ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ, chapter 6 99:

(ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ, chapter 6 99:)

εἰ περιτομὴν λαμβάνει [ὁ] ἄνθρωποσ ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ ὁ νόμοσ Μωυσέωσ, ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ;

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION