Lucian, Rhetorum praeceptor, (no name) 13:

(루키아노스, Rhetorum praeceptor, (no name) 13:)

φήσει δ’ οὖν πάνυ μετριάζων ὑπὲρ αὑτοῦ· "μῶν σε, ὦγαθέ, ὁ Πύθιοσ ἔπεμψε πρόσ με ῥητόρων τὸν ἄριστον προσειπών, ὥσπερ ὅτε Χαιρεφῶν ἤρετο αὑτοῦ· ", ἔδειξεν ὅστισ ἦν ὁ σοφώτατοσ ἐν τοῖσ τότε ; "εἰ δὲ μὴ τοῦτο, ἀλλὰ κατὰ κλέοσ αὐτὸσ ἥκεισ ἀκούων ἁπάντων ὑπερεκπεπληγμένων τὰ ἡμέτερα καὶ ὑμνούντων καὶ τεθηπότων καὶ ὑπεπτηχότων, αὐτίκα μάλα εἴσῃ πρὸσ οἱο͂́ν τινα δαιμόνιον ἄνδρα ἥκεισ. "προσδοκήσῃσ δὲ μηδὲν τοιοῦτον ὄψεσθαι οἱο͂ν τῷδε ἢ τῷδε παραβαλεῖν, ἀλλ’ εἴ τισ ἢ Τιτυὸσ ἢ Ὦτοσ ἢ Ἐφιάλτησ, ὑπὲρ ἐκείνουσ πολὺ φανεῖταί σοι τὸ πρᾶγμα ὑπερφυὲσ καὶ τεράστιον ἐπεὶ τούσ γε ἄλλουσ τοσοῦτον ὑπερφωνοῦντα εὑρήσεισ ὁπόσον ἡ σάλπιγξ τοὺσ αὐλοὺσ καὶ οἱ τέττιγεσ τὰσ μελίττασ καὶ οἱ χοροὶ τοὺσ ἐνδιδόντασ. "ἐπεὶ δὲ καὶ ῥήτωρ αὐτὸσ ἐθέλεισ γενέσθαι καὶ τοῦτο οὐκ ἂν παρ’ ἄλλου ῥᾷον μάθοισ, ἕπου μόνον, ὦ μέλημα, οἷσ ἂν εἴπω καὶ ζήλου πάντα, καὶ τοὺσ νόμουσ οἷσ ἂν ἐπιτάξω χρῆσθαι ἀκριβῶσ μοι παραφύλαττε. "μᾶλλον δ’ ἤδη προχώρει μηδὲν ὀκνήσασ μηδὲ πτοηθείσ, εἰ μὴ προετελέσθησ ἐκεῖνα τὰ πρὸ τῆσ ῥητορικῆσ, ὁπόσα ἡ ἄλλη προπαιδεία τοῖσ ἀνοήτοισ καὶ ματαίοισ μετὰ πολλοῦ καμάτου ὁδοποιεῖ· "οὐδὲν γὰρ αὐτῶν δεήσει. "ἀλλ’ ἀνίπτοισ ποσὶν ‐ ἡ παροιμία φησὶν ‐ ἔμβαινε, οὐ μεῖον ἕξων διὰ τοῦτο, οὐδ’ ἄν, τὸ κοινότατον, μηδὲ γράφειν τὰ γράμματα εἰδῇσ· "ἄλλο γάρ τι παρὰ ταῦτα ὁ ῥήτωρ. "λέξω δὲ πρῶτον μὲν ὁπόσα χρὴ αὐτόν σε οἴκοθεν ἔχοντα ἥκειν ἐφόδια πρὸσ τὴν πορείαν καὶ ὅπωσ ἐπισιτίσασθαι, ὡσ ἂν τάχιστα διανύσαι δυνηθείησ. "ἔπειτα καὐτὸσ ἃ μὲν προϊόντι ἐπιδεικνὺσ κατὰ τὴν ὁδόν, ἃ δὲ καὶ παραινῶν, πρὶν ἥλιον δῦναι ῥήτορά σε ὑπὲρ τοὺσ πάντασ ἀποφανῶ, οἱο͂σ αὐτόσ εἰμι, ἀναμφιλέκτωσ τὰ πρῶτα καὶ μέσα καὶ τελευταῖα τῶν λέγειν ἐπιχειρούντων. "κόμιζε τοίνυν τὸ μέγιστον μὲν τὴν ἀμαθίαν, εἶτα θράσοσ, ἐπὶ τούτοισ δὲ τόλμαν καὶ ἀναισχυντίαν. "αἰδῶ δὲ ἢ ἐπιείκειαν ἢ μετριότητα ἢ ἐρύθημα οἴκοι ἀπόλιπε· "ἀχρεῖα γὰρ καὶ ὑπεναντία τῷ πράγματι. "ἀλλὰ καὶ βοὴν ὅτι μεγίστην καὶ μέλοσ ἀναίσχυντον καὶ βάδισμα οἱο͂ν τὸ ἐμόν. ταῦτα δὲ ἀναγκαῖα πάνυ καὶ μόνα ἔστιν ὅτε ἱκανά. καὶ ἡ ἐσθὴσ δὲ ἔστω εὐανθὴσ ἢ ^ λευκή, ἔργον ^ τῆσ Ταραντίνησ ἐργασίασ· ", ὡσ διαφαίνεσθαι τὸ σῶμα, καὶ ἢ κρηπὶσ Ἀττικὴ γυναικεία, τὸ πολυσχιδέσ, ἢ ἐμβὰσ Σικυωνία πίλοισ τοῖσ λευκοῖσ ἐπιπρέπουσα, καὶ ἀκόλουθοι πολλοὶ καὶ βιβλίον ἀεί, ταῦτα μὲν αὐτὸν χρὴ συντελεῖν τὰ δ’ ἄλλα καθ’ ὁδὸν ἤδη προϊὼν ὁρ́α καὶ ἄκουε. "καὶ δή σοι τοὺσ νόμουσ δίειμι, οἷσ χρώμενόν σε ἡ Ῥητορικὴ γνωριεῖ καὶ προσήσεται, οὐδὲ ἀποστραφήσεται καὶ σκορακιεῖ καθάπερ ἀτέλεστόν τινα καὶ κατάσκοπον τῶν ἀπορρήτων. "σχήματοσ μὲν τὸ πρῶτον ἐπιμεληθῆναι χρὴ μάλιστα καὶ εὐμόρφου τῆσ ἀναβολῆσ, ἔπειτα πεντεκαίδεκα ἢ οὐ πλείω γε τῶν εἴκοσιν Ἀττικὰ ὀνόματα ἐκλέξασ ποθὲν ἀκριβῶσ ἐκμελετήσασ, πρόχειρα ἐπ’ ἄκρασ τῆσ γλώττησ ἔχε ‐ τὸ ἄττα καὶ κᾆτα καὶ μῶν καὶ ἀμηγέπη καὶ λῷστε καὶ τὰ τοιαῦτα, ‐ καὶ ἐν ἅπαντι λόγῳ καθάπερ τι ἥδυσμα ἐπίπαττε αὐτῶν. μελέτω δὲ μηδὲν τῶν ἄλλων, εἰ ἀνόμοια τούτοισ καὶ ἀσύμφυλα καὶ ἀπῳδά. ἡ πορφύρα μόνον ἔστω καλὴ καὶ εὐανθήσ, κἂν σισύρα τῶν παχειῶν τὸ ἱμάτιον ᾖ. μέτει δὲ ἀπόρρητα καὶ ξένα ῥήματα, σπανιάκισ ὑπὸ τῶν πάλαι εἰρημένα, καὶ ταῦτα συμφορήσασ ἀποτόξευε προχειριζόμενοσ εἰσ τοὺσ προσομιλοῦντασ. "οὕτω γάρ σε ὁ λεὼσ ὁ πολὺσ ἀποβλέψονται καὶ θαυμαστὸν ὑπολήψονται καὶ τὴν παιδείαν ὑπὲρ αὐτούσ, εἰ ἀποστλεγγίσασθαι τὸ ἀποξύσασθαι λέγοισ, τὸ δ’ ἡλίῳ θέρεσθαι εἱληθερεῖσθαι, τὸν ἀρραβῶνα δὲ προνόμιον, τὸν ὄρθρον δὲ ἀκροκνεφέσ. ἐνίοτε δὲ καὶ αὐτὸσ ποίει καινὰ καὶ ἀλλόκοτα ὀνόματα καὶ νομοθέτει τὸν μὲν ἑρμηνεῦσαι δεινὸν εὔλεξιν καλεῖν, τὸν συνετὸν σοφόνουν, τὸν ὀρχηστὴν δὲ χειρίσοφον. "ἂν σολοικίσῃσ δὲ ἢ βαρβαρίσῃσ, ἓν ἔστω φάρμακον ἡ ἀναισχυντία, καὶ πρόχειρον εὐθὺσ ὄνομα οὔτε ὄντοσ τινὸσ οὔτε γενομένου ποτέ, ἢ ποιητοῦ ἢ συγγραφέωσ, ὃσ οὕτω λέγειν ἐδοκίμαζε σοφὸσ ἀνήρ καὶ τὴν φωνὴν εἰσ τὸ ἀκρότατον ἀπηκριβωμένοσ. "ἀλλὰ καὶ ἀναγίγνωσκε τὰ παλαιὰ μὲν μὴ σύ γε, μηδὲ εἴ τι ὁ λῆροσ Ἰσοκράτησ ἢ ὁ χαρίτων ἄμοιροσ Δημοσθένησ ἢ ὁ ψυχρὸσ Πλάτων, ἀλλὰ τοὺσ τῶν ὀλίγον πρὸ ἡμῶν λόγουσ καὶ ἅσ φασι ταύτασ μελέτασ, ὡσ ἔχῃσ ἀπ’ ἐκείνων ἐπισιτισάμενοσ ἐν καιρῷ καταχρῆσθαι καθάπερ ἐκ ταμιείου προαιρῶν. ἐπειδὰν δὲ καὶ δέῃ λέγειν καὶ οἱ παρόντεσ ὑποβάλωσί τινασ ὑποθέσεισ καὶ ἀφορμὰσ τῶν λόγων, ἅπαντα μὲν ὁπόσα ἂν ᾖ δυσχερῆ, ψεγέσθω ^ καὶ ἐκφαυλιζέσθω ὡσ οὐδὲν ὅλωσ ἀνδρῶδεσ αὐτῶν. ἑλομένων δέ, μὴ μελλήσασ λέγε ὅττι κεν ἐπ’ ἀκαιρίμαν ^ γλῶτταν ἔλθῃ, μηδὲν ἐκείνων ἐπιμεληθείσ, ὡσ τὸ πρῶτον, ὥσπερ οὖν καὶ ἔστι πρῶτον, ἐρεῖσ ἐν καιρῷ προσήκοντι καὶ τὸ δεύτερον μετὰ τοῦτο καὶ τὸ τρίτον μετ’ ἐκεῖνο, ἀλλὰ τὸ πρῶτον ἐμπεσὸν πρῶτον λεγέσθω, καὶ ἢν οὕτω τύχῃ, περὶ τῷ μετώπῳ μὲν ἡ κνημίσ, περὶ τῇ κνήμῃ δὲ ἡ κόρυσ, πλὴν ἀλλ’ ἔπειγε καὶ σύνειρε καὶ μὴ σιώπα μόνον. "κἂν περὶ ὑβριστοῦ τινοσ ἢ μοιχοῦ λέγῃσ Ἀθήνησι, τὰ ἐν Ἰνδοῖσ καὶ Ἐκβατάνοισ λεγέσθω. "ἐπὶ πᾶσι δὲ ὁ Μαραθὼν καὶ ὁ Κυνέγειροσ, ὧν οὐκ ἄν τι ἄνευ γένοιτο. "καὶ ἀεὶ ὁ Ἄθωσ πλείσθω καὶ ὁ Ἑλλήσποντοσ πεζευέσθω καὶ ὁ ἥλιοσ ὑπὸ τῶν Μηδικῶν βελῶν σκεπέσθω καὶ Ξέρξησ φευγέτω καὶ Λεωνίδασ θαυμαζέσθω καὶ τὰ Ὀθρυάδου γράμματα ἀναγιγνωσκέσθω, καὶ ἡ Σαλαμὶσ καὶ τὸ Ἀρτεμίσιον καὶ αἱ Πλαταιαὶ πολλὰ ταῦτα καὶ πυκνά. καὶ ἐπὶ πᾶσι τὰ ὀλίγα ἐκεῖνα ὀνόματα ἐπιπολαζέτω καὶ ἐπανθείτω, καὶ συνεχὲσ τὸ ἄττα καὶ τὸ δήπουθεν, κἂν μηδὲν αὐτῶν δέῃ καλὰ γάρ ἐστι καὶ εἰκῆ λεγόμενα. "ἢν δέ ποτε καὶ ᾆσαι καιρὸσ εἶναι δοκῇ, πάντα σοι ᾀδέσθω καὶ μέλοσ γιγνέσθω. "κἄν ποτε ἀπορήσῃσ πράγματοσ ᾠδικοῦ, τοὺσ ἄνδρασ τοὺσ δικαστὰσ ὀνομάσασ ἐμμελῶσ πεπληρωκέναι οἰού τὴν ἁρμονίαν. "τὸ δὲ οἴμοι τῶν κακῶν πολλάκισ, καὶ ὁ μηρὸσ πατασσέσθω, καὶ λαρύγγιζε καὶ ἐπιχρέμπτου τοῖσ λεγομένοισ καὶ βάδιζε μεταφέρων τὴν πυγήν. καὶ ἢν μέν σε μὴ ἐπαινῶσιν, ἀγανάκτει καὶ λοιδοροῦ αὐτοῖσ· "ἢν δὲ ὀρθοὶ ἑστήκωσιν ὑπὸ τῆσ αἰσχύνησ ἤδη πρὸσ τὴν ἔξοδον ἕτοιμοι, καθέζεσθαι κέλευε, καὶ ὅλωσ τυραννὶσ τὸ πρᾶγμα ἔστω. "ὅπωσ δὲ καὶ τὸ πλῆθοσ τῶν λόγων θαυμάζωσιν, ἀπὸ τῶν Ἰλιακῶν ἀρξάμενοσ ἢ καὶ νὴ Δία ἀπὸ τῶν Δευκαλίωνοσ καὶ Πύρρασ γάμων, ἢν δοκῇ, καταβίβαζε τὸν λόγον ἐπὶ τὰ νῦν καθεστῶτα. "οἱ μὲν γὰρ συνιέντεσ ὀλίγοι, οἳ μάλιστα μὲν σιωπήσονται ὑπ’ εὐγνωμοσύνησ· "ἢν δὲ καὶ λέγωσὶ τι, ὑπὸ φθόνου αὐτὸ δόξουσι δρᾶν. οἱ πολλοὶ δὲ τὸ σχῆμα καὶ φωνὴν καὶ βάδισμα καὶ περίπατον καὶ μέλοσ καὶ κρηπῖδα καὶ τὸ ἄττα σου ἐκεῖνο τεθήπασι, καὶ τὸν ἱδρῶτα ὁρῶντεσ καὶ τὸ ἆσθμα οὐκ ἔχουσιν ὅπωσ ἀπιστήσουσι μὴ οὐχὶ πάνδεινόν τινα ἐν τοῖσ λόγοισ ἀγωνιστὴν εἶναί σε. "ἄλλωσ τε καὶ τὸ ταχὺ τοῦτο οὐ μικρὰν ἔχει τὴν ἀπολογίαν καὶ θαῦμα παρὰ τοῖσ πολλοῖσ· "ὥστε ὁρ́α μή ποτε γράψῃσ ἢ σκεψάμενοσ παρέλθῃσ, ἔλεγχοσ γὰρ σαφὴσ ταῦτά γε. "οἱ φίλοι δὲ ἀναπηδάτωσαν ἀεὶ καὶ μισθὸν τῶν δείπνων ἀποτινέτωσαν, εἴ ποτε αἴσθοιντό σε καταπεσούμενον, χεῖρα ὀρέγοντεσ καὶ παρέχοντεσ εὑρεῖν τὸ λεχθησόμενον ἐν τοῖσ μεταξὺ τῶν ἐπαίνων διαλείμμασι· "καὶ γὰρ αὖ καὶ τοῦδε μελέτω σοι τὸν χορὸν ἔχειν οἰκεῖον καὶ συνᾴδοντα. "ταῦτα μέν σοι τὰ ἐν τοῖσ λόγοισ. "μετὰ ταῦτα δὲ προϊόντα σε δορυφορείτωσαν ἐγκεκαλυμμένον αὐτὸν καὶ περὶ ὧν ἔφησ μεταξὺ διαλαμβάνοντα. "καὶ ἤν τισ ἐντύχῃ, θαυμάσια περὶ σαυτοῦ λέγε καὶ ὑπερεπαίνει καὶ ἐπαχθὴσ γίγνου αὐτῷ. τί γὰρ ὁ Παιανιεὺσ πρὸσ ἐμὲ ; "καί, πρὸσ ἕνα ἴσωσ μοι τῶν παλαιῶν ὁ ἀγών καὶ τὰ τοιαῦτα. "ὃ δὲ μέγιστον καὶ πρὸσ τὸ εὐδοκιμεῖν ἀναγκαιότατον ὀλίγου δεῖν παρέλιπον, ἁπάντων καταγέλα τῶν λεγόντων. "καὶ ἢν μέν τισ καλῶσ εἴπῃ, ἀλλότρια καὶ οὐχ ἑαυτοῦ δεικνύειν δοκείτω· "ἢν δὲ μετρίωσ ἐλεγχθῇ,^ πάντα ἔστω ἐπιλήψιμα. "καὶ ἐν ταῖσ ἀκροάσεσι μετὰ πάντασ εἰσιέναι χρή, ἐπίσημον γάρ· "καὶ σιωπησάντων ἁπάντων ξένον τινὰ ἔπαινον ἐπειπεῖν τὰσ ἀκοὰσ τῶν παρόντων ἐπιστρέψοντα ^ καὶ ἐνοχλήσοντα, ὡσ ναυτιᾶν ἅπαντασ ἐπὶ τῷ φορτικῷ τῶν ὀνομάτων καὶ ἐπιφράττεσθαι τὰ ὦτα. "καὶ ἐπισείσῃσ δὲ μὴ πολλάκισ τὴν χεῖρα, εὐτελὲσ γάρ, μηδ’ ἀναστῇσ, πλὴν ἅπαξ γε ἢ δὶσ τὸ πλεῖστον. "ὑπομειδία δὲ τὰ πολλὰ καὶ δῆλοσ γίγνου μὴ ἀρεσκόμενοσ τοῖσ λεγομένοισ. "ἀμφιλαφεῖσ δὲ αἱ ἀφορμαὶ τῶν μέμψεων τοῖσ συκοφαντικοῖσ τὰ ὦτα. "τὰ δὲ ἄλλα χρὴ θαρρεῖν· "ἡ τόλμα γὰρ καὶ ἡ ἀναισχυντία καὶ ψεῦδοσ πρόχειρον καὶ ὁρ́κοσ ἐπ’ ἄκροισ ἀεὶ τοῖσ χείλεσι καὶ φθόνοσ πρὸσ ἅπαντασ καὶ μῖσοσ καὶ βλασφημία καὶ διαβολαὶ πιθαναὶ ‐ ταῦτά σε ἀοίδιμον ἐν βραχεῖ καὶ περίβλεπτον ἀποφανεῖ. τοιαῦτα μὲν τὰ φανερὰ καὶ τὰ ἔξω. "ἰδίᾳ δὲ πάντα πράγματα ποιεῖν σοι δεδόχθω, κυβεύειν μεθύσκεσθαι λαγνεύειν μοιχεύειν, ἢ αὐχεῖν γε, κἂν μὴ ποιῇσ, καὶ πρὸσ ἅπαντασ λέγειν καὶ γραμματεῖα ὑποδεικνύναι ὑπὸ γυναικῶν δῆθεν γραφέντα. "καλὸσ γὰρ εἶναι θέλε καὶ σοὶ μελέτω ὑπὸ τῶν γυναικῶν σπουδάζεσθαι δοκεῖν εἰσ τὴν ῥητορικὴν γὰρ καὶ τοῦτο ἀνοίσουσιν οἱ πολλοί, ὡσ διὰ τοῦτό σου καὶ ἄχρι τῆσ γυναικωνίτιδοσ εὐδοκιμοῦντοσ. "καὶ τὸ δεῖνα δέ, μὴ αἰδεσθῇσ, εἰ καὶ πρὸσ ἀνδρῶν ἐπὶ τῷ ἑτέρῳ ^ ἐρᾶσθαι δοκοίησ, καὶ ταῦτα γενειήτησ ἢ καὶ νὴ Δία φαλακρὸσ ἤδη ὤν. ἀλλ’ ἔστωσαν οἱ καὶ ἐπὶ τούτῳ συνόντεσ· "ἢν δὲ μὴ ὦσιν, οἰκέται ἱκανοί. πολλὰ γὰρ καὶ ἐκ τοῦ τοιούτου πρὸσ τὴν ῥητορικὴν χρήσιμα παραγίγνεται· "πλείων ἡ ἀναισχυντία καὶ θράσοσ. "ὁρᾷσ ὡσ λαλίστεραι αἱ γυναῖκεσ καὶ λοιδοροῦνται περιττῶσ καὶ ὑπὲρ τοὺσ ἄνδρασ ; "εἰ δὴ τὰ ὅμοια πάσχοισ, καὶ ταῦτα διοίσεισ τῶν ἄλλων. "καὶ μὴν καὶ πιττοῦσθαι χρή, μάλιστα μὲν τὰ πάντα, εἰ δὲ μή, πάντωσ ἐκεῖνα. "καὶ αὐτὸ δέ σοι τὸ στόμα πρὸσ ἅπαντα ὁμοίωσ κεχηνέτω, καὶ ἡ γλῶττα ὑπηρετείτω καὶ πρὸσ τοὺσ λόγουσ καὶ πρὸσ τὰ ἄλλα ὁπόσα ἂν δύνηται. "δύναται δ’ οὐ σολοικίζειν μόνον καὶ βαρβαρίζειν οὐδὲ ληρεῖν ἢ ἐπιορκεῖν ἢ λοιδορεῖσθαι ἢ διαβάλλειν καὶ ψεύδεσθαι, ἀλλὰ καὶ νύκτωρ τι ἄλλο ὑποτελεῖν, καὶ μάλιστα ἢν πρὸσ οὕτω πολλοὺσ τοὺσ ἔρωτασ μὴ διαρκέσῃσ. πάντα αὐτή γε ἐπιστάσθω καὶ ’γονιμωτέρα γιγνέσθω καὶ μηδὲν ἀποστρεφέσθω. "ἢν ταῦτα, ὦ παῖ, καλῶσ ἐκμάθῃσ ‐ δύνασαι δέ· "οὐδὲν γὰρ ἐν αὐτοῖσ βαρύ ‐ θαρρῶν ἐπαγγέλλομαι οὐκ εἰσ μακράν σε ἄριστον ῥήτορα καὶ ἡμῖν ὅμοιον ἀποτελεσθήσεσθαι. "τὸ μετὰ τοῦτο δὲ οὐκ ἐμὲ χρὴ λέγειν, ὅσα ἐν βραχεῖ παρέσται σοι τὰ ἀγαθὰ παρὰ τῆσ Ῥητορικῆσ. ὁρᾷσ ἐμέ, ὃσ πατρὸσ μὲν ἀφανοῦσ καὶ οὐδὲ καθαρῶσ ἐλευθέρου ἐγενόμην ὑπὲρ Ξόϊν καὶ Θμοῦιν δεδουλευκότοσ, μητρὸσ δὲ ἀκεστρίασ ἐπ’ ἀμφοδίου τινόσ. αὐτὸσ δὲ τὴν ὡρ́αν οὐ παντάπασιν ἀδόκιμοσ εἶναι δόξασ τὸ μὲν πρῶτον ἐπὶ ψιλῷ τῷ τρέφεσθαι συνῆν τινι κακοδαίμονι καὶ γλίσχρῳ ἐραστῇ. ἐπεὶ δὲ τὴν ὁδὸν ταύτην ῥᾴστην οὖσαν κατεῖδον καὶ διεκπαίσασ ἐπὶ τῷ ἄκρῳ ἐγενόμην ‐ ὑπῆρχε γάρ μοι, ὦ φίλη Ἀδράστεια, πάντα ἐκεῖνα ἃ προεῖπον ἐφόδια, τὸ θράσοσ, ἡ ἀμαθία, ἡ ἀναισχυντία ‐ πρῶτον μὲν οὐκέτι Ποθεινὸσ ὀνομάζομαι, ἀλλ’ ἤδη τοῖσ Διὸσ καὶ Λήδασ παισὶν ὁμώνυμοσ γεγένημαι. "ἔπειτα δὲ γραῒ συνοικήσασ τὸ πρῶτον μὲν ἐγαστριζόμην πρὸσ αὐτῆσ ἐρᾶν προσποιούμενοσ γυναικὸσ ἑβδομηκοντούτιδοσ τέτταρασ ἔτι λοιποὺσ ὀδόντασ ἐχούσησ, χρυσίῳ καὶ τούτουσ ἐνδεδεμένουσ. "πλὴν ἀλλά γε διὰ τὴν πενίαν ὑφιστάμην τὸν ἆθλον καὶ τὰ ψυχρὰ ἐκεῖνα τὰ ἐκ τῆσ σοροῦ φιλήματα ὑπερήδιστά μοι ἐποίει ὁ λιμόσ. εἶτα ὀλίγου δεῖν κληρονόμοσ ὧν εἶχεν ἁπάντων κατέστην, εἰ μὴ κατάρατόσ τισ οἰκέτησ ἐμήνυσεν ὡσ φάρμακον εἰήν ἐπ’ αὐτὴν ἐωνημένοσ. "ἐξωσθεὶσ δὲ ἐπὶ κεφαλὴν ὅμωσ οὐδὲ τότε ἠπόρησα τῶν ἀναγκαίων, ἀλλὰ καὶ ῥήτωρ δοκῶ κἀν ταῖσ δίκαισ ἐξετάζομαι προδιδοὺσ τὰ πολλὰ καὶ τοὺσ δικαστὰσ τοῖσ ἀνοήτοισ καθυπισχνούμενοσ, καὶ ἡττῶμαι μὲν τὰ πλεῖστα, οἱ φοίνικεσ δὲ ἐπὶ τῇ θύρᾳ χλωροὶ καὶ ἐστεφανωμένοι· "τούτοισ γὰρ ἐπὶ τοὺσ δυστυχεῖσ χρῶμαι τοῖσ δελέασιν. "ἀλλὰ καὶ τὸ μισεῖσθαι πρὸσ ἁπάντων καὶ ἐπίσημον εἶναί με ἐπὶ τῇ μοχθηρίᾳ τοῦ τρόπου καὶ πολὺ πρότερον τῶν λόγων καὶ τὸ δείκνυσθαι τῷ δακτύλῳ τοῦτον ἐκεῖνον τὸν ἀκρότατον ἐν πάσῃ κακίᾳ λεγόμενον, οὐ μικρὸν εἶναι ἐμοί γε δοκεῖ. ταῦτά σοι παραινῶ, νὴ τὴν πάνδημον, πολὺ πρότερον ἐμαυτῷ παραινέσασ καὶ χάριν ἐμαυτῷ οὐ μικρὰν ἐπιστάμενοσ.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION