Pausanias, Description of Greece, Λακωνικά, chapter 18

(파우사니아스, Description of Greece, Λακωνικά, chapter 18)

τῶν δὲ ἀνδριάντων τοῦ Παυσανίου πλησίον ἐστὶν Ἀμβολογήρασ Ἀφροδίτησ ἄγαλμα ἱδρυμένον κατὰ μαντείαν, ἄλλα δὲ Ὕπνου καὶ Θανάτου· καὶ σφᾶσ ἀδελφοὺσ εἶναι κατὰ τὰ ἔπη τὰ ἐν Ἰλιάδι ἥγηνται. ἰόντι δὲ ὡσ ἐπὶ τὸ Ἀλπίον καλούμενον ναόσ ἐστιν Ἀθηνᾶσ Ὀφθαλμίτιδοσ·

ἀναθεῖναι δὲ Λυκοῦργον λέγουσιν ἐκκοπέντα τῶν ὀφθαλμῶν τὸν ἕτερον ὑπὸ Ἀλκάνδρου, διότι οὓσ ἔθηκε νόμουσ οὐκ ἀρεστοὺσ συνέβαινεν εἶναι τῷ Ἀλκάνδρῳ. διαφυγὼν δὲ ἐσ τοῦτο τὸ χωρίον Λακεδαιμονίων ἀμυνάντων μὴ προσαπολέσθαι οἱ καὶ τὸν λειπόμενον ὀφθαλμόν, οὕτω ναὸν Ὀφθαλμίτιδοσ Ἀθηνᾶσ ἐποίησε. προελθόντι δὲ ἐντεῦθεν ἱερόν ἐστιν Ἄμμωνοσ·

φαίνονται δὲ ἀπ’ ἀρχῆσ Λακεδαιμόνιοι μάλιστα Ἑλλήνων χρώμενοι τῷ ἐν Λιβύῃ μαντείῳ. λέγεται δὲ καὶ Λυσάνδρῳ πολιορκοῦντι Ἄφυτιν τὴν ἐν τῇ Παλλήνῃ νύκτωρ ἐπιφανέντα Ἄμμωνα προαγορεύειν ὡσ ἄμεινον ἐκείνῳ τε ἔσοιτο καὶ τῇ Λακεδαίμονι πολέμου πρὸσ Ἀφυταίουσ παυσαμένοισ· καὶ οὕτω τὴν πολιορκίαν διέλυσεν ὁ Λύσανδροσ καὶ Λακεδαιμονίουσ τὸν θεὸν σέβειν προήγαγεν ἐσ πλέον, Ἀφυταῖοι δὲ τιμῶσιν Ἄμμωνα οὐδὲν ἧσσον ἢ οἱ Ἀμμώνιοι Λιβύων.

τὰ δὲ ἐσ τὴν Κναγίαν Ἄρτεμίν ἐστιν οὕτω λεγόμενα·

Κναγέα ἄνδρα ἐπιχώριον στρατεῦσαί φασιν ἐσ Ἄφιδναν ὁμοῦ τοῖσ Διοσκούροισ, ληφθέντα δὲ αἰχμάλωτον ἐν τῇ μάχῃ καὶ πραθέντα ἐσ Κρήτην δουλεύειν ἔνθα ἦν Ἀρτέμιδοσ τοῖσ Κρησὶν ἱερόν, ἀνὰ χρόνον δὲ αὐτόν τε ἀποδρᾶναι καὶ παρθένον τὴν ἱερωμένην ἔχοντα οἴχεσθαι τὸ ἄγαλμα ἀγομένην. ἐπὶ τούτῳ δὲ λέγουσιν ὀνομάζειν Κναγίαν Ἄρτεμιν· ἐμοὶ δὲ οὗτοσ ὁ Κναγεὺσ ἄλλωσ ἀφικέσθαι πωσ ἐσ Κρήτην φαίνεται καὶ οὐχ ὡσ οἱ Λακεδαιμόνιοί φασιν, ἐπεὶ μηδὲ γενέσθαι δοκῶ πρὸσ Ἀφίδνῃ μάχην Θησέωσ τε ἐν Θεσπρώτοισ ἐχομένου καὶ Ἀθηναίων οὐχ ὁμονοούντων ἀλλὰ ἐσ Μενεσθέα ῥεπόντων μᾶλλον ταῖσ εὐνοίαισ.

οὐ μὴν οὐδὲ ἀγῶνοσ συμβάντοσ πείθοιτο ἄν τισ αἰχμαλώτουσ ληφθῆναι παρὰ τῶν κρατησάντων, ἄλλωσ τε καὶ παρὰ πολὺ γενομένησ τῆσ νίκησ, ὥστε ἁλῶναι καὶ αὐτὴν Ἄφιδναν. τάδε μὲν ἐσ τοσοῦτον ἐξητάσθω·

ἐσ Ἀμύκλασ δὲ κατιοῦσιν ἐκ Σπάρτησ ποταμόσ ἐστι Τίασα· θυγατέρα δὲ νομίζουσιν εἶναι τοῦ Εὐρώτα τὴν Τίασαν, καὶ πρὸσ αὐτῇ Χαρίτων ἐστὶν ἱερὸν Φαέννασ καὶ Κλητᾶσ, καθὰ δὴ καὶ Ἀλκμὰν ἐποίησεν. ἥγηνται.

τὰ δὲ ἐν Ἀμύκλαισ θέασ ἄξια ἀνὴρ γὰρ πένταθλόσ ἐστιν ἐπὶ στήλησ ὄνομα Αἴνητοσ·

τούτῳ νικήσαντι Ὀλυμπίασι καὶ ἔτι στεφανουμένῳ γενέσθαι τοῦ βίου τὴν τελευτὴν λέγουσι. τούτου τε οὖν ἐστιν εἰκὼν καὶ τρίποδεσ χαλκοῖ· τοὺσ δὲ ἀρχαιοτέρουσ δεκάτην τοῦ πρὸσ Μεσσηνίουσ πολέμου φασὶν εἶναι. ὑπὸ μὲν δὴ τῷ πρώτῳ τρίποδι Ἀφροδίτησ ἄγαλμα ἑστήκει, Ἄρτεμισ δὲ ὑπὸ τῷ δευτέρῳ, Γιτιάδα καὶ αὐτοὶ τέχνη καὶ τὰ ἐπειργασμένα, ὁ τρίτοσ δέ ἐστιν Αἰγινήτου Κάλλωνοσ·

ὑπὸ τούτῳ δὲ ἄγαλμα Κόρησ τῆσ Δήμητροσ ἕστηκεν. Ἀρίστανδροσ δὲ Πάριοσ καὶ Πολύκλειτοσ Ἀργεῖοσ ὁ μὲν γυναῖκα ἐποίησεν ἔχουσαν λύραν, Σπάρτην δῆθεν, Πολύκλειτοσ δὲ Ἀφροδίτην παρὰ Ἀμυκλαίῳ καλουμένην. οὗτοι δὲ οἱ τρίποδεσ μεγέθει τε ὑπὲρ τοὺσ ἄλλουσ εἰσὶ καὶ ἀπὸ τῆσ νίκησ τῆσ ἐν Αἰγὸσ ποταμοῖσ ἀνετέθησαν. Βαθυκλέουσ δὲ Μάγνητοσ, ὃσ τὸν θρόνον ἐποίησε τοῦ Ἀμυκλαίου, ἀναθήματα ἐπ’ ἐξειργασμένῳ τῷ θρόνῳ Χάριτεσ καὶ ἄγαλμα δὲ Λευκοφρυήνησ ἐστὶν Ἀρτέμιδοσ.

ὅτου δὲ οὗτοσ ὁ Βαθυκλῆσ μαθητὴσ ἐγεγόνει καὶ τὸν θρόνον ἐφ’ ὅτου βασιλεύοντοσ Λακεδαιμονίων ἐποίησε, τάδε μὲν παρίημι, τὸν θρόνον δὲ εἶδόν τε καὶ τὰ ἐσ αὐτὸν ὁποῖα ἦν γράψω. ἀνέχουσιν ἔμπροσθεν αὐτόν, κατὰ ταὐτὰ δὲ καὶ ὀπίσω, Χάριτέσ τε δύο καὶ Ὧραι δύο·

ἐν ἀριστερᾷ δὲ Ἔχιδνα ἕστηκε καὶ Τυφώσ, ἐν δεξιᾷ δὲ Τρίτωνεσ. τὰ δὲ ἐπειργασμένα καθ’ ἕκαστον ἐπ’ ἀκριβὲσ διελθεῖν ὄχλον τοῖσ ἐπιλεξομένοισ παρέξειν ἔμελλεν· ὡσ δὲ δηλῶσαι συλλαβόντι, ἐπεὶ μηδὲ ἄγνωστα τὰ πολλὰ ἦν, Ταϋγέτην θυγατέρα Ἄτλαντοσ καὶ ἀδελφὴν αὐτῆσ Ἀλκυόνην φέρουσι Ποσειδῶν καὶ Ζεύσ.

ἐπείργασται δὲ καὶ Ἄτλασ καὶ Ἡρακλέουσ μονομαχία πρὸσ Κύκνον καὶ ἡ παρὰ Φόλῳ τῶν Κενταύρων μάχη. τὸν δὲ Μίνω καλούμενον Ταῦρον οὐκ οἶδα ἀνθ’ ὅτου πεποίηκε Βαθυκλῆσ δεδεμένον τε καὶ ἀγόμενον ὑπὸ Θησέωσ ζῶντα·

καὶ Φαιάκων χορόσ ἐστιν ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ ᾄδων ὁ Δημόδοκοσ· Περσέωσ τε τὸ ἔργον πεποίηται τὸ ἐσ Μέδουσαν. παρέντι δὲ Ἡρακλέουσ μάχην πρὸσ Θούριον τῶν γιγάντων καὶ Τυνδάρεω πρὸσ Εὔρυτον, ἔστιν ἁρπαγὴ τῶν Λευκίππου θυγατέρων· Διόνυσον δὲ καὶ Ἡρακλέα, τὸν μὲν παῖδα ἔτι ὄντα ἐσ οὐρανόν ἐστιν Ἑρμῆσ φέρων, Ἀθηνᾶ δὲ ἄγουσα Ἡρακλέα συνοικήσοντα ἀπὸ τούτου θεοῖσ. παραδίδωσι δὲ καὶ Πηλεὺσ Ἀχιλλέα τραφησόμενον παρὰ Χίρωνι, ὃσ καὶ διδάξαι λέγεται·

Κέφαλοσ δὲ τοῦ κάλλουσ ἕνεκα ὑπὸ Ἡμέρασ ἐστὶν ἡρπασμένοσ, καὶ ἐσ τὸν γάμον τὸν Ἁρμονίασ δῶρα κομίζουσιν οἱ θεοί. καὶ Ἀχιλλέωσ μονομαχία πρὸσ Μέμνονα ἐπείργασται, Διομήδην τε Ἡρακλῆσ τὸν Θρᾷκα καὶ ἐπ’ Εὐήνῳ τῷ ποταμῷ Νέσσον τιμωρούμενοσ. Ἑρμῆσ δὲ παρ’ Ἀλέξανδρον κριθησομένασ ἄγει τὰσ θεάσ, Ἄδραστοσ δὲ καὶ Τυδεὺσ Ἀμφιάραον καὶ Λυκοῦργον τὸν Πρώνακτοσ μάχησ καταπαύουσιν. Ἥρα δὲ ἀφορᾷ πρὸσ Ιὢ τὴν Ἰνάχου βοῦν οὖσαν ἤδη, καὶ Ἀθηνᾶ διώκοντα ἀποφεύγουσά ἐστιν Ἥφαιστον.

ἐπὶ δὲ τούτοισ Ἡρακλέουσ πεποίηται τάξισ τῶν ἔργων τῶν <τὸ> ἐσ τὴν ὕδραν καὶ ὡσ ἀνήγαγε τοῦ Αἵδου τὸν κύνα. Ἀναξίασ δὲ καὶ Μνασίνουσ, τούτων μὲν ἐφ’ ἵππου καθήμενόσ ἐστιν ἑκάτεροσ, Μεγαπένθην δὲ τὸν Μενελάου καὶ Νικόστρατον ἵπποσ εἷσ φέρων ἐστίν.

ἀναιρεῖ δὲ καὶ Βελλεροφόντησ τὸ ἐν Λυκίᾳ θηρίον, καὶ Ἡρακλῆσ τὰσ Γηρυόνου βοῦσ ἐλαύνει. τοῦ θρόνου δὲ πρὸσ τοῖσ ἄνω πέρασιν ἐφ’ ἵππων ἑκατέρωθέν εἰσιν οἱ Τυνδάρεω παῖδεσ·

καὶ σφίγγεσ τέ εἰσιν ὑπὸ τοῖσ ἵπποισ καὶ θηρία ἄνω θέοντα, τῇ μὲν πάρδαλισ, κατὰ δὲ τὸν Πολυδεύκην λέαινα. ἀνωτάτω δὲ χορὸσ ἐπὶ τῷ θρόνῳ πεποίηται, Μάγνητεσ οἱ συνειργασμένοι Βαθυκλεῖ τὸν θρόνον. ὑπελθόντι δὲ ὑπὸ τὸν θρόνον τὰ ἔνδον ἀπὸ τῶν Τριτώνων ὑόσ ἐστι θήρα τοῦ Καλυδωνίου καὶ Ἡρακλῆσ ἀποκτείνων τοὺσ παῖδασ τοὺσ Ἄκτοροσ, Κάλαϊσ δὲ καὶ Ζήτησ τὰσ Ἁρπυίασ Φινέωσ ἀπελαύνουσιν·

Πειρίθουσ τε καὶ Θησεὺσ ἡρπακότεσ εἰσὶν Ἑλένην καὶ ἄγχων Ἡρακλῆσ τὸν λέοντα, Τιτυὸν δὲ Ἀπόλλων τοξεύει καὶ Ἄρτεμισ· Ἡρακλέουσ τε πρὸσ Ὄρειον Κένταυρον μάχη πεποίηται καὶ Θησέωσ πρὸσ Ταῦρον τὸν Μίνω.

πεποίηται δὲ καὶ ἡ πρὸσ Ἀχελῷον Ἡρακλέουσ πάλη καὶ τὰ λεγόμενα ἐσ Ἥραν, ὡσ ὑπὸ Ἡφαίστου δεθείη, καὶ ὃν Ἄκαστοσ ἔθηκεν ἀγῶνα ἐπὶ πατρὶ καὶ τὰ ἐσ Μενέλαον καὶ τὸν Αἰγύπτιον Πρωτέα ἐν Ὀδυσσείᾳ. τελευταῖα Ἄδμητόσ τε ζευγνύων ἐστὶν ὑπὸ τὸ ἁρ́μα κάπρον καὶ λέοντα καὶ οἱ Τρῶεσ ἐπιφέροντεσ χοὰσ Ἕκτορι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION