Pausanias, Description of Greece, Λακωνικά, chapter 1

(파우사니아스, Description of Greece, Λακωνικά, chapter 1)

μετὰ δὲ τοὺσ Ἑρμᾶσ ἐστιν ἤδη Λακωνικὴ τὰ πρὸσ ἑσπέρασ. ὡσ δὲ αὐτοὶ Λακεδαιμόνιοι λέγουσι, Λέλεξ αὐτόχθων ὢν ἐβασίλευσε πρῶτοσ ἐν τῇ γῇ ταύτῃ καὶ ἀπὸ τούτου Λέλεγεσ ὧν ἦρχεν ὠνομάσθησαν. Λέλεγοσ δὲ γίνεται Μύλησ καὶ νεώτεροσ Πολυκάων. Πολυκάων μὲν δὴ ὅποι καὶ δι’ ἥντινα αἰτίαν ἀπεχώρησεν, ἑτέρωθι δηλώσω· Εὐρώτασ τὴν ἀρχήν.

οὗτοσ τὸ ὕδωρ τὸ λιμνάζον ἐν τῷ πεδίῳ διώρυγι κατήγαγεν ἐπὶ θάλασσαν, ἀπορρυέντοσ δὲ ‐ ἦν γὰν δὴ τὸ ὑπόλοιπον ποταμοῦ ῥεῦμα ‐ ὠνόμασεν Εὐρώταν. ἅτε δὲ οὐκ ὄντων·

αὐτῷ παίδων ἀρρένων βασιλεύειν καταλείπει Λακεδαίμονα, μητρὸσ μὲν Ταϋγέτησ ὄντα, ἀφ’ ἧσ καὶ τὸ ὄροσ ὠνομάσθη, ἐσ Δία δὲ πατέρα ἀνήκοντα κατὰ τὴν φήμην· συνῴκει δὲ ὁ Λακεδαίμων Σπάρτῃ θυγατρὶ τοῦ Εὐρώτα. τότε δὲ ὡσ ἔσχε τὴν ἀρχήν, πρῶτα μὲν τῇ χώρᾳ καὶ τοῖσ ἀνθρώποισ μετέθετο ἀφ’ αὑτοῦ τὰ ὀνόματα, μετὰ δὲ τοῦτο ᾤκισέ τε καὶ ὠνόμασεν ἀπὸ τῆσ γυναικὸσ πόλιν, ἣ Σπάρτη καλεῖται καὶ ἐσ ἡμᾶσ. Ἀμύκλασ δὲ ὁ Λακεδαίμονοσ, βουλόμενοσ ὑπολιπέσθαι τι καὶ αὐτὸσ ἐσ μνήμην, πόλισμα ἔκτισεν ἐν τῇ Λακωνικῇ.

γενομένων δέ οἱ παίδων Υἅκινθον μὲν νεώτατον ὄντα καὶ τὸ εἶδοσ κάλλιστον κατέλαβεν ἡ πεπρωμένη πρότερον τοῦ πατρόσ, καὶ Υἁκίνθου μνῆμά ἐστιν ἐν Ἀμύκλαισ ὑπὸ τὸ ἄγαλμα τοῦ Ἀπόλλωνοσ. ἀποθανόντοσ δὲ Ἀμύκλα ἐσ Ἄργαλον τὸν πρεσβύτατον τῶν Ἀμύκλα παίδων καὶ ὕστερον ἐσ Κυνόρταν Ἀργάλου τελευτήσαντοσ ἀφίκετο ἡ ἀρχή. Κυνόρτα δὲ ἐγένετο Οἴβαλοσ.

οὗτοσ Γοργοφόνην τε τὴν Περσέωσ γυναῖκα ἔσχεν ἐξ Ἄργουσ καὶ παῖδα ἔσχε Τυνδάρεων, ᾧ περὶ τῆσ βασιλείασ Ἱπποκόων ἠμφισβήτει καὶ κατὰ πρεσβείαν ἔχειν ἠξίου τὴν ἀρχήν. προσλαβὼν δὲ Ἰκάριον καὶ τοὺσ στασιώτασ παρὰ πολύ τε ὑπερεβάλετο δυνάμει Τυνδάρεων καὶ ἠνάγκασεν ἀποχωρῆσαι δείσαντα, ὡσ μὲν Λακεδαιμόνιοί φασιν, ἐσ Πελλάναν, Μεσσηνίων δέ ἐστιν ἐσ αὐτὸν λόγοσ Τυνδάρεων φεύγοντα ἐλθεῖν ὡσ Ἀφαρέα ἐσ τὴν Μεσσηνίαν εἶναί τε Ἀφαρέα τὸν Περιήρουσ ἀδελφὸν Τυνδάρεω πρὸσ μητρόσ· καὶ οἰκῆσαί τε αὐτὸν τῆσ Μεσσηνίασ φασὶν ἐν Θαλάμαισ καὶ τοὺσ παῖδασ ἐνταῦθα οἰκοῦντι αὐτῷ γενέσθαι.

χρόνῳ δὲ ὕστερον κατῆλθέ τε ὑπὸ Ἡρακλέουσ Τυνδάρεωσ καὶ ἀνενεώσατο τὴν ἀρχὴν·

ἐβασίλευσαν δὲ καὶ οἱ Τυνδάρεω παῖδεσ καὶ Μενέλαοσ ὁ Ἀτρέωσ Τυνδάρεω γαμβρὸσ ὢν Ὀρέστησ τε Ἑρμιόνῃ τῇ Μενελάου συνοικῶν. κατελθόντων δὲ Ἡρακλειδῶν ἐπὶ Τισαμενοῦ τοῦ Ὀρέστου βασιλεύοντοσ, Μεσσήνη μὲν καὶ Ἄργοσ ἑκατέρα μοῖρα Τήμενον, ἡ δὲ Κρεσφόντην ἔσχεν ἄρχοντασ· ἐν Λακεδαίμονι δὲ ὄντων διδύμων τῶν Ἀριστοδήμου παίδων οἰκίαι δύο βασίλειαι γίνονται· συναρέσαι γὰρ τῇ Πυθίᾳ φασίν.

Ἀριστοδήμῳ δὲ αὐτῷ πρότερον τὴν τελευτὴν συμβῆναι λέγουσιν ἐν Δελφοῖσ πρὶν ἢ Δωριέασ κατελθεῖν ἐσ Πελοπόννησον. οἱ μὲν δὴ ἀποσεμνύνοντεσ τὰ ἐσ αὐτὸν τοξευθῆναι λέγουσιν Ἀριστόδημον ὑπὸ Ἀπόλλωνοσ, ὅτι οὐκ ἀφίκοιτο ἐπὶ τὸ μαντεῖον, παρὰ δὲ Ἡρακλέουσ ἐντυχόντοσ οἱ πρότερον πύθοιτο ὡσ ἐσ Πελοπόννησον Δωριεῦσι γενήσεται ἥδε ἡ κάθοδοσ· ὁ δὲ ἀληθέστεροσ ἔχει λόγοσ Πυλάδου τοὺσ παῖδασ καὶ Ἠλέκτρασ, ἀνεψιοὺσ ὄντασ Τισαμενῷ τῷ Ὀρέστου, φονεῦσαι τὸν Ἀριστόδημον. ὀνόματα μὲν δὴ τοῖσ παισὶν αὐτοῦ Προκλῆσ καὶ Εὐρυσθένησ ἐτέθη, δίδυμοι δὲ ὄντεσ διάφοροι τὰ μάλιστα ἦσαν.

προεληλυθότεσ δὲ ἐπὶ μέγα ἀπεχθείασ ὅμωσ ἐν κοινῷ Θήρᾳ τῷ Αὐτεσίωνοσ, ἀδελφῷ τῆσ μητρὸσ σφῶν ὄντι Ἀργείασ, ἐπιτροπεύσαντι δὲ καὶ αὐτῶν, συνήραντο ἐσ ἀποικίαν. τὴν δὲ ἀποικίαν ὁ Θήρασ ἔστελλεν ἐσ τὴν νῆσον τὴν τότε ὀνομαζομένην Καλλίστην, τοὺσ ἀπογόνουσ οἱ τοῦ Μεμβλιάρου παραχωρήσεσθαι τῆσ βασιλείασ ἐλπίζων ἑκόντασ, ὅπερ οὖν καὶ ἐποίησαν λαβόντεσ λογισμὸν ὅτι Θήρᾳ μὲν ἐσ αὐτὸν ἀνῄει Κάδμον τὸ γένοσ, οἱ δὲ ἦσαν ἀπόγονοι Μεμβλιάρου·

Μεμβλίαρον δὲ ἄνδρα ὄντα τοῦ δήμου Κάδμοσ ἐν τῇ νήσῳ κατέλιπεν ἡγεμόνα εἶναι τῶν ἐποίκων.

καὶ Θήρασ μὲν τῇ τε νήσῳ μετέβαλεν ἀφ’ ἑαυτοῦ τὸ ὄνομα καί οἱ καὶ νῦν ἔτι οἱ Θηραῖοι κατὰ ἔτοσ ἐναγίζουσιν ὡσ οἰκιστῇ· Προκλεῖ δὲ καὶ Εὐρυσθένει μέχρι μὲν τῆσ προθυμίασ τῆσ ἐσ τὸν Θήραν ἐσ τὸ αὐτὸ συνῆλθον αἱ γνῶμαι, τὰ δὲ λοιπὰ διειστήκει σφίσιν ἐπὶ παντὶ τὰ βουλεύματα. οὐ μὴν οὐδὲ ὁμονοησάντων τοὺσ ἀπογόνουσ αὐτῶν ἐσ κοινὸν κατάλογον ὑπάξειν <ἂν> ἔμελλον·

οὐ γάρ τι τὰ πάντα ἐσ τὸ αὐτὸ συνεληλύθασιν ἡλικίασ, ὡσ ἀνεψιόν τε ἀνεψιῷ καὶ ἀνεψιῶν παῖδασ, ὡσαύτωσ δὲ καὶ τοὺσ κατωτέρω κατὰ ἀριθμὸν τυχεῖν ἀλλήλοισ γεγονότασ τὸν ἴσον. ἑκατέραν οὖν τὴν οἰκίαν ἐπέξειμι αὐτῶν ἰδίωσ καὶ οὐκ ἀμφοτέρασ ἅμα ἐσ τὸ αὐτὸ ἀναμίξασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION