Pausanias, Description of Greece, Λακωνικά, chapter 25

(파우사니아스, Description of Greece, Λακωνικά, chapter 25)

προελθόντι δὲ ἀπὸ τοῦ μνήματοσ ἐκδίδωσιν ἐσ θάλασσαν ποταμόσ, ὄνομα δέ οἱ Σκύρασ, ὅτι κατὰ τοῦτον ἀνώνυμον τέωσ ὄντα Πύρροσ ὁ Ἀχιλλέωσ ἔσχε ταῖσ ναυσίν, ἡνίκα ἐπὶ τὸν Ἑρμιόνησ γάμον ἔπλευσεν ἐκ Σκύρου. διαβάντων δὲ τὸν ποταμὸν ἔστιν ἱερὸν ἀρχαῖον ἀπωτέρω Διὸσ βωμοῦ.

τοῦ ποταμοῦ δὲ σταδίουσ τεσσαράκοντα ἀπέχει Πύρριχοσ ἐν μεσογαίᾳ. τὸ δὲ ὄνομα τῇ πόλει γενέσθαι φασὶν ἀπὸ Πύρρου τοῦ Ἀχιλλέωσ, οἱ δὲ εἶναι θεὸν Πύρριχον τῶν καλουμένων Κουρήτων· εἰσὶ δὲ οἳ Σιληνὸν ἐκ Μαλέασ ἐλθόντα ἐνταῦθα λέγουσιν οἰκῆσαι.

τραφῆναι μὲν δὴ τὸν Σιληνὸν ἐν τῇ Μαλέᾳ δηλοῖ καὶ τάδε ἐξ ᾄσματοσ Πινδάρουὁ ζαμενὴσ δὲ ὁ χοροιτύποσ, ὃν Μαλέασ ὄροσἔθρεψε, Ναί̈δοσ ἀκοίτασ, Σιληνόσ· ὡσ δὲ καὶ Πύρριχοσ ὄνομα ἦν αὐτῷ, Πινδάρῳ μὲν οὐκ ἔστιν εἰρημένον, λέγουσι δὲ οἱ περὶ τὴν Μαλέαν οἰκοῦντεσ. ἔστι δὲ ἐν τῇ Πυρρίχῳ φρέαρ ἐν τῇ ἀγορᾷ, δοῦναι δέ σφισι τὸν Σιληνὸν νομίζουσι·

σπανίζοιέν τ’ ἂν ὕδατοσ, εἰ τὸ φρέαρ τοῦτο ἐπιλείποι. θεῶν δὲ ἐν τῇ γῇ σφισιν ἱερά ἐστιν Ἀρτέμιδόσ τε ἐπίκλησιν Ἀστρατείασ, ὅτι τῆσ ἐσ τὸ πρόσω στρατείασ ἐνταῦθα ἐπαύσαντο Ἀμαζόνεσ, καὶ Ἀπόλλων Ἀμαζόνιοσ· ξόανα μὲν ἀμφότερα, ἀναθεῖναι δὲ λέγουσιν αὐτὰ τὰσ ἀπὸ Θερμώδοντοσ γυναῖκασ. ἀπὸ δὲ Πυρρίχου καταβάντι ἐσ θάλασσαν ἔστι Τευθρώνη·

τὸν δὲ οἰκιστὴν οἱ ταύτῃ Τεύθραντα Ἀθηναῖον ὄντα ἀποφαίνουσι, τιμῶσι δὲ θεῶν μάλιστα Ἰσσωρίαν Ἄρτεμιν, καὶ πηγή σφισίν ἐστι Ναί̈α. ἐστι καὶ Ψαμαθοῦσ, ἐπὶ δὲ τῇ ἄκρᾳ ναὸσ εἰκασμένοσ σπηλαίῳ καὶ πρὸ αὐτοῦ Ποσειδῶνοσ ἄγαλμα.

ἐποίησαν δὲ Ἑλλήνων τινὲσ ὡσ Ἡρακλῆσ ἀναγάγοι ταύτῃ τοῦ Αἵδου τὸν κύνα, οὔτε ὑπὸ γῆν ὁδοῦ διὰ τοῦ σπηλαίου φερούσησ οὔτε ἕτοιμον ὂν πεισθῆναι θεῶν ὑπόγαιον εἶναί τινα οἴκησιν ἐσ ἣν ἀθροίζεσθαι τὰσ ψυχάσ.

ἀλλὰ Ἑκαταῖοσ μὲν ὁ Μιλήσιοσ λόγον εὑρ͂εν εἰκότα, ὄφιν φήσασ ἐπὶ Ταινάρῳ τραφῆναι δεινόν, κληθῆναι δὲ Αἵδου κύνα, ὅτι ἔδει τὸν δηχθέντα τεθνάναι παραυτίκα ὑπὸ τοῦ ἰοῦ, καὶ τοῦτον ἔφη τὸν ὄφιν ὑπὸ Ἡρακλέουσ ἀχθῆναι παρ’ Εὐρυσθέα· Ὅμηροσ δὲ ‐ πρῶτοσ γὰρ ἐκάλεσεν Αἵδου κύνα ὅντινα Ἡρακλῆσ ἦγεν ‐ οὔτε ὄνομα ἔθετο οὐδὲν οὔτε συνέπλασεν ἐσ τὸ εἶδοσ ὥσπερ ἐπὶ τῇ Χιμαίρᾳ·

οἱ δὲ ὕστερον Κέρβερον ὄνομα ἐποίησαν καὶ κυνὶ τἄλλα εἰκάζοντεσ κεφαλὰσ τρεῖσ φασιν ἔχειν αὐτὸν, οὐδέν τι μᾶλλον Ὁμήρου κύνα τὸν ἀνθρώπῳ σύντροφον εἰρηκότοσ ἢ εἰ δράκοντα ὄντα ἐκάλεσεν Αἵδου κύνα. ἀναθήματα δὲ ἄλλα τέ ἐστιν ἐπὶ Ταινάρῳ καὶ Ἀρίων ὁ κιθαρῳδὸσ χαλκοῦσ ἐπὶ δελφῖνοσ.

τὰ μὲν οὖν ἐσ αὐτὸν Ἀρίονα καὶ τὰ ἐπὶ τῷ δελφῖνι Ἡρόδοτοσ εἶπεν ἀκοὴν ἐν τῇ Λυδίᾳ συγγραφῇ· τὸν δὲ ἐν Ποροσελήνῃ δελφῖνα τῷ παιδὶ σῶστρα ἀποδιδόντα, ὅτι συγκοπέντα ὑπὸ ἁλιέων αὐτὸν ἰάσατο, τοῦτον τὸν δελφῖνα εἶδον καὶ καλοῦντι τῷ παιδὶ ὑπακούοντα καὶ φέροντα, ὁπότε ἐποχεῖσθαί οἱ βούλοιτο. ἔστι δὲ ἐπὶ Ταινάρῳ καὶ πηγή, νῦν μὲν οὐδὲν ὥστε καὶ θαῦμα εἶναι παρεχομένη, πρότερον δὲ τοῖσ ἐνιδοῦσιν ἐσ τὸ ὕδωρ τοὺσ λιμένασ ‐ φασὶ ‐ καὶ τὰσ ναῦσ θεάσασθαι παρεῖχε.

τοῦτο ἔπαυσε γυνὴ τὸ ὕδωρ μὴ καὶ τοῦ λοιποῦ τοιαῦτα ἐπιδείκνυσθαι, μεμιασμένην ἐναποπλύνασα ἐσθῆτα.

Ταινάρου δὲ τῆσ ἄκρασ πλοῦν ὅσον τεσσαράκοντα σταδίων ἀφέστηκε Καινήπολισ·

ὄνομα δὲ ἦν πάλαι καὶ ταύτῃ Ταίναρον. ἐν αὐτῇ δὲ μέγαρον Δήμητροσ καὶ ἐπὶ θαλάσσῃ ναόσ ἐστιν Ἀφροδίτησ καὶ ἄγαλμα ὀρθὸν λίθου. ἐντεῦθεν ἀποσχόντι τριάκοντα σταδίουσ Θυρίδεσ ἄκρα Ταινάρου καὶ πόλεωσ ἐρείπια Ἱππόλασ ἐστίν, ἐν δὲ αὐτοῖσ Ἀθηνᾶσ ἱερὸν Ἱππολαί̈τιδοσ· ὀλίγον δὲ ἀπωτέρω Μέσσα πόλισ καὶ λιμήν. ἀπὸ τούτου στάδια τοῦ λιμένοσ πεντήκοντά ἐστι καὶ ἑκατὸν ἐπὶ Οἴτυλον·

ὁ δὲ ἡρ́ωσ ἀφ’ οὗ τῇ πόλει τὸ ὄνομα ἐγένετο, Ἀργεῖοσ τὸ ἀνέκαθεν, Ἀμφιάνακτοσ υἱὸσ ὢν τοῦ Ἀντιμάχου. θέασ δὲ ἄξια ἐν Οἰτύλῳ Σαράπιδόσ ἐστιν ἱερὸν καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ Καρνείου ξόανον Ἀπόλλωνοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION