PROS KORINQIOUS A, chapter 8 178:

(PROS KORINQIOUS A, chapter 8 178:)

οὕτωσ καὶ ὑμεῖσ, ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε πνευμάτων, πρὸσ τὴν οἰκοδομὴν τῆσ ἐκκλησίασ ζητεῖτε ἵνα περισσεύητε.

SEARCH

MENU NAVIGATION