Lucian, Toxaris vel amicitia, (no name)

(루키아노스, Toxaris vel amicitia, (no name))

τί φῆσ, ωΥὄζαρι ; θύετε Ο^εστῃ καὶ Πυλάδῃ ὑμεῖσ οἱ Σκύθαι καὶ θεοὑσ εἶναι πεπιστεύκατε αὐτοὺσ ; θύομεν, ὦ Μνήσιππε, θύομεν, οὐ μὴν θεοὺσ γε οἰόμενοι εἶναι, ἀλλὰ ἄνδρασ ἀγαθούσ. νόμοσ δὲ ὑμῖν καὶ ἀνδράσιν ἀγαθοῖσ ἀποθανοῦσι θύειν ὥσπερ θεοῖσ ; οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἑορταῖσ καὶ πανηγύρεσιν τιμῶμεν αὐτούσ. τί θηρώμενοι παρ’ αὐτῶν ; οὐ γὰρ δὴ ἐπ’ εὐμενείᾳ θύετε αὐτοῖσ, νεκροῖσ γε οὖσιν. οὐ χεῖρον μὲν ἴσωσ, εἰ καὶ οἱ νεκροὶ ἡμῖν εὐμενεῖσ εἰε͂ν οὐ μὴν ἀλλὰ πρὸσ τοὺσ ζῶντασ ἄμεινον οἰόμεθα πράξειν μεμνημένοι τῶν ἀρίστων, καὶ τιμῶμεν ἀποθανόντασ, ἡγούμεθα γὰρ οὕτωσ ἂν ἡμῖν πολλοὺσ ὁμοίουσ αὐτοῖσ ἐθελῆσαι γενέσθαι. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὀρθῶσ γιγνώσκετε.

Ὀρέστην δὲ καὶ Πυλάδην τίνοσ μάλιστα θαυμάσαντεσ ἰσοθέουσ ἐποιήσασθε, καὶ ταῦτα ἐπήλυδασ ὑμῖν ὄντασ καὶ τὸ μέγιστον πολεμίουσ ; οἵ γε, ἐπεὶ σφᾶσ ναυαγίᾳ περιπεσόντασ οἱ τότε Σκύθαι συλλαβόντεσ ἀπῆγον ὡσ τῇ Ἀρτέμιδι καταθύσοντεσ, ἐπιθέμενοι τοῖσ δεσμοφύλαξι καὶ τῆσ φρουρᾶσ ἐπικρατήσαντεσ τόν τε βασιλέα κτείνουσι καὶ τὴν ἱέρειαν παραλαβόντεσ, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἄρτεμιν αὐτὴν ἀποσυλήσαντεσ ᾤχοντο ἀποπλέοντεσ, καταγελάσαντεσ τοῦ κοινοῦ τῶν Σκυθῶν. ὥστε εἰ διὰ ταῦτα τιμᾶτε τοὺσ ἄνδρασ, οὐκ ἂν φθάνοιτε πολλοὺσ ὁμοίουσ αὐτοῖσ ἐξεργασάμενοι. καὶ τοὐντεῦθεν αὐτοὶ ἤδη πρὸσ τὰ παλαιὰ σκοπεῖτε, εἰ καλῶσ ἔχει ὑμῖν πολλοὺσ ἐσ τὴν Σκυθίαν Ὀρέστασ καὶ Πυλάδασ καταίρειν. ἐμοὶ μὲν γὰρ δοκεῖτε τάχιστα ἂν οὕτωσ ἀσεβεῖσ αὐτοὶ καὶ ἄθεοι γενέσθαι, τῶν περιλοίπων θεῶν τὸν αὐτὸν τρόπον ὑμῖν ἐκ τῆσ χώρασ ἀποξενωθέντων· εἶτ’, οἶμαι, ἀντὶ τῶν θεῶν ἁπάντων τοὺσ ἐπ’ ἐξαγωγῇ αὐτῶν ἥκοντασ ἄνδρασ ἐκθειάσετε καὶ ἱεροσύλοισ ὑμῶν οὖσιν θύσετε ὡσ θεοῖσ. εἰ γὰρ μὴ ἀντὶ τούτων Ὀρέστην καὶ Πυλάδην τιμᾶτε, ἀλλ’ εἰπέ, τί ἄλλο,^ ὦ Τόξαρι, ἀγαθὸν ὑμᾶσ εἰργάσαντο ἀνθ’ ὅτου, πάλαι οὐ θεοὺσ εἶναι δικαιώσαντεσ αὐτούσ, νῦν τὸ ἔμπαλιν θύσαντεσ αὐτοῖσ θεοὺσ νενομίκατε, καὶ ἱερείοισ ὀλίγου δεῖν τότε γενομένοισ ἱερεῖα νῦν προσάγετε ;

γελοῖα γὰρ ἂν ταῦτα δόξειε καὶ ὑπεναντία τοῖσ πάλαι. καὶ ταῦτα μέν, ὦ Μνήσιππε, γενναῖα τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἃ κατέλεξασ. τὸ γὰρ δύο ὄντασ οὕτω μέγα τόλμημα τολμῆσαι καὶ τοσοῦτον ἀπὸ τῆσ αὐτῶν ἀπάραντασ ἐκπλεῦσαι ἐσ τὸν Πόντον ἀπείρατον ἔτι τοῖσ Ἕλλησιν ὄντα πλὴν μόνων τῶν ἐπὶ τῆσ Ἀργοῦσ ἐσ τὴν Κολχίδα στρατευσάντων, μὴ καταπλαγέντασ μήτε τοὺσ μύθουσ τοὺσ ἐπ’ αὐτῷ ^ μήτε τὴν προσηγορίαν καταδείσαντασ ὅτι ἄξενοσ ἐκαλεῖτο, οἱᾶ, οἶμαι, ἀγρίων ἐθνῶν περιοικούντων, καὶ ἐπειδὴ ἑάλωσαν, οὕτωσ ἀνδρείωσ χρήσασθαι τῷ πράγματι καὶ μὴ ἀγαπῆσαι εἰ διαφεύξονται ^ μόνον, ἀλλὰ τιμωρησαμένουσ τὸν βασιλέα τῆσ ὕβρεωσ καὶ τὴν Ἄρτεμιν ἀναλαβόντασ ἀποπλεῦσαι, πῶσ ταῦτα οὐ θαυμαστὰ καὶ θείασ τινὸσ τιμῆσ ἄξια παρὰ πάντων ὁπόσοι ἀρετὴν ἐπαινοῦσιν ; ἀτὰρ οὐ ταῦτα ἡμεῖσ Ὀρέστῃ καὶ Πυλάδῃ ἐνιδόντεσ ἡρ́ωσιν αὐτοῖσ χρώμεθα. λέγοισ ἂν ἤδη ὅ τι τὸ σεμνὸν καὶ θεῖον ἄλλο ἐξειργάσαντο ’ ἐπεὶ ὅσον ἐπὶ τῷ πλῷ ^ καὶ τῇ ἀποδημίᾳ πολλοὺσ ἄν σοι θειοτέρουσ ἐκείνων ἀποδείξαιμι, τοὺσ ἐμπόρουσ, καὶ μάλιστα τοὺσ Φοίνικασ αὐτῶν, οὐκ εἰσ τὸν Πόντον οὐδὲ ἄχρι τῆσ Μαιώτιδοσ καὶ τοῦ Βοσπόρου μόνον ἐσπλέοντασ, ἀλλὰ πανταχοῦ τῆσ Ἑλληνικῆσ καὶ βαρβαρικῆσ θαλάττησ ναυτιλλομένουσ·

ἅπασαν γὰρ οὗτοι ἀκτὴν καὶ πάντα αἰγιαλόν, ὡσ εἰπεῖν, διερευνησάμενοι καθ’ ἕκαστον ἔτοσ ὀψὲ τοῦ μετοπώρου εἰσ τὴν αὐτῶν ἐπανίασιν. οὓσ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον θεοὺσ νόμιζε, καὶ ταῦτα καπήλουσ καὶ ταριχοπώλασ, εἰ τύχοι, τοὺσ πολλοὺσ αὐτῶν ὄντασ. ἄκουε δή, ὦ θαυμάσιε, καὶ σκόπει καθ’ ὅσον ἡμεῖσ οἱ βάρβαροι εὐγνωμονέστερον ὑμῶν περὶ τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν κρίνομεν, εἴ γε ἐν Ἄργει μὲν καὶ Μυκήναισ οὐδὲ τάφον ἔνδοξον ἔστιν ἰδεῖν Ὀρέστου ἢ Πυλάδου, παρ’ ἡμῖν δὲ καὶ νεὼσ ἀποδέδεικται αὐτοῖσ ἅμα ἀμφοτέροισ, ὥσπερ εἰκὸσ ἦν, ἑταίροισ γε οὖσι, καὶ θυσίαι προσάγονται καὶ ἡ ἄλλη τιμὴ ἅπασα, κωλύει τε οὐδὲν ὅτι ξένοι ἦσαν ἀλλὰ μὴ Σκύθαι ἀγαθοὺσ κεκρίσθαι καὶ ὑπὸ Σκυθῶν τῶν ἀρίστων θεραπεύεσθαι οὐ γὰρ ἐξετάζομεν ὅθεν οἱ καλοὶ καὶ ἀγαθοὶ εἰσιν, οὐδὲ φθονοῦμεν εἰ μὴ φίλοι ὄντεσ ἀγαθὰ εἰργάσαντο, ἐπαινοῦντεσ δὲ ἃ ἔπραξαν, οἰκείουσ αὐτοὺσ ἀπὸ τῶν ἔργων ποιούμεθα.

ὁ δὲ δὴ μάλιστα καταπλαγέντεσ τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἐπαινοῦμεν τοῦτό ἐστιν, ὅτι ἡμῖν ἔδοξαν φίλοι οὗτοι δὴ ἄριστοι ἁπάντων γεγενῆσθαι καὶ τοῖσ ἄλλοισ νομοθέται καταστῆναι ὡσ χρὴ τοῖσ φίλοισ ἁπάσησ τύχησ κοινωνεῖν. ^ καὶ ἅ γε μετ’ ἀλλήλων ἢ ὑπὲρ ἀλλήλων ἔπαθον ἀναγράψαντεσ οἱ πρόγονοι ἡμῶν ἐπὶ στήλησ χαλκῆσ ἀνέθεσαν εἰσ τὸ Ὀρέστειον, καὶ νόμον ἐποιήσαντο πρῶτον τοῦτο μάθημα καὶ παίδευμα τοῖσ παισὶ τοῖσ σφετέροισ εἶναι τὴν στήλην ταύτην καὶ τὰ ἐπ’ αὐτῆσ γεγραμμένα διαμνημονεῦσαι. θᾶττον γοῦν τοὔνομ’ ἂν ^ ἕκαστοσ αὐτῶν ἐπιλάθοιτο τοῦ πατρὸσ ἢ τὰσ Ὀρέστου καὶ Πυλάδου πράξεισ ἀγνοήσειεν.

ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ περιβόλῳ τοῦ νεὼ τὰ αὐτὰ ὁπόσα ἡ στήλη δηλοῖ γραφαῖσ ὑπὸ τῶν παλαιῶν εἰκασμένα δείκνυται, πλέων Ὀρέστησ ἅμα τῷ φίλῳ, εἶτα ἐν τοῖσ κρημνοῖσ διαφθαρείσησ αὐτῷ τῆσ νεὼσ συνειλημμένοσ καὶ πρὸσ τὴν θυσίαν παρεσκευασμένοσ, καὶ ἡ Ἰφιγένεια ἤδη κατάρχεται αὐτῶν. καταντικρὺ δὲ ἐπὶ τοῦ ἑτέρου τοίχου ἤδη ἐκδεδυκὼσ τὰ δεσμὰ γέγραπται καὶ φονεύων τὸν Θόαντα καὶ πολλοὺσ ἄλλουσ τῶν Σκυθῶν, καὶ τέλοσ ἀποπλέοντεσ, ἔχοντεσ τὴν Ἰφιγένειαν καὶ τὴν θεόν. οἱ Σκύθαι δὲ ἄλλωσ ἐπιλαμβάνονται τοῦ σκάφουσ ἤδη πλέοντοσ, ἐκκρεμαννύμενοι τῶν πηδαλίων καὶ ἐπαναβαίνειν πειρώμενοι· εἶτ’ οὐδὲν ἀνύσαντεσ οἱ μὲν αὐτῶν τραυματίαι, οἱ δὲ καὶ δέει τούτου, ἀπονήχονται πρὸσ τὴν γῆν. ἔνθα δὴ καὶ μάλιστα ἴδοι τισ ἂν ὁπόσην ὑπὲρ ἀλλήλων εὔνοιαν ἐπεδείκνυντο, ἐν τῇ πρὸσ τοὺσ Σκύθασ συμπλοκῇ. πεποίηκεν γὰρ ὁ γραφεὺσ ἑκάτερον ἀμελοῦντα μὲν τῶν καθ’ ἑαυτὸν πολεμίων, ἀμυνόμενον δὲ τοὺσ ἐπιφερομένουσ θατέρῳ καὶ πρὸ ἐκείνου ἀπαντᾶν πειρώμενον τοῖσ τοξεύμασιν καὶ παρ’ οὐδὲν τιθέμενον εἰ ἀποθανεῖται σώσασ τὸν φίλον καὶ τὴν ἐπ’ ἐκεῖνον φερομένην πληγὴν προαρπάσασ τῷ ἑαυτοῦ σώματι. τὴν δὴ τοσαύτην εὔνοιαν αὐτῶν καὶ τὴν ἐν τοῖσ δεινοῖσ κοινωνίαν καὶ τὸ πιστὸν καὶ φιλέταιρον καὶ τὸ ἀληθὲσ καὶ βέβαιον τοῦ πρὸσ ἀλλήλουσ ἔρωτοσ, οὐκ ἀνθρώπινα ταῦτα ᾠήθημεν εἶναι, ἀλλά τινοσ γνώμησ βελτίονοσ ἢ κατὰ τοὺσ πολλοὺσ τούτουσ ἀνθρώπουσ, οἳ μέχρι μὲν κατ’ οὖρον ὁ πλοῦσ εἰή τοῖσ φίλοισ,^ ἀγανακτοῦσιν εἰ μὴ ἐπ’ ἴσησ κοινωνήσουσιν τῶν ἡδέων, εἰ δέ τι καὶ μικρὸν ^ ἀντιπνεύσειεν ^ αὐτοῖσ, οἴχονται μόνουσ τοῖσ κινδύνοισ ἀπολιπόντεσ.

καὶ γὰρ οὖν καὶ τόδε ὅπωσ εἰδῇσ, οὐδὲν Σκύθαι φιλίασ μεῖζον οἰόνται εἶναι, οὐδὲ ἔστιν ἐφ’ ὅτῳ ἄν τισ Σκύθησ μᾶλλον σεμνύναιτο ἢ ἐπὶ τῷ συμπονῆσαι φίλῳ ἀνδρὶ καὶ κοινωνῆσαι τῶν δεινῶν, ὥσπερ οὐδὲν ὄνειδοσ μεῖζον παρ’ ἡμῖν τοῦ προδότην φιλίασ γεγενῆσθαι δοκεῖν. διὰ ταῦτα Ὀρέστην καὶ Πυλάδην τιμῶμεν, ἀρίστουσ γενομένουσ τὰ Σκυθῶν ἀγαθὰ καὶ ἐν φιλίᾳ διενεγκόντασ, ὃ πρῶτον ἡμεῖσ ἁπάντων θαυμάζομεν, καὶ τοὔνομα ἐπὶ τούτοισ αὐτῶν ἐθέμεθα Κοράκουσ ^ καλεῖσθαι· "φίλιοι δαίμονεσ. ὦ Τόξαρι, οὐ μόνον ἄρα τοξεύειν ἀγαθοὶ ἦσαν Σκύθαι καὶ τὰ πολεμικὰ τῶν ἄλλων ἀμείνουσ, ἀλλὰ καὶ ῥῆσιν εἰπεῖν ἁπάντων πιθανώτατοι.

ἐμοὶ γοῦν τέωσ ἄλλωσ γιγνώσκοντι ἤδη καὶ αὐτῷ δίκαια ποιεῖν δοκεῖτε οὕτωσ Ὀρέστην καὶ Πυλάδην ἐκθειάσαντεσ. ἐλελήθεισ δέ με, ὦ γενναῖε, καὶ γραφεὺσ ἀγαθὸσ ὤν. πάνυ γοῦν ἐναργῶσ ἐπέδειξασ ἡμῖν τὰσ ἐν τῷ Ὀρεστείῳ εἰκόνασ καὶ τὴν μάχην τῶν ἀνδρῶν καὶ τὰ ὑπὲρ ἀλλήλων τραύματα, πλὴν ἀλλ’ οὐκ ᾠήθην ἂν οὕτω ποτὲ περισπούδαστον εἶναι φιλίαν ἐν Σκύθαισ· ἅτε γὰρ ἀξένουσ καὶ ἀγρίουσ ὄντασ αὐτοὺσ ἔχθρᾳ μὲν ἀεὶ συνεῖναι καὶ ὀργῇ καὶ θυμῷ, φιλίαν δὲ μηδὲ πρὸσ τοὺσ οἰκειοτάτουσ ἐπαναιρεῖσθαι, τεκμαιρόμενοσ τοῖσ τε ἄλλοισ ἃ περὶ αὐτῶν ἀκούομεν καὶ ὅτι κατεσθίουσι τοὺσ πατέρασ ἀποθανόντασ. εἰ μὲν καὶ τὰ ἄλλα ἡμεῖσ τῶν Ἑλλήνων καὶ δικαιότεροι τὰ πρὸσ τοὺσ γονέασ καὶ ὁσιώτεροί ἐσμεν, οὐκ ἂν ἐν τῷ παρόντι φιλοτιμηθείην πρὸσ σέ.

ὅτι δὲ οἱ φίλοι οἱ Σκύθαι πολὺ πιστότεροι τῶν Ἑλλήνων φίλων εἰσὶν καὶ ὅτι πλείων φιλίασ λόγοσ παρ’ ἡμῖν ἢ παρ’ ὑμῖν, ῥᾴδιον ἐπιδεῖξαι· καὶ πρὸσ θεῶν τῶν Ἑλλήνων μὴ πρὸσ ἀχθηδόνα μου ἀκούσῃσ ἢν εἴπω τι ὧν κατανενόηκα πολὺν ἤδη χρόνον ὑμῖν συγγινόμενοσ. ὑμεῖσ γάρ μοι δοκεῖτε τοὺσ μὲν περὶ φιλίασ λόγουσ ἄμεινον ἄλλων ἂν εἰπεῖν δύνασθαι, τἄργα δὲ αὐτῆσ οὐ μόνον οὐ κατ’ ἀξίαν τῶν λόγων ἐκμελετᾶν, ἀλλ’ ἀπόχρη ὑμῖν ἐπαινέσαι τε αὐτὴν καὶ δεῖξαι ἡλίκον ἀγαθόν ἐστιν· ἐν δὲ ταῖσ χρείαισ προδόντεσ τοὺσ λόγουσ δραπετεύετε οὐκ οἶδ’ ὅπωσ ἐκ μέσων τῶν ἔργων. καὶ ὁπόταν ὑμῖν οἱ τραγῳδοὶ τὰσ τοιαύτασ φιλίασ ἐπὶ τὴν σκηνὴν ἀναβιβάσαντεσ δεικνύωσιν ἐπαινεῖτε καὶ ἐπικροτεῖτε καὶ κινδυνεύουσιν αὐτοῖσ ὑπὲρ ἀλλήλων οἱ πολλοὶ καὶ ἐπιδακρύετε, αὐτοὶ δὲ οὐδὲν ἄξιον ἐπαίνου ὑπὲρ τῶν φίλων παρέχεσθαι τολμᾶτε, ἀλλ’ ἤν του φίλοσ δεηθεὶσ τύχῃ, αὐτίκα μάλα ὥσπερ τὰ ὀνείρατα οἴχονται ὑμῖν ἐκποδὼν ἀποπτάμεναι αἱ πολλαὶ ἐκεῖναι τραγῳδίαι, τοῖσ κενοῖσ τούτοισ καὶ κωφοῖσ προσωπείοισ ἐοικότασ ὑμᾶσ ἀπολιποῦσαι, ἃ διηρμένα ^ τὸ στόμα καὶ παμμέγεθεσ κεχηνότα οὐδὲ τὸ σμικρότατον φθέγγεται. ἡμεῖσ δὲ ἔμπαλιν ὅσῳ γὰρ δὴ λειπόμεθα ἐν τοῖσ περὶ φιλίασ λόγοισ, τοσοῦτον ἐν τοῖσ ἔργοισ αὐτῆσ πλεονεκτοῦμεν. εἴ δ’ οὖν δοκεῖ, οὕτω νῦν ποιῶμεν.

τοὺσ μὲν παλαιοὺσ φίλουσ ἀτρεμεῖν ἐάσωμεν, εἴ τινασ ἢ ἡμεῖσ ἢ ὑμεῖσ τῶν πάλαι καταριθμεῖν ἔχομεν, ἐπεὶ κατά γε τοῦτο πλεονεκτοῖτε ἄν, πολλοὺσ καὶ ἀξιοπίστουσ μάρτυρασ τοὺσ ποιητὰσ παρεχόμενοι τὴν Ἀχιλλέωσ καὶ Πατρόκλου φιλίαν καὶ τὴν Θησέωσ καὶ Πειρίθου καὶ τῶν ἄλλων ἑταιρείαν ἐν καλλίστοισ ἔπεσι καὶ μέτροισ ῥαψῳδοῦντασ· ὀλίγουσ δέ τινασ προχειρισάμενοι τῶν καθ’ ἡμᾶσ αὐτοὺσ καὶ τὰ ἔργα αὐτῶν διηγησάμενοι, ἐγὼ μὲν τὰ Σκυθικά, σὺ δὲ τὰ Ἑλληνικά, ὁπότεροσ ^ ἂν ἐν τούτοισ κρατῇ καὶ ἀμείνουσ παράσχηται τοὺσ φίλουσ, αὐτόσ τε νενικηκὼσ ἔσται καὶ τὴν αὑτοῦ ἀνακηρύξει, κάλλιστον ἀγῶνα καὶ σεμνότατον ἀγωνισάμενοσ. ὡσ ἔγωγε πολὺ ἥδιον ἂν μοι δοκῶ μονομαχῶν ἡττηθεὶσ ἀποτμηθῆναι τὴν δεξιάν, ὅπερ ἥττησ Σκυθικῆσ ἐπιτίμιόν ἐστιν, ἢ χείρων ἄλλου κατὰ φιλίαν κεκρίσθαι, καὶ ταῦτα Ἕλληνοσ, Σκύθησ αὐτὸσ ὤν. ἔστιν μέν, ὦ Τόξαρι, οὐ φαῦλον τὸ ἔργον ἀνδρὶ οἱῴ σοὶ πολεμιστῇ μονομαχῆσαι, πάνυ εὐστόχουσ καὶ τεθηγμένουσ παρεσκευασμένῳ τοὺσ λόγουσ.

οὐ μὴν ἀγεννῶσ γε οὕτωσ καταπροδοὺσ ἐν βραχεῖ τὸ Ἑλληνικὸν ἅπαν ὑποχωρήσομαί σοι· καὶ γὰρ ἂν εἰή πάνδεινον ὑπὸ δυοῖν μὲν ἐκείνοιν ἡττηθῆναι τοσούτουσ τῶν Σκυθῶν ὁπόσουσ οἳ τε μῦθοι δηλοῦσι καὶ αἱ ὑμέτεραι παλαιαὶ γραφαί, ἃσ μικρῷ πρόσθεν εὖ μάλα ἐξετραγῴδησασ, Ἕλληνασ δὲ πάντασ, τοσαῦτα ἔθνη καὶ τοσαύτασ πόλεισ, ἐρήμην ὑπὸ σοῦ ἁλῶναι. εἰ γὰρ τοῦτο γένοιτο, οὐ τὴν δεξιὰν ὥσπερ ὑμεῖσ ἀλλὰ τὴν γλῶτταν ἀποτμηθῆναι καλόν. πότερον δὲ ὡρίσθαι χρὴ τὸν ἀριθμὸν ἡμῖν τῶν φιλικῶν τούτων πράξεων, ἢ ὁπόσῳ ἄν τισ πλείουσ ἔχῃ λέγειν, τοσούτῳ εὐπορώτεροσ ἂν δόξειεν πρὸσ τὴν νίκην ; οὐδαμῶσ, ἀλλ’ ὡρίσθω μὴ ἐν τῷ πλήθει αὐτῶν τὸ κράτοσ, ἀλλ’ εἰ ἀμείνουσ καὶ τομώτεραι φαίνοιντο αἱ σαὶ τῶν ἐμῶν ἴσαι τὸν ἀριθμὸν οὖσαι, καιριώτερα δῆλον ὅτι ἐργάσονταί μοι τραύματα καὶ θᾶττον ἐνδώσω πρὸσ τὰσ πληγάσ. εὖ λέγεισ, καὶ ὡρίσθωσαν ὁπόσαι ἱκαναί. πέντε ἔμοιγε δοκοῦσιν ἑκατέρῳ. ^ κἀμοὶ δοκεῖ. πρότεροσ δὲ λέγε, ἀλλ’ ἐπομοσάμενοσ ἦ μὴν ἀληθῆ ἐρεῖν ἄλλωσ γὰρ ἀναπλάττειν τὰ τοιαῦτα οὐ πάνυ χαλεπὸν καὶ ὁ ἔλεγχοσ ἀφανήσ. εἰ δὲ ὀμόσειασ, οὐχ ὅσιον ἀπιστεῖν. ὀμούμεθα, εἴ τι καὶ ὁρ́κου δεῖν νομίζεισ. τίσ δέ σοι τῶν ἡμετέρων θεῶν ἄρ’ ἱκανὸσ ; ὁ Φίλιοσ ; καὶ μάλα· ἐγὼ δὲ τὸν ἐπιχώριον ὀμοῦμαί σοι ἐν τῷ ἐμαυτοῦ λόγῳ. ἴστω τοίνυν ὁ Ζεὺσ ὁ Φίλιοσ, ἦ μὴν ὁπόσα, ἂν λέγω πρὸσ σὲ ἢ αὐτὸσ εἰδὼσ ἢ παρ’ ἄλλων ὁπόσον οἱο͂́ν τε ἦν δι’ ἀκριβείασ ἐκπυνθανόμενοσ ἐρεῖν, μηδὲν παρ’ ἐμαυτοῦ ἐπιτραγῳδῶν.

καὶ πρώτην γέ σοι τὴν Ἀγαθοκλέουσ καὶ Δεινίου φιλίαν διηγήσομαι, ἀοίδιμον ἐν τοῖσ Ιὤσι γενομένην. Ἀγαθοκλῆσ γὰρ οὗτοσ ὁ Σάμιοσ οὐ πρὸ πολλοῦ ἐγένετο, ἄριστοσ μὲν πρὸσ φιλίαν, ὡσ ἔδειξεν, τὰ ἄλλα δὲ οὐδὲν ἀμείνων Σαμίων τῶν πολλῶν οὔτε ἐσ τὸ γένοσ οὔτε ἐσ τὴν ἄλλην περιουσίαν. Δεινίᾳ δὲ τῷ Λύσωνοσ ^ Ἐφεσίῳ φίλοσ ἐκ παίδων ἦν. ὁ δὲ Δεινίασ ἐπλούτει ἄρα εἰσ ὑπερβολήν, καὶ ὥσπερ εἰκὸσ νεόπλουτον ὄντα, πολλοὺσ καὶ ἄλλουσ εἶχε περὶ ἑαυτόν, ἱκανοὺσ μὲν συμπιεῖν καὶ πρὸσ ἡδονὴν συνεῖναι, φιλίασ δὲ πλεῖστον ὅσον ἀποδέοντασ. τέωσ μὲν οὖν ἐν τούτοισ καὶ ὁ Ἀγαθοκλῆσ ἐξητάζετο, καὶ συνῆν καὶ συνέπινεν αὐτοῖσ οὐ πάνυ χαίρων τῇ τοιαύτῃ διατριβῇ, καὶ ὁ Δεινίασ οὐδὲν αὐτὸν ἐντιμότερον εἶχεν τῶν κολάκων. τελευταῖον δὲ καὶ προσέκρουε τὰ πολλὰ ἐπιτιμῶν, καὶ φορτικὸσ ἐδόκει ὑπομιμνήσκων ἀεὶ τῶν προγόνων καὶ φυλάττειν παραγγέλλων ἃ μετὰ πολλῶν καμάτων ὁ πατὴρ αὐτῷ κτησάμενοσ κατέλιπεν, ὥστε διὰ ταῦτα οὐδὲ ἐπὶ τοὺσ κώμουσ ἀπῆγεν ἔτι αὐτόν, ἀλλὰ μόνοσ μετ’ ἐκείνων ἐκώμαζε, λανθάνειν πειρώμενοσ τὸν Ἀγαθοκλέα. καὶ δή ποτε ὑπὸ τῶν κολάκων ἐκείνων ὁ ἄθλιοσ ἀναπείθεται ὡσ ἐρῴη αὐτοῦ Χαρίκλεια Δημώνακτοσ γυνή, ἀνδρὸσ ἐπιφανοῦσ καὶ πρώτου Ἐφεσίων τὰ πολιτικά·

καὶ γραμματεῖά τε εἰσεφοίτα παρὰ τῆσ γυναικὸσ αὐτῷ καὶ στέφανοι ἡμιμάραντοι καὶ μῆλά τινα ἀποδεδηγμένα καὶ ἄλλα ὁπόσα αἱ μαστροποὶ ἐπὶ τοῖσ νέοισ μηχανῶνται,^ κατὰ μικρὸν αὐτοῖσ ἐπιτεχνώμεναι τοὺσ ἔρωτασ καὶ ἀναφλέγουσαι τὸ πρῶτον ἐρᾶσθαι νομίζοντασ ἐπαγωγότατον γὰρ τοῦτό γε, καὶ μάλιστα τοῖσ καλοῖσ εἶναι οἰομένοισ, ἄχρι· ἂν λάθωσιν εἰσ τὰ δίκτυα ἐμπεσόντεσ. ἡ Χαρίκλεια δὲ ἦν ἀστεῖον μέν τι γύναιον, ἑταιρικὸν δὲ ἐκτόπωσ καὶ τοῦ προστυχόντοσ ἀεί, καὶ εἰ πάνυ ἐπ’ ὀλίγῳ ἐθελήσειέ τισ· καὶ εἰ προσίδοι τισ μόνον, εὐθὺσ ἐπένευε, καὶ δέοσ οὐδὲν ἦν μή πη ^ ἀντείποι Χαρίκλεια. δεινὴ δὲ καὶ τὰ ἄλλα, καὶ ^ τεχνῖτισ παρ’ ἥντινα βούλει τῶν ἑταιρῶν ἐπισπάσασθαι ἐραστὴν καὶ ἀμφίβολον ἔτι ὄντα ὅλον ὑποποιήσασθαι καὶ ἐνεχόμενον ἤδη ἐπιτεῖναι καὶ προσεκκαῦσαι ἄρτι μὲν ὀργῇ, ἄρτι δὲ κολακείᾳ, καὶ μετὰ μικρὸν ὑπεροψίᾳ καὶ τῷ πρὸσ ἕτερον ἀποκλίνειν δοκεῖν, καὶ ὅλη συνεκεκρότητο ἁπανταχόθεν ἡ γυνὴ καὶ πολλὰ μηχανήματα παρεσκεύαστο κατὰ τῶν ἐραστῶν. ταύτην οὖν τότε οἱ Δεινίου κόλακεσ παραλαμβάνουσιν ἐπὶ τὸ μειράκιον, καὶ τὰ πολλὰ ὑπεκωμῴδουν, συνωθοῦντεσ αὐτὸν εἰσ τὸν ἔρωτα τῆσ Χαρικλείασ.

ἡ δὲ πολλοὺσ ἤδη νέουσ ἐκτραχηλίσασα καὶ μυρίουσ ἔρωτασ ὑποκριναμένη καὶ οἴκουσ πολυταλάντουσ ἀνατρέψασα, ποικίλον τι καὶ πολυγύμναστον κακόν, παραλαβοῦσα εἰσ τὰσ χεῖρασ ἁπλοϊκὸν καὶ ἄπειρον τῶν τοιούτων μηχανημάτων νεανίσκον οὐκ ἀνῆκεν ἐκ τῶν ὀνύχων, ἀλλὰ περιέχουσα πανταχόθεν καὶ διαπείρασα, ὅτε ἤδη παντάπασιν ἐκράτει, αὐτή τε ἀπώλετο ὑπὸ τῆσ ἄγρασ καὶ τῷ κακοδαίμονι Δεινίᾳ μυρίων κακῶν αἰτία ἐγένετο. τὸ μὲν γάρ πρῶτον εὐθὺσ ἐκεῖνα ἐπ’ αὐτὸν καθίει τὰ γραμματεῖα, συνεχῶσ ^ πεμπομένη τὴν ἅβραν, ὡσ ἐδάκρυσε καὶ ἐπηγρύπνησε καὶ τέλοσ ὡσ ἀπάγξει ἑαυτὴν ἡ ἀθλία ὑπὸ τοῦ ἔρωτοσ, ἑώσ δὴ ὁ μακάριοσ ἐπείσθη καλὸσ εἶναι καὶ ταῖσ Ἐφεσίων γυναιξὶ περιπόθητοσ, καί που συνηνέχθη πολλὰ ἱκετευθείσ. τὸ ἐντεῦθεν ἤδη ῥᾷον, ὡσ τὸ εἰκόσ, ἁλώσεσθαι ἔμελλεν ὑπὸ γυναικὸσ καλῆσ καὶ πρὸσ ἡδονήν τε ὁμιλῆσαι ἐπισταμένησ καὶ ἐν καιρῷ δακρῦσαι καὶ μεταξὺ τῶν λόγων ἐλεεινῶσ ὑποστενάξαι καὶ ἀπιόντοσ ἤδη λαβέσθαι καὶ εἰσελθόντι προσδραμεῖν καὶ καλλωπίζεσθαι ὡσ ἂν μάλιστα ἀρέσειε, καί που καί ᾆσαι καί κιθαρίσαι. οἷσ ἅπασι κατὰ τοῦ Δεινίου ἐκέχρητο·

καὶ ἐπεὶ ᾔσθετο πονηρῶσ ἔχοντα καὶ διάβροχον ἤδη τῷ ἔρωτι καὶ τακερὸν γεγενημένον, ἄλλο ἐπὶ τούτοισ ἐπενόει καὶ τὸν ἄθλιον ἀπώλλυε· κύειν τε γὰρ ἐξ αὐτοῦ σκήπτεται ‐ ἱκανὸν δὲ καὶ τοῦτο βλᾶκα ἐραστὴν προσεκπυρῶσαι ‐ καὶ οὐκέτι ἐφοίτα πρὸσ αὐτόν, φυλάττεσθαι ὑπὸ τἀνδρὸσ λέγουσα πεπυσμένου τὸν ἔρωτα. ὁ δ’ οὐκέτι οἱο͂́σ τε ἦν φέρειν τὸ πρᾶγμα, οὐδὲ ἠνείχετο μὴ ὁρῶν αὐτήν, ἀλλὰ ἐδάκρυε καὶ τοὺσ κόλακασ εἰσέπεμπεν καὶ τοὔνομα τῆσ Χαρικλείασ ἐπεβοᾶτο καὶ τὴν εἰκόνα περιβαλὼν αὐτῆσ ‐ ἐπεποίητο δὲ λίθου λευκοῦ ‐ ἐκώκυε, καὶ τέλοσ καταβαλὼν ἑαυτὸν εἰσ τοὔδαφοσ ἐκυλίνδετο καὶ λύττα ἦν ἀκριβὴσ τὸ πρᾶγμα. τὰ μὲν γὰρ δῶρα οὐ κατὰ μῆλα καὶ στεφάνουσ ἀντεδίδοτο αὐτῇ, ἀλλὰ συνοικίαι ὅλαι καὶ ἀγροὶ καὶ θεράπαιναι καὶ ἐσθῆτεσ εὐανθεῖσ καὶ χρυσὸν ὁπόσον ἐθελήσειε Καὶ τί γάρ ; ἐν βραχεῖ ὁ Λύσωνοσ οἶκοσ, ὀνομαστότατοσ τῶν ἐν Ιὠνίᾳ γενόμενοσ, ἐξήντλητο ἤδη καὶ ἐξεκεκένωτο. εἶτα, ὡσ ἤδη αὐο͂σ ἦν, ἀπολιποῦσα αὐτὸν ἄλλον τινὰ Κρῆτα νεανίσκον τῶν ὑποχρύσων ἐθήρα καὶ μετέβαινεν ἐπ’ ἐκεῖνον καὶ ἤρα ἤδη αὐτοῦ, κἀκεῖνοσ ἐπίστευεν.

ἀμελούμενοσ οὖν ὁ Δεινίασ οὐχ ὑπὸ τῆσ Χαρικλείασ μόνον ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν κολάκων κἀκεῖνοι γὰρ ἐπὶ τὸν Κρῆτα ἤδη τὸν ἐρώμενον μετεληλύθεσαν ^ ἔρχεται παρὰ τὸν Ἀγαθοκλέα καὶ πάλαι εἰδότα ὡσ ἔχοι πονηρῶσ τὰ πράγματα αὐτῷ, καὶ αἰδούμενοσ τὸ πρῶτον ὅμωσ διηγεῖτο πάντα ‐ τὸν ἔρωτα, τὴν ἀπορίαν, τὴν ὑπεροψίαν τῆσ γυναικόσ, τὸν ἀντεραστὴν τὸν Κρῆτα, καὶ τέλοσ ὡσ οὐ βιώσεται μὴ οὐχὶ συνὼν τῇ Χαρικλείᾳ. ὁ δὲ ἄκαιρον εἶναι νομίσασ ἐν τούτῳ ἀπομνημονεύειν τῷ Δεινίᾳ διότι οὐ προσίετο μόνον αὐτὸν τῶν φίλων ἀλλὰ τοὺσ κόλακασ αὐτοῦ προετίμα τότε, ἣν μόνον εἶχεν πατρῴαν οἰκίαν ἐν Σάμῳ ἀπεμπολήσασ ἧκεν αὐτῷ τὴν τιμὴν κομίζων, τρία τάλαντα. λαβὼν δὲ ὁ Δεινίασ οὐκ ἀφανὴσ εὐθὺσ ἦν τῇ Χαρικλείᾳ καλόσ ποθεν αὖθισ γεγενημένοσ, καὶ αὖθισ ἡ ἅβρα καὶ τὰ γραμματεῖα, καὶ μέμψισ ὅτι μὴ πολλοῦ χρόνου ἀφίκετο, καὶ οἱ κόλακεσ συνέθεον ἐπικαλαμησόμενοι, ὁρῶντεσ ἐδώδιμον ἔτι ὄντα τὸν Δεινίαν. ὡσ δὲ ὑπέσχετο ἥξειν παρ’ αὐτὴν καὶ ἧκε περὶ πρῶτον ὕπνον καὶ ἔνδον ἦν, ὁ Δημῶναξ, ὁ τῆσ Χαρικλείασ ἀνήρ, εἴτε ἄλλωσ αἰσθόμενοσ εἴτε καὶ ἀπὸ συνθήματοσ τῆσ γυναικόσ ἄμφω γὰρ λέγεται ἐπαναστὰσ ὥσπερ ἐκ λόχου τήν τε αὔλειον ἀποκλείειν ἐκέλευεν καὶ συλλαμβάνειν τὸν Δεινίαν, πῦρ καὶ μάστιγασ ἀπειλῶν καὶ ξίφοσ ὡσ ἐπὶ μοιχὸν σπασάμενοσ.

ὁ δὲ συνιδὼν οὗ κακῶν ἦν, μοχλόν τινα πλησίον κείμενον ἁρπάσασ αὐτόν τε ἀποκτείνει τὸν Δημώνακτα, πατάξασ εἰσ τὸν κρόταφον, καὶ τὴν Χαρίκλειαν, οὐ μιᾷ πληγῇ ταύτην, ἀλλὰ καὶ τῷ μοχλῷ πολλάκισ καὶ τῷ ξίφει τοῦ Δημώνακτοσ ὕστερον.

οἱ δ’ οἰκέται τέωσ μὲν ἑστήκεσαν ἄφωνοι, τῷ παραδόξῳ τοῦ πράγματοσ ἐκπεπληγμένοι, εἶτα πειρώμενοι συλλαμβάνειν, ὡσ καὶ αὐτοῖσ ἐπῄει μετὰ τοῦ ξίφουσ, ἐκεῖνοι μὲν ἔφευγον, ὁ Δεινίασ δὲ ὑπεξέρχεται τηλικοῦτον ἔργον εἰργασμένοσ. καὶ τὸ μέχρι τῆσ ἑώ παρὰ τῷ Ἀγαθοκλεῖ διέτριβεν, ἀναλογιζόμενοι τὰ πεπραγμένα καὶ περὶ τῶν μελλόντων ὅ τι ἀποβήσεται σκοποῦντεσ· ἑώθεν δὲ οἱ στρατηγοὶ παρῆσαν ‐ ἤδη γὰρ τὸ πρᾶγμα διεβεβόητο ‐ καὶ συλλαβόντεσ τὸν Δεινίαν, οὐδ’ αὐτὸν ἔξαρνον ὄντα μὴ οὐχὶ πεφονευκέναι, ἀπάγουσι παρὰ τὸν ἁρμοστὴν ὃσ ἡρ́μοζε τὴν Ἀσίαν τότε. ὁ δὲ βασιλεῖ τῷ μεγάλῳ ἀναπέμπει αὐτὸν καὶ μετ’ οὐ πολὺ κατεπέμφθη ὁ Δεινίασ εἰσ Γύαρον νῆσον τῶν Κυκλάδων, ἐν ταύτῃ φεύγειν εἰσ ἀεὶ τεταγμένοσ ὑπὸ βασιλέωσ. ὁ δὲ Ἀγαθοκλῆσ καὶ τἄλλα μὲν συνῆν καὶ συναπῆρεν εἰσ τὴν Ἰταλίαν καὶ συνεισῆλθεν εἰσ τὸ δικαστήριον μόνοσ τῶν φίλων καὶ πρὸσ οὐδὲν ἐνεδέησεν. ἐπεὶ δὲ ἤδη ἔφευγεν ὁ Δεινίασ, οὐδὲ τότε ἀπελείφθη τοῦ ἑταίρου, καταδικάσασ δὲ αὐτὸσ αὑτοῦ διέτριβεν ἐν Γυάρῳ καὶ συνέφευγεν αὐτῷ, καὶ ἐπειδὴ παντάπασιν ἠπόρουν τῶν ἀναγκαίων, παραδοὺσ ἑαυτὸν τοῖσ πορφυρεῦσι συγκατεδύετο καὶ τὸ γινόμενον ἐκ τούτου ἀποφέρων ἔτρεφε τὸν Δεινίαν· καὶ νοσήσαντά τε ἐπὶ μήκιστον ἐθεράπευσε καὶ ἀποθανόντοσ οὐκέτι ἐπανελθεῖν εἰσ τὴν ἑαυτοῦ ἠθέλησεν, ἀλλ’ αὐτοῦ ἐν τῇ νήσῳ ἔμεινεν αἰσχυνόμενοσ καὶ τεθνεῶτα ἀπολιπεῖν τὸν φίλον. τοῦτό σοι ἔργον φίλου Ἕλληνοσ οὐ πρὸ πολλοῦ γενόμενον· ἔτη γὰρ οὐκ οἶδα εἰ πέντε ἤδη διελήλυθεν ἀφ’ οὗ Ἀγαθοκλῆσ ἐν Γυάρῳ ἀπέθανεν. καὶ εἴθε γε, ὦ Μνήσιππε, ἀνώμοτοσ ὢν ταῦτα ἔλεγεσ, ἵνα καὶ ἀπιστεῖν ἂν ἐδυνάμην αὐτοῖσ· οὕτω Σκυθικόν τινα φίλον τὸν Ἀγαθοκλέα τοῦτον διηγήσω. πλὴν οὐ δέδια μή τινα καὶ ἄλλον ὅμοιον εἴπῃσ αὐτῷ. ἄκουε τοίνυν καὶ ἄλλον, ὦ Τόξαρι, Εὐθύδικον τὸν Χαλκιδέα.

διηγεῖτο δέ μοι περὶ αὐτοῦ Σιμύλοσ ὁ ναύκληροσ ὁ Μεγαρικόσ, ἐπομοσάμενοσ ἦ μὴν αὐτὸσ ἑωρακέναι τὸ ἔργον. πλεῖν μὲν γὰρ ἔφη ἐξ Ἰταλίασ Ἀθήναζε περὶ δύσιν Πλειάδοσ συλλογιμαίουσ τινὰσ ἀνθρώπουσ κομίζων, ἐν δὲ τούτοισ εἶναι τὸν Εὐθύδικον καὶ μετ’ αὐτοῦ Δάμωνα, Χαλκιδέα καὶ τοῦτον, ἑταῖρον αὐτοῦ· ἡλικιώτασ δὲ εἶναι, τὸν μὲν Εὐθύδικον ἐρρωμένον καὶ καρτερόν, τὸν δὲ Δάμωνα ὕπωχρον καὶ ἀσθενικόν, ἄρτι ἐκ νόσου μακρᾶσ, ὡσ ἐδόκει, ἀνιστάμενον. Ἄχρι μὲν οὖν Σικελίασ εὐτυχῶσ διαπλεῦσαι ἔφη ὁ Σιμύλοσ σφᾶσ· ἐπεὶ δὲ τὸν πορθμὸν διαπεράσαντεσ ἐν αὐτῷ ἤδη τῷ Ιὀνίῳ ἔπλεον, χειμῶνα μέγιστον ἐπιπεσεῖν αὐτοῖσ. καὶ τὰ μὲν πολλὰ τί ἄν τισ λέγοι, τρικυμίασ τινὰσ καὶ στροβίλουσ καὶ χαλάζασ καὶ ἄλλα ὅσα χειμῶνοσ κακὰ ; ἐπεὶ δὲ ἤδη σφᾶσ κατὰ τὴν Ζάκυνθον εἶναι ἀπὸ ψιλῆσ τῆσ κεραίασ πλέοντασ, ἔτι καὶ σπείρασ τινὰσ ἐπισυρομένουσ, ὡσ τὸ ῥόθιον ἐπιδέχεσθαι τῆσ ὁρμῆσ, περὶ μέσασ νύκτασ οἱο͂ν ἐν τοσούτῳ σάλῳ ναυτιάσαντα τὸν Δάμωνα ἐμεῖν ἐκκεκυφότα ἐσ τὴν θάλασσαν εἶτα, οἶμαι, τῆσ νεὼσ βιαιότερον ἐσ ὃ ἐκεκύφει μέροσ ἐπικλιθείσησ καὶ τοῦ κύματοσ συναπώσαντοσ, ἐκπεσεῖν αὐτὸν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἐσ τὸ πέλαγοσ, οὐδὲ γυμνὸν τὸν ἄθλιον,^ ὡσ ἂν καὶ ῥᾷον δύνασθαι νεῖν. εὐθὺσ οὖν βοᾶν πνιγόμενον καὶ μόγισ ἑαυτὸν ὑπερέχοντα τοῦ κλύδωνοσ. τὸν δὲ Εὐθύδικον, ὡσ ἤκουσε ‐ τυχεῖν δὲ γυμνὸν ἐν τῇ εὐνῇ ὄντα ‐ ῥῖψαι ἑαυτὸν εἰσ τὴν θάλασσαν καὶ καταλαβόντα τὸν Δάμωνα ἤδη ἀπαγορεύοντα ‐ φαίνεσθαι γὰρ ἐπὶ πολὺ ταῦτα τῆσ σελήνησ καταλαμπούσησ ‐ συμπαρανήχεσθαι καὶ συγκουφίζειν.

σφᾶσ δ’ ἐπιθυμεῖν μὲν αὐτοῖσ βοηθεῖν καὶ ἐλεεῖν τὴν συμφορὰν τῶν ἀνδρῶν, μὴ δύνασθαι δέ, μεγάλῳ τῷ πνεύματι ἐλαυνομένουσ. πλὴν ἐκεῖνά γε ποιῆσαι, φελλούσ τε γὰρ πολλοὺσ ἀφεῖναι αὐτοῖσ καὶ τῶν κοντῶν τινασ, ὡσ ἐπὶ τούτων ἀπονήξαιντο, εἴ τινι αὐτῶν περιτύχοιεν, καί τέλοσ καὶ τὴν ἀποβάθραν αὐτὴν οὐ μικρὰν οὖσαν. Ἐννόησον τοίνυν πρὸσ θεῶν ἥντινα ἄν τισ ἄλλην ἐπίδειξιν ἐπιδείξαιτο εὐνοίασ βεβαιοτέραν πρὸσ ἄνδρα φίλον ἐν νυκτὶ ἐκπεσόντα ἐσ πέλαγοσ οὕτωσ ἠγριωμένον ἢ κοινωνήσασ τοῦ θανάτου ; καί μοι ἐπ’ ὀφθαλμῶν λαβὲ τὴν ἐπανάστασιν τῶν κυμάτων, τὸν ἦχον τοῦ ὕδατοσ ἐπικλωμένου, τὸν ἀφρὸν περιζέοντα, τὴν νύκτα καὶ τὴν ἀπόγνωσιν εἶτα ἀποπνιγόμενον ἐκεῖνον καὶ μόγισ ἀνακύπτοντα καὶ τὰσ χεῖρασ ὀρέγοντα τῷ ἑταίρῳ, τὸν δὲ ἐπιπηδῶντα εὐθὺσ καὶ συννέοντα καὶ δεδιότα μὴ προαπόληται αὐτοῦ ὁ Δάμων. οὕτω γάρ ἂν μάθοισ ὡσ οὐκ ἀγεννῆ σοι καὶ τοῦτον φίλον τὸν Εὐθύδικον διηγησάμην. πότερον δὲ ἀπώλοντο, ὦ Μνήσιππε, οἱ ἄνδρεσ, ἤ τισ αὐτοῖσ ἐκ παραλόγου σωτηρία ἐγένετο ;

ὡσ ἔγωγε οὐ μετρίωσ δέδοικα ὑπὲρ αὐτῶν. θάρρει, ὦ Τόξαρι, ἐσώθησαν, καὶ ἔτι καὶ νῦν εἰσιν Ἀθήνησιν ἄμφω φιλοσοφοῦντεσ. ὁ μὲν γὰρ Σιμύλοσ ταῦτα μόνα εἶχε λέγειν ἅ ποτε εἶδε τῆσ νυκτόσ, τὸν μὲν ἐκπίπτοντα, τὸν δὲ ἐπιπηδῶντα, καὶ νηχομένουσ ἐσ ὅσον ἐν νυκτὶ καθορᾶν ἐδύνατο. τὰ δὲ ἀπὸ τούτου οἱ ἀμφὶ τὸν Εὐθύδικον αὐτοὶ διηγοῦνται. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον φελλοῖσ τισι περιπεσόντασ ἀνέχειν ἐπὶ τούτων ἑαυτοὺσ καὶ ἀπονήχεσθαι πονηρῶσ, ὕστερον δὲ τὴν ἀποβάθραν ἰδόντασ ἤδη πρὸσ ἑώ προσνήξασθαί τε αὐτῇ καὶ τὸ λοιπὸν ἐπιβάντασ εὐμαρῶσ προσενεχθῆναι τῇ Ζακύνθῳ. μετὰ δὲ τούτουσ οὐ φαύλουσ ὄντασ, ὡσ ἔγωγ’ ἂν εἴποιμι, ἄκουσον ἤδη τρίτον ἄλλον οὐδέν τι χείρονα αὐτῶν.

Εὐδαμίδασ Κορίνθιοσ Ἀρεταίῳ τῷ Κορινθίῳ καὶ Χαριξένῳ ^ τῷ Σικυωνίῳ φίλοισ ἐκέχρητο εὐπόροισ οὖσι πενέστατοσ αὐτὸσ ὤν ἐπεὶ δὲ ἀπέθνησκε, διαθήκασ ἀπέλιπε τοῖσ μὲν ἄλλοισ ἴσωσ γελοίουσ,^ σοὶ δὲ οὐκ οἶδα εἰ τοιαῦται δόξουσιν ἀνδρὶ ἀγαθῷ καὶ φιλίαν τιμῶντι καὶ περὶ τῶν ἐν αὐτῇ πρωτείων ἁμιλλωμένῳ· "ἐχέτω ὁ ἕτεροσ. "εἴπερ ἀποτίσουσιν Εὐδαμίδᾳ καὶ ζῶντεσ αὐτοὶ κληρονομήσονται ὑπὸ τοῦ νεκροῦ. οἱ κληρονόμοι δὲ οἷσ ταῦτα κατελέλειπτο, ὡσ ἤκουσαν, ἧκον εὐθὺσ διαιτῶντεσ τὰ ἐκ τῶν διαθηκῶν.

ὁ μὲν οὖν Χαρίξενοσ πέντε μόνασ ἡμέρασ ἐπιβιοὺσ ἀπέθανεν, ὁ δὲ Ἀρεταῖοσ ἄριστοσ κληρονόμων γενόμενοσ τήν τε αὑτοῦ καὶ τὴν ἐκείνου μερίδα παραλαβὼν τρέφει τε τοῦ Εὐδαμίδα τὴν μητέρα καὶ τὴν θυγατέρα οὐ πρὸ πολλοῦ ἐκδέδωκεν, ἀπὸ ταλάντων πέντε ὧν εἶχεν δύο μὲν τῇ ἑαυτοῦ θυγατρί, δύο δὲ τῇ τοῦ φίλου ἐπιδούσ, καὶ τὸν γάμον γε αὐταῖν ἐπὶ μιᾶσ ἡμέρασ ἠξίωσε γενέσθαι. τί σοι δοκεῖ, ὦ Τόξαρι, ὁ Ἀρεταῖοσ οὗτοσ; ἆρα φαῦλον παράδειγμα φιλίασ παρεσχῆσθαι τοιαῦτα κληρονομήσασ καὶ μὴ προδοὺσ τὰσ διαθήκασ τοῦ φίλου ; ἢ τίθεμεν καὶ τοῦτον ἐν ταῖσ τελείαισ ψήφοισ μίαν τῶν πέντε εἶναι ; καὶ οὗτοσ μὲν καλόσ· ^ ἐγὼ δὲ τὸν Εὐδαμίδαν πολὺ μᾶλλον ἐθαύμασα τοῦ θάρσουσ ὃ εἶχεν ἐπὶ τοῖσ φίλοισ. ἐδήλου γὰρ ὡσ καὶ αὐτὸσ ἂν τὰ ὅμοια ἔπραξεν ἐπ’ αὐτοῖσ, εἰ μὴ καὶ ἐν διαθήκαισ ταῦτα ἐνεγέγραπτο, ἀλλὰ πρὸ τῶν ἄλλων ἧκεν ἂν ἄγραφοσ κληρονόμοσ τῶν τοιούτων. εὖ λέγεισ.

τέταρτον δέ σοι διηγήσομαι Ζηνόθεμιν τὸν Χαρμόλεω ^ Μασσαλίηθεν. ἐδείχθη δέ μοι ἐν Ἰταλίᾳ πρεσβεύοντι ὑπὲρ τῆσ πατρίδοσ, καλὸσ ἀνὴρ καὶ μέγασ καὶ πλούσιοσ, ὡσ ἐδόκει· παρεκάθητο δὲ αὐτῷ γυνὴ ἐπὶ ζεύγουσ ὁδοιποροῦντι τά τε ἄλλα εἰδεχθὴσ καὶ ξηρὰ τὸ ἥμισυ τὸ δεξιὸν καὶ τὸν ὀφθαλμὸν ἐκκεκομμένη, παλλώβητόν τι καὶ ἀπρόσιτον μορμολυκεῖον. εἶτα ἐπεὶ ἐθαύμασα εἰ καλὸσ οὗτοσ καὶ ὡραῖοσ ὢν ἀνέχεται παροχουμένην τοιαύτην αὐτῷ γυναῖκα, ὁ δείξασ αὐτὸν διηγεῖτό μοι τὴν ἀνάγκην τοῦ γάμου ἀκριβῶσ εἰδὼσ ἕκαστα Μασσαλιώτησ δὲ καὶ αὐτὸσ ἦν. "τῷ πατρὶ τῆσ δυσμόρφου ταύτησ φίλοσ ἦν ὁ Ζηνόθεμισ, πλουτοῦντι καὶ τιμωμένῳ ὁμότιμοσ ὤν. χρόνῳ δὲ ὁ Μενεκράτησ ἀφῃρέθη τὴν οὐσίαν ἐκ καταδίκησ, ὅτεπερ καὶ ἄτιμοσ ἐγένετο ὑπὸ τῶν ἑξακοσίων ὡσ ἀποφηνάμενοσ γνώμην παράνομον. "εἴ τισ παράνομα γράψειεν. "ἐλυπεῖτο οὖν ὁ Μενεκράτησ καὶ ἐπὶ τῇ καταδίκῃ, ἐπεὶ ἐκ πλουσίου πένησ καὶ ἐξ ἐνδόξου ἄδοξοσ ἐν ὀλίγῳ ἐγένετο· "μάλιστα δὲ αὐτὸν ἠνία θυγάτηρ αὕτη, ἐπίγαμοσ ἤδη καὶ ^ ὀκτωκαιδεκαέτισ οὖσα, ἣν οὐδὲ μετὰ πάσησ τῆσ οὐσίασ τοῦ πατρὸσ ἣν πρὸ τῆσ καταδίκησ ἐκέκτητο ἠξίωσεν ἄν τισ τῶν γε εὐγενῶν ^ καὶ πενήτων ῥᾳδίωσ παραλαβεῖν, οὕτωσ κακοδαίμονα οὖσαν τὴν ὄψιν. "ἐλέγετο δὲ καὶ καταπίπτειν πρὸσ τὴν σελήνην αὐξανομένην. "ὡσ δὲ ταῦτα πρὸσ τὸν Ζηνόθεμιν ἀπωδύρετο, ’ θάρρει,’ ἔφη, ’ ὦ Μενέκρατεσ, οὔτε γὰρ ἀπορήσεισ τῶν ἀναγκαίων καὶ ἡ θυγάτηρ σου ἄξιον τοῦ γένουσ τινὰ εὑρήσει νυμφίον. "’ καὶ ταῦτα ἅμα διεξιὼν λαβόμενοσ αὐτὸν τῆσ δεξιᾶσ ἦγεν εἰσ τὴν οἰκίαν καὶ τήν τε οὐσίαν πολλὴν οὖσαν ἐνείματο πρὸσ αὐτὸν καὶ δεῖπνον παρασκευασθῆναι κελεύσασ εἱστία τοὺσ φίλουσ καὶ τὸν Μενεκράτη, ὡσ δή τινα τῶν ἑταίρων πεπεικὼσ ὑποστῆναι τῆσ κόρησ τὸν γάμον. "ἐπεὶ δὲ ἐδεδείπνητο αὐτοῖσ καὶ ἔσπεισαν τοῖσ θεοῖσ, ἐνταῦθα δὴ μεστὴν αὐτῷ τὴν φιάλην προτείνασ, ’ δέδεξο,’ εἶπεν, ’ ὦ Μενέκρατεσ, παρὰ τοῦ γαμβροῦ φιλοτησίαν ἄξομαι γὰρ ἐγὼ τήμερον τὴν σὴν θυγατέρα Κυδιμάχην τὴν προῖκα δὲ πάλαι εἴληφα, τάλαντα πέντε καὶ εἴκοσι. "’ τοῦ δέ, ’ ἄπαγε,’ λέγοντοσ, ’ μὴ σύ γε, ὦ Ζηνόθεμι· "μὴ οὕτω μανείην ὡσ περιιδεῖν σε νέον καὶ καλὸν ὄντα κόρῃ αἰσχρᾷ καὶ λελωβημένῃ συγκαταζευγνύμενον,’ ὁ δέ, ταῦτα διεξιόντοσ, ἀράμενοσ τὴν νύμφην ἀπῄει εἰσ τὸν θάλαμον καὶ μετ’ ὀλίγον προῆλθεν διακορήσασ αὐτήν. καὶ τὸ ἀπ’ ἐκείνου σύνεστιν ὑπεραγαπῶν καὶ πάντῃ ὡσ ὁρᾷσ περιαγόμενοσ αὐτήν. καὶ οὐχ ὅπωσ αἰσχύνεται τῷ γάμῳ, ἀλλὰ καὶ σεμνυνομένῳ ἐοίκεν, ἐπιδεικνύμενοσ ὡσ καταφρονεῖ μὲν τῶν ἐν τῷ σώματι καλῶν ἢ αἰσχρῶν καὶ πλούτου καὶ δόξησ, ἀφορᾷ δὲ ἐσ τὸν φίλον καὶ τὸν Μενεκράτη, οὐδὲ οἰέται χείρω πρὸσ φιλίαν ὑπὸ τῆσ ψήφου τῶν ἑξακοσίων γεγονέναι. "πλὴν ἤδη γε τούτων οὕτωσ αὐτὸν ἠμείψατο ἡ τύχη. "παιδίον γὰρ πάγκαλον ἐκ τῆσ αἰσχίστησ αὐτῷ ταύτησ ἐγένετο, καὶ πρῴην γε, ἐπεὶ ἀράμενοσ αὐτὸ εἰσεκόμισεν ὁ πατὴρ εἰσ τὸ βουλευτήριον θαλλῷ ἐστεμμένον καὶ μέλανα ἀμπεχόμενον, ὡσ ἐλεεινότερον φανείη ὑπὲρ τοῦ πάππου, τὸ μὲν βρέφοσ ἀνεγέλασε πρὸσ τοὺσ βουλευτὰσ καὶ συνεκρότει τὼ χεῖρε, ἡ βουλὴ δὲ ἐπικλασθεῖσα πρὸσ αὐτὸ ἀφίησι τῷ Μενεκράτει τὴν καταδίκην καὶ ἤδη ἐπίτιμόσ ἐστι, τηλικούτῳ συνηγόρῳ χρησάμενοσ πρὸσ τὸ συνέδριον. Τοιαῦτα ὁ Μασσαλιώτησ ἔλεγεν τὸν Ζηνόθεμιν εἰργάσθαι ὑπὲρ τοῦ φίλου, ὡσ ὁρᾷσ, οὐ μικρὰ οὐδὲ ὑπὸ πολλῶν ἂν Σκυθῶν γενόμενα, οἵ γε κἂν τὰσ παλλακὰσ ἀκριβῶσ τὰσ καλλίστασ ἐκλέγεσθαι λέγονται.

λοιπὸσ ἡμῖν ὁ πέμπτοσ, καί μοι δοκῶ οὐκ ἄλλον ἐρεῖν Δημητρίου τοῦ Σουνιέωσ ἐπιλαθόμενοσ.

συνεκπλεύσασ γὰρ ἐσ τὴν Αἴγυπτον ὁ Δημήτριοσ Ἀντιφίλῳ τῷ Ἀλωπεκῆθεν, ἑταίρῳ ἐκ παίδων ὄντι καὶ συνεφήβῳ, συνῆν καὶ συνεπαιδεύετο, αὐτὸσ μὲν τὴν ἄσκησιν τὴν Κυνικὴν ἀσκούμενοσ ὑπὸ τῷ Ῥοδίῳ ἐκείνῳ σοφιστῇ, ὁ δὲ Ἀντίφιλοσ ἰατρικὴν ἄρα ἐμελέτα. καὶ δή ποτε ὁ μὲν Δημήτριοσ ἔτυχεν ἐσ τὴν Αἴγυπτον ^ ἀποδημῶν κατὰ θέαν τῶν πυραμίδων καὶ τοῦ Μέμνονοσ· ἤκουε γὰρ ταύτασ ὑψηλὰσ οὔσασ μὴ παρέχεσθαι σκιάν, τὸν δὲ Μέμνονα βοᾶν πρὸσ ἀνατέλλοντα τὸν ἥλιον. τούτων ἐπιθυμήσασ Δημήτριοσ, θέασ μὲν τῶν πυραμίδων, ἀκροάσεωσ δὲ τοῦ Μέμνονοσ, ἀναπεπλεύκει κατὰ τὸν Νεῖλον ἕκτον ἤδη μῆνα, ὀκνήσαντα πρὸσ τὴν ὁδὸν καὶ τὸ θάλποσ ἀπολιπὼν τὸν Ἀντίφιλον, ὁ δὲ ἐν τοσούτῳ συμφορᾷ ἐχρήσατο μάλα γενναίου τινὸσ φίλου δεομένῃ, οἰκέτησ γὰρ αὐτοῦ, Σύροσ καὶ τοὔνομα καὶ τὴν πατρίδα, ἱεροσύλοισ τισὶ κοινωνήσασ συνεισῆλθέν τε αὐτοῖσ εἰσ τὸ Ἀνουβίδειον καὶ ἀποσυλήσαντεσ τὸν θεὸν χρυσᾶσ τε φιάλασ δύο καὶ κηρύκιον, χρυσοῦν καὶ τοῦτο, καὶ κυνοκεφάλουσ ἀργυροῦσ καὶ ἄλλα τοιαῦτα, κατέθεντο πάντα παρὰ τῷ Σύρῳ· εἶτ’ ἐμπεσόντεσ ‐ ἑάλωσαν γάρ τι ἀπεμπολῶντεσ ‐ ἅπαντα εὐθὺσ ἔλεγον στρεβλούμενοι ἐπὶ τοῦ τροχοῦ, καὶ ἀγόμενοι ἧκον ἐπὶ τὴν οἰκίαν τοῦ Ἀντιφίλου, καὶ τὰ φώρια ἐξέφερον ὑπὸ κλίνῃ τινὶ ἐν σκοτεινῷ κείμενα, ὁ τε οὖν Σύροσ ἐδέδετο εὐθὺσ καὶ ὁ δεσπότησ αὐτοῦ Ἀντίφιλοσ, οὗτοσ μὲν καὶ μεταξὺ ἀκροώμενοσ τοῦ διδασκάλου ἀνασπασθείσ.

^ ἐβοήθει δὲ οὐδείσ, ἀλλὰ καὶ οἱ τέωσ ἑταῖροι ἀπεστρέφοντο ὡσ τὸ Ἀνουβίδειον σεσυληκότα καὶ ἀσέβημα αὐτῶν ἡγοῦντο εἶναι εἰ συνέπιόν ποτε ἢ συνειστιάθησαν αὐτῷ. καὶ οἱ λοιποὶ δὲ τῶν οἰκετῶν, δύο ὄντεσ, ἅπαντα ἐκ τῆσ οἰκίασ συσκευασάμενοι ᾤχοντο φεύγοντεσ. ἐδέδετο οὖν ὁ ἄθλιοσ Ἀντίφιλοσ πολὺν ἤδη χρόνον, ἁπάντων ὅσοι ἦσαν κακοῦργοι ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ μιαρώτατοσ εἶναι δοκῶν, καὶ ὁ ἐπὶ τῶν δεσμῶν Αἰγύπτιοσ, δεισιδαίμων ἄνθρωποσ, ᾤετο χαριεῖσθαι καὶ τιμωρήσειν τῷ θεῷ βαρὺσ τῷ Ἀντιφίλῳ ἐφεστώσ.

εἰ δ’ ἀπολογοῖτό ποτε, λέγων ὡσ οὐδὲν τοιοῦτον εἴργασται, ἀναίσχυντοσ ἐδόκει καὶ πολὺ πλέον ἐπὶ τούτῳ ἐμισεῖτο. ὑπενόσει τοιγαροῦν ἤδη καὶ πονηρῶσ εἶχεν οἱο͂ν εἰκὸσ χαμαὶ καθεύδοντα καὶ τῆσ νυκτὸσ οὐδὲ ἀποτείνειν τὰ σκέλη δυνάμενον ἐν τῷ ξύλῳ κατακεκλειμένα· τῆσ μὲν γὰρ ἡμέρασ ὁ κλοιὸσ ἤρκει καὶ ἡ ἑτέρα χεὶρ πεπεδημένη, εἰσ δὲ τὴν νύκτα ἔδει ὅλον καταδεδέσθαι. καὶ μὴν καὶ τοῦ οἰκήματοσ ἡ δυσοσμία καὶ τὸ πνῖγοσ, ἐν ταὐτῷ πολλῶν δεδεμένων καὶ ἐστενοχωρημένων ^ καὶ μόλισ ἀναπνεόντων, καὶ τοῦ σιδήρου ὁ ψόφοσ καὶ ὕπνοσ ὀλίγοσ ‐ ταῦτα πάντα χαλεπὰ ἦν καὶ ἀφόρητα οἱῴ ἀνδρὶ ἐκείνων ἀήθει καὶ ἀμελετήτῳ πρὸσ οὕτω σκληρὰν τὴν δίαιταν. ἀπαγορεύοντοσ δὲ αὐτοῦ καὶ μηδὲ σῖτον αἱρεῖσθαι θέλοντοσ, ἀφικνεῖταί ποτε καὶ ὁ Δημήτριοσ, οὐδὲν εἰδὼσ τῶν ἤδη γεγενημένων.

καὶ ἐπειδὴ ἔμαθεν, ὡσ εἶχεν εὐθὺσ ἐπὶ τὸ δεσμωτήριον δρομαῖοσ ἐλθών, τότε μὲν οὐκ εἰσεδέχθη, ἑσπέρα γὰρ ἦν, καὶ ὁ δεσμοφύλαξ πάλαι κεκλεικὼσ τὴν θύραν ἐκάθευδε, φρουρεῖν τοῖσ οἰκέταισ παρακελευσάμενοσ· ἑώθεν δὲ εἰσέρχεται πολλὰ ἱκετεύσασ. καὶ παρελθὼν ἐπὶ πολὺ μὲν ἐζήτει τὸν Ἀντίφιλον ἄδηλον ὑπὸ τῶν κακῶν γεγενημένον, καὶ περιιὼν ἀνεσκοπεῖτο καθ’ ἕκαστον τῶν δεδεμένων, ὥσπερ εἰώθασιν οἱ τοὺσ οἰκείουσ νεκρούσ, ἤδη ἑώλων ὄντων, ἀναζητοῦντεσ ἐν ταῖσ παρατάξεσιν. καὶ εἴ γε μὴ τοὔνομα ἐβόησεν, Ἀντίφιλον Δεινομένουσ, κἂν ἐπὶ πολὺ ἠγνόησεν ἂν ὅστισ ἦν, τοσοῦτον ἤλλακτο ὑπὸ τῶν δεινῶν. ὡσ δὲ τὴν φωνὴν αἰσθόμενοσ ἀνεβόησεν καὶ προσιόντοσ διαστείλασ τὴν κόμην καὶ ἀπάγων τοῦ προσώπου αὐχμηρὰν καὶ συμπεπιλημένην ἔδειξεν αὑτὸν ὅστισ ἦν, ἄμφω μὲν αὐτίκα πίπτουσιν ἰλιγγιάσαντεσ ἐπὶ τῇ ἀπροσδοκήτῳ θέᾳ. χρόνῳ δὲ ἀναλαβὼν αὑτόν τε καὶ τὸν Ἀντίφιλον ὁ Δημήτριοσ καὶ σαφῶσ ἕκαστα ὡσ εἶχεν ἐκπυθόμενοσ παρ’ αὐτοῦ θαρρεῖν τε παρακελεύεται καὶ διελὼν τὸ τριβώνιον τὸ μὲν ἥμισυ αὐτὸσ ἀναβάλλεται, τὸ λοιπὸν δὲ ἐκείνῳ δίδωσιν, ἃ εἶχε πιναρὰ καὶ ἐκτετρυχωμένα ῥάκη περισπάσασ . καὶ τὸ ἀπὸ τούτου πάντα τρόπον συνῆν ἐπιμελούμενοσ αὐτοῦ καὶ θεραπεύων παραδοὺσ γὰρ ἑαυτὸν τοῖσ ἐν τῷ λιμένι ἐμπόροισ ἑώθεν εἰσ μέσην ἡμέραν οὐκ ὀλίγον ἀπέφερεν ἀχθοφορῶν. εἶτ’ ἐπανελθὼν ἂν ἐκ τοῦ ἔργου, μέροσ μὲν τοῦ μισθοῦ τῷ δεσμοφύλακι καταβαλὼν τιθασὸν αὑτῷ καὶ εἰρηνικὸν ἀπειργάζετο αὐτόν, τὸ λοιπὸν δὲ εἰσ τὴν τοῦ φίλου θεραπείαν ἱκανῶσ αὐτῷ διήρκει. καὶ τὰσ μὲν ἡμέρασ συνῆν τῷ Ἀντιφίλῳ παραμυθούμενοσ, ἐπεὶ δὲ νὺξ καταλάβοι, ὀλίγον πρὸ τῆσ θύρασ τοῦ δεσμωτηρίου στιβάδιόν τι ποιησάμενοσ καὶ φύλλα ὑποβαλόμενοσ ἀνεπαύετο.

χρόνον μὲν οὖν τινα οὕτω διῆγον, εἰσιὼν μὲν ὁ Δημήτριοσ ἀκωλύτωσ, ῥᾷον δὲ φέρων τὴν συμφορὰν ὁ Ἀντίφιλοσ. ὕστερον δὲ ἀποθανόντοσ ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ λῃστοῦ τινοσ ὑπὸ φαρμάκων, ὡσ ἐδόκει, φυλακή τε ἀκριβὴσ ἐγένετο καὶ οὐκέτι παρῄει εἰσ τὸ οἴκημα οὐδὲ εἷσ τῶν δεομένων.

^ ἐφ’ οἷσ ἀπορῶν καὶ ἀνιώμενοσ, οὐκ ἔχων ἄλλωσ παρεῖναι τῷ ἑταίρῳ, προσαγγέλλει ἑαυτὸν ἐλθὼν πρὸσ τὸν ἁρμοστήν, ὡσ εἰή κεκοινωνηκὼσ τῆσ ἐπὶ τὸν Ἄνουβιν ἐπιβουλῆσ. ὡσ δὲ τοῦτο εἶπεν, ἀπήγετο εὐθὺσ ἐσ τὸ δεσμωτήριον, καὶ ἀχθεὶσ παρὰ τὸν Ἀντίφιλον τοῦτο γοῦν μόλισ, πολλὰ ἱκετεύσασ τὸν δεσμοφύλακα, ἐξειργάσατο παρ’ αὐτοῦ, πλησίον τῷ Ἀντιφίλῳ καὶ ὑπὸ τῷ αὐτῷ κλοιῷ δεδέσθαι. ἔνθα δὴ καὶ μάλιστα ἔδειξε τὴν εὔνοιαν ἣν εἶχε πρὸσ αὐτόν, ἀμελῶν μὲν τῶν καθ’ ἑαυτὸν δεινῶν καίτοι ἐνόσησε καὶ αὐτόσ, ἐπιμελούμενοσ δὲ ὅπωσ ἐκεῖνοσ μάλιστα καθευδήσει καὶ ἧττον ἀνιάσεται· ὥστε ῥᾷον ἔφερον μετ’ ἀλλήλων κακοπαθοῦντεσ. χρόνῳ δὲ καὶ τοιόνδε τι προσπεσὸν ἔπαυσεν ἐπὶ πλέον αὐτοὺσ δυστυχοῦντασ.

εἷσ γὰρ τῶν δεδεμένων, οὐκ οἶδ’ ὅθεν ῥίνησ εὐπορήσασ καὶ συνωμότασ πολλοὺσ τῶν δεσμωτῶν προσλαβών, ἀποπρίει τε τὴν ἅλυσιν ᾗ ἐδέδεντο ἑξῆσ, τῶν κλοιῶν εἰσ αὐτὴν διειρομένων, καὶ ἀπολύει ἅπαντασ· οἱ δὲ ἀποκτείναντεσ εὐμαρῶσ ὀλίγουσ ὄντασ τοὺσ φύλακασ ἐκπηδῶσιν ἀθρόοι. ἐκεῖνοι μὲν οὖν τὸ παραυτίκα ἔνθα ἐδύναντο ἕκαστοσ διασπαρέντεσ ὕστερον συνελήφθησαν οἱ πολλοί ὁ Δημήτριοσ δὲ καὶ ὁ Ἀντίφιλοσ κατὰ χώραν ἔμειναν, καὶ τοῦ Σύρου λαβόμενοι ἤδη ἀπιόντοσ. ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο, μαθὼν ὁ τὴν Αἴγυπτον ἐπιτετραμμένοσ τὸ συμβεβηκὸσ ἐπ’ ἐκείνουσ μὲν ἐπεμψεν τοὺσ διωξομένουσ, μεταστειλάμενοσ δὲ τοὺσ ἀμφὶ τὸν Δημήτριον ἀπέλυσε τῶν δεσμῶν, ἐπαινέσασ ὅτι μόνοι οὐκ ἀπέδρασαν. ἀλλ’ οὐκ ἐκεῖνοί γε ἠγάπησαν οὕτωσ ἀφιέμενοι, ἐβόα δὲ ὁ Δημήτριοσ καὶ δεινὰ ἐποίει, ἀδικεῖσθαι σφᾶσ οὐ μικρὰ εἰ δόξουσι κακοῦργοι ὄντεσ ἐλέῳ ἢ ἐπαίνῳ τοῦ μὴ ἀποδρᾶναι ἀφεῖσθαι· καὶ τέλοσ ἠνάγκασαν τὸν δικαστὴν ἀκριβῶσ τὸ πρᾶγμα ἐξετάσαι. ὁ δὲ ἐπεὶ ἔμαθεν οὐδὲν ἀδικοῦντασ, ἐπαινέσασ αὐτούσ, τὸν Δημήτριον δὲ καὶ πάνυ θαυμάσασ, ἀφίησι παραμυθησάμενοσ ἐπὶ τῇ κολάσει ἣν ἠνέσχοντο ἀδίκωσ δεθέντεσ, καὶ ἑκάτερον δωρησάμενοσ παρ’ αὑτοῦ, δραχμαῖσ μὲν μυρίαισ τὸν Ἀντίφιλον, δὶσ τοσαύταισ δὲ τὸν Δημήτριον. ὁ μὲν οὖν Ἀντίφιλοσ ἔτι καὶ νῦν ἐν Αἰγύπτῳ ἐστίν, ὁ δὲ Δημήτριοσ καὶ τὰσ αὑτοῦ δισμυρίασ ἐκείνῳ καταλιπὼν ᾤχετο ἀπιὼν εἰσ τὴν Ἰνδικὴν παρὰ τοὺσ Βραχμᾶνασ, τοσοῦτον εἰπὼν πρὸσ τὸν Ἀντίφιλον, ὡσ συγγνωστὸσ ἂν εἰκότωσ νομίζοιτο ἤδη ἀπολιπὼν αὐτόν οὔτε γὰρ αὐτὸσ δεῖσθαι τῶν χρημάτων, ἔστ’ ἂν αὐτὸσ ᾖ ὅπερ ἐστίν, ἀρκεῖσθαι ὀλίγοισ δυνάμενοσ, οὔτε ἐκείνῳ ἔτι δεῖν φίλου, εὐμαρῶν αὐτῷ τῶν πραγμάτων γεγενημένων.

τοιοῦτοι, ὦ Τόξαρι, οἱ Ἕλληνεσ φίλοι. εἰ δὲ μὴ προδιεβεβλήκεισ ἡμᾶσ ὡσ ἐπὶ ῥήμασι μέγα φρονοῦντασ, καὶ αὐτοὺσ ἄν σοι τοὺσ λόγουσ διεξῆλθον, πολλοὺσ καὶ ἀγαθοὺσ ὄντασ, οὓσ ὁ Δημήτριοσ εἶπεν ἐν τῷ δικαστηρίῳ, ὑπὲρ αὑτοῦ μὲν οὐδὲν ἀπολογούμενοσ, ὑπὲρ τοῦ Ἀντιφίλου δέ, καὶ δακρύων προσέτι καὶ ἱκετεύων καὶ τὸ πᾶν ἐφ’ ἑαυτὸν ἀναδεχόμενοσ, ἄχρι μαστιγούμενοσ ὁ Σύροσ ἀμφοτέρουσ ἀφίησιν αὐτούσ. ἐγὼ μὲν οὖν τούτουσ ὀλίγουσ ἀπὸ πλειόνων, οὓσ πρώτουσ ἡ μνήμη ὑπέβαλε, διηγησάμην σοι ἀγαθοὺσ καὶ βεβαίουσ φίλουσ.

πάνυ γὰρ εὐτελῆ ταῦτα καὶ μεγαλουργὸν ἐν αὐτοῖσ ἢ ἀνδρεῖον ἔνι οὐδέν. καὶ τὸ λοιπὸν ἤδη καταβὰσ ἀπὸ τοῦ λόγου σοὶ τὴν ῥήτραν παραδίδωμι· σὺ δὲ ὅπωσ μὴ χείρουσ ἐρεῖσ τοὺσ Σκύθασ, ἀλλὰ πολλῷ τούτων ἀμείνουσ, αὐτῷ σοὶ μελήσει, εἴ τι καὶ τῆσ δεξιᾶσ πεφρόντικασ, ὡσ μὴ ἀποτμηθείησ αὐτήν. ἀλλὰ χρὴ ἄνδρα ἀγαθὸν εἶναι· ἐπεὶ καὶ γελοῖα ἂν πάθοισ Ὀρέστην μὲν καὶ Πυλάδην πάνυ σοφιστικῶσ ἐπαινέσασ, ὑπὲρ δὲ τῆσ Σκυθίασ φαῦλοσ ῥήτωρ φαινόμενοσ. ^ εὖ γε, ὦ Μνήσιππε, ὅτι καὶ παροτρύνεισ με πρὸσ τὸν λόγον, ὥσπερ οὐ πάνυ σοι μέλον εἰ ἀποτμηθείησ τὴν γλῶτταν κρατηθεὶσ ἐν τοῖσ λόγοισ. πλὴν ἄρξομαί γε ἤδη, μηδὲν ὥσπερ σὺ καλλιλογησάμενοσ· οὐ γὰρ Σκυθικὸν τοῦτο, καὶ μάλιστα ἐπειδὰν τὰ ἔργα ὑπερφθέγγηται τοὺσ λόγουσ. προσδοκήσῃσ δὲ μηδὲν τοιοῦτο παρ’ ἡμῶν οἱᾶ σὺ διεξελήλυθασ, ἐπαινῶν εἴ τισ ἄπροικον ἔγημεν αἰσχρὰν γυναῖκα ἢ εἴ τισ ἀργύριον ἐπέδωκε γαμουμένῃ φίλου ἀνδρὸσ θυγατρὶ δύο τάλαντα, ἢ καὶ νὴ Δί’ εἴ τισ παρέσχεν ἑαυτὸν δεδησόμενον ἐπὶ προδήλῳ τῷ μικρὸν ὕστερον λυθήσεσθαι· ἐγὼ δέ σοι διηγήσομαι φόνουσ πολλοὺσ καὶ πολέμουσ καὶ θανάτουσ ὑπὲρ τῶν φίλων, ἵν’ εἰδῇσ ὡσ παιδιὰ τὰ ὑμέτερά ἐστιν παρὰ τὰ Σκυθικὰ ἐξετάζεσθαι.

καίτοι οὐδὲ ἀλόγωσ αὐτὸ πεπόνθατε, ἀλλὰ εἰκότωσ τὰ μικρὰ ταῦτα ἐπαινεῖτε· οὐδὲ γὰρ οὐδὲ εἰσιν ὑμῖν ἀφορμαὶ ὑπερμεγέθεισ πρὸσ ἐπίδειξιν φιλίασ ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ βιοῦσιν, ὥσπερ οὐδ’ ἂν ^ ἐν γαλήνῃ μάθοισ εἰ ἀγαθὸσ ὁ κυβερνήτησ ἐστί· χειμῶνοσ γὰρ δεήσει σοὶ πρὸσ τὴν διάγνωσιν. παρ’ ἡμῖν δὲ συνεχεῖσ οἱ πόλεμοι, καὶ ἢ ἐπελαύνομεν ἄλλοισ ἢ ὑποχωροῦμεν ἐπιόντασ ἢ συμπεσόντεσ ὑπὲρ νομῆσ ἢ λείασ μαχόμεθα, ἔνθα μάλιστα δεῖ φίλων ἀγαθῶν· καὶ διὰ τοῦτο ὡσ βεβαιότατα συντιθέμεθα τὰσ φιλίασ, μόνον τοῦτο ὅπλον ἄμαχον καὶ δυσπολέμητον εἶναι νομίζοντεσ. πρότερον δέ σοι εἰπεῖν βούλομαι ὃν τρόπον ποιούμεθα τοὺσ φίλουσ, οὐκ ἐκ τῶν πότων, ὥσπερ ὑμεῖσ, οὐδὲ εἰ συνέφηβόσ τισ ἢ γείτων ἦν, ἀλλ’ ἐπειδάν τινα ἴδωμεν ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ μεγάλα ἐργάσασθαι δυνάμενον, ἐπὶ τοῦτον ἅπαντεσ σπεύδομεν, καὶ ὅπερ ὑμεῖσ ἐν τοῖσ γάμοισ, τοῦτο ἡμεῖσ ἐπὶ τῶν φίλων ποιεῖν ἀξιοῦμεν, ἐπὶ πολὺ μνηστευόμενοι καὶ πάντα ὁμοῦ πράττοντεσ ὡσ μὴ διαμαρτάνοιμεν τῆσ φιλίασ μηδὲ ἀπόβλητοι δόξωμεν εἶναι.

κἀπειδὰν προκριθείσ τισ ἤδη φίλοσ ᾖ, συνθῆκαι τὸ ἀπὸ τούτου καὶ ὁρ́κοσ ὁ μέγιστοσ, ἦ μὴν καὶ βιώσεσθαι μετ’ ἀλλήλων καὶ ἀποθανεῖσθαι, ἢν δέῃ, ὑπὲρ τοῦ ἑτέρου τὸν ἕτερον· καὶ οὕτω ποιοῦμεν. ἀφ’ οὗ γὰρ ἂν ἐντεμόντεσ ἅπαξ τοὺσ δακτύλουσ ἐνσταλάξωμεν τὸ αἷμα εἰσ κύλικα καὶ τὰ ξίφη ἄκρα βάψαντεσ ἅμα ἀμφότεροι ἐπισχόμενοι πίωμεν, οὐκ ἔστιν ὅ τι τὸ μετὰ τοῦτο ἡμᾶσ διαλύσειεν ἄν. ἐφεῖται δὲ τὸ μέγιστον ἄχρι τριῶν ἐσ τὰσ συνθήκασ εἰσιέναι· ὡσ ὅστισ ἂν πολύφιλοσ ᾖ, ὅμοιοσ ἡμῖν δοκεῖ ταῖσ κοιναῖσ ταύταισ καὶ μοιχευομέναισ γυναιξί, καὶ οἰόμεθα οὐκέθ’ ὁμοίωσ ἰσχυρὰν αὐτοῦ τὴν φιλίαν εἶναι, πρὸσ πολλὰσ εὐνοίασ διαιρεθεῖσαν. ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῶν Δανδάμιδοσ πρῴην γενομένων.

ὁ γάρ Δάνδαμισ ἐν τῇ πρὸσ Σαυρομάτασ συμπλοκῇ, ἀπαχθέντοσ αἰχμαλώτου Ἀμιζώκου τοῦ φίλου αὐτοῦ ‐ μᾶλλον δὲ πρότερον ὀμοῦμαί σοι τὸν ἡμέτερον ὁρ́κον, ἐπεὶ καὶ τοῦτο ἐν ἀρχῇ διωμολογησάμην οὐ μὰ γάρ τὸν Ἄνεμον καὶ τὸν Ἀκινάκην, οὐδὲν πρὸσ σέ, ὦ Μνήσιππε, ψεῦδοσ ἐρῶ περὶ τῶν φίλων τῶν Σκυθῶν ἐγὼ μὲν οὐ πάνυ σου ὀμνύντοσ ἐδεόμην σὺ δ’ ὅμωσ εὖ ποιῶν οὐδένα θεῶν ^ ἐπωμόσω. τί σὺ λέγεισ ; οὔ σοι δοκοῦσιν ὁ Ἄνεμοσ καὶ ὁ Ἀκινάκησ θεοὶ εἶναι ; οὕτωσ ἄρα ἠγνόησασ ὅτι ἀνθρώποισ μεῖζον οὐδέν ἐστιν ζωῆσ τε καὶ θανάτου ; ὁπόταν τοίνυν τὸν Ἄνεμον καὶ τὸν Ἀκινάκην ὀμνύωμεν, ταῦτα ὀμνύομεν ὡσ τὸν μὲν ἄνεμον ζωῆσ αἴτιον ὄντα, τὸν ἀκινάκην δὲ ὅτι ἀποθνήσκειν ποιεῖ. καὶ μὴν εἰ διά γε τοῦτο, καὶ ἄλλουσ ἂν ἔχοιτε πολλοὺσ θεοὺσ οἱο͂σ ὁ Ἀκινάκησ ἐστί, τὸν Οἰστὸν καὶ τὴν Λόγχην καὶ Κώνειον δὲ καὶ Βρόχον καὶ τὰ τοιαῦτα· ποικίλοσ γὰρ οὗτοσ ὁ θεὸσ ὁ θάνατοσ καὶ ἀπείρουσ τὰσ ἐφ’ ἑαυτὸν παρέχεται ἀγούσασ ὁδούσ. ὁρᾷσ τοῦτο ὡσ ἐριστικὸν ποιεῖσ καὶ δικανικόν, ὑποκρούων μεταξὺ καὶ διαφθείρων μου τὸν λόγον ; ἐγὼ δὲ ἡσυχίαν ἦγον σοῦ λέγοντοσ. ἀλλ’ οὐκ αὖθίσ γε, ὦ Τόξαρι, ποιήσω τοῦτο, πάνυ γὰρ ὀρθῶσ ἐπετίμησασ· ὥστε θαρρῶν τό γε ἐπὶ τούτῳ λέγε, ὡσ μηδὲ παρόντοσ ἐμοῦ τοῖσ λόγοισ, οὕτω σιωπήσομαί σοι. τετάρτη μὲν ἦν ἡμέρα τῆσ φιλίασ Δανδάμιδι καὶ Ἀμιζώκῃ, ἀφ’ οὗ τὸ ἀλλήλων αἷμα συνεπεπώκεσαν ἧκον δὲ ἡμῖν ἐπὶ τὴν χώραν Σαυρομάται μυρίοισ μὲν ἱππεῦσιν, οἱ πεζοὶ δὲ τρὶσ τοσοῦτοι ἐπεληλυθέναι ἐλέγοντο.

οἱᾶ δὲ οὐ προϊδομένοισ τὴν ἔφοδον αὐτῶν ἐπιπεσόντεσ ^ ἅπαντασ μὲν τρέπουσι, πολλοὺσ δὲ τῶν μαχίμων κτείνουσι, τοὺσ δὲ καὶ ζῶντασ ἀπάγουσι, πλὴν εἴ τισ ἔφθη διανηξάμενοσ εἰσ τὸ πέραν τοῦ ποταμοῦ, ἔνθα. ἡμῖν τὸ ἥμισυ τοῦ στρατοπέδου καὶ μέροσ τῶν ἁμαξῶν ἦν οὕτω γὰρ ἐσκηνώσαμεν τότε, οὐκ οἶδα ὅ τι δόξαν τοῖσ ἀρχιπλάνοισ ἡμῶν, ἐπ’ ἀμφοτέρασ τὰσ ὄχθασ τοῦ Τανάϊδοσ. εὐθὺσ οὖν ἥ τε λεία περιηλαύνετο καὶ τὰ αἰχμάλωτα συνείχετο καὶ τὰσ σκηνὰσ διήρπαζον καὶ τὰσ ἁμάξασ κατελαμβάνοντο, αὐτάνδρουσ τὰσ πλείστασ ἁλισκομένασ, καὶ ἐν ὀφθαλμοῖσ ἡμῶν ὑβρίζοντεσ τὰσ παλλακίδασ καὶ τὰσ γυναῖκασ· ἡμεῖσ δὲ ἠνιώμεθα τῷ πράγματι.

ὁ δὲ Ἀμιζώκησ ἀγόμενοσ ‐ ἑαλώκει γάρ ‐ ἐβόα τὸν φίλον ὀνομαστί, κακῶσ δεδεμένοσ, καὶ ὑπεμίμνησκεν τῆσ κύλικοσ καὶ τοῦ αἵματοσ. ὧν ἀκούσασ ὁ Δάνδαμισ οὐδὲν ἔτι μελλήσασ ἁπάντων ὁρώντων διανήχεται εἰσ τοὺσ πολεμίουσ· "Ζίριν. ^ τοῦτο δὲ ἤν τισ εἴπῃ, οὐκέτι φονεύεται ὑπ’ αὐτῶν, ἀλλὰ δέχονται αὐτὸν ὡσ ἐπὶ λύτροισ ἥκοντα. καὶ δὴ ἀναχθεὶσ πρὸσ τὸν ἄρχοντα αὐτῶν ἀπῄτει τὸν φίλον, ὁ δὲ λύτρα ᾔτει· "ἅπαντα διήρπασται ὑφ’ ὑμῶν, εἰ δέ τι δύναμαι γυμνὸσ ὑποτελέσαι, ἕτοιμοσ ὑποστῆναι ὑμῖν, καὶ πρόσταττε ὅ τι ἂν θέλῃσ. εἰ βούλει δέ, ἐμὲ ἀντὶ τούτου λαβὼν κατάχρησαι πρὸσ ὅ τι σοι φίλον. "δεῖ ὅλον κατέχεσθαί σε, καὶ ταῦτα Ζίριν ἥκοντα, σὺ δὲ ὧν ἔχεισ μέροσ καταβαλὼν ἄγου τὸν φίλον. ἤρετο ὁ Δάνδαμισ ὅ τι καὶ βούλεται λαβεῖν ὁ δὲ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ ᾔτησεν. ὁ δὲ αὐτίκα παρέσχεν ἐκκόπτειν αὐτούσ· κἀπειδὴ ἐξεκέκοπτο καὶ ἤδη τὰ λύτρα εἶχον οἱ Σαυρομάται, παραλαβὼν τὸν Ἀμιζώκην ἐπανῄει ἐπερειδόμενοσ αὐτῷ, καὶ ἅμα διανηξάμενοι ἀπεσώθησαν πρὸσ ἡμᾶσ. τοῦτο γενόμενον παρεμυθήσατο ἅπαντασ Σκύθασ καὶ οὐκέτι ἡττᾶσθαι ἐνόμιζον, ὁρῶντεσ ὅτι τὸ μέγιστον ἡμῖν τῶν ἀγαθῶν οὐκ ἀπήγαγον οἱ πολέμιοι, ἀλλ’ ἔτι ^ ἦν παρ’ ἡμῖν ἡ ἀγαθὴ γνώμη καὶ ἡ πρὸσ τοὺσ φίλουσ πίστισ.

καὶ τοὺσ Σαυρομάτασ δὲ τὸ αὐτὸ οὐ μετρίωσ ἐφόβησε, λογιζομένουσ πρὸσ οἱούσ ἄνδρασ ἐκ παρασκευῆσ μαχοῦνται, εἰ καὶ ἐν τῷ ἀπροσδοκήτῳ τότε ὑπερέσχον· ὥστε νυκτὸσ ἐπιγενομένησ ἀπολιπόντεσ τὰ πλεῖστα τῶν βοσκημάτων καὶ τὰσ ἁμάξασ ἐμπρήσαντεσ ᾤχοντο φεύγοντεσ. ὁ μέντοι Ἀμιζώκησ οὐκέτι ἠνέσχετο βλέπειν αὐτὸσ ἐπὶ τυφλῷ τῷ Δανδάμιδι, ἀλλὰ τυφλώσασ καὶ αὐτὸσ ἑαυτὸν ἀμφότεροι κάθηνται ὑπὸ τοῦ κοινοῦ τῶν Σκυθῶν δημοσίᾳ μετὰ πάσησ τιμῆσ τρεφόμενοι. τί τοιοῦτον, ὦ Μνήσιππε, ὑμεῖσ ἔχοιτε ἂν εἰπεῖν, εἰ καὶ ἄλλουσ σοι δέκα δοίη τισ ἐπὶ τοῖσ πέντε καταριθμήσασθαι, ἀνωμότουσ, εἰ βούλει, ὡσ καὶ πολλὰ ἐπιψεύδοιο αὐτοῖσ ;

καίτοι ἐγὼ μέν σοι γυμνὸν τὸ ἔργον διηγησάμην· εἰ δὲ σύ τινα τοιοῦτον ἔλεγεσ, εὖ οἶδα, ὁπόσα ἂν κομψὰ ἐγκατέμιξασ τῷ λόγῳ, οἱᾶ ἱκέτευεν ὁ Δάνδαμισ καὶ ὡσ ἐτυφλοῦτο καὶ ἃ εἶπεν καὶ ὡσ ἐπανῆκεν καὶ ὡσ ὑπεδέξαντο αὐτὸν ἐπευφημοῦντεσ οἱ Σκύθαι καὶ ἄλλα ὁποῖα ὑμεῖσ μηχανᾶσθαι εἰώθατε πρὸσ τὴν ἀκρόασιν. ἄκουε δ’ οὖν καὶ ἄλλον ἰσότιμον, Βελίτταν, Ἀμιζώκου τούτου ἀνεψιόν, ὃσ ἐπεὶ κατασπασθέντα ἐκ τοῦ ἵππου ὑπὸ λέοντοσ εἶδε Βάσθην τὸν φίλον ἅμα δὲ ἔτυχον θηρῶντεσ καὶ ἤδη ὁ λέων περιπλακεὶσ αὐτῷ ἐνεπεφύκει τῷ λαιμῷ καὶ τοῖσ ὄνυξιν ἐσπάρασσε, καταπηδήσασ καὶ αὐτὸσ ἐπιπίπτει κατόπιν τῷ θηρίῳ καὶ περιέσπα, πρὸσ ἑαυτὸν παροξύνων καὶ μετάγων καὶ διὰ τῶν ὀδόντων μεταξὺ διείρων τοὺσ δακτύλουσ καὶ τὸν Βάσθην, ὡσ οἱο͂́ν τε ἦν, ὑπεξελεῖν πειρώμενοσ τοῦ δήγματοσ, ἄχρι δὴ ὁ λέων ἀφεὶσ ἐκεῖνον ἡμιθνῆτα ἤδη ἐπὶ τὸν Βελίτταν ἀπεστράφη καὶ συμπλακεὶσ ἀπέκτεινε κἀκεῖνον ὁ δὲ ἀποθνήσκων τὸ γοῦν τοσοῦτον ἔφθη πατάξασ τῷ ἀκινάκῃ τὸν λέοντα εἰσ τὸ στέρνον ὥστε ἅμα πάντεσ ἀπέθανον, καὶ ἡμεῖσ ἐθάψαμεν αὐτοὺσ δύο τάφουσ ἀναχώσαντεσ πλησίον, ἕνα μὲν τῶν φίλων, ἕνα δὲ καταντικρὺ τοῦ λέοντοσ.

τρίτην δέ σοι διηγήσομαι, ὦ Μνήσιππε, τὴν Μακέντου ^ φιλίαν καὶ Λογχάτου καὶ Ἀρσακόμα.

ὁ γὰρ Ἀρσακόμασ οὗτοσ ἠράσθη Μαζαίασ τῆσ Λευκάνοροσ, τοῦ βασιλεύσαντοσ ἐν Βοσπόρῳ, ὁπότε ἐπρέσβευεν ὑπὲρ τοῦ δασμοῦ ὃν οἱ Βοσπορανοὶ ἀεὶ φέροντεσ ἡμῖν τότε ἤδη τρίτον μῆνα ὑπερήμεροι ἐγεγένηντο. ἐν τῷ δείπνῳ οὖν ἰδὼν τὴν Μαζαίαν μεγάλην καὶ καλὴν παρθένον ἤρα καὶ πονηρῶσ εἶχε. ^ τὰ μὲν οὖν περὶ τῶν φόρων διεπέπρακτο ἤδη, καὶ ἐχρημάτιζεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺσ καὶ εἱστία, ἤδη αὐτὸν ἀποπέμπων. ἔθοσ δέ ἐστιν ἐν Βοσπόρῳ τοὺσ μνηστῆρασ ἐπὶ τῷ δείπνῳ αἰτεῖν τὰσ κόρασ καὶ λέγειν οἵτινεσ ὄντεσ ἀξιοῦσι καταδεχθῆναι ἐπὶ τὸν γάμον, καὶ δὴ καὶ τότε ἔτυχον ἐν τῷ δείπνῳ πολλοὶ μνηστῆρεσ παρόντεσ, βασιλεῖσ καὶ βασιλέων παῖδεσ· καὶ ^ Τιγραπάτησ ἦν ὁ Λαζῶν δυνάστησ καὶ Ἀδύρμαχοσ ὁ Μαχλυηνῆσ ἄρχων καὶ ἄλλοι πολλοί. δεῖ δὲ τῶν μνηστήρων ἕκαστον, προσαγγείλαντα ἑαυτὸν διότι μνηστευσόμενοσ ἥκει, δειπνεῖν ἐν τοῖσ ἄλλοισ κατακείμενον ἐφ’ ἡσυχίασ· ἐπὰν δὲ παύσωνται δειπνοῦντεσ, αἰτήσαντα φιάλην ἐπισπεῖσαι κατὰ τῆσ τραπέζησ καὶ μνηστεύεσθαι τὴν παῖδα πολλὰ ἐπαινοῦντα ἑαυτόν, ὥσ τισ ἢ γένουσ ἢ πλούτου ἢ δυνάμεωσ ἔχει. "ὦ βασιλεῦ, τὴν θυγατέρα σου Μαζαίαν γυναῖκα ἔχειν πολὺ ἐπιτηδειοτέρῳ τούτων ὄντι ὁπόσα γε ἐπὶ τῷ πλούτῳ καὶ τοῖσ κτήμασι.

"πόσα δὲ βοσκήματα ἢ πόσασ ἁμάξασ ἔχεισ, ὦ Ἀρσακόμα ; "ἔχω οὐδὲ ἀγέλασ, ἀλλ’ εἰσί μοι δύο φίλοι καλοὶ καὶ ἀγαθοὶ οἱοῖ οὐκ ἄλλῳ Σκυθῶν. Τότε μὲν οὖν ἐγελάσθη ἐπὶ τούτοισ καὶ παρώφθη καὶ μεθύειν ἔδοξεν, ἑώθεν δὲ προκριθεὶσ τῶν ἄλλων Ἀδύρμαχοσ ἔμελλεν ἀπάξειν τὴν νύμφην παρὰ τὴν Μαιῶτιν ἐσ τοὺσ Μάχλυασ ὁ δὲ Ἀρσακόμασ ἐπανελθὼν οἴκαδε μηνύει τοῖσ φίλοισ ὡσ ἀτιμασθείη ὑπὸ τοῦ βασιλέωσ καὶ γελασθείη ἐν τῷ συμποσίῳ, πένησ εἶναι δόξασ. "ἐγὼ διηγησάμην αὐτῷ τὸν πλοῦτον ὁπόσοσ ἐστίν μοι, ὑμᾶσ, ὦ Λογχάτα καὶ Μακέντα, καὶ τὴν εὔνοιαν τὴν ὑμετέραν, πολὺ ἀμείνω καὶ βεβαιοτέραν τῆσ Βοσπορανῶν δυνάμεωσ.

"ἀλλ’ ἐμοῦ ταῦτα διεξιόντοσ ἡμᾶσ μὲν ἐχλεύαζεν καὶ κατεφρόνει, Ἀδυρμάχῳ δὲ τῷ Μάχλυϊ παρέδωκεν ἀπάγειν τὴν νύμφην, ὅτι χρυσᾶσ τε ^ φιάλασ ἐλέγετο ἔχειν δέκα καὶ ἁμάξασ τετρακλίνουσ ὀγδοήκοντα καὶ πρόβατα καὶ βοῦσ πολλούσ. οὕτωσ ἄρα προετίμησεν ἀνδρῶν ἀγαθῶν βοσκήματα πολλὰ καὶ ἐκπώματα περίεργα καὶ ἁμάξασ βαρείασ. "ἐγὼ δέ, ὦ φίλοι, δι’ ἀμφότερα ἀνιῶμαι· "καὶ γὰρ ἐρῶ τῆσ Μαζαίασ, καὶ ἡ ὕβρισ ἐν τοσούτοισ ἀνθρώποισ οὐ μετρίωσ μου καθίκετο. "οἶμαι δὲ καὶ ὑμᾶσ ἐπ’ ἴσησ ἠδικῆσθαι· "τὸ γὰρ τρίτον μετῆν ἑκάστῳ ἡμῶν ^ τῆσ ἀτιμίασ, εἴ γε οὕτω βιοῦμεν ὡσ ἀφ’ οὗ συνεληλύθαμεν εἷσ ἄνθρωποσ ὄντεσ καὶ τὰ αὐτὰ ἀνιώμενοι καὶ τὰ αὐτὰ χαίροντεσ. "ἀλλὰ ἕκαστοσ ἡμῶν ὅλοσ ὕβρισται, ὁπότε σὺ τοιαῦτα ἔπαθεσ. "χρησόμεθα τοῖσ παροῦσι ;

"τὸ ἔργον· "καὶ ἐγὼ μὲν ὑπισχνοῦμαι Ἀρσακόμᾳ τὴν κεφαλὴν κομιεῖν τὴν ^ Λευκάνοροσ, σὲ δὲ χρὴ τὴν νύμφην ἐπανάγειν αὐτῷ. ἔφη· "σὺ δέ, ὦ Ἀρσακόμα, ἐν τοσούτῳ ‐ εἰκὸσ γὰρ καὶ στρατιᾶσ καὶ πολέμου τὸ μετὰ τοῦτο δεήσειν ‐ ἡμᾶσ αὐτοῦ περιμένων συνάγειρε καὶ παρασκεύαζε ὅπλα καὶ ἵππουσ καὶ τὴν ἄλλην δύναμιν ὡσ πλείστην. "ῥᾷστα δ’ ἂν πολλοὺσ προσαγάγοισ αὐτόσ τε ἀγαθὸσ ὢν καὶ ἡμῖν οὐκ ὀλίγων ὄντων οἰκείων, μάλιστα δὲ εἰ καθέζοιο ἐπὶ τῆσ βύρσησ τοῦ βοόσ. ἔδοξε ταῦτα, καὶ ὁ μὲν ἐχώρει ὡσ εἶχεν εὐθὺσ ἐπὶ τοῦ Βοσπόρου, ὁ Λογχάτησ, ὁ Μακέντησ δὲ ἐπὶ τοὺσ Μάχλυασ, ἱππότησ ἑκάτεροσ, ὁ δὲ Ἀρσακόμασ οἴκοι μένων τοῖσ τε ἡλικιώταισ διελέγετο καὶ ὥπλιζε δύναμιν παρὰ τῶν οἰκείων, τέλοσ δὲ καὶ ἐπὶ τῆσ βύρσησ ἐκαθέζετο. τὸ δὲ ἔθοσ ἡμῖν τὸ περὶ τὴν βύρσαν οὕτωσ ἔχει·

ἐπειδὰν ἀδικηθείσ τισ πρὸσ ἑτέρου, ἀμύνασθαι βουλόμενοσ, ἴδῃ καθ’ ἑαυτὸν οὐκ ἀξιόμαχοσ ὤν, βοῦν ἱερεύσασ τὰ μὲν κρέα κατακόψασ ἥψησεν, αὐτὸσ δὲ ἐκπετάσασ χαμαὶ τὴν βύρσαν κάθηται ἐπ’ αὐτῆσ, εἰσ τοὐπίσω παραγαγὼν ^ τὼ χεῖρε ὥσπερ οἱ ἐκ τῶν ἀγκώνων δεδεμένοι. καὶ τοῦτό ἐστιν ἡμῖν ἡ μεγίστη ἱκετηρία. παρακειμένων δὲ τῶν κρεῶν τοῦ βοὸσ προσιόντεσ οἱ οἰκεῖοι καὶ τῶν ἄλλων ὁ βουλόμενοσ μοῖραν ἕκαστοσ λαβὼν ἐπιβὰσ τῇ βύρσῃ τὸν δεξιὸν πόδα ὑπισχνεῖται κατὰ δύναμιν, ὁ μὲν πέντε ἱππέασ παρέξειν ἀσίτουσ καὶ ἀμίσθουσ, ὁ δὲ δέκα, ὁ δὲ πλείουσ, ὁ δὲ ὁπλίτασ ἢ ^ πεζοὺσ ὁπόσουσ ἂν δύνηται, ὁ δὲ μόνον ἑαυτόν, ὁ πενέστατοσ. ἀθροίζεται οὖν ἐπὶ τῆσ βύρσησ πολὺ πλῆθοσ ἐνίοτε, καὶ τὸ τοιοῦτο σύνταγμα βεβαιότατόν τέ ἐστι συμμεῖναι καὶ ἀπρόσμαχον τοῖσ ἐχθροῖσ ἅτε καὶ ἔνορκον ὄν· τὸ γὰρ ἐπιβῆναι τῆσ βύρσησ ὁρ́κοσ ἐστίν. ὁ μὲν οὖν Ἀρσακόμασ ἐν τούτοισ ἦν, καὶ ἠθροίσθησαν αὐτῷ ἱππεὶσ μὲν ἀμφὶ τοὺσ πεντακισχιλίουσ, ὁπλῖται δὲ καὶ πεζοὶ συναμφότεροι δισμύριοι . ὁ δὲ Λογχάτησ ἀγνοούμενοσ παρελθὼν ἐσ τὸν Βόσπορον προσέρχεται. τῷ βασιλεῖ διοικουμένῳ τι τῆσ ἀρχῆσ καὶ φησὶν ἥκειν μὲν ἀπὸ τοῦ κοινοῦ τῶν Σκυθῶν, ἰδίᾳ δὲ αὐτῷ μεγάλα πράγματα κομίζων.

"τὰ κοινὰ ταῦτα καὶ τὰ καθ’ ἡμέραν ἀξιοῦσιν, μὴ ὑπερβαίνειν τοὺσ νομέασ ὑμῶν ἐσ τὸ πεδίον ἀλλὰ μέχρι τοῦ τράχωνοσ νέμειν τοὺσ δὲ λῃστὰσ οὓσ αἰτιᾶσθε ὡσ κατατρέχοντασ ὑμῶν τὴν χώραν οὐ φασὶν ἀπὸ κοινῆσ γνώμησ ἐκπέμπεσθαι, ἀλλὰ ἰδίᾳ ἕκαστον ἐπὶ τῷ κέρδει κλωπεύειν· "εἰ δέ τισ ἁλίσκοιτο αὐτῶν σὲ κύριον εἶναι κολάζειν. "ταῦτα μὲν ἐκεῖνοι ἐπεστάλκασιν, ἐγὼ δὲ μηνύω ^ σοι μεγάλην ἔφοδον ἐσομένην ἐφ’ ὑμᾶσ ὑπ’ Ἀρσακόμα τοῦ Μαριάντα, ὃσ ἐπρέσβευε πρῴην παρὰ σὲ καί, οἶμαι, διότι αἰτήσασ τὴν θυγατέρα οὐκ ἔτυχε παρὰ σοῦ, ἀγανακτεῖ καὶ ἐπὶ τῆσ βύρσησ ἑβδόμην ἡμέραν ἤδη κάθηται καὶ συνῆκται στρατὸσ οὐκ ὀλίγοσ αὐτῷ. "καὶ αὐτὸσ ἀθροίζεσθαι δύναμιν ἀπὸ βύρσησ, ὅτι δ’ ἐφ’ ἡμᾶσ συνίσταται καὶ ὅτι Ἀρσακόμασ ὁ ἐλαύνων ἐστὶν ἠγνόουν.

"ἡ παρασκευή. ἐμοὶ δὲ ἐχθρὸσ ὁ Ἀρσακόμασ ἐστί, καὶ ἄχθεται διότι προτιμῶμαι αὐτοῦ ὑπὸ τῶν γεραιτέρων καὶ ἀμείνων τὰ πάντα δοκῶ εἶναι· "εἰ δέ μοι ὑπόσχοιο τὴν ἑτέραν σου θυγατέρα Βαρκέτιν, οὐδὲ ^ τὰ ἄλλα ἀναξίῳ ὑμῶν ὄντι, οὐκ εἰσ μακράν σοι ἥξω τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ κομίζων. ἔφη ὁ βασιλεύσ, μάλα περιδεὴσ γενόμενοσ· ἔγνω γὰρ τὴν αἰτίαν τῆσ ὀργῆσ τῆσ Ἀρσακόμα τὴν ἐπὶ τῷ γάμῳ, καὶ ἄλλωσ ὑπέπτησσεν ἀεὶ τοὺσ Σκύθασ. "ἦ μὴν φυλάξειν τὰσ συνθήκασ, μηδὲ ἀπαρνήσεσθαι τότε ἤδη, τούτων γενομένων. "μὴ καί τισ ὑπίδηται τῶν ὁρώντων ἐφ’ ὅτῳ ὁρκωμοτοῦμεν, ἀλλὰ εἰσ τὸ ἱερὸν τοῦ Ἄρεωσ τουτὶ εἰσελθόντεσ, ἐπικλεισάμενοι τὰσ θύρασ ὀμνύωμεν, ἀκουσάτω δὲ μηδείσ· "εἰ γάρ τι τούτων πύθοιτο Ἀρσακόμασ, δέδια μὴ προθύσηται με τοῦ πολέμου, χεῖρα οὐ μικρὰν ἤδη περιβεβλημένοσ. "ὑμεῖσ δὲ ἀπόστητε ὅτι πορρωτάτω· "μηδεὶσ δὲ παρέστω ἐσ τὸν νεὼν ὅντινα μὴ ἐγὼ καλέσω. Ἐπεὶ δὲ οἱ μὲν εἰσῆλθον, οἱ δορυφόροι δὲ ἀπέστησαν, σπασάμενοσ τὸν ἀκινάκην, ἐπισχὼν τῇ ἑτέρᾳ τὸ στόμα ὡσ μὴ βοήσειε, παίει παρὰ τὸν μαστόν, εἶτα ἀποτεμὼν τὴν κεφαλὴν ὑπὸ τῇ χλαμύδι ἔχων ἐξῄει, μεταξὺ διαλεγόμενοσ δῆθεν αὐτῷ καὶ διὰ ταχέων ἥξειν λέγων, ὡσ δὴ ἐπί τι πεμφθεὶσ ὑπ’ ἐκείνου. καὶ οὕτωσ ἐπὶ τὸν τόπον ἀφικόμενοσ ἔνθα καταδεδεμένον καταλελοίπει τὸν ἵππον, ἀναβὰσ ἀφιππάσατο εἰσ τὴν Σκυθίαν. δίωξισ δὲ οὐκ ἐγένετο αὐτοῦ, ἐπὶ πολὺ ἀγνοησάντων τὸ γεγονὸσ τῶν Βοσπορανῶν, καὶ ὅτε ἔγνωσαν, ὑπὲρ τῆσ βασιλείασ στασιαζόντων. ταῦτα μὲν ὁ Λογχάτησ ἔπραξεν καὶ τὴν ὑπόσχεσιν ἀπεπλήρωσεν τῷ Ἀρσακόμᾳ παραδοὺσ τὴν κεφαλὴν τοῦ Λευκάνοροσ.

"ὦ Ἀδύρμαχε, σὲ γαμβρὸν ὄντα ἐπὶ τὴν βασιλείαν καλεῖ· "ὥστε σὺ μὲν προελάσασ παραλάμβανε τὴν ἀρχήν, τεταραγμένοισ τοῖσ πράγμασιν ἐπιφανείσ, ἡ κόρη δέ σοι κατόπιν ἐπὶ τῶν ἁμαξῶν ἑπέσθω· "ῥᾷον γὰρ οὕτω προσάξεισ Βοσπορανῶν τοὺσ πολλούσ, ἰδόντασ τὴν Λευκάνοροσ θυγατέρα. "ἐγὼ δὲ Ἀλανόσ τέ εἰμι καὶ τῇ παιδὶ ταύτῃ συγγενὴσ μητρόθεν παρ’ ἡμῶν γὰρ οὖσαν τὴν Μάστειραν ἠγάγετο ὁ Λευκάνωρ. "καὶ νῦν σοι ἥκω παρὰ τῶν Μαστείρασ ἀδελφῶν τῶν ἐν Ἀλανίᾳ παρακελευομένων ὅτι τάχιστα ἐλαύνειν ἐπὶ τὸν Βόσπορον καὶ μὴ περιιδεῖν ἐσ ^ Εὐβίοτον περιελθοῦσαν τὴν ἀρχήν, ὃσ ἀδελφὸσ ὢν νόθοσ Λευκάνοροσ Σκύθαισ μὲν ἀεὶ φίλοσ ἐστίν, Ἀλανοῖσ δὲ ἀπέχθεται,. Ταῦτα δὲ ἔλεγεν ὁ Μακέντησ ὁμόσκευοσ καὶ ὁμόγλωττοσ τοῖσ Ἀλανοῖσ ὤν κοινὰ γὰρ ταῦτα Ἀλανοῖσ καὶ Σκύθαισ, πλὴν ὅτι οὐ πάνυ κομῶσιν οἱ Ἀλανοὶ ὥσπερ οἱ Σκύθαι. ἀλλὰ ὁ Μακέντησ καὶ τοῦτο εἴκαστο αὐτοῖσ καὶ ἀποκεκάρκει, τῆσ κόμησ ὁπόσον εἰκὸσ ἦν ἔλαττον κομᾶν τὸν Ἀλανὸν τοῦ Σκύθου· ὥστε ἐπιστεύετο διὰ ταῦτα καὶ ἐδόκει ^ Μαστείρασ καὶ Μαζαίασ συγγενὴσ εἶναι. "ὦ Ἀδύρμαχε, ἐλαύνειν τε ^ ἕτοιμοσ ἅμα σοι ἐπὶ τὸν Βόσπορον, ἢν ἐθέλῃσ, μένειν τε, εἰ δέοι, καὶ τὴν παῖδα ἄγειν.

"ἐθελήσαιμ’ ἄν, ἀφ’ αἵματοσ ὄντα σε Μαζαίαν ἄγειν. "ἢν μὲν γὰρ ἅμα ἡμῖν ἰῄσ ἐπὶ Βόσπορον, ἱππεῖ ἑνὶ πλείουσ ἂν γενοίμεθα· "εἰ δέ μοι τὴν γυναῖκα ἄγοισ, ἀντὶ πολλῶν ἂν γένοιο. Ταῦτα ἐγίνετο καὶ ὁ μὲν ἀπήλαυνε παραδοὺσ τῷ Μακέντῃ ἄγειν τὴν Μαζαίαν παρθένον ἔτι οὖσαν. ὁ δὲ ἡμέρασ μὲν ἐπὶ τῆσ ἁμάξησ ἦγεν αὐτήν, ἐπεὶ δὲ νὺξ κατέλαβεν, ἀναθέμενοσ ἐπὶ τὸν ἵππον ‐ ἐτεθεραπεύκει δὲ ἕνα σφίσιν ἄλλον ἱππέα ἕπεσθαι ‐ ἀναπηδήσασ καὶ αὐτὸσ οὐκέτι παρὰ τὴν Μαιῶτιν ἤλαυνεν, ἀλλ’ ἀποτραπόμενοσ εἰσ τὴν μεσόγειαν ἐν δεξιᾷ λαβὼν τὰ Μιτραίων ὄρη, διαναπαύων μεταξὺ τὴν παῖδα, τριταῖοσ ἐτέλεσεν ἐκ Μαχλύων ἐσ Σκύθασ. "δέδεξο εἶπεν, καὶ παρ’ ἐμοῦ τὴν ὑπόσχεσιν.

"Τοῦ δὲ πρὸσ τὸ ἀνέλπιστον τοῦ θεάματοσ καταπλαγέντοσ καὶ χάριν ὁμολογοῦντοσ, παῦε, ἔφη ὁ Μακέντησ, ἄλλον με ποιῶν σεαυτοῦ· "τὸ γάρ χάριν ἐμοὶ ὁμολογεῖν ἐφ’ οἷσ ἔπραξα τούτοισ τοιόνδε ἐστὶν ὥσπερ ἂν εἰ ἡ ἀριστερά μου χάριν εἰδείη τῇ δεξιᾷ διότι τρωθεῖσάν ποτε αὐτὴν ἐθεράπευσε καὶ φιλοφρόνωσ ἐπεμελήθη καμνούσησ. "γελοῖα τοίνυν καὶ ἡμεῖσ ἂν ποιοῖμεν εἰ πάλαι ἀναμιχθέντεσ καὶ ὡσ οἱο͂́ν τε ἦν εἰσ ἕνα συνελθόντεσ ἔτι μέγα νομίζοιμεν εἶναι εἰ τό μέροσ ἡμῶν ἔπραξέ τι χρηστὸν ὑπὲρ ὅλου τοῦ σώματοσ· "ὑπὲρ αὑτοῦ γὰρ ἔπραττεν, μέροσ ὂν τοῦ ὅλου εὖ πάσχοντοσ. Οὕτωσ μὲν ὁ Μακέντησ ἔφη τῷ Ἀρσακόμᾳ χάριν ὁμολογήσαντι. ὁ δὲ Ἀδύρμαχοσ ὡσ ἤκουσε τὴν ἐπιβουλήν, εἰσ μὲν τὸν Βόσπορον οὐκέτι ἦλθεν ‐ ἤδη γὰρ Εὐβίοτοσ ἦρχεν, ἐπικληθεὶσ ἐκ Σαυροματῶν, παρ’ οἷσ διέτριβεν ‐ εἰσ δὲ τὴν αὑτοῦ ἐπανελθὼν καὶ στρατιὰν πολλὴν συναγαγὼν διὰ τῆσ ὀρεινῆσ εἰσέβαλεν εἰσ τὴν Σκυθίαν καὶ ὁ Εὐβίοτοσ οὐ μετὰ πολὺ καὶ οὗτοσ εἰσέπεσεν ἄγων πανδημεὶ μὲν τοὺσ Ἕλληνασ, Ἀλανοὺσ δὲ καὶ Σαυρομάτασ ἐπικλήτουσ ἑκατέρουσ δισμυρίουσ.

ἀναμίξαντεσ δὲ τὰ στρατεύματα ὁ Εὐβίοτοσ καὶ ὁ Ἀδύρμαχοσ, ἐννέα μυριάδεσ ἅπαντεσ ἐγένοντο καὶ τούτων τὸ τρίτον ἱπποτοξόται. ἡμεῖσ δὲ· ‐ καὶ γὰρ αὐτὸσ μετέσχον τῆσ ἐξόδου αὐτοῖσ, ἐπιδοὺσ ἐν τῇ βύρσῃ τότε ἱππέασ αὐτοτελεῖσ ἑκατόν ‐ οὐ πολλῷ ἔλαττον τῶν τρισμυρίων σὺν τοῖσ ἱππεῦσιν ἀθροισθέντεσ ὑπεμένομεν τὴν ἔφοδον ἐστρατήγει δὲ ὁ Ἀρσακόμασ. καὶ ἐπειδὴ προσιόντασ εἴδομεν αὐτούσ, ἀντεπήγομεν, προεπαφέντεσ τὸ ἱππικόν. γενομένησ δὲ ἐπὶ πολὺ μάχησ καρτερᾶσ ἐνεδίδου ἤδη τὰ ἡμέτερα καὶ παρερρήγνυτο ἡ φάλαγξ, καὶ τέλοσ εἰσ δύο διεκόπη τὸ Σκυθικὸν ἅπαν, καὶ τὸ μὲν ὑπέφευγεν, οὐ πάνυ σαφῶσ ἡττημένον, ἀλλ’ ἀναχώρησισ ἐδόκει ἡ φυγή· οὐδὲ γὰρ οἱ Ἀλανοὶ ἐτόλμων ἐπὶ πολὺ διώκειν. τὸ δὲ ἥμισυ, ὅπερ καὶ ἔλαττον, περισχόντεσ οἱ Ἀλανοὶ καὶ Μάχλυεσ ἔκοπτον πανταχόθεν ἀφθόνωσ ἀφιέντεσ τῶν ὀϊστῶν καὶ ἀκοντίων, ὥστε πάνυ ἐπονοῦντο ἡμῶν οἱ περιεσχημένοι, καὶ ἤδη προϊέντο οἱ πολλοὶ τὰ ὅπλα. ἐν τούτοισ δὲ καὶ ὁ Λογχάτησ καὶ ὁ Μακέντησ ἔτυχον ὄντεσ καὶ ἐτέτρωντο ἤδη προκινδυνεύοντεσ, ὁ μὲν στυρακίῳ εἰσ ^ τὸν μηρόν, ὁ Λογχάτησ, ὁ Μακέντησ δὲ πελέκει εἰσ τὴν κεφαλὴν καὶ κοντῷ εἰσ τὸν ὦμον, ὅπερ αἰσθόμενοσ ὁ Ἀρσακόμασ, ἐν ἡμῖν τοῖσ ἄλλοισ ὤν, δεινὸν ἡγησάμενοσ εἰ ἄπεισι καταλιπὼν τοὺσ φίλουσ, προσβαλὼν τοὺσ μύωπασ τῷ ἵππῳ ἐμβοήσασ ἤλαυνε διὰ τῶν πολεμίων κοπίδα διηρμένοσ, ὥστε τοὺσ Μάχλυασ μηδὲ ὑποστῆναι τὸ ῥόθιον τοῦ θυμοῦ, ἀλλὰ διαιρεθέντεσ ἔδωκαν αὐτῷ διεξελθεῖν, Ὁ δὲ ἀνακτησάμενοσ τοὺσ φίλουσ καὶ τοὺσ ἄλλουσ ἅπαντασ παρακαλέσασ ὡρ́μησεν ἐπὶ τὸν Ἀδύρμαχον καὶ πατάξασ τῇ κοπίδι παρὰ τὸν αὐχένα μέχρι τῆσ ζώνησ διέτεμεν.

πεσόντοσ δὲ ἐκείνου διελύθη τὸ Μαχλυϊκὸν ἅπαν, καὶ τὸ Ἀλανικὸν οὐ μετὰ πολύ, καὶ οἱ Ἕλληνεσ ἐπὶ τούτοισ· ὥστε ἐκρατοῦμεν ἐξ ὑπαρχῆσ ἡμεῖσ καὶ ἐπεξήλθομεν ἂν ἐπὶ πολὺ κτείνοντεσ, εἰ μὴ νὺξ τὸ ἔργον ἀφείλετο. εἰσ δὲ τὴν ἐπιοῦσαν ἱκέται παρὰ τῶν πολεμίων ἥκοντεσ ἐδέοντο φιλίαν ποιεῖσθαι, Βοσπορανοὶ μὲν ὑποτελέσειν διπλάσιον τὸν δασμὸν ὑπισχνούμενοι, Μάχλυεσ δὲ ὁμήρουσ δώσειν ἔφασαν, οἱ Ἀλανοὶ δὲ ἀντὶ τῆσ ἐφόδου ἐκείνησ Σινδιανοὺσ ἡμῖν χειρώσασθαι ὑπέστησαν ἐκ πολλοῦ διεστῶτασ. ἐπὶ τούτοισ ἐπείσθημεν, δόξαν πολὺ πρότερον Ἀρσακόμᾳ καὶ Λογχάτῃ, καὶ ἐγένετο εἰρήνη ἐκείνων πρυτανευόντων ἕκαστα. τοιαῦτα, ὦ Μνήσιππε, τολμῶσιν ποιεῖν Σκύθαι ὑπὲρ τῶν φίλων. πάνυ τραγικά, ὦ Τόξαρι, καὶ μύθοισ ὅμοια·

καὶ ἵλεωσ μὲν ὁ Ἀκινάκησ καὶ ὁ Ἄνεμοσ εἰε͂ν, οὓσ ὤμοσασ· εἰ δ’ οὖν τισ ἀπιστοίη αὐτοῖσ, οὐ πάνυ μεμπτὸσ εἶναι δόξειεν ἄν. ἀλλ’ ὁρ́α, ὦ γενναῖε, μὴ φθόνοσ ὑμῶν ἡ ἀπιστία ᾖ. πλὴν οὐκ ἐμὲ ἀποτρέψεισ ἀπιστῶν καὶ ἄλλα τοιαῦτα εἰπεῖν ἃ οἶδα ὑπὸ Σκυθῶν γενόμενα. μὴ μακρὰ μόνον, ὦ ἄριστε, μηδὲ οὕτωσ ἀφέτοισ χρώμενοσ τοῖσ λόγοισ· ὡσ νῦν γε, ἄνω καὶ κάτω τὴν Σκυθίαν καὶ τὴν Μαχλυανὴν διαθέων καὶ εἰσ τὸν Βόσπορον ἀπιών, εἶτ’ ἐπανιών, πάνυ μου κατεχρήσω τῇ σιωπῇ. πειστέον καὶ ταῦτά σοι νομοθετοῦντι καὶ διὰ βραχέων λεκτέον, μὴ καὶ κάμῃσ ἡμῖν τῇ ἀκοῇ συμπερινοστῶν. μᾶλλον δὲ ἄκουσον ἐμοὶ αὐτῷ οἱᾶ φίλοσ, Σισίννησ τοὔνομα, ὑπηρέτησεν. Ὅτε γὰρ Ἀθήναζε ἀπῄειν οἴκοθεν ἐπιθυμίᾳ παιδείασ τῆσ Ἑλληνικῆσ, κατέπλευσα ἐσ Ἄμαστριν τὴν Ποντικήν;

ἐν προσβολῇ δέ ἐστιν τοῖσ ἀπὸ Σκυθίασ προσπλέουσιν,^‐ οὐ πολὺ τῆσ Καράμβεωσ ἀπέχουσα, ἡ πόλισ. εἵπετο δὲ ὁ Σισίννησ ἑταῖροσ ἐκ παιδὸσ ὤν. ἡμεῖσ μὲν οὖν καταγωγήν τινα ἐπὶ τῷ λιμένι σκεψάμενοι κἀκ τοῦ πλοίου ἐσ αὐτὴν μετασκευασάμενοι ἠγοράζομεν, οὐδὲν πονηρὸν ὑφορώμενοι· ἐν τοσούτῳ δὲ κλῶπέσ τινεσ ἀνασπάσαντεσ τὸ κλεῖστρον ἐκφέρουσιν ἅπαντα, ὡσ μηδὲ τὰ ἐσ ἐκείνην τὴν ἡμέραν διαρκέσοντα καταλιπεῖν. ἐπανελθόντεσ οὖν οἶκαδε καὶ τὸ γεγονὸσ μαθόντεσ, δικάζεσθαι μὲν τοῖσ γείτοσι πολλοῖσ οὖσιν ἢ τῷ ξένῳ οὐκ ἐδοκιμάζομεν, δεδιότεσ μὴ συκοφάνται δόξωμεν τοῖσ πολλοῖσ λέγοντεσ ὡσ ὑφείλετο ἡμῶν τισ δαρεικοὺσ τετρακοσίουσ καὶ ἐσθῆτα πολλὴν καὶ δάπιδάσ τινασ καὶ τὰ ἄλλα ὁπόσα εἴχομεν ἐσκοπούμεθα δὲ περὶ τῶν παρόντων ὅ τι πράξομεν, ἄποροι παντάπασιν ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ γενόμενοι. κἀμοὶ μὲν ἐδόκει ὡσ εἶχον αὐτοῦ παραβύσαντα ἐσ τὴν πλευρὰν τὸν ἀκινάκην ἀπελθεῖν τοῦ βίου πρὶν ἀγεννέσ τι ὑποστῆναι λιμῷ ἢ δίψει πιεσθέντα, ὁ δὲ Σισίννησ παρεμυθεῖτο καὶ ἱκέτευεν μηδὲν τοιοῦτο ποιεῖν αὐτὸσ γὰρ ἐπινοήσειν ὅθεν ἕξομεν ἱκανῶσ τὰσ τροφάσ.

καὶ τότε μὲν ξύλα ἐκ τοῦ λιμένοσ παρεκόμισεν καὶ ἧκεν ἡμῖν ἀπὸ τοῦ μισθοῦ ἐπισιτισάμενοσ· ἑώθεν δὲ περιιὼν κατὰ τὴν ἀγορὰν εἶδε προπομπήν ^ τινα, ὡσ ἔφη, γενναίων καὶ καλῶν νεανίσκων. μονομαχεῖν δὲ οὗτοι ἐπὶ μισθῷ ἀνδρολογηθέντεσ εἰσ τρίτην ἡμέραν διαγωνιεῖσθαι ἔμελλον. "σαυτὸν πένητα λέγε, εἰσ γὰρ τρίτην ἡμέραν πλούσιόν σε ἀποφανῶ. Ταῦτα εἶπε, καὶ πονηρῶσ τὸ μεταξὺ ἀποζήσαντεσ, ἐνστάσησ ἤδη τῆσ θέασ ἐθεώμεθα καὶ αὐτοί παραλαβὼν γάρ με ὡσ ἐπὶ τερπνόν τι καὶ παράδοξον θέαμα τῶν Ἑλληνικῶν ἄγει εἰσ τὸ θέατρον.

καὶ καθίσαντεσ ἑωρῶμεν τό μὲν πρῶτον θηρία κατακοντιζόμενα καὶ ὑπὸ κυνῶν διωκόμενα καὶ ἐπ’ ἀνθρώπουσ δεδεμένουσ ἀφιέμενα, κακούργουσ τινάσ, ὡσ εἰκάζομεν. "ἅμα ἄπιμεν ἔχοντεσ τὰ ἀρκοῦντα, ἢν δὲ πέσω, θάψασ με ὑποχώρει ὀπίσω ἐσ Σκύθασ. ἐγὼ μὲν ἐπὶ τούτοισ ἐκώκυον, ὁ δὲ λαβὼν τὰ ὅπλα τὰ μὲν ἄλλα περιεδήσατο, τὸ κράνοσ δὲ οὐκ ἐπέθηκεν,^·

ἀλλ’ ἀπὸ γυμνῆσ τῆσ κεφαλῆσ καταστὰσ ἐμάχετο. καὶ τὸ μὲν πρῶτον τιτρώσκεται αὐτόσ, καμπύλῳ τῷ ξίφει ὑποτμηθεὶσ τὴν ἰγνύαν, ὥστε αἷμα ἔρρει πολύ· ἐγὼ δὲ προετεθνήκειν ἤδη τῷ δέει. θρασύτερον δὲ ἐπιφερόμενον τηρήσασ τὸν ἀντίπαλον παίει εἰσ τὸ στέρνον καὶ διήλασεν, ὥστε αὐτίκα ἐπεπτώκει πρὸ τοῖν ποδοῖν αὐτοῦ. ὁ δὲ κάμνων καὶ αὐτὸσ ἀπὸ τοῦ τραύματοσ ἐπεκάθιζε τῷ νεκρῷ, καὶ μικροῦ δεῖν ἀφῆκεν αὐτὸν ἡ ψυχή, ἀλλ’ ἐγὼ προσδραμὼν ἀνέστησα καὶ παρεμυθησάμην. ἐπεὶ δ’ ἀφεῖτο ἤδη νενικηκώσ, ἀράμενοσ αὐτὸν ἐκόμισα εἰσ τὴν οἰκίαν καὶ ἐπὶ πολὺ θεραπευθεὶσ ἐπέζησε μὲν καὶ ἔστι μέχρι νῦν ἐν Σκύθαισ, γήμασ τὴν ἐμὴν ἀδελφὴν χωλὸσ δ’ ἐστιν ὅμωσ ἀπὸ τοῦ τραύματοσ. τοῦτο, ὦ Μνήσιππε, οὐκ ἐν Μάχλυσιν οὐδὲ ἐν Ἀλανίᾳ ἐγένετο, ὡσ ἀμάρτυρον εἶναι καὶ ἀπιστεῖσθαι δύνασθαι, ἀλλὰ πολλοὶ πάρεισιν Ἀμαστριανῶν μεμνημένοι τὴν μάχην τοῦ Σισίννου. πέμπτον ἔτι σοι τὸ Ἀβαύχα ἔργον διηγησάμενοσ παύσομαι.

ἧκέν ποτε οὗτοσ ὁ Ἀβαύχασ εἰσ τὴν Βορυσθενιτῶν πόλιν ἐπαγόμενοσ καὶ γυναῖκα, ἧσ ἤρα μάλιστα, καὶ παιδία δύο· τὸ μὲν ἐπιμαστίδιον ἄρρεν, τὸ δὲ ἕτερον, ἡ κόρη, ἑπτέτισ ἦν. συναπεδήμει δὲ καὶ ἑταῖροσ αὐτοῦ, Γυνδάνησ, οὗτοσ μὲν καὶ νοσῶν ἀπὸ τραύματοσ ὃ ἐτέτρωτο κατὰ τὴν ὁδὸν ὑπὸ λῃστῶν ἐπιπεσόντων σφίσι· διαμαχόμενοσ γὰρ πρὸσ αὐτοὺσ ἐλαύνεται εἰσ τὸν μηρόν, ὥστε οὐδὲ ἑστάναι ἐδύνατο ὑπὸ τῆσ ὀδύνησ. νύκτωρ δὲ καθευδόντων ‐ ἔτυχον δὲ ἐν ὑπερῴῳ τινὶ οἰκοῦντεσ ‐ πυρκαϊὰ μεγάλη ἐξανίσταται καὶ πάντα περιεκλείετο καὶ περιεῖχεν ἡ φλὸξ ἁπανταχόθεν τὴν οἰκίαν. ἐνταῦθα δὴ ἀνεγρόμενοσ ὁ Ἀβαύχασ καταλιπὼν τὰ παιδία κλαυθμυριζόμενα καὶ τὴν γυναῖκα ἐκκρεμαννυμένην ^ ἀποσεισάμενοσ καὶ σώζειν αὑτὴν παρακελευσάμενοσ, ἀράμενοσ τὸν ἑταῖρον κατῆλθεν καὶ ἔφθη διεκπαίσασ καθ’ ὃ μηδέπω τελέωσ ἀπεκέκαυτο ὑπὸ τοῦ πυρόσ. ἡ γυνὴ δὲ φέρουσα τὸ βρέφοσ εἵπετο, ἀκολουθεῖν κελεύσασα καὶ τὴν κόρην. ἡ δὲ ἡμίφλεκτοσ ἀφεῖσα τὸ παιδίον ἐκ τῆσ ἀγκάλησ μόλισ διεπήδησε τὴν φλόγα, καὶ ἡ παῖσ σὺν αὐτῇ, παρὰ μικρὸν ἐλθοῦσα κἀκείνη ἀποθανεῖν. "καὶ αὖθισ ποιήσασθαί μοι ῥᾴδιον, καὶ ἄδηλον εἰ ἀγαθοὶ ἔσονται οὗτοι· "φίλον δὲ οὐκ ἂν εὑρ́οιμι ἄλλον ἐν πολλῷ χρόνῳ τοιοῦτον οἱο͂σ Γυνδάνησ ἐστίν, πεῖράν μοι πολλὴν τῆσ εὐνοίασ παρεσχημένοσ. εἴρηκα, ὦ Μνήσιππε, ἀπὸ πολλῶν πέντε τούτουσ προχειρισάμενοσ.

ἤδη δὲ καιρὸσ ἂν εἰή κεκρίσθαι ὁπότερον ἡμῶν ἢ τὴν γλῶτταν ἢ τὴν δεξιὰν ἀποτετμῆσθαι δέοι. τίσ οὖν ὁ δικάσων ἐστίν; οὐδὲ εἷσ· οὐ γὰρ ἐκαθίσαμέν τινα δικαστὴν τοῦ λόγου. ἀλλ’ οἶσθα ὃ δράσωμεν ; ^ ἐπειδὴ νῦν ἄσκοπα τετοξεύκαμεν, αὖθισ ἑλόμενοι διαιτητὴν ἄλλουσ ἐπ’ ἐκείνῳ εἴπωμεν φίλουσ, εἶτα ὃσ ἂν ἥττων γένηται, ἀποτετμήσεται τότε, ἢ ἐγὼ τὴν γλῶτταν ἢ σὺ τὴν δεξιάν. ἢ τοῦτο μὲν ἄγροικον, ἐπεὶ δὲ καὶ σὺ φιλίαν ἐπαινεῖν ἔδοξασ, ἐγὼ δὲ οὐδὲν ἄλλο ἡγοῦμαι ἀνθρώποισ εἶναι τούτου κτῆμα ἄμεινον ἢ κάλλιον, τί οὐχὶ καὶ ἡμεῖσ συνθέμενοι πρὸσ ἡμᾶσ αὐτοὺσ φίλοι τε αὐτόθεν εἶναι καὶ εἰσαεὶ ἔσεσθαι ἀγαπῶμεν ἄμφω νικήσαντεσ, τὰ μέγιστα ἆθλα προσλαβόντεσ, ἀντὶ μιᾶσ γλώττησ καὶ μιᾶσ δεξιᾶσ δύο ἑκάτεροσ ἐπικτησάμενοι καὶ προσέτι γε καὶ ὀφθαλμοὺσ τέτταρασ καὶ πόδασ τέτταρασ καὶ ὅλωσ διπλᾶ πάντα ; τοιοῦτόν τι γάρ ἐστι συνελθόντεσ δύο ἢ τρεῖσ φίλοι, ὁποῖον τὸν Γηρυόνην οἱ γραφεῖσ ἐνδείκνυνται, ἄνθρωπον ἑξάχειρα καὶ τρικέφαλον ἐμοὶ γὰρ δοκεῖν,^ τρεῖσ ἐκεῖνοι ἦσαν ἅμα πράττοντεσ πάντα, ὥσπερ ἐστὶ δίκαιον φίλουσ γε ὄντασ. εὖ λέγεισ·

καὶ οὕτω ποιῶμεν. ἀλλὰ μήτε αἵματοσ, ὦ Τόξαρι, μήτε ἀκινάκου δεώμεθα τὴν φιλίαν ἡμῖν βεβαιώσοντοσ· ὁ γὰρ λόγοσ ὁ παρὼν καὶ τὸ τῶν ὁμοίων ὀρέγεσθαι πολὺ πιστότερα τῆσ κύλικοσ ἐκείνησ ἣν πίνετε, ἐπεὶ τὰ γε τοιαῦτα οὐκ ἀνάγκησ ἀλλὰ γνώμησ δεῖσθαί μοι δοκεῖ. ἐπαινῶ ταῦτα, καὶ ἤδη ὦμεν φίλοι καὶ ξένοι, ἐμοὶ μὲν σὺ ἐνταῦθα ἐπὶ τῆσ Ἑλλάδοσ, ἐγὼ δὲ σοὶ εἴ ποτε ἐσ τὴν Σκυθίαν ἀφίκοιο. καὶ μήν, εὖ ἴσθι, οὐκ ἂν ὀκνήσαιμι καὶ ἔτι πορρωτέρω ἐλθεῖν, εἰ μέλλω τοιούτοισ φίλοισ ἐντεύξεσθαι οἱο͂σ σύ, ὦ Τόξαρι, διεφάνησ ἡμῖν ἀπὸ τῶν λόγων.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

  • (no name)
일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION