Lucian, Toxaris vel amicitia, (no name) 24:

(루키아노스, Toxaris vel amicitia, (no name) 24:)

εὖ λέγεισ. τέταρτον δέ σοι διηγήσομαι Ζηνόθεμιν τὸν Χαρμόλεω ^ Μασσαλίηθεν. ἐδείχθη δέ μοι ἐν Ἰταλίᾳ πρεσβεύοντι ὑπὲρ τῆσ πατρίδοσ, καλὸσ ἀνὴρ καὶ μέγασ καὶ πλούσιοσ, ὡσ ἐδόκει· παρεκάθητο δὲ αὐτῷ γυνὴ ἐπὶ ζεύγουσ ὁδοιποροῦντι τά τε ἄλλα εἰδεχθὴσ καὶ ξηρὰ τὸ ἥμισυ τὸ δεξιὸν καὶ τὸν ὀφθαλμὸν ἐκκεκομμένη, παλλώβητόν τι καὶ ἀπρόσιτον μορμολυκεῖον. εἶτα ἐπεὶ ἐθαύμασα εἰ καλὸσ οὗτοσ καὶ ὡραῖοσ ὢν ἀνέχεται παροχουμένην τοιαύτην αὐτῷ γυναῖκα, ὁ δείξασ αὐτὸν διηγεῖτό μοι τὴν ἀνάγκην τοῦ γάμου ἀκριβῶσ εἰδὼσ ἕκαστα Μασσαλιώτησ δὲ καὶ αὐτὸσ ἦν. "τῷ πατρὶ τῆσ δυσμόρφου ταύτησ φίλοσ ἦν ὁ Ζηνόθεμισ, πλουτοῦντι καὶ τιμωμένῳ ὁμότιμοσ ὤν. χρόνῳ δὲ ὁ Μενεκράτησ ἀφῃρέθη τὴν οὐσίαν ἐκ καταδίκησ, ὅτεπερ καὶ ἄτιμοσ ἐγένετο ὑπὸ τῶν ἑξακοσίων ὡσ ἀποφηνάμενοσ γνώμην παράνομον. "εἴ τισ παράνομα γράψειεν. "ἐλυπεῖτο οὖν ὁ Μενεκράτησ καὶ ἐπὶ τῇ καταδίκῃ, ἐπεὶ ἐκ πλουσίου πένησ καὶ ἐξ ἐνδόξου ἄδοξοσ ἐν ὀλίγῳ ἐγένετο· "μάλιστα δὲ αὐτὸν ἠνία θυγάτηρ αὕτη, ἐπίγαμοσ ἤδη καὶ ^ ὀκτωκαιδεκαέτισ οὖσα, ἣν οὐδὲ μετὰ πάσησ τῆσ οὐσίασ τοῦ πατρὸσ ἣν πρὸ τῆσ καταδίκησ ἐκέκτητο ἠξίωσεν ἄν τισ τῶν γε εὐγενῶν ^ καὶ πενήτων ῥᾳδίωσ παραλαβεῖν, οὕτωσ κακοδαίμονα οὖσαν τὴν ὄψιν. "ἐλέγετο δὲ καὶ καταπίπτειν πρὸσ τὴν σελήνην αὐξανομένην. "ὡσ δὲ ταῦτα πρὸσ τὸν Ζηνόθεμιν ἀπωδύρετο, ’ θάρρει,’ ἔφη, ’ ὦ Μενέκρατεσ, οὔτε γὰρ ἀπορήσεισ τῶν ἀναγκαίων καὶ ἡ θυγάτηρ σου ἄξιον τοῦ γένουσ τινὰ εὑρήσει νυμφίον. "’ καὶ ταῦτα ἅμα διεξιὼν λαβόμενοσ αὐτὸν τῆσ δεξιᾶσ ἦγεν εἰσ τὴν οἰκίαν καὶ τήν τε οὐσίαν πολλὴν οὖσαν ἐνείματο πρὸσ αὐτὸν καὶ δεῖπνον παρασκευασθῆναι κελεύσασ εἱστία τοὺσ φίλουσ καὶ τὸν Μενεκράτη, ὡσ δή τινα τῶν ἑταίρων πεπεικὼσ ὑποστῆναι τῆσ κόρησ τὸν γάμον. "ἐπεὶ δὲ ἐδεδείπνητο αὐτοῖσ καὶ ἔσπεισαν τοῖσ θεοῖσ, ἐνταῦθα δὴ μεστὴν αὐτῷ τὴν φιάλην προτείνασ, ’ δέδεξο,’ εἶπεν, ’ ὦ Μενέκρατεσ, παρὰ τοῦ γαμβροῦ φιλοτησίαν ἄξομαι γὰρ ἐγὼ τήμερον τὴν σὴν θυγατέρα Κυδιμάχην τὴν προῖκα δὲ πάλαι εἴληφα, τάλαντα πέντε καὶ εἴκοσι. "’ τοῦ δέ, ’ ἄπαγε,’ λέγοντοσ, ’ μὴ σύ γε, ὦ Ζηνόθεμι· "μὴ οὕτω μανείην ὡσ περιιδεῖν σε νέον καὶ καλὸν ὄντα κόρῃ αἰσχρᾷ καὶ λελωβημένῃ συγκαταζευγνύμενον,’ ὁ δέ, ταῦτα διεξιόντοσ, ἀράμενοσ τὴν νύμφην ἀπῄει εἰσ τὸν θάλαμον καὶ μετ’ ὀλίγον προῆλθεν διακορήσασ αὐτήν. καὶ τὸ ἀπ’ ἐκείνου σύνεστιν ὑπεραγαπῶν καὶ πάντῃ ὡσ ὁρᾷσ περιαγόμενοσ αὐτήν. καὶ οὐχ ὅπωσ αἰσχύνεται τῷ γάμῳ, ἀλλὰ καὶ σεμνυνομένῳ ἐοίκεν, ἐπιδεικνύμενοσ ὡσ καταφρονεῖ μὲν τῶν ἐν τῷ σώματι καλῶν ἢ αἰσχρῶν καὶ πλούτου καὶ δόξησ, ἀφορᾷ δὲ ἐσ τὸν φίλον καὶ τὸν Μενεκράτη, οὐδὲ οἰέται χείρω πρὸσ φιλίαν ὑπὸ τῆσ ψήφου τῶν ἑξακοσίων γεγονέναι. "πλὴν ἤδη γε τούτων οὕτωσ αὐτὸν ἠμείψατο ἡ τύχη. "παιδίον γὰρ πάγκαλον ἐκ τῆσ αἰσχίστησ αὐτῷ ταύτησ ἐγένετο, καὶ πρῴην γε, ἐπεὶ ἀράμενοσ αὐτὸ εἰσεκόμισεν ὁ πατὴρ εἰσ τὸ βουλευτήριον θαλλῷ ἐστεμμένον καὶ μέλανα ἀμπεχόμενον, ὡσ ἐλεεινότερον φανείη ὑπὲρ τοῦ πάππου, τὸ μὲν βρέφοσ ἀνεγέλασε πρὸσ τοὺσ βουλευτὰσ καὶ συνεκρότει τὼ χεῖρε, ἡ βουλὴ δὲ ἐπικλασθεῖσα πρὸσ αὐτὸ ἀφίησι τῷ Μενεκράτει τὴν καταδίκην καὶ ἤδη ἐπίτιμόσ ἐστι, τηλικούτῳ συνηγόρῳ χρησάμενοσ πρὸσ τὸ συνέδριον.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION