Pausanias, Description of Greece, Λακωνικά, chapter 5

(파우사니아스, Description of Greece, Λακωνικά, chapter 5)

Πλείσταρχοσ μὲν οὖν ὁ Λεωνίδου νεωστὶ τὴν βασιλείαν παρειληφὼσ ἐτελεύτησε, Πλειστοάναξ δὲ ἔσχε τὴν ἀρχὴν ὁ Παυσανίου τοῦ Πλαταιᾶσιν ἡγησαμένου· Πλειστοάνακτοσ δὲ ἐγένετο Παυσανίασ. οὗτοσ ἐσ τὴν Ἀττικὴν ἀφίκετο ὁ Παυσανίασ Θρασυβούλῳ καὶ Ἀθηναίοισ πολέμιοσ τῷ λόγῳ, τοῖσ δὲ ἄρχειν ἐπιτραπεῖσιν ὑπὸ Λυσάνδρου καταστησόμενοσ τὴν τυραννίδα ἐν βεβαίῳ. καὶ μάχῃ μὲν ἐνίκησεν Ἀθηναίων τοὺσ ἔχοντασ τὸν Πειραιᾶ, μετὰ δὲ τὴν μάχην αὐτίκα οἱ τὸν στρατὸν ἀπάγειν οἴκαδε ἤρεσε μηδὲ ἀνοσίων ἀνδρῶν τυραννίδα αὔξοντα ἐπισπάσασθαι τῇ Σπάρτῃ τὸ αἴσχιστον <τῶν> ὀνειδῶν. ὡσ δὲ ἐπανῆλθεν ἐξ Ἀθηνῶν μαχεσάμενοσ ἄπρακτον μάχην, ὑπάγουσιν αὐτὸν ἐσ κρίσιν οἱ ἐχθροί.

βασιλεῖ δὲ τῷ Λακεδαιμονίων δικαστήριον ἐκάθιζον οἵ τε ὀνομαζόμενοι γέροντεσ, ὀκτὼ καὶ εἴκοσιν ὄντεσ ἀριθμόν, καὶ ἡ τῶν ἐφόρων ἀρχή, σὺν δὲ αὐτοῖσ καὶ ὁ τῆσ οἰκίασ βασιλεὺσ τῆσ ἑτέρασ. τέσσαρεσ μὲν δὴ καὶ δέκα τῶν γερόντων, ἐπὶ δὲ αὐτοῖσ Ἆγισ ὁ τῆσ ἑτέρασ οἰκίασ βασιλεύσ, ἀδικεῖν τὸν Παυσανίαν κατέγνωσαν· τὸ δὲ ἄλλο ἀπέγνω δικαστήριον.

μετὰ δὲ οὐ πολὺν χρόνον Λακεδαιμονίων συλλεγόντων ἐπὶ Θήβασ στρατιάν ‐ αἰτία δὲ ἥτισ ἐγένετο προσέσται τῷ ἐσ Ἀγησίλαον λόγῳ ‐ , τότε δὲ Λύσανδροσ μὲν ἐσ τὴν Φωκίδα ἀφικόμενοσ καὶ ἀναλαβὼν πανδημεὶ τοὺσ Φωκέασ οὐδένα ἔτι ἐπισχὼν χρόνον ἔσ τε Βοιωτίαν ἐληλύθει καὶ προσβολὰσ ἐποιεῖτο ἐσ τὸ Ἁλιαρτίων τεῖχοσ οὐκ ἐθελόντων ἀπὸ Θηβαίων ἀφίστασθαι. ἐσεληλύθεσαν δὲ ἤδη καὶ Θηβαίων καὶ Ἀθηναίων τινὲσ κρύφα ἐσ τὴν πόλιν, ὧν ἐπεξελθόντων καὶ πρὸ τοῦ τείχουσ ταξαμένων ἄλλοι τε ἐνταῦθα Λακεδαιμονίων καὶ Λύσανδροσ ἔπεσε.

Παυσανίασ δὲ ὑστέρησε μὲν τοῦ ἀγῶνοσ παρὰ Τεγεατῶν καὶ ἐξ Ἀρκαδίασ τῆσ ἄλλησ ἀθροίζων δύναμιν·

ὡσ δὲ ἐσ τὴν Βοιωτίαν ἀφίκετο, ἐπυνθάνετό τε τήν τε ἧτταν τῶν ὁμοῦ Λυσάνδρῳ καὶ αὐτοῦ Λυσάνδρου τὴν τελευτήν, ἐπῆγε δὲ ὅμωσ ἐπὶ τὰσ Θήβασ τὸν στρατὸν καὶ διενοεῖτο ὡσ μάχησ ἄρξων. ἐνταῦθα οἵ τε Θηβαῖοι τὰ ἐναντία ἐτάσσοντο καὶ Θρασύβουλοσ ἀπέχειν οὐ πολὺ ἀπηγγέλλετο ἄγων τοὺσ Ἀθηναίουσ· ἀνέμενε δὲ ἄρξαι Λακεδαιμονίουσ μάχησ, ἄρξασι δὲ αὐτὸσ ἤδη κατὰ νώτου σφίσιν ἔμελλεν ἐπικείσεσθαι. ἔδεισεν οὖν ὁ Παυσανίασ διπλοῦ στρατιωτικοῦ πολεμίων ἀνδρῶν μεταξὺ ἀποληφθῆναι, καὶ οὕτω σπονδάσ τε πρὸσ τοὺσ Θηβαίουσ ἐποιήσατο καὶ τοὺσ ὑπὸ τῷ Ἁλιαρτίων τείχει πεσόντασ ἀνείλετο.

τοῦτο Λακεδαιμονίοισ μὲν ἐγένετο οὐ κατὰ γνώμην, ἐγὼ δὲ ἐπαινῶ τῶνδε ἕνεκα τὸ βούλευμα· γίνονται ἐν μέσῳ πολεμίων ἀποληφθεῖσι, τό τε ἐν Θερμοπύλαισ καὶ ἐν τῇ Σφακτηρίᾳ νήσῳ δεῖμα ἐποιήσατο μή σφισι καὶ αὐτὸσ τρίτου γένηται κακοῦ πρόφασισ.

τότε δὲ ἐν αἰτίᾳ ποιουμένων τῶν πολιτῶν τὴν βραδυτῆτα αὐτοῦ τὴν ἐσ Βοιωτίαν οὐχ ὑπέμεινεν ἐσελθεῖν ἐσ δικαστήριον, Τεγεᾶται δὲ αὐτὸν τῆσ Ἀθηνᾶσ ἱκέτην ἐδέξαντο τῆσ Ἀλέασ.

ἦν δὲ ἄρα τὸ ἱερὸν τοῦτο ἐκ παλαιοῦ Πελοποννησίοισ πᾶσιν αἰδέσιμον καὶ τοῖσ αὐτόθι ἱκετεύουσιν ἀσφάλειαν μάλιστα παρείχετο· ἐδήλωσαν δὲ οἵ τε Λακεδαιμόνιοι τὸν Παυσανίαν καὶ ἔτι πρότερον τούτου Λεωτυχίδην καὶ Ἀργεῖοι Χρυσίδα, καθεζομένουσ ἐνταῦθα ἱκέτασ, οὐδὲ ἀρχὴν ἐξαιτῆσαι θελήσαντεσ. Παυσανίου δὲ φυγόντοσ οἱ μὲν παῖδεσ Ἀγησίπολισ καὶ Κλεόμβροτοσ νέοι παντάπασιν ἔτι ἦσαν, Ἀριστόδημοσ δὲ ἐπετρόπευεν αὐτοὺσ γένουσ ἐγγύτατα ὤν·

καὶ τὸ ἐν Κορίνθῳ Λακεδαιμονίων κατόρθωμα Ἀριστοδήμου σφίσιν ἐγένετο ἡγουμένου. Ἀγησίπολισ δὲ ἐπεὶ τὴν βασιλείαν ἔσχεν αὐξηθείσ, Πελοποννησίων πρώτοισ ἐπολέμησεν Ἀργείοισ.

ὡσ δὲ ἐκ τῆσ Τεγεατῶν ἐσ τὴν Ἀργολίδα ἤγαγε τὸν στρατόν, πέμπουσι κήρυκα οἱ Ἀργεῖοι σπεισόμενον πρὸσ Ἀγησίπολίν σφισι πατρῴουσ δή τινασ σπονδὰσ ἐκ παλαιοῦ καθεστώσασ τοῖσ Δωριεῦσι πρὸσ ἀλλήλουσ. ὁ δὲ οὔτε τῷ κήρυκι ἐσπείσατο καὶ προϊὼν ὁμοῦ τῇ στρατιᾷ τὴν γῆν ἔφθειρεν· διοσημεῖαι παρείχοντο.

καὶ ὁ μὲν ὑπὸ τὸ τεῖχοσ κατεστρατοπεδεύετο ἤδη τὸ Ἀργείων καὶ οὐ παρίει σείων ὁ θεὸσ καί τινεσ καὶ ἀπώλοντο τῶν στρατιωτῶν κεραυνωθέντεσ, τοὺσ δὲ καὶ ἔκφρονασ ἐποίησαν αἱ βρονταί.

οὕτω μὲν δὴ ἐκ τῆσ Ἀργολίδοσ ἀνέζευξεν ἄκων, ἐπὶ δὲ Ὀλυνθίουσ ἐποιεῖτο αὖθισ στρατείαν. κρατοῦντα δὲ αὐτὸν τῷ πολέμῳ καὶ ᾑρηκότα τῶν τε ἄλλων πόλεων τῶν ἐν Χαλκιδεῦσι τὰσ πολλὰσ καὶ αὐτὴν ἐλπίζοντα αἱρήσειν τὴν Ὄλυνθον νόσοσ τε ἐξαίφνησ καὶ θάνατοσ ἐπέλαβεν ἀπ’ αὐτῆσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION