PROS FILIPPHSIOUS, chapter 2 66:

(PROS FILIPPHSIOUS, chapter 2 66:)

καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰσ καρδίασ ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ιἠσοῦ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION