηναίων φιλοξενίαν καὶ φιλανθρωπίαν ὑπερέβαλεν. οἱ μὲν γάρ, ἐφ’ οἷσ ἡ πόλισ μέγα φρονεῖ δικαίωσ, τό τε σπέρμα τῆσ τροφῆσ εἰσ τοὺσ Ἕλληνασ ἐξέδωκαν ὑδάτων τε πηγαίων καὶ πυρὸσ ἔναυσιν χρῄζουσιν ἀνθρώποισ ἐδίδαξαν,ὁ δὲ τὴν μὲν οἰκίαν τοῖσ πολίταισ πρυτανεῖον ἀποδείξασ κοινόν, ἐν δὲ τῇ χώρᾳ καρπῶν ἑτοίμων ἀπαρχὰσ καὶ ὅσα ὡρ͂αι καλὰ φέρουσι χρῆσθαι καὶ λαμβάνειν ἅπαντα τοῖσ ξένοισ παρέχων, τρόπον τινὰ τὴν ἐπὶ Κρόνου μυθολογουμένην κοινωνίαν εἰσ τὸν βίον αὖθισ κατῆγεν.

οἱ δὲ ταῦτα κολακείαν ὄχλου καὶ δημαγωγίαν εἶναι διαβάλλοντεσ ὑπὸ τῆσ ἄλλησ ἐξηλέγχοντο τοῦ ἀνδρὸσ προαιρέσεωσ ἀριστοκρατικῆσ καὶ Λακωνικῆσ οὔσησ, ὅσ γε καὶ Θεμιστοκλεῖ πέρα τοῦ δέοντοσ ἐπαίροντι τὴν δημοκρατίαν ἀντέβαινε μετ’ Ἀριστείδου, καὶ πρὸσ Ἐφιάλτην ὕστερον χάριτι τοῦ δήμου καταλύοντα τὴν ἐξ Ἀρείου πάγου βουλὴν διηνέχθη, λημμάτων δὲ δημοσίων τοὺσ ἄλλουσ πλὴν Ἀριστείδου καὶ Ἐφιάλτου πάντασ ἀναπιμπλαμένουσ ὁρῶν, αὑτὸν ἀδέκαστον καὶ ἄθικτον ἐκ τῇ πολιτείᾳ δωροδοκίασ καὶ πάντα προῖκα καὶ καθαρῶσ πράττοντα καὶ λέγοντα διὰ τέλουσ παρέσχε.

λέγεταί γέ τοι Ῥοισάκην τινὰ βάρβαρον ἀποστάτην βασιλέωσ ἐλθεῖν μετὰ χρημάτων πολλῶν εἰσ Ἀθήνασ, καὶ σπαραττόμενον ὑπὸ τῶν συκοφαντῶν καταφυγεῖν πρὸσ Κίμωνα, καὶ θεῖναι παρὰ τὴν αὔλειον αὐτοῦ φιάλασ δύο, τὴν μὲν ἀργυρείων ἐμπλησάμενον Δαρεικῶν, τὴν δὲ χρυσῶν·

ἰδόντα δὲ τὸν Κίμωνα καὶ μειδιάσαντα πυθέσθαι τοῦ ἀνθρώπου, πότερον αἱρεῖται Κίμωνα μισθωτὸν ἢ φίλον ἔχειν· "ταῦτ’ ἄπιθι μετὰ σεαυτοῦ κομίζων·

"χρήσομαι γὰρ αὐτοῖσ ὅταν δέωμαι φίλοσ γενόμενοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION