PROS KOLASSAEIS, chapter 1 46:

(PROS KOLASSAEIS, chapter 1 46:)

συνταφέντεσ αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι, ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆσ πίστεωσ τῆσ ἐνεργείασ τοῦ θεοῦ τοῦ ἐγείραντοσ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν·

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION