Plato, Laws, book 12

(플라톤, Laws, book 12)

πάσχειν ἢ ἀποτίνειν, ἐὰν ὄφλῃ. κλοπὴ μὲν χρημάτων ἀνελεύθερον, ἁρπαγὴ δὲ ἀναίσχυντον·

τῶν Διὸσ δὲ ὑέων οὐδεὶσ οὔτε δόλοισ οὔτε βίᾳ χαίρων ἐπιτετήδευκεν τούτοιν οὐδέτερον. μηδεὶσ οὖν ὑπὸ ποιητῶν μηδ’ ἄλλωσ ὑπό τινων μυθολόγων πλημμελῶν περὶ τὰ τοιαῦτα ἐξαπατώμενοσ ἀναπειθέσθω, καὶ κλέπτων ἢ βιαζόμενοσ οἰέσθω μηδὲν αἰσχρὸν ποιεῖν ἀλλ’ ἅπερ αὐτοὶ θεοὶ δρῶσιν· οὔτε γὰρ ἀληθὲσ οὔτ’ εἰκόσ, ἀλλ’ ὅσ τι δρᾷ τοιοῦτον παρανόμωσ, οὔτε θεὸσ οὔτε παῖσ ἐστίν ποτε θεῶν, ταῦτα δὲ νομοθέτῃ μᾶλλον προσήκει γιγνώσκειν ἢ ποιηταῖσ σύμπασιν. ὁ μὲν οὖν πεισθεὶσ ἡμῶν τῷ λόγῳ εὐτυχεῖ τε καὶ εἰσ χρόνον ἅπαντα εὐτυχοῖ, ὁ δὲ ἀπιστήσασ τὸ μετὰ ταῦτα τοιῷδέ τινι μαχέσθω νόμῳ·

ἐάν τίσ τι κλέπτῃ δημόσιον μέγα ἢ καὶ σμικρόν, τῆσ αὐτῆσ δίκησ δεῖ. μικρόν τι γὰρ ὁ κλέπτων ἔρωτι μὲν ταὐτῷ, δυνάμει δὲ ἐλάττονι κέκλοφεν, ὅ τε τὸ μεῖζον κινῶν οὐ καταθέμενοσ ὅλον ἀδικεῖ· δίκησ οὖν οὐδέτερον οὐδετέρου ἐλάττονοσ ἕνεκα μεγέθουσ τοῦ κλέμματοσ ὁ νόμοσ ἀξιοῖ ζημιοῦν, ἀλλὰ τῷ τὸν μὲν ἴσωσ ἂν ἰάσιμον ἔτ’ εἶναι, τὸν δ’ ἀνίατον.

ξένον μὲν δὴ τῶν δημοσίων ἢ δοῦλον ἄν τίσ τι κλέπτοντα ἐν δικαστηρίῳ ἕλῃ, ὡσ ἰασίμῳ ἐκ τῶν εἰκότων ὄντι, τί χρὴ παθεῖν ἢ τίνα ζημίαν ἀποτίνειν αὐτὸν ἡ κρίσισ γιγνέσθω· τὸν δὲ ἀστὸν καὶ τεθραμμένον ὡσ ἔσται τεθραμμένοσ, ἂν πατρίδα συλῶν ἢ βιαζόμενοσ ἁλίσκηται, ἐάντ’ ἐπ’ αὐτοφώρῳ ἐάντε μή, σχεδὸν ὡσ ἀνίατον ὄντα θανάτῳ ζημιοῦν.

αὐτὸν ἐφ’ αὑτοῦ τι κατὰ μόνασ δρᾶν, ἀλλ’ ἔν τε πολέμῳ παντὶ καὶ ἐν εἰρήνῃ πάσῃ πρὸσ τὸν ἄρχοντα ἀεὶ βλέποντα καὶ συνεπόμενον ζῆν, καὶ τὰ βραχύταθ’ ὑπ’ ἐκείνου κυβερνώμενον, οἱο͂ν ἑστάναι θ’ ὅταν ἐπιτάττῃ τισ καὶ πορεύεσθαι καὶ γυμνάζεσθαι καὶ λοῦσθαι καὶ σιτεῖσθαι καὶ ἐγείρεσθαι νύκτωρ εἴσ τε φυλακὰσ καὶ παραγγέλσεισ, καὶ ἐν αὐτοῖσ τοῖσ κινδύνοισ μήτε τινὰ διώκειν μήθ’ ὑποχωρεῖν ἄλλῳ ἄνευ τῆσ τῶν ἀρχόντων δηλώσεωσ, ἑνί τε λόγῳ τὸ χωρίσ τι τῶν ἄλλων πράττειν διδάξαι τὴν ψυχὴν ἔθεσι μήτε γιγνώσκειν μήτ’ ἐπίστασθαι τὸ παράπαν, ἀλλ’ ἁθρόον ἀεὶ καὶ ἅμα καὶ κοινὸν τὸν βίον ὅτι μάλιστα πᾶσι πάντων γίγνεσθαι ‐ τούτου γὰρ οὔτ’ ἔστιν οὔτε ποτὲ μὴ γένηται κρεῖττον οὔτε ἄμεινον οὔτε τεχνικώτερον εἰσ σωτηρίαν τὴν κατὰ πόλεμον καὶ νίκην ‐ τοῦτο ἐν εἰρήνῃ μελετητέον εὐθὺσ ἐκ τῶν παίδων, ἄρχειν τε ἄλλων ἄρχεσθαί θ’ ὑφ’ ἑτέρων·

τὴν δ’ ἀναρχίαν ἐξαιρετέον ἐκ παντὸσ τοῦ βίου ἁπάντων τῶν ἀνθρώπων τε καὶ τῶν ὑπ’ ἀνθρώπουσ θηρίων.

καὶ δὴ καὶ χορείασ πάσασ εἰσ τὰσ ἀριστείασ τὰσ κατὰ πόλεμον βλεπούσασ χορεύειν, καὶ ὅλην εὐκολίαν τε καὶ εὐχέρειαν ἐπιτηδεύειν τῶν αὐτῶν εἵνεκα, καρτερήσεισ τε αὖ σίτων καὶ ποτῶν καὶ χειμώνων καὶ τῶν ἐναντίων καὶ κοίτησ σκληρᾶσ, καὶ τὸ μέγιστον, τὴν τῆσ κεφαλῆσ καὶ ποδῶν δύναμιν μὴ διαφθείρειν τῇ τῶν ἀλλοτρίων σκεπασμάτων περικαλυφῇ, τὴν τῶν οἰκείων ἀπολλύντασ πίλων τε καὶ ὑποδημάτων γένεσιν καὶ φύσιν·

ταῦτα γὰρ ἀκρωτήρια ὄντα σῳζόμενά τε ἔχει μεγίστην δύναμιν παντὸσ τοῦ σώματοσ καὶ τοὐναντίον ἐναντίωσ, καὶ τὸ μὲν ὑπηρετικώτατον ἅπαντι τῷ σώματι, τὸ δὲ ἀρχικώτατον, ἔχον τὰσ κυρίασ ἁπάσασ αἰσθήσεισ αὐτοῦ φύσει.

ἔπαινον μὲν δὴ τοῦτον ἀκούειν τὸν νέον χρῆν δοκεῖν πολεμικοῦ περὶ βίου, νόμουσ δ’ αὖ τούσδε·

Στρατεύεσθαι τὸν καταλεγέντα ἢ τὸν ἐν μέρει τινὶ τεταγμένον. ἐὰν δέ τισ ἐκλείπῃ τινὶ κάκῃ μὴ στρατηγῶν ἀφέντων, γραφὰσ ἀστρατείασ εἶναι πρὸσ τοὺσ πολεμικοὺσ ἄρχοντασ, ὅταν ἔλθωσιν ἀπὸ στρατοπέδου, δικάζειν δὲ τοὺσ στρατεύσαντασ ἑκάστουσ χωρίσ, ὁπλίτασ τε καὶ ἱππέασ καὶ τἆλλα ἐμπολέμια ἕκαστα ὡσαύτωσ, καὶ εἰσάγειν ὁπλίτασ μὲν εἰσ τοὺσ ὁπλίτασ, ἱππέασ δὲ εἰσ τοὺσ ἱππέασ καὶ τοὺσ ἄλλουσ δὲ κατὰ ταὐτὰ εἰσ τοὺσ αὑτῶν συννόμουσ· ἐὰν δέ τισ ὄφλῃ, ὑπάρχειν μὲν αὐτῷ μήποτε τῆσ ὅλησ ἀριστείασ ἀγωνιστῇ γενέσθαι μηδὲ ἀστρατείασ ἄλλον γράψασθαί ποτε μηδὲ κατηγόρῳ τούτων πέρι γενέσθαι, πρὸσ τούτοισ δ’ ἔτι προστιμᾶν αὐτῷ τὸ δικαστήριον ὅτι χρὴ παθεῖν ἢ ἀποτίνειν.

μετὰ δὲ ταῦτα, ἐκδικασθεισῶν τῶν τῆσ ἀστρατείασ δικῶν, πάλιν ἑκάστων ἄρχοντασ ποιῆσαι σύλλογον, ἀριστείων δὲ πέρι κρίνεσθαι τὸν βουλόμενον ἐν τοῖσ αὑτῶν ἔθνεσιν, μὴ περὶ προτέρου πολέμου μηδὲν παρεχόμενον μήτε τεκμήριον μήτε μαρτύρων πιστώσεισ λόγων, αὐτῆσ δὲ περὶ τῆσ στρατείασ τῆσ τότε γενομένησ αὐτοῖσ. στέφανον δὲ τὸ νικητήριον ἑκάστοισ εἶναι θαλλοῦ· τοῦτον δὲ εἰσ τὰ τῶν πολεμικῶν θεῶν ἱερά, ὧν ἄν τισ βούληται, γράψαντα ἀναθεῖναι μαρτύριον εἰσ τὴν τῶν ἀριστείων κρίσιν παντὸσ τοῦ βίου καὶ τὴν τῶν δευτέρων καὶ τρίτων.

ἐὰν δὲ στρατεύσηται μέν τισ, μὴ ἀπαγαγόντων δὲ τῶν ἀρχόντων οἴκαδε προαπέλθῃ τοῦ χρόνου, λιποταξίου τούτων εἶναι γραφὰσ ἐν τοῖσ αὐτοῖσ οἷσ περὶ τῆσ ἀστρατείασ, ὀφλοῦσίν τε τιμωρίαι ἐπέστωσαν αἵπερ καὶ πρόσθεν ἐτέθησαν. χρὴ μὲν δὴ πᾶσαν ἐπιφέροντα δίκην ἀνδρὶ πάντ’ ἄνδρα φοβεῖσθαι τὸ μήτε ἐπενεγκεῖν ψευδῆ τιμωρίαν, μήτ’ οὖν ἑκόντα μήτ’ ἄκοντα κατὰ δύναμιν ‐ παρθένοσ γὰρ Αἰδοῦσ Δίκη λέγεταί τε καὶ ὄντωσ εἴρηται, ψεῦδοσ δὲ αἰδοῖ καὶ δίκῃ νεμεσητὸν κατὰ φύσιν ‐ τῶν τε οὖν ἄλλων εὐλαβεῖσθαι πέρι πλημμελεῖν εἰσ δίκην, διαφερόντωσ δὲ καὶ τῆσ τῶν κατὰ πόλεμον ὅπλων ἀποβολῆσ, μὴ διαμαρτών τισ ἄρα τῶν ἀναγκαίων ἀποβολῶν, ὡσ αἰσχρὰσ αὐτὰσ εἰσ ὄνειδοσ τιθείσ, ἀναξίῳ ἀναξίασ ἐπάγῃ δίκασ.

ῥᾴδιον μὲν οὖν οὐδαμῶσ διορίσαι τούτων θάτερον, ὅμωσ δὲ χρὴ τὸν νόμον ἁμῶσ γέ πωσ ὁρίζειν πειρᾶσθαι κατὰ μέρη.

μύθῳ δὴ προσχρώμενοι ἅμ’ εἴπωμεν, εἰ κομισθεὶσ ἐπὶ σκηνὴν ἄνευ τῶν ὅπλων Πάτροκλοσ ἔμπνουσ ἐγένεθ’, οἱο͂ν δὴ μυρίοισ συνέπεσεν, τὰ δὲ πρότερα ἐκεῖνα ὅπλα, ἃ Πηλεῖ φησιν ὁ ποιητὴσ παρὰ θεῶν προῖκα ἐν τοῖσ γάμοισ ἐπιδοθῆναι Θέτιδι, ταῦτα δὲ Ἕκτωρ εἶχεν, ἐξῆν ἂν τῶν τότε ὅσοι κακοὶ ὀνειδίζειν ὅπλων ἀποβολὴν τῷ τοῦ Μενοιτίου.

ἔτι δὲ ὁπόσοι κατὰ κρημνῶν ῥιφέντεσ ἀπώλεσαν ὅπλα, ἢ κατὰ θάλατταν, ἢ χειμώνων ἐν κόποισ ὑποδεξαμένησ αὐτοὺσ ἐξαίφνησ πολλῆσ ῥύσεωσ ὕδατοσ, ἢ μυρί’ ἂν ἔχοι τισ τοιαῦτα παραμυθούμενοσ ἐπᾴδειν, εὐδιάβολον κακὸν καλλύνων· τεμεῖν δὴ χρεὼν κατὰ δύναμιν τὸ μεῖζον καὶ τὸ δυσχερέστερον κακὸν ἀπὸ τοῦ ἐναντίου.

σχεδὸν οὖν ἐν τοῖσ ὀνείδεσιν ἔχει τινὰ τομὴν ἡ τούτων τῶν ὀνομάτων ἐπιφορά· ῥίψασπισ μὲν γὰρ οὐκ ἐν πᾶσιν ὀνομάζοιτ’ ἂν δικαίωσ, ἀποβολεὺσ δὲ ὅπλων. οὐχ ὁμοίωσ γὰρ ὅ τε ἀφαιρεθεὶσ μετ’ εἰκυίασ βίασ γίγνοιτ’ ἂν ῥίψασπισ ὅ τε ἀφεὶσ ἑκών, διαφέρει δὲ ὅλον που καὶ τὸ πᾶν.

ὧδ’ οὖν δὴ λεγέσθω νόμῳ· ἐὰν καταλαμβανόμενόσ τισ ὑπὸ πολεμίων καὶ ἔχων ὅπλα μὴ ἀναστρέφῃ καὶ ἀμύνηται, ἀφῇ δὲ ἑκὼν ἢ ῥίψῃ, ζωὴν αἰσχρὰν ἀρνύμενοσ μετὰ κάκησ μᾶλλον ἢ μετ’ ἀνδρείασ καλὸν καὶ εὐδαίμονα θάνατον, τοιαύτησ μὲν ὅπλων ἀποβολῆσ ἔστω δίκη ῥιφθέντων, τῆσ δὲ εἰρημένησ ἔμπροσθεν ὁ δικάζων μὴ ἀμελείτω σκοπεῖν. τὸν γὰρ κακὸν ἀεὶ δεῖ κολάζειν, ἵν’ ἀμείνων ᾖ, οὐ τὸν δυστυχῆ· οὐδὲν γὰρ πλέον.

ζημία δὴ τῷ τὴν τοιαύτην ἀμυντηρίων ὅπλων εἰσ τοὐναντίον ἀφέντι δύναμιν τίσ ἄρα γίγνοιτ’ ἂν πρόσφοροσ; οὐ γὰρ δυνατὸν ἀνθρώπῳ δρᾶν τοὐναντίον ὥσ ποτε θεόν φασι δρᾶσαι, Καινέα τὸν Θετταλὸν ἐκ γυναικὸσ μεταβαλόντα εἰσ ἀνδρὸσ φύσιν· ἦν γὰρ ἀνδρὶ ῥιψάσπιδι τρόπον τινὰ πρέπουσα πασῶν μάλιστα ἡ ’κείνῃ τῇ γενέσει ἐναντία γένεσισ, εἰσ γυναῖκα ἐξ ἀνδρὸσ μεταβαλοῦσα, τιμωρία τούτῳ γενομένη. νῦν δ’ ὅτι τούτων ἐγγύτατα φιλοψυχίασ ἕνεκα, ἵνα τὸν ἐπίλοιπον βίον μὴ κινδυνεύῃ, ζῇ δὲ ὡσ πλεῖστον χρόνον ὢν κακὸσ ὀνείδει συνεχόμενοσ, ἔστω νόμοσ ὅδε ἐπὶ τούτοισ·

Ἀνὴρ ὃσ ἂν ὄφλῃ δίκην ὡσ αἰσχρῶσ ἀποβαλὼν ὅπλα πολεμικά, τούτῳ μήτ’ οὖν τισ στρατηγὸσ μήτ’ ἄλλοσ ποτὲ τῶν κατὰ πόλεμον ἀρχόντων ὡσ ἀνδρὶ στρατιώτῃ χρήσηται μηδ’ εἰσ τάξιν κατατάξῃ μηδ’ ἡντινοῦν· εἰ δὲ μή, κατευθύνειν αὐτοῦ τὸν εὔθυνον, ἂν μὲν ᾖ τοῦ μεγίστου τιμήματοσ ὁ τάξασ τὸν κακόν, χιλίασ, ἂν δὲ τοῦ δευτέρου, πέντε μνᾶσ, ἂν δὲ τοῦ τρίτου, τρεῖσ μνᾶσ, ἂν δὲ τοῦ τετάρτου, μνᾶν.

ἂν τοῦ τρίτου, μνᾶν δὲ ὡσαύτωσ, καθάπερ οἱ πρόσθεν, τοῦ τετάρτου μέρουσ.

εὐθύνων δὴ πέρι τίσ ἡμῖν λόγοσ ἂν εἰή πρέπων ἀρχόντων γενομένων τῶν μὲν κατὰ τύχην κλήρου καὶ ἐπ’ ἐνιαυτόν, τῶν δ’ εἰσ πλείονα ἔτη καὶ ἐκ προκρίτων;

τῶν δὴ τοιούτων εὐθυντὴσ τίσ ἱκανόσ, ἄν τίσ τί εἴπῃ σκολιὸν αὐτῶν <ἢ> καμφθεὶσ ὑπὸ βάρουσ μὲν τὴν ἀρχὴν πράξῃ, τῆσ δ’ αὑτοῦ δυνάμεωσ ἐνδείᾳ πρὸσ τὴν τῆσ ἀρχῆσ ἀξίαν; ῥᾴδιον μὲν οὐδαμῶσ εὑρεῖν τῶν ἀρχόντων ἄρχοντα ὑπερβάλλοντα πρὸσ ἀρετήν, ὅμωσ δὲ πειρατέον εὐθυντάσ τινασ ἀνευρίσκειν θείουσ. ἔχει γὰρ οὖν οὕτω.

πολλοὶ καιροὶ πολιτείασ λύσεώσ εἰσιν, καθάπερ νεὼσ ἢ ζῴου τινόσ, οὓσ ἐντόνουσ τε καὶ ὑποζώματα καὶ νεύρων ἐπιτόνουσ, μίαν οὖσαν φύσιν διεσπαρμένην, πολλαχοῦ πολλοῖσ ὀνόμασιν προσαγορεύομεν· εἷσ δὲ οὗτοσ οὐ σμικρότατοσ καιρὸσ τοῦ σῴζεσθαί τε καὶ διαλυθεῖσαν οἴχεσθαι πολιτείαν. ἂν μὲν γὰρ οἱ τοὺσ ἄρχοντασ ἐξευθύνοντεσ βελτίουσ ὦσιν ἐκείνων, καὶ τοῦτ’ ἐν δίκῃ ἀμέμπτῳ τε καὶ ἀμέμπτωσ, ἡ πᾶσα οὕτω θάλλει τε καὶ εὐδαιμονεῖ χώρα καὶ πόλισ·

ἐὰν δ’ ἄλλωσ τὰ περὶ τὰσ εὐθύνασ τῶν ἀρχόντων γίγνηται, τότε λυθείσησ τῆσ τὰ πάντα πολιτεύματα συνεχούσησ εἰσ ἓν δίκησ, ταύτῃ πᾶσα ἀρχὴ διεσπάσθη χωρὶσ ἑτέρα ἀπ’ ἄλλησ, καὶ οὐκ εἰσ τὸ αὐτὸ ἔτι νεύουσαι, πολλὰσ ἐκ μιᾶσ τὴν πόλιν ποιοῦσαι, στάσεων ἐμπλήσασαι ταχὺ διώλεσαν. διὸ δὴ δεῖ πάντωσ τοὺσ εὐθύνουσ θαυμαστοὺσ πᾶσαν ἀρετὴν εἶναι.

τεκταινώμεθα δή τινα τρόπον αὐτῶν τοιάνδε γένεσιν. ἄνδρασ αὑτῶν τρεῖσ, ὃν ἂν ἕκαστοσ αὐτῶν ἡγῆται πάντῃ ἄριστον εἶναι, πλὴν αὑτοῦ, μὴ ἔλαττον πεντήκοντα γεγονότα ἐτῶν.

τῶν δὲ προκριθέντων οὓσ ἂν πλεῖστοι ἐνέγκωσι, τούτουσ ἐκλέξαι μέχρι τῶν ἡμίσεων, ἐὰν ἄρτιοι γίγνωνται, περιττοὶ δὲ ἐὰν ὦσιν, ἕνα ἀφελεῖν, ᾧ ἂν ἐλάχισται γένωνται, καταλιπεῖν δὲ τοὺσ ἡμίσεισ αὐτῶν πλήθει τῶν ψήφων ἀποκρίναντασ, ἐὰν δέ τισιν ἴσαι γίγνωνται καὶ τὸν ἥμισυν ἀριθμὸν πλείω ποιῶσιν, ἀφελεῖν τὸ πλέον ἀποκρίναντασ νεότητι, τοὺσ δ’ ἄλλουσ ἐγκρίναντασ φέρειν αὖθισ, μέχριπερ ἂν τρεῖσ λειφθῶσιν ἄνισοι· ἐὰν δὲ ἢ πᾶσιν ἢ τοῖν δυοῖν ἴσαι γίγνωνται, τῇ ἀγαθῇ μοίρᾳ καὶ τύχῃ ἐπιτρέψαντασ, κλήρῳ διελόντασ τὸν νικῶντα καὶ δεύτερον καὶ τρίτον στεφανῶσαι θαλλῷ, καὶ τὰ ἀριστεῖα ἀποδόντασ πᾶσιν ἀνειπεῖν ὅτι Μαγνήτων ἡ κατὰ θεὸν πάλιν τυχοῦσα σωτηρίασ πόλισ, ἀποφήνασα αὑτῆσ Ἡλίῳ ἄνδρασ τοὺσ ἀρίστουσ τρεῖσ, ἀκροθίνιον Ἀπόλλωνι κατὰ τὸν παλαιὸν νόμον ἀνατίθησι κοινὸν καὶ Ἡλίῳ, ὅσονπερ ἂν ἕπωνται χρόνον τῇ κρίσει.

τούτουσ δὲ πρώτῳ μὲν ἐνιαυτῷ δώδεκα εὐθύνουσ ἀποδεῖξαι, μέχριπερ ἂν ἑκάστῳ πέντε καὶ ἑβδομήκοντα ἔτη συμβῇ γενόμενα, τὸ λοιπὸν δὲ τρεῖσ ἀεὶ προσγιγνέσθων κατ’ ἐνιαυτόν·

οὗτοι δὲ τὰσ ἀρχὰσ πάσασ δώδεκα μέρη διελόμενοι πάσαισ βασάνοισ χρώμενοι ἐλευθέραισ ἐλεγχόντων. οἰκούντων δέ, ὅσον ἂν εὐθύνωσιν χρόνον, ἐν τῷ τοῦ Ἀπόλλωνόσ τε καὶ Ἡλίου τεμένει, ἐν ᾧπερ ἐκρίθησαν· καὶ τὰ μὲν ἰδίᾳ ἕκαστοσ, τὰ δὲ καὶ κοινῇ μετ’ ἀλλήλων κρίναντεσ τοὺσ ἄρξαντασ τῇ πόλει, ἀποφηνάντων, εἰσ τὴν ἀγορὰν γράμματα καταθέντεσ, περὶ ἑκάστησ ἀρχῆσ ὅτι χρὴ παθεῖν ἢ ἀποτίνειν κατὰ τὴν τῶν εὐθύνων γνώμην.

ἥτισ δ’ ἂν τῶν ἀρχῶν μὴ ὁμολογῇ κεκρίσθαι δικαίωσ, εἰσ τοὺσ ἐκλεκτοὺσ δικαστὰσ εἰσαγέτω τοὺσ εὐθύνουσ, καὶ ἐὰν μὲν ἀποφύγῃ τισ τὰσ εὐθύνασ, αὐτῶν τῶν εὐθύνων κατηγορείτω, ἐὰν ἐθέλῃ· ἐὰν δὲ ἁλῷ, ἐὰν μὲν ᾖ τῳ θανάτου τετιμημένον ὑπὸ τῶν εὐθύνων, ὥσπερ ἀνάγκη, ἁπλῶσ θνῃσκέτω, τῶν δ’ ἄλλων τιμημάτων ὧν ἂν δυνατὸν ᾖ διπλῆν τεῖσαι, διπλασίαν τινέτω.

τὰσ δ’ εὐθύνασ αὐτῶν τούτων ἀκούειν χρὴ τίνεσ ἔσονται καὶ τίνα τρόπον. προεδρίαι τ’ ἐν ταῖσ πανηγύρεσι πάσαισ ἔστωσαν, ἔτι δὲ τῶν εἰσ τοὺσ Ἕλληνασ κοινῇ θυσιῶν καὶ θεωριῶν καὶ ὅσων ἂν ἑτέρων κοινωνῶσιν ἱερῶν, ἐκ τούτων τοὺσ ἄρχοντασ τῆσ θεωρίασ ἑκάστησ ἐκπέμπειν, καὶ τούτουσ μόνουσ δάφνησ στεφάνῳ τῶν ἐν τῇ πόλει κεκοσμημένουσ εἶναι, καὶ ἱερέασ μὲν πάντασ τοῦ Ἀπόλλωνόσ τε καὶ Ἡλίου, ἀρχιέρεων δὲ ἕνα κατ’ ἐνιαυτὸν τὸν πρῶτον κριθέντα τῶν γενομένων ἐκείνῳ τῷ ἐνιαυτῷ τῶν ἱερέων, καὶ τοὔνομα ἀναγράφειν τούτου κατ’ ἐνιαυτόν, ὅπωσ ἂν γίγνηται μέτρον ἀριθμοῦ τοῦ χρόνου, ἑώσ ἂν ἡ πόλισ οἰκῆται.

τελευτήσασι δὲ προθέσεισ καὶ ἐκφορὰσ καὶ θήκασ διαφόρουσ εἶναι τῶν ἄλλων πολιτῶν·

λευκὴν μὲν τὴν στολὴν ἔχειν πᾶσαν, θρήνων δὲ καὶ ὀδυρμῶν χωρὶσ γίγνεσθαι, κορῶν δὲ χορὸν πεντεκαίδεκα καὶ ἀρρένων ἕτερον περιισταμένουσ τῇ κλίνῃ ἑκατέρουσ οἱο͂ν ὕμνον πεποιημένον ἔπαινον εἰσ τοὺσ ἱερέασ ἐν μέρει ἑκατέρουσ ᾄδειν, εὐδαιμονίζοντασ ᾠδῇ διὰ πάσησ τῆσ ἡμέρασ· καὶ κόρασ ἑπομένασ ἐξόπισθεν ὅσαι τ’ ἂν γυναῖκεσ τῆσ παιδοποιήσεωσ ἀπηλλαγμέναι τυγχάνωσιν, μετὰ δὲ ταῦτα ἱερέασ τε καὶ ἱερείασ ὡσ καθαρεύοντι τῷ τάφῳ ἕπεσθαι, ἐὰν ἄρα καὶ τῶν ἄλλων εἴργωνται τάφων, ἐὰν καὶ τὸ τῆσ Πυθίασ οὕτω τε καὶ ταύτῃ σύμψηφον ᾖ.

θήκην δὲ ὑπὸ γῆσ αὐτοῖσ εἰργασμένην εἶναι ψαλίδα προμήκη λίθων ποτίμων καὶ ἀγήρων εἰσ δύναμιν, ἔχουσαν κλίνασ παρ’ ἀλλήλασ λιθίνασ κειμένασ, οὗ δὴ τὸν μακάριον γεγονότα θέντεσ, κύκλῳ χώσαντεσ, πέριξ δένδρων ἄλσοσ περιφυτεύσουσι πλὴν κώλου ἑνόσ, ὅπωσ ἂν αὔξην ὁ τάφοσ ἔχῃ ταύτην τὴν εἰσ τὸν ἅπαντα χρόνον ἐπιδεῆ χώματοσ τοῖσ τιθεμένοισ· κατ’ ἐνιαυτὸν δὲ ἀγῶνα μουσικῆσ αὐτοῖσ καὶ γυμνικὸν ἱππικόν τε θήσουσιν.

τὰ μὲν δὴ γέρα ταῦτα τοῖσ τὰσ εὐθύνασ διαφυγοῦσιν· ἂν δέ τισ τούτων, πιστεύων τῷ κεκρίσθαι, τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ἐπιδείξῃ κακὸσ γενόμενοσ ὕστερον τῆσ κρίσεωσ, γράφεσθαι μὲν τὸν βουλόμενον αὐτὸν ὁ νόμοσ προσταττέτω, ὁ δ’ ἀγὼν ἐν δικαστηρίῳ γιγνέσθω τοιῷδέ τινι τρόπῳ. πρῶτον μὲν νομοφύλακεσ ἔστωσαν τούτου τοῦ δικαστηρίου, ἔπειτα αὐτῶν τούτων οἱ ζῶντεσ, πρὸσ δὲ τούτοισ τὸ τῶν ἐκλεκτῶν δικαστήριον, γραφέσθω δὲ ὁ γραφόμενοσ, ὃν ἂν γράφηται, λέγουσαν τὴν γραφὴν ἀνάξιον εἶναι τὸν καὶ τὸν τῶν ἀριστείων καὶ τῆσ ἀρχῆσ· ψήφων, τινέτω ὁ μὲν τοῦ μεγίστου τιμήματοσ δώδεκα μνᾶσ, ὀκτὼ δὲ ὁ τοῦ δευτέρου, τρίτου δὲ ἕξ, τετάρτου δὲ δύο.

Ῥαδαμάνθυοσ δὲ περὶ τὴν λεγομένην κρίσιν τῶν δικῶν ἄξιον ἄγασθαι, διότι κατεῖδεν τοὺσ τότε ἀνθρώπουσ ἡγουμένουσ ἐναργῶσ εἶναι θεούσ, εἰκότωσ, ἅτε κατὰ τὸν τότε χρόνον τῶν πολλῶν ἐκ θεῶν ὄντων, ὧν εἷσ ἦν αὐτόσ, ὥσ γε λόγοσ.

ἐοίκεν δὴ δικαστῇ μὲν ἀνθρώπων οὐδενὶ διανοούμενοσ δεῖν ἐπιτρέπειν, θεοῖσ δέ, ὅθεν ἁπλαῖ καὶ ταχεῖαι δίκαι ἐκρίνοντ’ αὐτῷ· ὁρ́κον τοῖσ ἀμφισβητοῦσιν ἀπηλλάττετο ταχὺ καὶ ἀσφαλῶσ.

νῦν δὲ δὴ ὅτε μέροσ τι μέν, φαμέν, ἀνθρώπων τὸ παράπαν οὐχ ἡγοῦνται θεούσ, οἱ δὲ οὐ φροντίζειν ἡμῶν αὐτοὺσ διανοοῦνται, τῶν δὲ δὴ πλείστων ἐστὶ καὶ κακίστων ἡ δόξα ὡσ σμικρὰ δεχόμενοι θύματα καὶ θωπείασ πολλὰ συναποστεροῦσι χρήματα καὶ μεγάλων σφᾶσ ἐκλύονται κατὰ πολλὰ ζημιῶν, οὐκέτι δὴ τοῖσ νῦν ἀνθρώποισ ἡ Ῥαδαμάνθυοσ ἂν εἰή τέχνη πρέπουσα ἐν δίκαισ. μεταβεβληκυιῶν οὖν τῶν περὶ θεοὺσ δοξῶν ἐν τοῖσ ἀνθρώποισ μεταβάλλειν δεῖ καὶ τοὺσ νόμουσ·

ἐν γὰρ λήξεσιν δικῶν τοὺσ μετὰ νοῦ τιθεμένουσ νόμουσ ἐξαιρεῖν χρὴ τοὺσ ὁρ́κουσ τῶν ἀντιδικούντων ἑκατέρων, καὶ τὸν λαγχάνοντά τῴ τινα δίκην τὰ μὲν ἐγκλήματα γράφειν, ὁρ́κον δὲ μὴ ἐπομνύναι, καὶ τὸν φεύγοντα κατὰ ταὐτὰ τὴν ἄρνησιν γράψαντα παραδοῦναι τοῖσ ἄρχουσιν ἀνώμοτον. δεινὸν γάρ που, δικῶν γ’ ἐν πόλει πολλῶν γενομένων, εὖ εἰδέναι σμικροῦ δεῖν τοὺσ ἡμίσεισ αὐτῶν ἐπιωρκηκότασ, ἐν συσσιτίοισ τε ἀλλήλοισ εὐχερῶσ συγγιγνομένουσ καὶ ἐν ἄλλαισ συνουσίαισ τε καὶ ἰδιωτικαῖσ συγγενήσεσιν ἑκάστων. νόμοσ δὴ κείσθω δικαστὴν μὲν ὀμνύναι δικάζειν μέλλοντα, καὶ τὸν τὰσ ἀρχὰσ τῷ κοινῷ καθιστάντα δι’ ὁρ́κων ἢ διὰ φορᾶσ ψήφων ἀφ’ ἱερῶν φέροντα δρᾶν ἀεὶ τὸ τοιοῦτον, καὶ κριτὴν αὖ χορῶν καὶ πάσησ μουσικῆσ καὶ γυμνικῶν τε καὶ ἱππικῶν ἄθλων ἐπιστάτασ καὶ βραβέασ καὶ ἁπάντων ὁπόσα μὴ φέρει κέρδοσ κατὰ τὴν ἀνθρωπίνην δόξαν τῷ ἐπιορκοῦντι·

τῶν δὲ ὁπόσα ἐξαρνηθέντι καὶ ἐξομοσαμένῳ κέρδοσ μέγα φανερὸν εἶναι δοκεῖ, ταῦτα δὲ διὰ δικῶν ὁρ́κων χωρὶσ κρίνεσθαι σύμπαντασ τοὺσ ἐπικαλοῦντασ ἀλλήλοισ.

καὶ τὸ παράπαν ἐν δίκῃ τοὺσ προέδρουσ μὴ ἐπιτρέπειν μήτε ὀμνύντι λέγειν πιθανότητοσ χάριν μήτε ἐπαρώμενον ἑαυτῷ καὶ γένει μήτε ἱκετείαισ χρώμενον ἀσχήμοσιν μήτε οἴκτοισ γυναικείοισ, ἀλλὰ τὸ δίκαιον μετ’ εὐφημίασ διδάσκοντα καὶ μανθάνοντα ἀεὶ διατελεῖν, εἰ δὲ μή, καθάπερ ἔξω τοῦ λόγου λέγοντοσ, τοὺσ ἄρχοντασ πάλιν ἐπανάγειν εἰσ τὸν περὶ τοῦ πράγματοσ ἀεὶ λόγον. ἀλλήλων, ἂν ἐθέλωσι, καὶ διδόναι κυρίωσ ‐ οὐ γὰρ καταγηράσουσιν οὐδ’ ἐννεοττεύοντεσ ἐν τῇ πόλει ὡσ τὸ πολὺ τοιούτουσ ἄλλουσ κυρίουσ τῆσ χώρασ παρέξονται συντρόφουσ ‐ δικῶν τε περὶ λήξεωσ τὸν αὐτὸν τρόπον εἶναι πρὸσ ἀλλήλουσ πᾶσι τὴν κρίσιν.

ὅσα τισ ἐλεύθεροσ ἀπειθεῖ τῇ πόλει, μήτ’ οὖν πληγῶν ἄξια μηδ’ αὖ δεσμῶν μηδὲ θανάτου, περὶ δὲ χορείασ τινῶν φοιτήσεων ἢ πομπεύσεων ἢ τοιούτων τινῶν ἄλλων κοινῶν κοσμήσεων ἢ λῃτουργιῶν, ὁπόσα περὶ θυσίασ εἰρηνικῆσ ἢ πολεμικῶν εἰσφορῶν εἵνεκα, πάντων τῶν τοιούτων τὴν πρώτην ἀνάγκην ἰατὴν εἶναι τῆσ ζημίασ, τοῖσ δὲ μὴ πειθομένοισ ἐνεχυρασίαν τούτοισ οἷσ ἂν πόλισ ἅμα καὶ νόμοσ εἰσπράττειν προστάττῃ, τῶν δὲ ἀπειθούντων ταῖσ ἐνεχυρασίαισ πρᾶσιν τῶν ἐνεχύρων εἶναι, τὸ δὲ νόμισμα γίγνεσθαι τῇ πόλει·

εἰσάγειν εἰσ τὸ δικαστήριον, ἑώσ ἂν ἐθελήσωσι δρᾶν τὸ προσταχθέν.

πόλει δέ, ἥτισ ἂν μήτε χρηματίζηται πλὴν τὸν ἐκ γῆσ χρηματισμὸν μήτ’ ἐμπορεύηται, περὶ ἀποδημίασ ἑαυτῶν ἔξω τῆσ χώρασ καὶ ξένων ὑποδοχῆσ ἄλλοθεν ἀνάγκη βεβουλεῦσθαι τί χρὴ δρᾶν·

συμβουλεύειν οὖν τὸν νομοθέτην δεῖ τούτων πέρι πρῶτον πείθοντα εἰσ δύναμιν. πέφυκεν δὲ ἡ πόλεων ἐπιμειξία πόλεσιν ἤθη κεραννύναι παντοδαπά, καινοτομίασ ἀλλήλοισ ἐμποιούντων ξένων ξένοισ· ὃ δὴ τοῖσ μὲν εὖ πολιτευομένοισ διὰ νόμων ὀρθῶν βλάβην ἂν φέροι μεγίστην πασῶν, ταῖσ δὲ πλείσταισ πόλεσιν, ἅτε οὐδαμῶσ εὐνομουμέναισ, οὐδὲν διαφέρει φύρεσθαι δεχομένουσ τε αὐτοῖσ ξένουσ καὶ αὐτοὺσ εἰσ τὰσ ἄλλασ ἐπικωμάζοντασ πόλεισ, ὅταν ἐπιθυμήσῃ τισ ἀποδημίασ ὁπῃοῦν καὶ ὁπότε, εἴτε νέοσ εἴτε καὶ πρεσβύτεροσ ὤν.

τὸ δ’ αὖ μήτε ἄλλουσ δέχεσθαι μήτε αὐτοὺσ ἄλλοσε ἀποδημεῖν ἅμα μὲν οὐκ ἐγχωρεῖ τό γε παράπαν, ἔτι δὲ ἄγριον καὶ ἀπηνὲσ φαίνοιτ’ ἂν τοῖσ ἄλλοισ ἀνθρώποισ, ὀνόμασίν τε χαλεποῖσ ταῖσιν λεγομέναισ ξενηλασίαισ χρωμένουσ καὶ τρόποισ αὐθάδεσι καὶ χαλεποῖσ, ὡσ δοκοῖεν ἄν· χρὴ δὲ οὔποτε περὶ σμικροῦ ποιεῖσθαι τὸ δοκεῖν ἀγαθοὺσ εἶναι τοῖσ ἄλλοισ ἢ μὴ δοκεῖν.

οὐ γὰρ ὅσον οὐσίασ ἀρετῆσ ἀπεσφαλμένοι τυγχάνουσιν οἱ πολλοί, τοσοῦτον καὶ τοῦ κρίνειν τοὺσ ἄλλουσ ὅσοι πονηροὶ καὶ χρηστοί, θεῖον δέ τι καὶ εὔστοχον ἔνεστι καὶ τοῖσιν κακοῖσ, ὥστε πάμπολλοι καὶ τῶν σφόδρα κακῶν εὖ τοῖσ λόγοισ καὶ ταῖσ δόξαισ διαιροῦνται τοὺσ ἀμείνουσ τῶν ἀνθρώπων καὶ τοὺσ χείρονασ. διὸ καλὸν ταῖσ πολλαῖσ πόλεσι τὸ παρακέλευμά ἐστιν, προτιμᾶν τὴν εὐδοξίαν πρὸσ τῶν πολλῶν.

τὸ μὲν γὰρ ὀρθότατον καὶ μέγιστον, ὄντα ἀγαθὸν ἀληθῶσ οὕτω τὸν εὔδοξον βίον θηρεύειν, χωρὶσ δὲ μηδαμῶσ, τόν γε τέλεον ἄνδρα ἐσόμενον, καὶ δὴ καὶ τῇ κατὰ Κρήτην οἰκιζομένῃ πόλει πρέπον ἂν εἰή δόξαν πρὸσ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ὅτι καλλίστην τε καὶ ἀρίστην παρασκευάζεσθαι πρὸσ ἀρετήν· πᾶσα δ’ ἐλπὶσ αὐτὴν ἐκ τῶν εἰκότων, ἄνπερ κατὰ λόγον γίγνηται, μετ’ ὀλίγων ἥλιον ὄψεσθαι καὶ τοὺσ ἄλλουσ θεοὺσ ἐν ταῖσ εὐνόμοισ πόλεσι καὶ χώραισ.

ὧδε οὖν χρὴ ποιεῖν περὶ ἀποδημίασ εἰσ ἄλλασ χώρασ καὶ τόπουσ καὶ περὶ ὑποδοχῆσ ξένων. πρῶτον μὲν νεωτέρῳ ἐτῶν τετταράκοντα μὴ ἐξέστω ἀποδημῆσαι μηδαμῇ μηδαμῶσ, ἔτι τε ἰδίᾳ μηδενί, δημοσίᾳ δ’ ἔστω κήρυξιν ἢ πρεσβείαισ ἢ καί τισι θεωροῖσ· τὰσ δὲ κατὰ πόλεμον καὶ στρατείασ ἀποδημίασ οὐκ ἐν ἐκδημίαισ πολιτικαῖσ ἄξιον ἀγορεύειν ὡσ τούτων οὔσασ.

Πυθώδε τῷ Ἀπόλλωνι καὶ εἰσ Ὀλυμπίαν τῷ Διὶ καὶ εἰσ Νεμέαν καὶ εἰσ Ἰσθμὸν χρὴ πέμπειν κοινωνοῦντασ θυσιῶν τε καὶ ἀγώνων τούτοισ τοῖσ θεοῖσ, πέμπειν δὲ εἰσ δύναμιν ὅτι πλείστουσ ἅμα καὶ καλλίστουσ τε καὶ ἀρίστουσ, οἵτινεσ εὐδόκιμον τὴν πόλιν ἐν ἱεραῖσ τε καὶ εἰρηνικαῖσ συνουσίαισ ποιήσουσι δοκεῖν, τοῖσ περὶ τὸν πόλεμον ἀντίστροφον ἀποδιδόντεσ δόξησ παρασκευήν, ἐλθόντεσ δὲ οἴκαδε διδάξουσι τοὺσ νέουσ ὅτι δεύτερα τὰ τῶν ἄλλων ἐστὶ νόμιμα τὰ περὶ τὰσ πολιτείασ. θεωροὺσ δὲ ἄλλουσ ἐκπέμπειν χρεὼν τοιούσδε τινὰσ τοὺσ νομοφύλακασ παρεμένουσ·

ἄν τινεσ ἐπιθυμῶσι τῶν πολιτῶν τὰ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων πράγματα θεωρῆσαι κατά τινα πλείω σχολήν, ἀπειργέτω μηδεὶσ τούτουσ νόμοσ. οὔτε γὰρ ἄπειροσ οὖσα πόλισ ἀνθρώπων κακῶν καὶ ἀγαθῶν δύναιτ’ ἄν ποτε, ἀνομίλητοσ οὖσα, ἥμεροσ ἱκανῶσ εἶναι καὶ τέλεοσ, οὐδ’ αὖ τοὺσ νόμουσ διαφυλάττειν ἄνευ τοῦ γνώμῃ λαβεῖν αὐτοὺσ ἀλλὰ μὴ μόνον ἔθεσιν. εἰσὶ γὰρ ἐν τοῖσ πολλοῖσ ἄνθρωποι ἀεὶ θεῖοί τινεσ ‐ οὐ πολλοί ‐ παντὸσ ἄξιοι συγγίγνεσθαι, φυόμενοι οὐδὲν μᾶλλον ἐν εὐνομουμέναισ πόλεσιν ἢ καὶ μή, ὧν κατ’ ἴχνοσ ἀεὶ χρὴ τὸν ἐν ταῖσ εὐνομουμέναισ πόλεσιν οἰκοῦντα, ἐξιόντα κατὰ θάλατταν καὶ γῆν, ζητεῖν ὃσ ἂν ἀδιάφθαρτοσ ᾖ, τὰ μὲν βεβαιούμενον τῶν νομίμων, ὅσα καλῶσ αὐτοῖσ κεῖται, τὰ δ’ ἐπανορθούμενον, εἴ τι παραλείπεται.

ἄνευ γὰρ ταύτησ τῆσ θεωρίασ καὶ ζητήσεωσ οὐ μένει ποτὲ τελέωσ πόλισ, οὐδ’ ἂν κακῶσ αὐτὴν θεωρῶσιν.

πῶσ οὖν ἂν γίγνοιτ’ ἀμφότερα; τῇδε. πρῶτον μὲν ὁ θεωρὸσ ὁ τοιοῦτοσ ἡμῖν γεγονὼσ ἔστω πλειόνων ἐτῶν ἢ πεντήκοντα, ἔτι δὲ τῶν εὐδοκίμων τά τε ἄλλα καὶ εἰσ τὸν πόλεμον ἔστω γεγενημένοσ, εἰ μέλλει τὸ τῶν νομοφυλάκων δεῖγμα εἰσ τὰσ ἄλλασ μεθήσειν πόλεισ· πλέον δὲ ἑξήκοντα γεγονὼσ ἐτῶν μηκέτι θεωρείτω.

θεωρήσασ δὲ ὁπόσ’ ἂν ἔτη βουληθῇ τῶν δέκα καὶ ἀφικόμενοσ οἴκαδε, εἰσ τὸν σύλλογον ἴτω τὸν τῶν περὶ νόμουσ ἐποπτευόντων· οὗτοσ δ’ ἔστω νέων καὶ πρεσβυτέρων μεμειγμένοσ, ἑκάστησ μὲν ἡμέρασ συλλεγόμενοσ ἐξ ἀνάγκησ ἀπ’ ὄρθρου μέχριπερ ἂν ἥλιοσ ἀνάσχῃ, πρῶτον μὲν τῶν ἱερέων τῶν τὰ ἀριστεῖα εἰληφότων, ἔπειτα τῶν νομοφυλάκων τοὺσ ἀεὶ πρεσβεύοντασ δέκα. ἔτι ὁ περὶ τῆσ παιδείασ πάσησ ἐπιμελητὴσ ὅ τε νέοσ οἵ τε ἐκ τῆσ ἀρχῆσ ταύτησ ἀπηλλαγμένοι.

ἕκαστοσ δὲ τούτων μὴ μόνοσ, ἀλλ’ ἴτω μετὰ νέου ἀπὸ τριάκοντα ἐτῶν μέχρι τετταράκοντα, τὸν ἀρέσκοντα αὑτῷ προσλαμβάνων. τοὺσ λόγουσ περὶ νόμων ἀεὶ τῆσ τε οἰκείασ πόλεωσ πέρι, καὶ ἐὰν ἄλλοθι πυνθάνωνταί τι περὶ τῶν τοιούτων διαφέρον, καὶ δὴ καὶ περὶ μαθημάτων, ὁπόσ’ ἂν ἐν ταύτῃ τῇ σκέψει δοκῇ συμφέρειν μαθοῦσι μὲν εὐαγέστερον γίγνεσθαι, μὴ μαθοῦσι δὲ σκοτωδέστερα τὰ περὶ νόμουσ αὐτοῖσ φαίνεσθαι καὶ ἀσαφῆ.

ἃ δ’ ἂν τούτων ἐγκρίνωσιν οἱ γεραίτεροι, τοὺσ νεωτέρουσ πάσῃ σπουδῇ μανθάνειν, ἐὰν δέ τισ ἀνάξιοσ δοκῇ τῶν παρακεκλημένων εἶναι, τῷ παρακαλοῦντι μέμφεσθαι τὸν σύλλογον ὅλον· τοὺσ δ’ εὐδοκιμοῦντασ τούτων τῶν νέων φυλάττειν τὴν ἄλλην πόλιν, ἀποβλέποντασ εἰσ αὐτοὺσ διαφερόντωσ τε τηροῦντασ, καὶ τιμᾶν μὲν κατορθοῦντασ, ἀτιμάζειν δὲ μᾶλλον τῶν ἄλλων, ἐὰν ἀποβαίνωσι χείρουσ τῶν πολλῶν.

εἰσ δὴ τοῦτον τὸν σύλλογον ὁ θεωρήσασ τὰ ἐν τοῖσ ἄλλοισ ἀνθρώποισ νόμιμα ἀφικόμενοσ εὐθὺσ πορευέσθω, καὶ εἴ τινα φήμην τινῶν περὶ θέσεωσ νόμων ἢ παιδείασ ἢ τροφῆσ ηὑρ͂εν τινασ ἔχοντασ φράζειν, εἴτε καὶ αὐτὸσ νενοηκὼσ ἄττα ἥκοι, κοινούτω τῷ συλλόγῳ ἅπαντι· καὶ ἐάντε μηδὲν χείρων μηδέ τι βελτίων ἥκειν δόξῃ, χάριν γοῦν τῆσ σφόδρα προθυμίασ αἰνείσθω, ἐὰν δὲ πολὺ βελτίων, πολύ τ’ ἐπαινείσθω μᾶλλον ζῶν, τελευτήσαντά τε τιμαῖσ αὐτὸν προσηκούσαισ ἡ τῶν συλλεγομένων τιμάτω δύναμισ.

ἐὰν δὲ διεφθαρμένοσ ἀφικέσθαι δόξῃ, μηδενὶ συγγιγνέσθω μήτε νέῳ μήτε πρεσβυτέρῳ προσποιούμενοσ εἶναι σοφόσ· καὶ ἐὰν μὲν πείθηται τοῖσ ἄρχουσιν, ἰδιώτησ ζήτω, ἐὰν δὲ μή, τεθνάτω, ἐάν γ’ ἐν δικαστηρίῳ ἁλῷ πολυπραγμονῶν τι περὶ τὴν παιδείαν καὶ τοὺσ νόμουσ. ἐὰν δὲ ἄξιον ὄντα εἰσ δικαστήριον εἰσάγειν ἀρχόντων μηδεὶσ εἰσάγῃ, ὄνειδοσ ἀποκείσθω τοῖσ ἄρχουσιν εἰσ τὴν τῶν ἀριστείων διαδικασίαν.

ὁ μὲν οὖν ἐκδημῶν οὕτω καὶ τοιοῦτοσ ὢν ἐκδημείτω, τὸν δ’ εἰσεπιδημήσαντα μετὰ τοῦτον χρὴ φιλοφρονεῖσθαι.

τέτταρεσ δ’ εἰσὶ ξένοι ὧν δεῖ πέρι λόγον τινὰ ποιεῖσθαι· διατελῶν ταῖσ φοιτήσεσιν, καθάπερ οἱ τῶν ὀρνίθων διαπορευόμενοι ‐ καὶ τούτων οἱ πολλοὶ κατὰ θάλατταν ἀτεχνῶσ οἱο͂ν πετόμενοι χρηματισμοῦ χάριν ἐμπορευόμενοι ἔτουσ ὡρ́αν πέτονται πρὸσ τὰσ ἄλλασ πόλεισ ‐ ὃν ἀγοραῖσ καὶ λιμέσι καὶ δημοσίοισ οἰκοδομήμασιν ἔξω τῆσ πόλεωσ πρὸσ τῇ πόλει ὑποδέχεσθαι χρὴ τοὺσ ἐπὶ τούτοισ ἄρχοντασ τεταγμένουσ, φυλάττοντασ μὴ νεωτερίζῃ τίσ τι τῶν τοιούτων ξένων, καὶ δίκασ αὐτοῖσ ὀρθῶσ διανέμοντασ, ἀναγκαῖα μέν, ὡσ ὀλίγιστα δ’ ἐπιχρωμένουσ.

ὁ δὲ δεύτεροσ, ὄμμασιν ὄντωσ θεωρὸσ ὅσα τε μουσῶν ὠσὶν ἔχεται θεωρήματα·

τῷ δὴ τοιούτῳ παντὶ χρὴ καταλύσεισ πρὸσ ἱεροῖσ εἶναι φιλοξενίαισ ἀνθρώπων παρεσκευασμένασ, χρὴ δὲ καὶ τῶν τοιούτων ἱερέασ τε καὶ νεωκόρουσ ἐπιμελεῖσθαι καὶ τημελεῖν, ἑώσ ἂν τὸν μέτριον ἐπιμείναντεσ χρόνον, ἰδόντεσ τε καὶ ἀκούσαντεσ ὧν χάριν ἀφίκοντο, ἀβλαβεῖσ τοῦ δρᾶσαί τε καὶ παθεῖν ἀπαλλάττωνται. δικαστὰσ δ’ αὐτοῖσ εἶναι τοὺσ ἱερέασ, ἐὰν ἀδικῇ τισ αὐτῶν τινα ἤ τιν’ ἄλλον ἀδικῇ τισ τούτων ὅσα ἐντὸσ δραχμῶν πεντήκοντα, ἐὰν δέ τι μεῖζον ἔγκλημα αὐτοῖσ γίγνηται, πρὸσ τοῖσ ἀγορανόμοισ εἶναι δεῖ δίκασ τοῖσ τοιούτοισ.

τρίτον δὲ ξένον ὑποδέχεσθαι χρὴ δημοσίᾳ τὸν κατά τι δημόσιον ἐξ ἄλλησ χώρασ ἀφιγμένον· τῶν τοιούτων μετὰ τῶν πρυτάνεων ποιητέον ἐκείνῳ παρ’ ὅτῳ τισ ἂν αὐτῶν τὴν κατάλυσιν ξενωθεὶσ ποιήσηται μόνῳ.

τέταρτοσ δέ, ἄν ποτέ τισ ἀφίκηται, σπάνιοσ μέν, ἂν δ’ οὖν ποτέ τισ ἔλθῃ τῶν παρ’ ἡμῖν θεωρῶν ἀντίστροφοσ ἐξ ἄλλησ χώρασ, πρῶτον μὲν ἔλαττον ἐτῶν μηδὲν πεντήκοντα γεγονὼσ ἔστω, πρὸσ τούτῳ δὲ ἀξιῶν τι καλὸν ἰδεῖν τῶν ἐν ταῖσ ἄλλαισ πόλεσιν διαφέρον ἐν καλλοναῖσ ἢ καὶ δεῖξαί τι κατὰ ταὐτὰ ἄλλῃ πόλει. ἴτω μὲν νῦν πᾶσ ἀκέλευστοσ ὁ τοιοῦτοσ ἐπὶ τὰσ τῶν πλουσίων καὶ σοφῶν θύρασ, τοιοῦτοσ ἕτεροσ αὐτὸσ ὤν·

ἐπὶ γὰρ τὴν τοῦ τῆσ παιδείασ ἐπιμελουμένου πάσησ οἴκησιν ἴτω πιστεύων ἱκανῶσ εἶναι ξένοσ τῷ τοιούτῳ ξένῳ, ἢ τὴν τῶν νικηφόρων τινὸσ ἐπ’ ἀρετῇ, συνὼν δὲ τούτων τισὶν τὸ μὲν διδάξασ, τὸ δὲ μαθὼν ἀπαλλαττέσθω, φίλοσ παρὰ φίλων δώροισ καὶ τιμαῖσ πρεπούσαισ τιμηθείσ. τε καὶ ξένασ ἐξ ἄλλησ χώρασ καὶ τοὺσ αὑτῶν ἐκπέμπειν, τιμῶντασ ξένιον Δία, μὴ βρώμασι καὶ θύμασι τὰσ ξενηλασίασ ποιουμένουσ, καθάπερ ποιοῦσιν νῦν θρέμματα Νείλου, μηδὲ κηρύγμασιν ἀγρίοισ.

ἐγγύην, ἣν ἂν ἐγγυᾶταί τισ, διαρρήδην ἐγγυάσθω, τὴν πρᾶξιν πᾶσαν διομολογούμενοσ ἐν συγγραφῇ καὶ ἐναντίον μαρτύρων μὴ ἔλαττον τριῶν, ὅσα ἐντὸσ χιλίων, τὰ δ’ ὑπὲρ χιλίασ μὴ ἔλαττον ἢ πέντε.

ἐγγυητὴσ μὲν δὴ καὶ ὁ προπωλῶν ὁτιοῦν τοῦ μὴ ἐνδίκωσ πωλοῦντοσ ἢ καὶ μηδαμῶσ ἀξιόχρεω·

ὑπόδικοσ δ’ ἔστω καὶ ὁ προπωλῶν καθάπερ ὁ ἀποδόμενοσ. φωρᾶν δὲ ἂν ἐθέλῃ τισ παρ’ ὁτῳοῦν, γυμνὸσ ἢ χιτωνίσκον ἔχων ἄζωστοσ, προομόσασ τοὺσ νομίμουσ θεοὺσ ἦ μὴν ἐλπίζειν εὑρήσειν, οὕτω φωρᾶν·

ὁ δὲ παρεχέτω τὴν οἰκίαν, τά τε σεσημασμένα καὶ τὰ ἀσήμαντα, φωρᾶν. ἐὰν δέ τισ ἐρευνᾶν βουλομένῳ φωρᾶν μὴ διδῷ, δικάζεσθαι μὲν τὸν ἀπειργόμενον, τιμησάμενον τὸ ἐρευνώμενον, ἂν δέ τισ ὄφλῃ, τὴν διπλασίαν τοῦ τιμηθέντοσ βλάβην ἐκτίνειν. ἐὰν δὲ ἀποδημῶν οἰκίασ δεσπότησ τυγχάνῃ, τὰ μὲν ἀσήμαντα παρεχόντων οἱ ἐνοικοῦντεσ ἐρευνᾶν, τὰ δὲ σεσημασμένα παρασημηνάσθω καὶ ὃν ἂν ἐθέλῃ φύλακα καταστησάτω πέντε ἡμέρασ ὁ φωρῶν·

πάλιν δὲ μετὰ τῶν οἰκείων καὶ τῶν ἀστυνόμων κατὰ ταὐτὰ σημηνάσθω.

τῶν ἀμφισβητησίμων χρόνου ὁρ́οσ, ὃν ἐάν τισ ᾖ κεκτημένοσ, μηκέτ’ ἀμφισβητεῖν ἐξεῖναι.

χωρίων μὲν οἰκήσεών τε τῇδε οὐκ ἔστ’ ἀμφισβήτησισ· τῶν δὲ ἄλλων ὅτι ἄν τισ ἐκτημένοσ ᾖ, ἐὰν μὲν κατὰ ἄστυ καὶ κατ’ ἀγορὰν καὶ ἱερὰ χρώμενοσ φαίνηται καὶ μηδεὶσ ἐπιλάβηται, φῇ δὲ ζητεῖν τοῦτον τὸν χρόνον, ὁ δὲ μὴ ἀποκρυπτόμενοσ φανερὸσ ᾖ, ἐὰν οὕτω τισ ἐνιαυτὸν ὁτιοῦν ἐκτημένοσ, ὁ δὲ ζητῶν διαγένωνται, μὴ ἐξέστω τοιούτου κτήματοσ ἐπιλαβέσθαι μηδέν’ ἀπελθόντοσ ἐνιαυτοῦ. ἐὰν δὲ κατ’ ἄστυ μὲν μὴ μηδὲ κατ’ ἀγορὰν χρῆται, κατ’ ἀγροὺσ δὲ φανερῶσ, μὴ προστυχὴσ δὲ ἐν πέντε ἔτεσιν γένηταί τισ, τῶν πέντε ἐξελθόντων ἐτῶν, μηκέτι τοῦ λοιποῦ χρόνου ἐξέστω τούτῳ τοῦ τοιούτου ἐπιλαβέσθαι. εἶναι, ἐὰν δὲ κατ’ ἀγροὺσ ἐν ἀφανεῖ κεκτῆται, δέκα ἐτῶν, ἐὰν δ’ ἐν ἀλλοδημίᾳ, τοῦ παντὸσ χρόνου, ὅταν ἀνεύρῃ που, μηδεμίαν εἶναι προθεσμίαν τῆσ ἐπιλήψεωσ.

ἐάν τίσ τινα δίκῃ παραγενέσθαι κωλύσῃ βίᾳ, εἴτε αὐτὸν εἴτε μάρτυρασ, ἐὰν μὲν δοῦλον εἴτε αὑτοῦ εἴτε ἀλλότριον, ἀτελῆ καὶ ἄκυρον γίγνεσθαι τὴν δίκην, ἐὰν δὲ ἐλεύθερον, πρὸσ τῷ ἀτελῆ, δεθῆναι μὲν ἐνιαυτόν, ὑπόδικον δὲ ἀνδραποδισμοῦ τῷ ἐθέλοντι γίγνεσθαι.

ἐὰν δὲ ἀνταγωνιστὴν γυμναστικῆσ ἢ μουσικῆσ ἤ τινοσ ἀγῶνοσ ἑτέρου διακωλύῃ τισ βίᾳ μὴ παραγίγνεσθαι, φραζέτω μὲν ὁ ἐθέλων τοῖσ ἀθλοθέταισ, οἱ δ’ εἰσ τὸν ἀγῶνα ἐλεύθερον ἀφιέντων τὸν ἐθέλοντα ἀγωνίζεσθαι·

διδόναι καὶ νικήσαντα γράφειν ἐν ἱεροῖσ οἷσ ἂν ἐθέλῃ, τῷ δὲ διακωλύσαντι μὴ ἐξέστω μηδὲν ἀνάθημα μηδ’ ἐπιγραφὴν τοῦ τοιούτου ἀγῶνόσ ποτε γενέσθαι, βλάβησ δὲ ὑπόδικοσ γιγνέσθω, ἐάντε ἡττῆται ἀγωνιζόμενοσ ἐάντε καὶ νικᾷ.

ἐάν τισ κλεμμάδιον ὁτιοῦν ὑποδέχηται γιγνώσκων, τὴν αὐτὴν ὑπεχέτω δίκην τῷ κλέψαντι·

φυγάδοσ δὲ ὑποδοχῆσ θάνατοσ ἔστω ζημία. τὸν αὐτὸν φίλον τε καὶ ἐχθρὸν νομιζέτω πᾶσ τῇ πόλει·

ἐὰν δέ τισ ἰδίᾳ ποιῆται πρόσ τινασ εἰρήνην ἢ πόλεμον ἄνευ τοῦ κοινοῦ, θάνατοσ ἔστω καὶ τούτῳ ζημία·

ἐὰν δέ τι μέροσ τῆσ πόλεωσ εἰρήνην ἢ πόλεμον πρόσ τινασ ἑαυτῷ ποιῆται, τοὺσ αἰτίουσ οἱ στρατηγοὶ ταύτησ τῆσ πράξεωσ εἰσαγόντων εἰσ δικαστήριον, ὀφλόντι δὲ θάνατοσ ἔστω δίκη. τοὺσ τῇ πατρίδι διακονοῦντάσ τι δώρων χωρὶσ χρὴ διακονεῖν, πρόφασιν δ’ εἶναι μηδεμίαν μηδὲ λόγον ἐπαινούμενον, ὡσ ἐπ’ ἀγαθοῖσ μὲν δεῖ δέχεσθαι δῶρα, ἐπὶ δὲ φλαύροισ οὔ·

τὸ γὰρ γνῶναι καὶ γνόντα καρτερεῖν οὐκ εὐπετέσ, ἀκούοντα δὲ ἀσφαλέστατον πείθεσθαι τῷ νόμῳ, μηδὲν ἐπὶ δώροισιν διακονεῖν.

ὁ δὲ μὴ πειθόμενοσ ἁπλῶσ τεθνάτω ἁλοὺσ τῇ δίκῃ. ἂν χρῆσθαι βούληται, χρῆται, κατ’ ἐνιαυτὸν ἕκαστον βουλευομένων, ἐάντε τοῦ τιμήματοσ ὅλου μέρει ἐάντε τῆσ γενομένησ ἐπ’ ἐνιαυτὸν ἑκάστοτε προσόδου, χωρὶσ τῶν εἰσ τὰ συσσίτια τελουμένων.

θεοῖσι δὲ ἀναθήματα χρεὼν ἔμμετρα τὸν μέτριον ἄνδρα ἀνατιθέντα δωρεῖσθαι.

γῆ μὲν οὖν ἑστία τε οἰκήσεωσ ἱερὰ πᾶσι πάντων θεῶν· μηδεὶσ οὖν δευτέρωσ ἱερὰ καθιερούτω θεοῖσ. χρυσὸσ δὲ καὶ ἄργυροσ ἐν ἄλλαισ πόλεσιν ἰδίᾳ τε καὶ ἐν ἱεροῖσ ἐστιν ἐπίφθονον κτῆμα, ἐλέφασ δὲ ἀπολελοιπότοσ ψυχὴν σώματοσ οὐκ εὐαγὲσ ἀνάθημα, σίδηροσ δὲ καὶ χαλκὸσ πολέμων ὄργανα· ξύλου δὲ μονόξυλον ὅτι ἂν ἐθέλῃ τισ ἀνατιθέτω, καὶ λίθου ὡσαύτωσ πρὸσ τὰ κοινὰ ἱερά, ὑφὴν δὲ μὴ πλέον ἔργον γυναικὸσ μιᾶσ ἔμμηνον.

χρώματα δὲ λευκὰ πρέποντ’ ἂν θεοῖσ εἰή καὶ ἄλλοθι καὶ ἐν ὑφῇ, βάμματα δὲ μὴ προσφέρειν ἀλλ’ ἢ πρὸσ τὰ πολέμου κοσμήματα. θειότατα δὲ δῶρα ὄρνιθέσ τε καὶ ἀγάλματα ὅσαπερ ἂν ἐν μιᾷ ζωγράφοσ ἡμέρᾳ εἷσ ἀποτελῇ·

καὶ τἆλλα ἔστω κατὰ τὰ τοιαῦτα ἀναθήματα μεμιμημένα. ὅτε δὲ μέρη διείρηται τῆσ πόλεωσ συμπάσησ, ὅσα τε καὶ ἃ δεῖ γίγνεσθαι, καὶ νόμοι περὶ τῶν συμβολαίων εἰσ δύναμιν τῶν μεγίστων πέρι πάντων εἴρηνται, τὸ λοιπὸν δὴ δίκασ ἂν εἰή χρεὼν γίγνεσθαι.

δικαστηρίων δὲ τὸ μὲν πρῶτον αἱρετοὶ δικασταὶ γίγνοιντ’ ἄν, οὓσ ἂν ὁ φεύγων τε καὶ ὁ διώκων ἕλωνται κοινῇ, διαιτηταὶ δικαστῶν τοὔνομα μᾶλλον πρέπον ἔχοντεσ· δεύτεροι δὲ κωμῆταί τε καὶ φυλέται, κατὰ τὸ δωδέκατον μέροσ διῃρημένοι, ἐν οἷσ, ἂν μὴ διακριθῶσιν ἐν τοῖσ πρώτοισ, περὶ ζημίασ μείζονοσ ἰόντων ἀγωνιούμενοι, ὁ δὲ φεύγων, ἂν ἡττηθῇ τὸ δεύτερον, τὸ πεμπτημόριον ἀποτινέτω τοῦ τιμήματοσ τῆσ γραφείσησ δίκησ.

ἐὰν δ’ ἐγκαλῶν τισ τοῖσ δικασταῖσ τὸ τρίτον ἀγωνίζεσθαι βούληται, ἀγέτω μὲν ἐπὶ τοὺσ δικαστὰσ τοὺσ ἐκλεκτοὺσ τὴν δίκην, ἐὰν δὲ πάλιν ἡττηθῇ, τὴν ἡμιολίαν τοῦ τιμήματοσ ἀποτινέτω. ἐὰν δὲ ὁ διώκων ἡττηθεὶσ ἐν τοῖσ πρώτοισ μὴ ἠρεμῇ, εἰσ δὲ τοὺσ δευτέρουσ ἰῄ, νικήσασ μὲν δὴ τὸ πέμπτον μέροσ ἀπολαμβανέτω, νικηθεὶσ δὲ ἀποτινέτω ταὐτὸν μέροσ τῆσ δίκησ.

ἐὰν δ’ εἰσ τὸ τρίτον ἔλθωσιν δικαστήριον ἀπειθήσαντεσ ταῖσ ἔμπροσθεν δίκαισ, ὁ μὲν φεύγων ἡττηθείσ, ὥσπερ εἴρηται, τὴν ἡμιολίαν, ὁ δὲ διώκων τὴν ἡμίσειαν τοῦ τιμήματοσ ἀποτινέτω. κληρώσεισ δὲ δικαστηρίων καὶ πληρώσεισ, καὶ ὑπηρεσιῶν ἑκάσταισ τῶν ἀρχῶν καταστάσεισ, καὶ χρόνουσ ἐν οἷσ ἕκαστα γίγνεσθαι χρεών, καὶ διαψηφίσεων πέρι καὶ ἀναβολῶν, καὶ πάνθ’ ὁπόσα τοιαῦτα ἀναγκαῖα περὶ δίκασ γίγνεσθαι, προτέρων τε καὶ ὑστέρων λήξεισ, ἀποκρίσεών τε ἀνάγκασ καὶ παρακαταβάσεων, καὶ ὅσα τούτων ἀδελφὰ σύμπαντα, εἴπομεν μὲν καὶ πρόσθεν, καλὸν δὲ τό γε ὀρθὸν καὶ δὶσ καὶ τρίσ.

πάντα δ’ οὖν ὁπόσα σμικρὰ καὶ ῥᾴδια νόμιμα εὑρίσκειν, πρεσβύτου νομοθέτου παραλιπόντοσ, τὸν νέον ἀναπληροῦν χρὴ νομοθέτην. τὰ μὲν ἴδια δικαστήρια ταύτῃ πῃ γιγνόμενα μέτρον ἂν ἔχοι·

τὰ δὲ δημόσια καὶ κοινὰ καὶ ὅσοισ ἀρχὰσ δεῖ χρωμένασ τὰ προσήκοντα ἑκάστῃ τῶν ἀρχῶν διοικεῖν, ἔστ’ ἐν πολλαῖσ πόλεσιν οὐκ ἀσχήμονα ἐπιεικῶν ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγα νομοθετήματα, ὅθεν νομοφύλακασ χρὴ τὰ πρέποντα τῇ νῦν γεννωμένῃ πολιτείᾳ κατασκευάζειν συλλογισαμένουσ καὶ ἐπανορθουμένουσ, ταῖσ ἐμπειρίαισ διαβασανίζοντασ, ἑώσ ἂν ἱκανῶσ αὐτῶν ἕκαστα δόξῃ κεῖσθαι, τότε δὲ τέλοσ ἐπιθέντασ, ἀκίνητα οὕτωσ ἐπισφραγισαμένουσ, χρῆσθαι τὸν ἅπαντα βίον. ὅσα δὲ περί τε σιγὴν δικαστῶν καὶ εὐφημίασ καὶ τοὐναντίον, καὶ ὅσα παραλλάττει τῶν πολλῶν ἐν ταῖσ ἄλλαισ πόλεσιν δικαίων καὶ ἀγαθῶν καὶ καλῶν, τὰ μὲν εἴρηται, τὰ δ’ ἔτι πρὸσ τῷ τέλει ῥηθήσεται.

πρὸσ ἃ πάντα χρὴ τὸν μέλλοντα δικαστὴν ἴσον ἔσεσθαι κατὰ δίκην βλέπειν τε καὶ κεκτημένον γράμματα αὐτῶν πέρι μανθάνειν·

πάντων γὰρ μαθημάτων κυριώτατα τοῦ τὸν μανθάνοντα βελτίω γίγνεσθαι τὰ περὶ τοὺσ νόμουσ κείμενα, εἴπερ ὀρθῶσ εἰή τεθέντα, γίγνοιτ’ ἄν, ἢ μάτην τοὔνομα νῷ προσῆκον κεκτῇτ’ ἂν ὁ θεῖοσ ἡμῖν καὶ θαυμαστὸσ νόμοσ. ψόγοι περί τινων λέγονται καὶ ὅσοι καταλογάδην, εἴτ’ ἐν γράμμασιν εἴτε καθ’ ἡμέραν ἐν ταῖσ ἄλλαισ πάσαισ συνουσίαισ διὰ φιλονικίασ τε ἀμφισβητοῦνται καὶ διὰ συγχωρήσεων ἔστιν ὅτε καὶ μάλα ματαίων, τούτων πάντων ἂν βάσανοσ εἰή σαφὴσ τὰ τοῦ νομοθέτου γράμματα, ἃ δεῖ κεκτημένον ἐν αὑτῷ, καθάπερ ἀλεξιφάρμακα τῶν ἄλλων λόγων, τὸν ἀγαθὸν δικαστὴν αὑτόν τε ὀρθοῦν καὶ τὴν πόλιν, τοῖσ μὲν ἀγαθοῖσ μονὰσ τῶν δικαίων καὶ ἐπαύξησιν παρασκευάζοντα, τοῖσ δὲ κακοῖσ ἐξ ἀμαθίασ καὶ ἀκολασίασ καὶ δειλίασ καὶ συλλήβδην πάσησ ἀδικίασ εἰσ τὸ δυνατὸν μεταβολήν, ὅσοισ ἰάσιμοι δόξαι τῶν κακῶν·

θάνατον ἰάμα ταῖσ οὕτω διατεθείσαισ ψυχαῖσ διανέμοντεσ, ὃ δικαίωσ εἰή πολλάκισ ἂν εἰρημένον, ἄξιοι ἐπαίνου γίγνοιντ’ ἂν τῇ πάσῃ πόλει τοιοῦτοι δικασταὶ καὶ δικαστῶν ἡγεμόνεσ.

ἐπειδὰν δὲ αἱ κατ’ ἐνιαυτὸν δίκαι τέλοσ ἐκδικασθεῖσαι σχῶσι, ταῖσ πράξεσι νόμουσ αὐτῶν χρεὼν γίγνεσθαι τούσδε·

πρῶτον μὲν ἡ δικάζουσα ἀρχὴ τὰ τοῦ ὀφλόντοσ τῷ νικήσαντι χρήματα πάντα ἀποδιδότω, χωρὶσ τῶν ἀναγκαίων κεκτῆσθαι, μετὰ τὴν διαψήφισιν ἑκάστην εὐθὺσ ὑπὸ κήρυκοσ, ἀκουόντων τῶν δικαστῶν· ἐπειδὰν δὲ ὁ τῶν δικασίμων μηνῶν ἐχόμενοσ γένηται μήν, ἐάν τισ μὴ ἀπαλλάττῃ τὸν νικήσαντα ἑκόντα ἑκών, ἡ δικάσασα ἀρχὴ συνεπομένη τῷ νικῶντι τὰ τοῦ ὀφλόντοσ παραδιδότω χρήματα.

ἐὰν δὲ μὴ ἔχωσιν ὁπόθεν, ἐλλείπῃ δὲ μὴ ἔλαττον δραχμῆσ, μὴ πρότερον εἶναι τούτῳ δίκασ πρὸσ ἄλλον μηδένα, πρὶν ἂν ἐκπληρώσῃ τὸ χρέοσ ἅπαν τῷ νικήσαντι· ἄλλοισ δὲ πρὸσ τοῦτον ἔστωσαν δίκαι κυρίωσ.

ἐὰν δέ τισ ἀφῃρῆται τὴν ἀρχὴν τὴν καταδικάσασαν καταδικασθείσ, εἰσαγόντων μὲν αὐτὸν εἰσ τὸ τῶν νομοφυλάκων δικαστήριον οἱ ἀφαιρεθέντεσ ἀδίκωσ, ἐὰν δέ τισ ὄφλῃ τὴν τοιαύτην δίκην, ὡσ ὅλην τὴν πόλιν καὶ νόμουσ φθείρων θανάτῳ ζημιούσθω. ἀνδρὶ δὴ τὸ μετὰ τοῦτο γεννηθέντι καὶ ἐκτραφέντι, καὶ γεννήσαντι καὶ ἐκθρέψαντι τέκνα, καὶ συμμείξαντι συμβόλαια μετρίωσ, διδόντι τε δίκασ εἴ τινα ἠδικήκει καὶ παρ’ ἑτέρου ἐκλαβόντι, σὺν τοῖσ νόμοισ ἐν μοίρᾳ γηράσαντι τελευτὴ γίγνοιτ’ ἂν κατὰ φύσιν.

περὶ τελευτήσαντασ δή, εἴτε τισ ἄρρην εἴτε τισ θῆλυσ ᾖ, τὰ μὲν περὶ τὰ θεῖα νόμιμα τῶν τε ὑπὸ γῆσ θεῶν καὶ τῶν τῇδε, ὅσα προσήκει τελεῖσθαι, τοὺσ ἐξηγητὰσ γίγνεσθαι κυρίουσ φράζοντασ·

θήκασ δ’ εἶναι τῶν χωρίων ὁπόσα μὲν ἐργάσιμα μηδαμοῦ, μήτε τι μέγα μήτε τι σμικρὸν μνῆμα, ἃ δὲ ἡ χώρα πρὸσ τοῦτ’ αὐτὸ μόνον φύσιν ἔχει, τὰ τῶν τετελευτηκότων σώματα μάλιστα ἀλυπήτωσ τοῖσ ζῶσι δεχομένη κρύπτειν, ταῦτα ἐκπληροῦν, τοῖσ δὲ ἀνθρώποισ ὅσα τροφὴν μήτηρ οὖσα ἡ γῆ πρὸσ ταῦτα πέφυκεν βούλεσθαι φέρειν, μήτε ζῶν μήτε τισ ἀποθανὼν στερείτω τὸν ζῶνθ’ ἡμῶν. χῶμα δὲ μὴ χοῦν ὑψηλότερον πέντε ἀνδρῶν ἔργον, ἐν πένθ’ ἡμέραισ ἀποτελούμενον· λίθινα δὲ ἐπιστήματα μὴ μείζω ποιεῖν ἢ ὅσα δέχεσθαι τῶν τοῦ τετελευτηκότοσ ἐγκώμια βίου μὴ πλείω τεττάρων ἡρωικῶν στίχων.

τὰσ δὲ προθέσεισ πρῶτον μὲν μὴ μακρότερον χρόνον ἔνδον γίγνεσθαι τοῦ δηλοῦντοσ τόν τε ἐκτεθνεῶτα καὶ τὸν ὄντωσ τεθνηκότα, εἰή δ’ ἂν σχεδόν, ὡσ τἀνθρώπινα, μέτρον ἔχουσα τριταία πρὸσ τὸ μνῆμα ἐκφορά.

πείθεσθαι δ’ ἐστὶ τῷ νομοθέτῃ χρεὼν τά τε ἄλλα καὶ λέγοντι ψυχὴν σώματοσ εἶναι τὸ πᾶν διαφέρουσαν, ἐν αὐτῷ τε τῷ βίῳ τὸ παρεχόμενον ἡμῶν ἕκαστον τοῦτ’ εἶναι μηδὲν ἀλλ’ ἢ τὴν ψυχήν, τὸ δὲ σῶμα ἰνδαλλόμενον ἡμῶν ἑκάστοισ ἕπεσθαι, καὶ τελευτησάντων λέγεσθαι καλῶσ εἴδωλα εἶναι τὰ τῶν νεκρῶν σώματα, τὸν δὲ ὄντα ἡμῶν ἕκαστον ὄντωσ, ἀθάνατον εἶναι ψυχὴν ἐπονομαζόμενον, παρὰ θεοὺσ ἄλλουσ ἀπιέναι δώσοντα λόγον, καθάπερ ὁ νόμοσ ὁ πάτριοσ λέγει ‐ τῷ μὲν γὰρ ἀγαθῷ θαρραλέον, τῷ δὲ κακῷ μάλα φοβερόν ‐ βοήθειάν τε αὐτῷ μήτινα μεγάλην εἶναι τετελευτηκότι· ζῶντι γὰρ ἔδει βοηθεῖν πάντασ τοὺσ προσήκοντασ, ὅπωσ ὅτι δικαιότατοσ ὢν καὶ ὁσιώτατοσ ἔζη τε ζῶν καὶ τελευτήσασ ἀτιμώρητοσ ἂν κακῶν ἁμαρτημάτων ἐγίγνετο τὸν μετὰ τὸν ἐνθάδε βίον.

ἐκ δὲ τούτων οὕτωσ ἐχόντων οὐδέποτε οἰκοφθορεῖν χρή, διαφερόντωσ νομίζοντα τὸν αὑτοῦ τοῦτον εἶναι τὸν τῶν σαρκῶν ὄγκον θαπτόμενον, ἀλλ’ ἐκεῖνον τὸν ὑὸν ἢ ἀδελφόν, ἢ ὅντινά τισ μάλισθ’ ἡγεῖται ποθῶν θάπτειν, οἴχεσθαι περαίνοντα καὶ ἐμπιμπλάντα τὴν αὑτοῦ μοῖραν, τὸ δὲ παρὸν δεῖν εὖ ποιεῖν, τὰ μέτρια ἀναλίσκοντα ὡσ εἰσ ἄψυχον χθονίων βωμόν·

τὸ δὲ μέτριον νομοθέτησ ἂν μαντεύσαιτο οὐκ ἀσχημονέστατα.

ἔστω δὴ νόμοσ οὗτοσ· τῷ μὲν δὴ τοῦ μεγίστου τιμήματοσ εἰσ τὴν πᾶσαν ταφὴν ἀναλισκόμενα μὴ πλέον πέντε μνῶν, τῷ δὲ τοῦ δευτέρου τρεῖσ μναῖ, καὶ δύο τῷ τοῦ τρίτου, μνᾶ δὲ τῷ τοῦ τετάρτου μέτρον ἂν ἔχοι τῶν ἀναλωμάτων. νομοφύλαξι δὲ πολλά τε ἄλλα ἀνάγκη πράττειν καὶ πολλῶν ἐπιμελεῖσθαι, τούτων δ’ οὐχ ἥκιστα, ὅπωσ ἂν παίδων τε καὶ ἀνδρῶν καὶ πάσησ ἡλικίασ ἐπιμελούμενοι ζῶσι, καὶ δὴ καὶ πρὸσ τὸ τέλοσ ἁπάντων νομοφύλαξ εἷσ γέ τισ ἐπιστατῇ, ὃν ἂν οἱ τοῦ τετελευτηκότοσ ἐπίσκοπον οἰκεῖοι παραλάβωσιν, ᾧ καλόν τ’ ἔστω καλῶσ καὶ μετρίωσ τὰ περὶ τὸν τετελευτηκότα γιγνόμενα καὶ μὴ καλῶσ αἰσχρόν. πρόθεσισ δὲ καὶ τἆλλα ἔστω μὲν κατὰ τὸν περὶ τὰ τοιαῦτα νόμον γιγνόμενα, τῷ δὲ πολιτικῷ νομοθετοῦντι παραχωρεῖν χρὴ τὰ τοιάδε· δακρύειν μὲν τὸν τετελευτηκότα ἐπιτάττειν ἢ μὴ ἄμορφον, θρηνεῖν δὲ καὶ ἔξω τῆσ οἰκίασ φωνὴν ἐξαγγέλλειν ἀπαγορεύειν, καὶ τὸν νεκρὸν εἰσ τὸ φανερὸν προάγειν τῶν ὁδῶν κωλύειν, καὶ ἐν ταῖσ ὁδοῖσ πορευόμενον φθέγγεσθαι, καὶ πρὸ ἡμέρασ ἔξω τῆσ πόλεωσ εἶναι.

ταῦτα δὴ κείσθω τε οὕτω περὶ τὰ τοιαῦτα νόμιμα, καὶ ὁ μὲν πειθόμενοσ ἔστω ζημίασ ἐκτόσ, ὁ δὲ ἀπειθῶν ἑνὶ τῶν νομοφυλάκων ὑπὸ πάντων ζημιούσθω τῇ δοξάσῃ πᾶσι κοινῇ ζημίᾳ.

ὅσαι δ’ ἄλλαι γίγνονται περὶ τελευτήσαντασ ταφαὶ εἴτε καὶ ἄταφοι πράξεισ, περὶ πατροφόνων καὶ ἱεροσύλων καὶ τῶν τοιούτων πάντων, εἰρημέναι ἐν τοῖσ ἔμπροσθεν κεῖνται διὰ νόμων, ὥστε σχεδὸν ἡ νομοθεσία τέλοσ ἂν ἡμῖν ἔχοι· τῶν πάντων δ’ ἑκάστοτε τέλοσ οὐ τὸ δρᾶσαί τι σχεδὸν οὐδὲ τὸ κτήσασθαι κατοικίσαι τ’ ἐστίν, ἀλλὰ τῷ γεννηθέντι σωτηρίαν ἐξευρόντα τελέωσ ἀεί, τότ’ ἤδη νομίζειν πᾶν ὅσον δεῖ πραχθῆναι πεπρᾶχθαι, πρότερον δ’ ἀτελὲσ εἶναι τὸ ὅλον.

καλῶσ, ὦ ξένε, λέγεισ·

πρὸσ ὅτι δὲ τὸ νῦν αὖ ῥηθὲν εἴρηται, φράζ’ ἔτι σαφέστερον. ὦ Κλεινία, πολλὰ τῶν ἔμπροσθεν καλῶσ ὕμνηται, σχεδὸν δὲ οὐχ ἥκιστα τὰ τῶν Μοιρῶν προσρήματα. ποῖα δή; τὸ Λάχεσιν μὲν τὴν πρώτην εἶναι, Κλωθὼ δὲ τὴν δευτέραν, τὴν Ἄτροπον δὴ τρίτην σώτειραν τῶν λεχθέντων, ἀπῃκασμένα τῇ τῶν κλωσθέντων τῷ πυρὶ τὴν ἀμετάστροφον ἀπεργαζομένων δύναμιν· ἃ δὴ καὶ πόλει καὶ πολιτείᾳ δεῖ μὴ μόνον ὑγίειαν καὶ σωτηρίαν τοῖσ σώμασι παρασκευάζειν, ἀλλὰ καὶ εὐνομίαν ἐν ταῖσ ψυχαῖσ, μᾶλλον δὲ σωτηρίαν τῶν νόμων.

ἡμῖν δ’ ἔτι μοι φαίνεσθαι δοκεῖ τοῦτ’ ἐλλεῖπον τοῖσ νόμοισ εἶναι, πῶσ χρὴ τὴν ἀμετάστροφον αὐτοῖσ ἐγγίγνεσθαι κατὰ φύσιν δύναμιν. οὐ σμικρὸν λέγεισ, εἴπερ ἐστὶ μὴ δυνατὸν εὑρεῖν ὅπῃ γίγνοιτ’ ἂν παντὶ κτῆμά τι τοιοῦτον. ἀλλ’ ἔστι μὴν δυνατόν, ὥσ γέ μοι τὰ νῦν παντάπασι καταφαίνεται.

μὴ τοίνυν ἀφιστώμεθα μηδενὶ τρόπῳ, πρὶν ἂν τοῦτ’ αὐτὸ ἐκπορισώμεθα τοῖσ εἰρημένοισ νόμοισ· γελοῖον γὰρ τό γε μάτην πονήσαντα ὁτιοῦν εἰσ μηδὲν βέβαιον καταβαλεῖν. ὀρθῶσ παρακελεύῃ, καὶ ἐμὲ τοιοῦτον εὑρήσεισ ἄλλον. καλῶσ δὴ λέγεισ. τίσ οὖν δή, φῄσ, σωτηρία γίγνοιτ’ ἂν καὶ τίνα τρόπον πολιτείᾳ τε καὶ τοῖσ νόμοισ ἡμῖν; ἆρ’ οὐκ εἴπομεν ὅτι δεῖ σύλλογον ἡμῖν ἐν τῇ πόλει γίγνεσθαι τοιόνδε τινά;

δέκα μὲν τῶν νομοφυλάκων τοὺσ πρεσβυτάτουσ ἀεί, τοὺσ δὲ τἀριστεῖα εἰληφότασ ἅπαντασ δεῖν εἰσ ταὐτὸ συλλέγεσθαι τούτοισ, ἔτι δὲ τοὺσ ἐκδημήσαντασ ἐπὶ ζήτησιν εἴ τί που πρὸσ τὴν νομοφυλακίαν γίγνοιτο ἓν καίριον ἀκοῦσαι καὶ σωθέντασ οἴκαδε, δόξαι, τούτοισ αὐτοῖσ διαβασανισθέντασ, τοῦ συλλόγου ἀξιοκοινωνήτουσ εἶναι· πρὸσ τούτοισ δὲ ἕνα ἕκαστον δεῖν προσλαμβάνειν τῶν νέων, μὴ ἔλαττον ἢ τριάκοντ’ ἔτη γεγονότα, πρῶτον δὲ αὐτὸν κρίναντα ἐπάξιον εἶναι φύσει καὶ τροφῇ, τὸν νέον οὕτωσ εἰσ τοὺσ ἄλλουσ εἰσφέρειν, καὶ ἐὰν μὲν δόξῃ καὶ τοῖσ ἄλλοισ, προσλαμβάνειν, εἰ δὲ μή, ἀπόρρητον εἶναι τὴν γεγονυῖαν κρίσιν τοῖσ τε ἄλλοισ δὴ καὶ μάλιστ’ αὐτῷ τῷ ἀποκριθέντι· δεῖν δὲ ὄρθριον εἶναι τὸν σύλλογον, ἡνίκ’ ἂν τῶν ἄλλων πράξεων ἰδίων τε καὶ κοινῶν καὶ μάλιστ’ ᾖ τισ σχολὴ παντί.

τοιοῦτόν τί που λεχθὲν ἡμῖν ἦν ἐν τοῖσ ἔμπροσθεν λόγοισ; ἦν γὰρ οὖν.

τούτου δὴ πέρι τοῦ συλλόγου πάλιν ἀναλαβὼν λέγοιμ’ ἂν τὸ τοιόνδε. φημί, εἴ τισ τοῦτον βάλοιτο οἱο͂ν ἄγκυραν πάσησ τῆσ πόλεωσ, πάντα ἔχουσαν τὰ πρόσφορα ἑαυτῇ, σῴζειν ἂν σύμπαντα ἃ βουλόμεθα. πῶσ δή; τὸ μετὰ τοῦτο ἡμέτεροσ ἂν καιρὸσ γίγνοιτο ὀρθῶσ φράζοντασ μηδὲν ἀπολείπειν προθυμίασ. καὶ μάλα καλῶσ εἶπεσ, ποίει θ’ ὥσπερ καὶ διανοῇ. χρὴ τοίνυν, ὦ Κλεινία, παντὸσ πέρι νοῆσαι σωτῆρα τὸν εἰκότα ἐν ἑκάστοισ τῶν ἔργων, ὡσ ἐν ζῴῳ ψυχὴ καὶ κεφαλή, τό γε μέγιστον, πεφύκατον.

πῶσ αὖ φῄσ; ἡ τούτοιν ἀρετὴ δήπου παντὶ παρέχει ζῴῳ σωτηρίαν. πῶσ; ψυχῇ μὲν πρὸσ τοῖσ ἄλλοισ νοῦσ ἐγγιγνόμενοσ, κεφαλῇ δ’ αὖ πρὸσ τοῖσ ἄλλοισ ὄψισ καὶ ἀκοή· συλλήβδην δὲ νοῦσ μετὰ τῶν καλλίστων αἰσθήσεων κραθείσ, γενόμενόσ τε εἰσ ἕν, σωτηρία ἑκάστων δικαιότατ’ ἂν εἰή καλουμένη. ἐοίκε γοῦν. ἐοίκε γάρ.

ἀλλ’ ὁ περὶ τί νοῦσ μετ’ αἰσθήσεων κραθεὶσ σωτηρία πλοίων ἔν γε χειμῶσιν καὶ ἐν εὐδίαισ γίγνοιτ’ ἄν; ἆρ’ οὐκ ἐν νηὶ κυβερνήτησ ἅμα καὶ ναῦται τὰσ αἰσθήσεισ τῷ κυβερνητικῷ νῷ συγκερασάμενοι σῴζουσιν αὑτούσ τε καὶ τὰ περὶ τὴν ναῦν; τί μήν; οὐδὲν δὴ πολλῶν δεῖ τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα παραδειγμάτων· ἀλλ’ οἱο͂ν περὶ στρατοπέδων νοήσωμεν τίνα θέμενοι στρατηγοὶ σκοπὸν καὶ ἰατρικὴ ὑπηρεσία πᾶσα στοχάζοιτ’ ἂν τῆσ σωτηρίασ ὀρθῶσ. ἆρ’ οὐχ ἡ μὲν νίκην καὶ κράτοσ πολεμίων, ἡ δὲ ἰατρῶν τε καὶ ὑπηρετῶν ὑγιείασ σώματι παρασκευήν; πῶσ γὰρ οὔ;

ἰατρὸσ δὴ τὸ περὶ σῶμα ἀγνοῶν, ὃ προσείπομεν ὑγίειαν νῦν, ἢ νίκην στρατηγὸσ ἢ τῶν ἄλλων ὅσα δὴ διήλθομεν, ἔσθ’ ὅπωσ ἂν νοῦν περί τι τούτων ἂν ἔχων φαίνοιτο; καὶ πῶσ; τί δὲ δὴ περὶ πόλιν; εἴ τισ τὸν σκοπὸν οἷ βλέπειν δεῖ τὸν πολιτικὸν φαίνοιτο ἀγνοῶν, ἆρα ἄρχων μὲν πρῶτον δικαίωσ ἂν προσαγορεύοιτο, εἶτα σῴζειν ἂν δυνατὸσ εἰή τοῦτο οὗ τὸν σκοπὸν τὸ παράπαν μηδ’ εἰδείη; καὶ πῶσ;

δεῖ δὴ καὶ τὰ νῦν, ὡσ ἐοίκεν, εἴπερ μέλλει τέλοσ ὁ κατοικισμὸσ τῆσ χώρασ ἡμῖν ἕξειν, εἶναί τι τὸ γιγνῶσκον ἐν αὐτῷ πρῶτον μὲν τοῦτο ὃ λέγομεν, τὸν σκοπόν, ὅστισ ποτὲ ὁ πολιτικὸσ ὢν ἡμῖν τυγχάνει, ἔπειτα ὅντινα τρόπον δεῖ μετασχεῖν τούτου καὶ τίσ αὐτῷ καλῶσ ἢ μὴ συμβουλεύει, τῶν νόμων αὐτῶν πρῶτον, ἔπειτα ἀνθρώπων· εἰ δ’ ἔσται τοῦ τοιούτου κενή τισ πόλισ, οὐδὲν θαυμαστὸν ἄνουσ οὖσα καὶ ἀναίσθητοσ εἰ πράξει τὸ προστυχὸν ἑκάστοτε ἐν ἑκάσταισ τῶν πράξεων. ἀληθῆ λέγεισ.

νῦν οὖν ἡμῖν ἐν τίνι ποτὲ τῶν τῆσ πόλεωσ μερῶν ἢ ἐπιτηδευμάτων ἔστιν ἱκανὸν κατεσκευασμένον ὁτιοῦν τοιοῦτον φυλακτήριον; ἔχομεν φράζειν; οὐ δῆτα, ὦ ξένε, σαφῶσ γε· εἰ δ’ οὖν τοπάζειν δεῖ, δοκεῖ μοι τείνειν ὁ λόγοσ οὗτοσ εἰσ τὸν σύλλογον ὃν εἶπεσ νυνδὴ νύκτωρ δεῖν συνιέναι. κάλλισθ’ ὑπέλαβεσ, ὦ Κλεινία, καὶ δεῖ δὴ τοῦτον, ὡσ ὁ νῦν παρεστηκὼσ ἡμῖν λόγοσ μηνύει, πᾶσαν ἀρετὴν ἔχειν·

ἧσ ἄρχει τὸ μὴ πλανᾶσθαι πρὸσ πολλὰ στοχαζόμενον, ἀλλ’ εἰσ ἓν βλέποντα πρὸσ τοῦτο ἀεὶ τὰ πάντα οἱο͂ν βέλη ἀφιέναι. παντάπασι μὲν οὖν. νῦν δὴ μαθησόμεθα ὅτι θαυμαστὸν οὐδὲν πλανᾶσθαι τὰ τῶν πόλεων νόμιμα, ὅτι πρὸσ ἄλλο ἄλλη βλέπει τῶν νομοθεσιῶν ἐν τῇ πόλει ἑκάστῃ. καὶ τὰ μὲν πολλὰ οὐδὲν θαυμαστὸν τὸ τοῖσ μὲν τὸν ὁρ́ον εἶναι τῶν δικαίων ὅπωσ ἄρξουσί τινεσ ἐν τῇ πόλει, εἴτ’ οὖν βελτίουσ εἴτε χείρουσ τυγχάνουσιν ὄντεσ, τοῖσ δ’, ὅπωσ πλουτήσουσιν, εἴτ’ οὖν δοῦλοί τινων ὄντεσ εἴτε καὶ μή, τῶν δ’ ἡ προθυμία πρὸσ τὸν ἐλεύθερον δὴ βίον ὡρμημένη· οἱ δὲ καὶ σύνδυο νομοθετοῦνται, πρὸσ ἄμφω βλέποντεσ, ἐλεύθεροί τε ὅπωσ ἄλλων τε πόλεων ἔσονται δεσπόται, οἱ δὲ σοφώτατοι, ὡσ οἰόνται, πρὸσ ταῦτά τε καὶ τὰ τοιαῦτα σύμπαντα, εἰσ ἓν δὲ οὐδὲν διαφερόντωσ τετιμημένον ἔχοντεσ φράζειν εἰσ ὃ τἆλλ’ αὐτοῖσ δεῖ βλέπειν.

οὐκοῦν τό γ’ ἡμέτερον, ὦ ξένε, ὀρθῶσ ἂν εἰή πάλαι τιθέμενον;

πρὸσ γὰρ ἓν ἔφαμεν δεῖν ἀεὶ πάνθ’ ἡμῖν τὰ τῶν νόμων βλέποντ’ εἶναι, τοῦτο δ’ ἀρετήν που συνεχωροῦμεν πάνυ ὀρθῶσ λέγεσθαι. ναί. τὴν δέ γε ἀρετὴν τέτταρα ἔθεμέν που. πάνυ μὲν οὖν. νοῦν δέ γε πάντων τούτων ἡγεμόνα, πρὸσ ὃν δὴ τά τε ἄλλα πάντα καὶ τούτων τὰ τρία δεῖ βλέπειν. κάλλιστ’ ἐπακολουθεῖσ, ὦ Κλεινία. καὶ τὰ λοιπὰ δὴ συνακολούθει. νοῦν γὰρ δὴ κυβερνητικὸν μὲν καὶ ἰατρικὸν καὶ στρατηγικὸν εἴπομεν εἰσ τὸ ἓν ἐκεῖνο οἷ δεῖ βλέπειν, τὸν δὲ πολιτικὸν ἐλέγχοντεσ ἐνταῦθ’ ἐσμὲν νῦν, καὶ καθάπερ ἄνθρωπον ἐπανερωτῶντεσ εἴποιμεν ἄν· "ὦ θαυμάσιε, σὺ δὲ δὴ ποῖ σκοπεῖσ;

τί ποτ’ ἐκεῖνό ἐστι τὸ ἕν, ὃ δὴ σαφῶσ ὁ μὲν ἰατρικὸσ νοῦσ ἔχει φράζειν, σὺ δ’ ὢν δὴ διαφέρων, ὡσ φαίησ ἄν, πάντων τῶν ἐμφρόνων, οὐχ ἕξεισ εἰπεῖν; ἢ σύ γε, Μέγιλλε καὶ Κλεινία, ἔχετον διαρθροῦντεσ ὑπὲρ αὐτοῦ φράζειν πρὸσ ἐμὲ τί ποτέ φατε εἶναι τοῦτο, καθάπερ ὑπὲρ ἄλλων ἐγὼ πρὸσ ὑμᾶσ συχνῶν διωριζόμην; οὐδαμῶσ, ὦ ξένε.

τί δ’ ὅτι δεῖ προθυμεῖσθαί τε συνιδεῖν αὐτὸ καὶ ἐν οἷσ; οἱο͂ν ἐν τίσι λέγεισ; οἱο͂ν ὅτε τέτταρα ἐφήσαμεν ἀρετῆσ εἴδη γεγονέναι, δῆλον ὡσ ἓν ἕκαστον ἀνάγκη φάναι, τεττάρων γε ὄντων. τί μήν; καὶ μὴν ἕν γε ἅπαντα ταῦτα προσαγορεύομεν. ἀνδρείαν γάρ φαμεν ἀρετὴν εἶναι, καὶ τὴν φρόνησιν ἀρετήν, καὶ τὰ δύο τἆλλα, ὡσ ὄντωσ ὄντα οὐ πολλὰ ἀλλ’ ἓν τοῦτο μόνον, ἀρετήν. πάνυ μὲν οὖν. ἡῖ μὲν τοίνυν διαφέρετον αὐτοῖν τούτω τὼ δύο καὶ δύ’ ὀνόματα ἐλαβέτην καὶ τἆλλα, οὐδὲν χαλεπὸν εἰπεῖν· ᾗ δὲ ἓν ἀμφοῖν ἐπωνομάσαμεν, ἀρετήν, καὶ τοῖσ ἄλλοισ, οὐκ εὐπετὲσ ἔτι.

πῶσ λέγεισ; οὐδὲν χαλεπὸν ὃ λέγω δηλῶσαι. διανειμώμεθα γὰρ ἀλλήλοισ τὴν ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν. πῶσ αὖ φράζεισ; ἐρώτησόν με τί ποτε ἓν προσαγορεύοντεσ ἀρετὴν ἀμφότερα, δύο πάλιν αὐτὰ προσείπομεν, τὸ μὲν ἀνδρείαν, τὸ δὲ φρόνησιν.

ἐρῶ γάρ σοι τὴν αἰτίαν, ὅτι τὸ μέν ἐστιν περὶ φόβον, οὗ καὶ τὰ θηρία μετέχει, τῆσ ἀνδρείασ, καὶ τά γε τῶν παίδων ἤθη τῶν πάνυ νέων· ἄνευ γὰρ λόγου καὶ φύσει γίγνεται ἀνδρεία ψυχή, ἄνευ δὲ αὖ λόγου ψυχὴ φρόνιμόσ τε καὶ νοῦν ἔχουσα οὔτ’ ἐγένετο πώποτε οὔτ’ ἔστιν οὐδ’ αὖθίσ ποτε γενήσεται, ὡσ ὄντοσ ἑτέρου. ἀληθῆ λέγεισ. ἡῖ μὲν τοίνυν ἐστὸν διαφόρω καὶ δύο, σὺ παρ’ ἐμοῦ ἀπείληφασ τῷ λόγῳ·

ᾗ δὲ ἓν καὶ ταὐτόν, σὺ πάλιν ἀπόδοσ ἐμοί. διανοοῦ δὲ ὡσ ἐρῶν καὶ ὅπῃ τέτταρα ὄντα ἕν ἐστι, καὶ ἐμὲ δὲ ἀξίου, σοῦ δείξαντοσ ὡσ ἕν, πάλιν ὅπῃ τέτταρα. καὶ δὴ τὸ μετὰ τοῦτο σκοπῶμεν τὸν εἰδότα ἱκανῶσ περὶ ὡντινωνοῦν οἷσ ἔστιν μὲν ὄνομα, ἔστιν δὲ αὖ καὶ λόγοσ, πότερον μόνον ἐπίστασθαι τοὔνομα χρεών, τὸν δὲ λόγον ἀγνοεῖν, ἢ τόν γε ὄντα τι καὶ περὶ τῶν διαφερόντων μεγέθει τε καὶ κάλλει πάντα τὰ τοιαῦτα ἀγνοεῖν αἰσχρόν. ἐοίκεν γοῦν. μεῖζον δή τι νομοθέτῃ τε καὶ νομοφύλακι, καὶ ὃσ ἀρετῇ πάντων διαφέρειν οἰέται καὶ νικητήρια τούτων αὐτῶν εἴληφεν, ἢ ταῦτα αὐτὰ περὶ ὧν νῦν λέγομεν, ἀνδρεία, σωφροσύνη, δικαιοσύνη, φρόνησισ; καὶ πῶσ;

τούτων δὴ πέρι τοὺσ ἐξηγητάσ, τοὺσ διδασκάλουσ, τοὺσ νομοθέτασ, τῶν ἄλλων τοὺσ φύλακασ, τῷ δεομένῳ γνῶναί τε καὶ εἰδέναι, ἢ τῷ δεομένῳ κολάζεσθαί τε καὶ ἐπιπλῆξαι ἁμαρτάνοντι, πότερον οὐ διδάσκοντα ἣν δύναμιν ἔχει κακία τε καὶ ἀρετὴ καὶ πάντωσ δηλοῦντα, διαφέρειν τῶν ἄλλων, ἀλλ’ ἢ ποιητήν τινα ἐλθόντα εἰσ τὴν πόλιν ἢ παιδευτὴν νέων φάσκοντ’ εἶναι βελτίω φαίνεσθαι τοῦ πᾶσαν ἀρετὴν νενικηκότοσ; εἶτα ἐν τῇ τοιαύτῃ πόλει ὅπου μὴ λόγῳ ἔργῳ τε ἱκανοὶ φύλακεσ εἰε͂ν, ἀρετῆσ πέρι γιγνώσκοντεσ ἱκανῶσ, θαυμαστόν τι ταύτην τὴν πόλιν ἀφύλακτον οὖσαν πάσχειν ἃ πολλαὶ πάσχουσι τῶν νῦν πόλεων;

οὐδέν γε, ὡσ εἰκόσ.

τί οὖν; ὃ λέγομεν νῦν ποιητέον ἡμῖν, ἢ πῶσ; τοὺσ φύλακασ ἀκριβεστέρουσ τῶν πολλῶν περὶ ἀρετῆσ ἔργῳ καὶ λόγῳ κατασκευαστέον; ἢ τίνα τρόπον τῇ τῶν ἐμφρόνων κεφαλῇ τε καὶ αἰσθήσεσιν ὁμοιωθήσεται ἡμῖν ἡ πόλισ, ὡσ τοιαύτην τινὰ φυλακὴν κεκτημένη ἐν αὑτῇ; πῶσ οὖν δὴ καὶ τίνα τρόπον, ὦ ξένε, ἀπεικάζοντεσ αὐτὸ τοιούτῳ τινὶ λέγομεν; δῆλον ὡσ αὐτῆσ μὲν τῆσ πόλεωσ οὔσησ τοῦ κύτουσ, τῶν δὲ φυλάκων τοὺσ μὲν νέουσ οἱο͂ν ἐν ἄκρᾳ κορυφῇ, ἀπειλεγμένουσ τοὺσ εὐφυεστάτουσ, ὀξύτητασ ἐν πάσῃ τῇ ψυχῇ ἔχοντασ, περὶ ὅλην κύκλῳ τὴν πόλιν ὁρᾶν, φρουροῦντασ δὲ παραδιδόναι μὲν τὰσ αἰσθήσεισ ταῖσ μνήμαισ, τοῖσ πρεσβυτέροισ δὲ ἐξαγγέλουσ γίγνεσθαι πάντων τῶν κατὰ πόλιν, τοὺσ δὲ νῷ ἀπῃκασμένουσ τῷ πολλὰ καὶ ἄξια λόγου διαφερόντωσ φρονεῖν, τοὺσ γέροντασ, βουλεύεσθαι, καὶ ὑπηρέταισ χρωμένουσ μετὰ συμβουλίασ τοῖσ νέοισ, οὕτω δὴ κοινῇ σῴζειν ἀμφοτέρουσ ὄντωσ τὴν πόλιν ὅλην.

πότερον οὕτω λέγομεν ἤ πωσ ἄλλωσ δεῖν κατασκευάζεσθαι;

μῶν ὁμοίουσ πάντασ κεκτημένουσ καὶ μὴ διηκριβωμένουσ ἔστιν οὓσ τραφέντασ τε καὶ πεπαιδευμένουσ; ἀλλ’, ὦ θαυμάσιε, ἀδύνατον. ἰτέον ἄρα ἐπί τινα ἀκριβεστέραν παιδείαν τῆσ ἔμπροσθεν.

ἴσωσ. ἆρ’ οὖν ἧσ δὴ νῦν σχεδὸν ἐφηψάμεθα, τυγχάνοι ἂν οὖσα ἧσ χρείαν ἔχομεν αὕτη; παντάπασι μὲν οὖν. οὐκοῦν ἐλέγομεν τόν γε πρὸσ ἕκαστα ἄκρον δημιουργόν τε καὶ φύλακα μὴ μόνον δεῖν πρὸσ τὰ πολλὰ βλέπειν δυνατὸν εἶναι, πρὸσ δὲ τὸ ἓν ἐπείγεσθαι γνῶναί τε, καὶ γνόντα πρὸσ ἐκεῖνο συντάξασθαι πάντα συνορῶντα; ὀρθῶσ. ἆρ’ οὖν ἀκριβεστέρα σκέψισ θέα τε ἂν περὶ ὁτουοῦν ὁτῳοῦν γίγνοιτο ἢ τὸ πρὸσ μίαν ἰδέαν ἐκ τῶν πολλῶν καὶ ἀνομοίων δυνατὸν εἶναι βλέπειν;

ἴσωσ. οὐκ ἴσωσ, ἀλλ’ ὄντωσ, ὦ δαιμόνιε, ταύτησ οὐκ ἔστιν σαφεστέρα μέθοδοσ ἀνθρώπων οὐδενί. σοὶ πιστεύων, ὦ ξένε, συγχωρῶ δή, καὶ ταύτῃ πορευώμεθα λέγοντεσ. ἀναγκαστέον ἄρ’, ὡσ ἐοίκεν, καὶ τοὺσ τῆσ θείασ πολιτείασ ἡμῖν φύλακασ ἀκριβῶσ ἰδεῖν πρῶτον τί ποτε διὰ πάντων τῶν τεττάρων ταὐτὸν τυγχάνει, ὃ δή φαμεν ἔν τε ἀνδρείᾳ καὶ σωφροσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἐν φρονήσει ἓν ὄν, ἀρετὴν ἑνὶ δικαίωσ ἂν ὀνόματι προσαγορεύεσθαι. τοῦτο, ὦ φίλοι, εἰ μὲν βουλόμεθα, τὰ νῦν οἱο͂́νπερ σφόδρα πιέσαντεσ μὴ ἀνῶμεν, πρὶν ἂν ἱκανῶσ εἴπωμεν τί ποτ’ ἔστιν εἰσ ὃ βλεπτέον, εἴτε ὡσ ἓν εἴτε ὡσ ὅλον εἴτε ἀμφότερα εἴτε ὅπωσ ποτὲ πέφυκεν·

ἢ τούτου διαφυγόντοσ ἡμᾶσ, οἰόμεθά ποτε ἡμῖν ἱκανῶσ ἕξειν τὰ πρὸσ ἀρετήν, περὶ ἧσ οὔτ’ εἰ πολλά ἐστ’ οὔτ’ εἰ τέτταρα οὔθ’ ὡσ ἓν δυνατοὶ φράζειν ἐσόμεθα; οὔκουν ἐάν γε ἡμῖν συμβούλοισ πειθώμεθα, ἄλλωσ δέ πωσ μηχανησόμεθα ἐν τῇ πόλει ἐγγεγονέναι τοῦθ’ ἡμῖν·

εἰ δ’ ἄρα τὸ παράπαν δοκεῖ ἐᾶν, ὁρᾶν δὴ χρεών. ἥκιστα, νὴ τὸν ξένιον, ὦ ξένε, θεόν, ἐατέον που τὸ τοιοῦτον, ἐπεὶ δοκεῖσ ἡμῖν ὀρθότατα λέγειν. ἀλλὰ δὴ πῶσ τισ τοῦτ’ ἂν μηχανῷτο; μήπω τὸ πῶσ ἂν μηχανησαίμεθα λέγωμεν·

εἰ δεῖ δὲ ἢ μή, πρῶτον βεβαιωσώμεθα τῇ συνομολογίᾳ πρὸσ ἡμᾶσ αὐτούσ. ἀλλὰ μὴν δεῖ γε, εἴπερ δυνατόν. τί δὲ δή; περὶ καλοῦ τε καὶ ἀγαθοῦ ταὐτὸν τοῦτο διανοούμεθα; ὡσ πόλλ’ ἔστιν μόνον ἕκαστον τούτων τοὺσ φύλακασ ἡμῖν γνωστέον, ἢ καὶ ὅπωσ ἕν τε καὶ ὅπῃ; σχεδὸν ἐοίκ’ ἐξ ἀνάγκησ δεῖν καὶ ὅπωσ ἓν διανοεῖσθαι. τί δ’, ἐννοεῖν μέν, τὴν δὲ ἔνδειξιν τῷ λόγῳ ἀδυνατεῖν ἐνδείκνυσθαι;

καὶ πῶσ; ἀνδραπόδου γάρ τινα σὺ λέγεισ ἕξιν. τί δέ; περὶ πάντων τῶν σπουδαίων ἆρ’ ἡμῖν αὑτὸσ λόγοσ, ὅτι δεῖ τοὺσ ὄντωσ φύλακασ ἐσομένουσ τῶν νόμων ὄντωσ εἰδέναι τὰ περὶ τὴν ἀλήθειαν αὐτῶν, καὶ λόγῳ τε ἱκανοὺσ ἑρμηνεύειν εἶναι καὶ τοῖσ ἔργοισ συνακολουθεῖν, κρίνοντασ τά τε καλῶσ γιγνόμενα καὶ τὰ μὴ κατὰ φύσιν; πῶσ γὰρ οὔ; μῶν οὖν οὐχ ἓν τῶν καλλίστων ἐστὶν τὸ περὶ τοὺσ θεούσ, ὃ δὴ σπουδῇ διεπερανάμεθα, ὡσ εἰσίν τε καὶ ὅσησ φαίνονται κύριοι δυνάμεωσ, εἰδέναι τε εἰσ ὅσον δυνατόν ἐστιν ταῦτ’ ἄνθρωπον γιγνώσκειν, καὶ τοῖσ μὲν πλείστοισ τῶν κατὰ πόλιν συγγιγνώσκειν τῇ φήμῃ μόνον τῶν νόμων συνακολουθοῦσιν, τοῖσ δὲ φυλακῆσ μεθέξουσιν μηδὲ ἐπιτρέπειν, ὃσ ἂν μὴ διαπονήσηται τὸ πᾶσαν πίστιν λαβεῖν τῶν οὐσῶν περὶ θεῶν;

τὴν δὲ μὴ ἐπιτροπὴν εἶναι τὸ μηδέποτε τῶν νομοφυλάκων αἱρεῖσθαι τὸν μὴ θεῖον καὶ διαπεπονηκότα πρὸσ αὐτά, μηδ’ αὖ τῶν πρὸσ ἀρετὴν ἔγκριτον γίγνεσθαι; δίκαιον γοῦν, ὡσ λέγεισ, τὸν περὶ τὰ τοιαῦτα ἀργὸν ἢ ἀδύνατον ἀποκρίνεσθαι πόρρω τῶν καλῶν.

ἆρα οὖν ἴσμεν ὅτι δύ’ ἐστὸν τὼ περὶ θεῶν ἄγοντε εἰσ πίστιν, ὅσα διήλθομεν ἐν τοῖσ πρόσθεν; ποῖα; ἓν μὲν ὃ περὶ τὴν ψυχὴν ἐλέγομεν, ὡσ πρεσβύτατόν τε καὶ θειότατόν ἐστιν πάντων ὧν κίνησισ γένεσιν παραλαβοῦσα ἀέναον οὐσίαν ἐπόρισεν· ἓν δὲ τὸ περὶ τὴν φοράν, ὡσ ἔχει τάξεωσ, ἄστρων τε καὶ ὅσων ἄλλων ἐγκρατὴσ νοῦσ ἐστιν τὸ πᾶν διακεκοσμηκώσ.

ὁ γὰρ ἰδὼν ταῦτα μὴ φαύλωσ μηδ’ ἰδιωτικῶσ, οὐδεὶσ οὕτωσ ἄθεοσ ἀνθρώπων ποτὲ πέφυκεν, ὃσ οὐ τοὐναντίον ἔπαθεν ἢ τὸ προσδοκώμενον ὑπὸ τῶν πολλῶν. οἱ μὲν γὰρ διανοοῦνται τοὺσ τὰ τοιαῦτα μεταχειρισαμένουσ ἀστρονομίᾳ τε καὶ ταῖσ μετὰ ταύτησ ἀναγκαίαισ ἄλλαισ τέχναισ ἀθέουσ γίγνεσθαι, καθεωρακότασ ὡσ οἱο͂́ν τε γιγνόμενα ἀνάγκαισ πράγματ’ ἀλλ’ οὐ διανοίαισ βουλήσεωσ ἀγαθῶν πέρι τελουμένων. τὸ δὲ δὴ πῶσ ἔχον ἂν εἰή;

πᾶν, ὅπερ εἶπον, τοὐναντίον ἔχει νῦν τε καὶ ὅτε ἄψυχα αὐτὰ οἱ διανοούμενοι διενοοῦντο. θαύματα μὲν οὖν καὶ τότε ὑπεδύετο περὶ αὐτά, καὶ ὑπωπτεύετο τὸ νῦν ὄντωσ δεδογμένον, ὅσοι τῆσ ἀκριβείασ αὐτῶν ἥπτοντο, ὅπωσ μήποτ’ ἂν ἄψυχα ὄντα οὕτωσ εἰσ ἀκρίβειαν θαυμαστοῖσ λογισμοῖσ ἂν ἐχρῆτο, νοῦν μὴ κεκτημένα· καί τινεσ ἐτόλμων τοῦτό γε αὐτὸ παρακινδυνεύειν καὶ τότε, λέγοντεσ ὡσ νοῦσ εἰή ὁ διακεκοσμηκὼσ πάνθ’ ὅσα κατ’ οὐρανόν.

οἱ δὲ αὐτοὶ πάλιν ἁμαρτάνοντεσ ψυχῆσ φύσεωσ ὅτι πρεσβύτερον εἰή σωμάτων, διανοηθέντεσ δὲ ὡσ νεώτερον, ἅπανθ’ ὡσ εἰπεῖν ἔποσ ἀνέτρεψαν πάλιν, ἑαυτοὺσ δὲ πολὺ μᾶλλον· τὸ γὰρ δὴ πρὸ τῶν ὀμμάτων, πάντα αὐτοῖσ ἐφάνη, τὰ κατ’ οὐρανὸν φερόμενα, μεστὰ εἶναι λίθων καὶ γῆσ καὶ πολλῶν ἄλλων ἀψύχων σωμάτων διανεμόντων τὰσ αἰτίασ παντὸσ τοῦ κόσμου.

ταῦτ’ ἦν τὰ τότε ἐξειργασμένα πολλὰσ ἀθεότητασ καὶ δυσχερείασ τῶν τοιούτων ἅπτεσθαι, καὶ δὴ καὶ λοιδορήσεισ γε ἐπῆλθον ποιηταῖσ, τοὺσ φιλοσοφοῦντασ κυσὶ ματαίαισ ἀπεικάζοντασ χρωμέναισιν ὑλακαῖσ, ἄλλα τε αὖ ἀνόητ’ εἰπεῖν· νῦν δέ, ὅπερ εἴρηται, πᾶν τοὐναντίον ἔχει.

πῶσ; ἐν τοῖσ ἄστροισ νοῦν τῶν ὄντων τά τε πρὸ τούτων ἀναγκαῖα μαθήματα λάβῃ, τά τε κατὰ τὴν μοῦσαν τούτοισ τῆσ κοινωνίασ συνθεασάμενοσ, χρήσηται πρὸσ τὰ τῶν ἠθῶν ἐπιτηδεύματα καὶ νόμιμα συναρμοττόντωσ, ὅσα τε λόγον ἔχει, τούτων δυνατὸσ ᾖ δοῦναι τὸν λόγον·

ὁ δὲ μὴ ταῦθ’ οἱο͂́σ τ’ ὢν πρὸσ ταῖσ δημοσίαισ ἀρεταῖσ κεκτῆσθαι σχεδὸν ἄρχων μὲν οὐκ ἄν ποτε γένοιτο ἱκανὸσ ὅλησ πόλεωσ, ὑπηρέτησ δ’ ἂν ἄλλοισ ἄρχουσιν.

ὁρᾶν δὴ χρεὼν νῦν, ὦ Κλεινία καὶ Μέγιλλε, ἤδη πρὸσ τοῖσ εἰρημένοισ νόμοισ ἅπασιν ὅσουσ διεληλύθαμεν εἰ καὶ τοῦτον προσοίσομεν, ὡσ φυλακὴν ἐσόμενον κατὰ νόμον χάριν σωτηρίασ τὸν τῶν ἀρχόντων νυκτερινὸν σύλλογον, παιδείασ ὁπόσησ διεληλύθαμεν κοινωνὸν γενόμενον· ἢ πῶσ ποιῶμεν;

ἀλλ’, ὦ λῷστε, πῶσ οὐ προσοίσομεν, ἄν πῃ καὶ κατὰ βραχὺ δυνηθῶμεν; καὶ μὴν πρόσ γε τὸ τοιοῦτον ἁμιλληθῶμεν πάντεσ. συλλήπτωρ γὰρ τούτου γε ὑμῖν καὶ ἐγὼ γιγνοίμην ἂν προθύμωσ ‐ πρὸσ δ’ ἐμοὶ καὶ ἑτέρουσ ἴσωσ εὑρήσω ‐ διὰ τὴν περὶ τὰ τοιαῦτ’ ἐμπειρίαν τε καὶ σκέψιν γεγονυῖάν μοι καὶ μάλα συχνήν. ἀλλ’, ὦ ξένε, παντὸσ μὲν μᾶλλον ταύτῃ πορευτέον ᾗπερ καὶ ὁ θεὸσ ἡμᾶσ σχεδὸν ἄγει· τίσ δὲ ὁ τρόποσ ἡμῖν γιγνόμενοσ ὀρθῶσ γίγνοιτ’ ἄν, τοῦτο δὴ τὰ νῦν λέγωμέν τε καὶ ἐρευνῶμεν. οὐκέτι νόμουσ, ὦ Μέγιλλε καὶ Κλεινία, περὶ τῶν τοιούτων δυνατόν ἐστιν νομοθετεῖν, πρὶν ἂν κοσμηθῇ ‐ τότε δὲ κυρίουσ ὧν αὐτοὺσ δεῖ γίγνεσθαι νομοθετεῖν ‐ ἀλλὰ ἤδη τὸ τὰ τοιαῦτα κατασκευάζον διδαχὴ μετὰ συνουσίασ πολλῆσ γίγνοιτ’ ἄν, εἰ γίγνοιτο ὀρθῶσ.

πῶσ; τί τοῦτο εἰρῆσθαι φῶμεν αὖ; πρῶτον μὲν δήπου καταλεκτέοσ ἂν εἰή κατάλογοσ τῶν ὅσοι ἐπιτήδειοι πρὸσ τὴν τῆσ φυλακῆσ φύσιν ἂν εἰε͂ν ἡλικίαισ τε καὶ μαθημάτων δυνάμεσιν καὶ τρόπων ἤθεσιν καὶ ἔθεσιν· μετὰ δὲ τοῦτο, ἃ δεῖ μανθάνειν οὔτε εὑρεῖν ῥᾴδιον οὔτε ηὑρηκότοσ ἄλλου μαθητὴν γενέσθαι.

πρὸσ τούτοισ δὲ χρόνουσ, οὕσ τε καὶ ἐν οἷσ δεῖ παραλαμβάνειν ἕκαστα, μάταιον ταῦτ’ ἐν γράμμασιν λέγειν· οὐδὲ γὰρ αὐτοῖσ τοῖσ μανθάνουσι δῆλα γίγνοιτ’ ἂν ὅτι πρὸσ καιρὸν μανθάνεται, πρὶν ἐντὸσ τῆσ ψυχῆσ ἑκάστῳ που μαθήματοσ ἐπιστήμην γεγονέναι. οὕτω δὴ πάντα τὰ περὶ ταῦτα ἀπόρρητα μὲν λεχθέντα οὐκ ἂν ὀρθῶσ λέγοιτο, ἀπρόρρητα δὲ διὰ τὸ μηδὲν προρρηθέντα δηλοῦν τῶν λεγομένων.

τί οὖν δὴ ποιητέον ἐχόντων τούτων οὕτωσ, ὦ ξένε; τὸ λεγόμενον, ὦ φίλοι, ἐν κοινῷ καὶ μέσῳ ἐοίκεν ἡμῖν κεῖσθαι, καὶ εἴπερ κινδυνεύειν περὶ τῆσ πολιτείασ ἐθέλομεν συμπάσησ, ἢ τρὶσ ἕξ, φασίν, ἢ τρεῖσ κύβουσ βάλλοντεσ, ταῦτα ποιητέον, ἐγὼ δ’ ὑμῖν συγκινδυνεύσω τῷ φράζειν τε καὶ ἐξηγεῖσθαι τά γε δεδογμένα ἐμοὶ περὶ τῆσ παιδείασ τε καὶ τροφῆσ τῆσ νῦν αὖ κεκινημένησ τοῖσ λόγοισ· τὸ μέντοι κινδύνευμα οὐ σμικρὸν οὐδ’ ἑτέροισ τισὶν προσφερὲσ ἂν εἰή.

σοὶ δὴ τοῦτό γε, ὦ Κλεινία, μέλειν παρακελεύομαι· εἶναι δοκεῖν τῶν ὕστερον ἐπιγιγνομένων οὐκ ἐκφεύξῃ ποτέ.

ἐάν γε μὴν οὗτοσ ἡμῖν ὁ θεῖοσ γένηται σύλλογοσ, ὦ φίλοι ἑταῖροι, παραδοτέον τούτῳ τὴν πόλιν, ἀμφισβήτησίσ τε οὐκ ἔστ’ οὐδεμία οὐδενὶ τῶν νῦν παρὰ ταῦθ’ ὡσ ἔποσ εἰπεῖν νομοθετῶν, ὄντωσ δὲ ἔσται σχεδὸν ὕπαρ ἀποτετελεσμένον οὗ σμικρῷ πρόσθεν ὀνείρατοσ ὣσ τῷ λόγῳ ἐφηψάμεθα, κεφαλῆσ νοῦ τε κοινωνίασ εἰκόνα τινά πωσ συμμείξαντεσ, ἐὰν ἄρα ἡμῖν οἵ τε ἄνδρεσ ἀκριβῶσ ἐκλεχθῶσι, παιδευθῶσί τε προσηκόντωσ, παιδευθέντεσ τε ἐν ἀκροπόλει τῆσ χώρασ κατοικήσαντεσ, φύλακεσ ἀποτελεσθῶσιν οἱούσ ἡμεῖσ οὐκ εἴδομεν ἐν τῷ πρόσθεν βίῳ πρὸσ ἀρετὴν σωτηρίασ γενομένουσ. ὦ φίλε Κλεινία, ἐκ τῶν νῦν ἡμῖν εἰρημένων ἁπάντων ἢ τὴν πόλιν ἐατέον τῆσ κατοικίσεωσ ἢ τὸν ξένον τόνδε οὐκ ἀφετέον, ἀλλὰ δεήσεσιν καὶ μηχαναῖσ πάσαισ κοινωνὸν ποιητέον ἐπὶ τὴν τῆσ πόλεωσ κατοίκισιν.

ἀληθέστατα λέγεισ, ὦ Μέγιλλε, καὶ ἐγὼ ποιήσω ταῦθ’ οὕτωσ καὶ <σὺ> συλλάμβανε.

συλλήψομαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION