Plutarch, Amatorius, section 25

(플루타르코스, Amatorius, section 25)

"Κιουίλιοσ γάρ, ὁ τὴν ἐν Γαλατίᾳ κινήσασ ἀπόστασιν, ἄλλουσ τε πολλοὺσ ὡσ εἰκὸσ ἔσχε κοινωνοὺσ καὶ Σαβῖνον ἄνδρα νέον οὐκ ἀγεννῆ, πλούτῳ δὲ καὶ δόξῃ ἀνθρώπων πάντων ἐπιφανέστατον. "ἁψάμενοι δὲ πραγμάτων μεγάλων ἐσφάλησαν καὶ δίκην δώσειν προσδοκῶντεσ οἱ μὲν αὑτοὺσ ἀνῄρουν, οἱ δὲ φεύγοντεσ ἡλίσκοντο. "τῷ δὲ Σαβίνῳ τὰ μὲν ἄλλα πράγματα ῥᾳδίωσ παρεῖχεν ἐκποδὼν γενέσθαι καὶ καταφυγεῖν εἰσ τοὺσ βαρβάρουσ· "ἣν δὲ γυναῖκα πασῶν ἀρίστην ἠγμένοσ ἦν ‐ ἐκεῖ μὲν Ἐμπονὴν ἐκάλουν, Ἑλληνιστὶ δ’ ἄν τισ Ἡρωίδα προσαγορεύσειεν· "‐ οὔτ’ ἀπολιπεῖν δυνατὸσ ἦν οὔτε μεθ’ ἑαυτοῦ κομίζειν. "ἔχων οὖν κατ’ ἀγρὸν ἀποθήκασ χρημάτων ὀρυκτὰσ ὑπογείουσ, ἃσ δύο μόνοι τῶν ἀπελευθέρων συνῄδεσαν, τοὺσ μὲν ἄλλουσ ἀπήλλαξεν οἰκέτασ, ὡσ μέλλων φαρμάκοισ ἀναιρεῖν ἑαυτόν, δύο δὲ πιστοὺσ παραλαβὼν εἰσ τὰ ὑπόγεια κατέβη· "πρὸσ δὲ τὴν γυναῖκα Μαρτιάλιον ἔπεμψεν ἀπελεύθερον ἀπαγγελοῦντα τεθνάναι μὲν ὑπὸ φαρμάκων, συμπεφλέχθαι δὲ μετὰ τοῦ σώματοσ τὴν ἔπαυλιν· "ἐβούλετο γὰρ τῷ πένθει χρῆσθαι τῆσ γυναικὸσ ἀληθινῷ πρὸσ πίστιν τῆσ λεγομένησ τελευτῆσ ὃ καὶ συνέβη· "ῥίψασα γάρ, ὅπωσ ἔτυχε, τὸ σῶμα μετ’ οἴκτων καὶ ὀλοφυρμῶν ἡμέρασ τρεῖσ καὶ νύκτασ ἄσιτοσ διεκαρτέρησε. "ταῦτα δ’’ ὁ Σαβῖνοσ πυνθανόμενοσ καὶ φοβηθείσ, μὴ διαφθείρῃ παντάπασιν ἑαυτήν, ἐκέλευσε φράσαι κρύφα τὸν Μαρτιάλιον πρὸσ αὐτήν, ὅτι ζῇ καὶ κρύπτεται, δεῖται δ’ αὐτῆσ ὀλίγον ἐμμεῖναι τῷ πένθει, καὶ μηδὲ πιθανὴν ἐν τῇ προσποιήσει γενέσθαι. "τὰ μὲν οὖν ἄλλα παρὰ τῆσ γυναικὸσ ἐναγωνίωσ συνετραγῳδεῖτο τῇ δόξῃ τοῦ πάθουσ· "ἐκεῖνον δ’ ἰδεῖν ποθοῦσα νυκτὸσ ᾤχετο, καὶ πάλιν ἐπανῆλθεν· "ἐκ δὲ τούτου λανθάνουσα τοὺσ ἄλλουσ ὀλίγον ἀπέδει συζῆν ἐν Αἵδου τἀνδρὶ πλέον ἑξῆσ ἑπτὰ μηνῶν ἐν οἷσ κατασκευάσασα τὸν Σαβῖνον ἐσθῆτι καὶ κουρᾷ καὶ καταδέσει τῆσ κεφαλῆσ ἄγνωστον εἰσ Ῥώμην ἐκόμισε μεθ’ ἑαυτῆσ τινῶν ἐλπίδων ἐνδεδομένων. "πράξασα δ’ οὐδὲν αὖθισ ἐπανῆλθε, καὶ τὰ μὲν πολλὰ ἐκείνῳ συνῆν ὑπὸ γῆσ, διὰ χρόνου δ’ εἰσ πόλιν ἐφοίτα ταῖσ φίλαισ ὁρωμένη καὶ οἰκείαισ γυναιξί. τὸ δὲ πάντων ἀπιστότατον, ἔλαθε κυοῦσα λουομένη μετὰ τῶν γυναικῶν τὸ γὰρ φάρμακον, ᾧ τὴν κόμην αἱ γυναῖκεσ ἐναλειφόμεναι ποιοῦσι χρυσοειδῆ καὶ πυρράν, ἔχει λίπασμα σαρκοποιὸν ἢ χαυνωτικὸν σαρκόσ, ὥσθ’ οἱο͂ν διάχυσὶν τινα ἢ διόγκωσιν ἐμποιεῖν ἀφθόνῳ δὴ χρωμένη τούτῳ πρὸσ τὰ λοιπὰ μέρη τοῦ σώματοσ, αἰρόμενον καὶ ἀναπιμπλάμενον ἀπέκρυπτε τὸν τῆσ γαστρὸσ ὄγκον. "τὰσ δ’ ὠδῖνασ αὐτὴ καθ’ ἑαυτὴν διήνεγκεν, ὥσπερ ἐν φωλεῷ λέαινα καταδῦσα πρὸσ τὸν ἄνδρα, καὶ τοὺσ γενομένουσ ὑπεθρέψατο σκύμνουσ ἄρρενασ· "δύο γὰρ ἔτεκε. "τῶν δ’ υἱῶν ὁ μὲν ἐν Αἰγύπτῳ πεσὼν ἐτελεύτησεν, ὁ δ’ ἕτεροσ ἄρτι καὶ πρῴην γέγονεν ἐν Δελφοῖσ παρ’ ἡμῖν ὄνομα Σαβῖνοσ. "ἀποκτείνει μὲν οὖν αὐτὴν ὁ Καῖσαρ· "ἀποκτείνασ δὲ δίδωσι δίκην, ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ τοῦ γένουσ παντὸσ ἄρδην ἀναιρεθέντοσ. "οὐδὲν γὰρ ἤνεγκεν ἡ τόθ’ ἡγεμονία σκυθρωπότερον οὐδὲ μᾶλλον ἑτέραν εἰκὸσ ἦν καὶ θεοὺσ καὶ δαίμονασ ὄψιν ἀποστραφῆναι· "καίτοι τὸν οἶκτον ἐξῄρει τῶν θεωμένων τὸ θαρραλέον αὐτῆσ καὶ μεγαλήγορον, ᾧ καὶ μάλιστα παρώξυνε τὸν Οὐεσπασιανόν, ὡσ ἀπέγνω τῆσ σωτηρίασ πρὸσ αὐτὸν ἀλλαγὴν κελεύουσα· "βεβιωκέναι γὰρ ὑπὸ σκότῳ καὶ κατὰ γῆσ ἥδιον ἢ βασιλεύειν ἐκείνῳ.

SEARCH

MENU NAVIGATION