Galen, On the Natural Faculties., G, section 12

(갈레노스, On the Natural Faculties., G, section 12)

νυνὶ δ’ οὐδέτερον τούτων πρόκειται λέγειν, ἀλλὰ τὰσ φυσικὰσ δυνάμεισ μόνασ ἀποδεικνύειν ἐν ἑκάστῳ τῶν ὀργάνων τέτταρασ ὑπαρχούσασ. ἐπὶ τοῦτ’ οὖν πάλιν ἐπανελθόντεσ ἀναμνήσωμέν τε τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων ἐπιθῶμέν τε κεφαλὴν ἤδη τῷ λόγῳ παντὶ τὸ λεῖπον ἔτι προσθέντεσ. ἐπειδὴ γὰρ ἕκαστον τῶν ἐν τῷ ζῳῴ μορίων ἕλκειν εἰσ ἑαυτὸ τὸν οἰκεῖον χυμὸν ἀποδέδεικται καὶ πρώτη σχεδὸν αὕτη τῶν φυσικῶν ἐστι δυνάμεων, ἐφεξῆσ ἐκείνῳ γνωστέον, ὡσ οὐ πρότερον ἀποτρίβεται τὴν ἑλχθεῖσαν τροφὴν ἤτοι σύμπασαν ἢ καί τι περίττωμα αὐτῆσ, πρὶν ἂν εἰσ ἐναντίαν μεταπέσῃ διάθεσιν ἢ αὐτὸ τὸ ὄργανον ἢ καὶ τῶν περιεχομένων ἐν αὐτῷ τὰ πλεῖστα. ἡ μὲν οὖν γαστήρ, ἐπειδὰν μὲν ἱκανῶσ ἐμπλησθῇ τῶν σιτίων καὶ τὸ χρηστότατον αὐτῶν εἰσ τοὺσ ἑαυτῆσ χιτῶνασ ἐναπόθηται βδάλλουσα, τηνικαῦτ’ ἤδη τὸ λοιπὸν ἀποτρίβεται καθάπερ ἄχθοσ ἀλλότριον· αἱ κύστεισ δ’, ἐπειδὰν ἕκαστον τῶν ἑλχθέντων ἢ τῷ πλήθει διατεῖνον ἢ τῇ ποιότητι δάκνον ἀνιαρὸν γένηται. τῷ δ’ αὐτῷ τρόπῳ καὶ αἱ μῆτραι· ἤτοι γάρ, ἐπειδὰν μηκέτι φέρωσι διατεινόμεναι, τὸ λυποῦν ἀποθέσθαι σπεύδουσιν ἢ τῇ ποιότητι δακνόμεναι τῶν ἐκχυθέντων εἰσ αὐτὰσ ὑγρῶν. ἑκάτερον δὲ τῶν εἰρημένων γίγνεται μὲν καὶ βιαίωσ ἔστιν ὅτε καὶ ἀμβλώσκουσι τηνικαῦτα, γίγνεται δ’ ὡσ τὰ πολλὰ καὶ προσηκόντωσ, ὅπερ οὐκ ἀμβλώσκειν ἀλλ’ ἀποκυί̈σκειν τε καὶ τίκτειν ὀνομάζεται. τοῖσ μὲν οὖν ἀμβλωθριδίοισ φαρμάκοισ ἤ τισιν ἄλλοισ παθήμασι διαφθείρουσι τὸ ἔμβρυον ἤ τινασ τῶν ὑμένων αὐτοῦ Ῥηγνύουσιν αἱ ἀμβλώσεισ ἕπονται, οὕτω δὲ κἀπειδὰν ἀνιαθῶσί ποθ’ αἱ μῆτραι κακῶσ ἔχουσαι τῇ διατάσει, ταῖσ δὲ τῶν ἐμβρύων αὐτῶν κινήσεσι ταῖσ σφοδροτάταισ οἱ τόκοι, καθάπερ καὶ τοῦθ’ Ἱπποκράτει καλῶσ εἴρηται. κοινὸν δ’ ἁπασῶν τῶν διαθέσεων ἡ ἀνία καὶ ταύτησ αἴτιον τριττὸν ἢ ὄγκοσ περιττὸσ ἤ τι βάροσ ἢ δῆξισ· ὄγκοσ μέν, ἐπειδὰν μηκέτι φέρωσι διατεινόμεναι, βάροσ δ’, ἐπειδὰν ὑπὲρ τὴν Ῥώμην αὐτῶν ᾖ τὸ περιεχόμενον, δῆξισ δ’, ἐπειδὰν ἤτοι τὰ πρότερον ἐν τοῖσ ὑμέσιν ὑγρὰ στεγόμενα Ῥαγέντων αὐτῶν εἰσ αὐτὰσ ἐκχυθῇ τὰσ μήτρασ ἢ καὶ σύμπαν ἀποφθαρὲν τὸ κύημα σηπόμενόν τε καὶ διαλυόμενον εἰσ μοχθηροὺσ ἰχῶρασ οὕτωσ ἐρεθίζῃ τε καὶ δάκνῃ τὸν χιτῶνα τῶν ὑστερῶν. ἀνάλογον οὖν ἐν ἅπασι τοῖσ ὀργάνοισ ἕκαστα τῶν τ’ ἔργων αὐτῶν τῶν φυσικῶν καὶ μέντοι τῶν παθημάτων τε καὶ νοσημάτων φαίνεται γιγνόμενα, τὰ μὲν ἐναργῶσ καὶ σαφῶσ οὕτωσ, ὡσ ἀποδείξεωσ δεῖσθαι μηδέν, τὰ δ’ ἧττον μὲν ἐναργῶσ, οὐ μὴν ἄγνωστά γε παντάπασι τοῖσ ἐθέλουσι προσέχειν τὸν νοῦν. ἐπὶ μὲν οὖν τῆσ γαστρὸσ αἵ τε δήξεισ ἐναργεῖσ, διότι πλείστησ αἰσθήσεωσ μετέχει, τά τ’ ἄλλα παθήματα τά τε ναυτίαν ἐμποιοῦντα καὶ οἱ καλούμενοι καρδιωγμοὶ σαφῶσ ἐνδείκνυνται τὴν ἀποκριτικήν τε καὶ ἀπωστικὴν τῶν ἀλλοτρίων δύναμιν, οὕτω δὲ κἀπὶ τῶν ὑστερῶν τε καὶ τῆσ κύστεωσ τῆσ τὸ οὖρον ὑποδεχομένησ· ἐναργῶσ γὰρ οὖν καὶ αὕτη φαίνεται μέχρι τοσούτου τὸ ὑγρὸν ὑποδεχομένη τε καὶ ἀθροίζουσα, ἄχρισ ἂν ἤτοι πρὸσ τοῦ πλήθουσ αὐτοῦ διατεινομένη μηκέτι φέρῃ τὴν ἀνίαν ἢ πρὸσ τῆσ ποιότητοσ δακνομένη· χρονίζον γὰρ ἕκαστον τῶν περιττωμάτων ἐν τῷ σώματι σήπεται δηλονότι, τὸ μὲν ἐλάττονι, τὸ δὲ πλείονι χρόνῳ, καὶ οὕτω δακνῶδέσ τε καὶ δριμὺ καὶ ἀνιαρὸν τοῖσ περιέχουσι γίγνεται. οὐ μὴν ἐπί γε τῆσ ἐπὶ τῷ ἥπατι κύστεωσ ὁμοίωσ. ἔχει· ᾧ δῆλον, ὅτι νεύρων ἥκιστα μετέχει. χρὴ δὲ κἀνταῦθα τόν γε φυσικὸν ἄνδρα τὸ ἀνάλογον ἐξευρίσκειν. εἰ γὰρ ἕλκειν τε τὸν οἰκεῖον ἀπεδείχθη χυμόν, ὡσ φαίνεσθαι πολλάκισ μεστήν, ἀποκρίνειν τε τὸν αὐτὸν τοῦτον οὐκ εἰσ μακράν, ἀναγκαῖόν ἐστιν αὐτὴν ἢ διὰ τὸ πλῆθοσ βαρυνομένην ἢ τῆσ ποιότητοσ μεταβαλλούσησ ἐπὶ τὸ δακνῶδέσ τε καὶ δριμὺ τῆσ ἀποκρίσεωσ ἐφίεσθαι. οὐ γὰρ δὴ τὰ μὲν σιτία τὴν ἀρχαίαν ὑπαλλάττει ποιότητα ταχέωσ οὕτωσ, ὥστ’, ἐπειδὰν ἐμπέσῃ τοῖσ λεπτοῖσ ἐντέροισ, εὐθὺσ εἶναι κόπρον, ἡ χολὴ δ’ οὐ πολὺ μᾶλλον ἢ τὸ οὖρον, ἐπειδὰν ἅπαξ ἐκπέσῃ τῶν φλεβῶν, ἐξαλλάττει τὴν ποιότητα, τάχιστα μεταβάλλοντα καὶ σηπόμενα. καὶ μὴν εἴπερ ἐπί τε τῶν κατὰ τὰσ ὑστέρασ καὶ τὴν κοιλίαν καὶ τὰ ἔντερα καὶ προσέτι τὴν τὸ οὖρον ὑποδεχομένην κύστιν ἐναργῶσ φαίνεται διάτασίσ τισ ἢ δῆξισ ἢ ἄχθοσ ἐπεγεῖρον ἕκαστον τῶν ὀργάνων εἰσ ἀπόκρισιν, οὐδὲν χαλεπὸν κἀπὶ τῆσ χοληδόχου κύστεωσ ταὐτὸ τοῦτ’ ἐννοεῖν ἐπί τε τῶν ἄλλων ἁπάντων ὀργάνων, ἐξ ὧν δηλονότι καὶ αἱ ἀρτηρίαι καὶ αἱ φλέβεσ εἰσίν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION