PROS KORINQIOUS B, chapter 1 100:

(PROS KORINQIOUS B, chapter 1 100:)

Εἰδότεσ οὖν τὸν φόβον τοῦ κυρίου ἀνθρώπουσ πείθομεν, θεῷ δὲ πεφανερώμεθα· ἐλπίζω δὲ καὶ ἐν ταῖσ συνειδήσεσιν ὑμῶν πεφανερῶσθαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION