ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ, chapter 8 85:

(ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ, chapter 8 85:)

Ἔφη αὐτῷ ὁ Ιωἄνησ Διδάσκαλε, εἴδαμέν τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, καὶ ἐκωλύομεν αὐτόν, ὅτι οὐκ ἠκολούθει ἡμῖν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION