PROS FILIPPHSIOUS, chapter 2 78:

(PROS FILIPPHSIOUS, chapter 2 78:)

ἀπέχω δὲ πάντα καὶ περισσεύω· πεπλήρωμαι δεξάμενοσ παρὰ Ἐπαφροδίτου τὰ παρ’ ὑμῶν, ὀσμὴν εὐωδίασ, θυσίαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ θεῷ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION