ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ, chapter 11 222:

(ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ, chapter 11 222:)

ἡ δὲ εἶπεν Ναί, κύριε, καὶ [γὰρ] τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆσ τραπέζησ τῶν κυρίων αὐτῶν.

SEARCH

MENU NAVIGATION