Galen, On the Natural Faculties., ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Α, section 12

(갈레노스, On the Natural Faculties., ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Α, section 12)

Ὁτι μὲν οὖν ἀναγκαῖον ὁμοίωσίν τιν· εἶναι τοῦ τρέφοντοσ τῷ τρεφομένῳ τὴν θρέψιν, ἄντικρυσ δῆλον. οὐ μὴν ὑπάρχουσάν γε ταύτην τὴν ὁμοίωσιν, ἀλλὰ φαινομένην μόνον εἶναί φασιν οἱ μήτε τεχνικὴν οἰόμενοι τὴν φύσιν εἶναι μήτε προνοητικὴν τοῦ ζῳού μήθ’ ὅλωσ τινὰσ οἰκείασ ἔχειν δυνάμεισ, αἷσ χρωμένη τὰ μὲν ἀλλοιοῖ, τὰ δ’ ἕλκει, τὰ δ’ ἐκκρίνει. καὶ αὗται δύο γεγόνασιν αἱρέσεισ κατὰ γένοσ ἐν ἰατρικῇ τε καὶ φιλοσοφίᾳ τῶν ἀποφηναμένων τι περὶ φύσεωσ ἀνδρῶν, ὅσοι γ’ αὐτῶν γιγνώσκουσιν, ὅ τι λέγουσι, καὶ τὴν ἀκολουθίαν ὧν ὑπέθεντο θεωροῦσι θ’ ἅμα καὶ διαφυλάττουσιν. ὅσοι δὲ μηδ’ αὐτὸ τοῦτο συνιᾶσιν, ἀλλ’ ἁπλῶσ, ὅ τι ἂν ἐπὶ γλῶτταν ἔλθῃ, ληροῦσιν, ἐν οὐδετέρᾳ τῶν αἱρέσεων ἀκριβῶσ καταμένοντεσ, οὐδὲ μεμνῆσθαι τῶν τοιούτων προσήκει. τίνεσ οὖν αἱ δύο αἱρέσεισ αὗται καὶ τίσ ἡ τῶν ἐν αὐταῖσ ὑποθέσεων ἀκολουθία; τὴν ὑποβεβλημένην οὐσίαν γενέσει καὶ φθορᾷ πᾶσαν ἡνωμένην θ’ ἅμα καὶ ἀλλοιοῦσθαι δυναμένην ὑπέθετο θάτερον γένοσ τῆσ αἱρέσεωσ, ἀμετάβλητον δὲ καὶ ἀναλλοίωτον καὶ κατατετμημένην εἰσ λεπτὰ καὶ κεναῖσ ταῖσ μεταξὺ χώραισ διειλημμένην ἡ λοιπή. καὶ τοίνυν ὅσοι γε τῆσ ἀκολουθίασ τῶν ὑποθέσεων αἰσθάνονται, κατὰ μὲν τὴν δευτέραν αἱρ́εσιν οὔτε φύσεωσ οὔτε ψυχῆσ ἰδίαν τινὰ νομίζουσιν οὐσίαν ἢ δύναμιν ὑπάρχειν, ἀλλ’ ἐν τῇ ποιᾷ συνόδῳ τῶν πρώτων ἐκείνων σωμάτων τῶν ἀπαθῶν ἀποτελεῖσθαι. κατὰ δὲ τὴν προτέραν εἰρημένην αἱρ́εσιν οὐχ ὑστέρα τῶν σωμάτων ἡ φύσισ, ἀλλὰ πολὺ προτέρα τε καὶ πρεσβυτέρα. καὶ τοίνυν κατὰ μὲν τούτουσ αὕτη τὰ σώματα τῶν τε φυτῶν καὶ τῶν ζῳών συνίστησι δυνάμεισ τινὰσ ἔχουσα τὰσ μὲν ἑλκτικάσ θ’ ἅμα καὶ ὁμοιωτικὰσ τῶν οἰκείων, τὰσ δ’ ἀποκριτικὰσ τῶν ἀλλοτρίων, καὶ τεχνικῶσ ἅπαντα διαπλάττει τε γεννῶσα καὶ προνοεῖται τῶν γεννωμένων ἑτέραισ αὖθίσ τισι δυνάμεσι, στερκτικῇ μέν τινι καὶ προνοητικῇ τῶν ἐγγόνων, κοινωνικῇ δὲ καὶ φιλικῇ τῶν ὁμογενῶν. κατὰ δ’ αὖ τοὺσ ἑτέρουσ οὔτε τούτων οὐδὲν ὑπάρχει ταῖσ φύσεσιν οὔτ’ ἔννοιά τίσ ἐστι τῇ ψυχῇ σύμφυτοσ ἐξ ἀρχῆσ οὐκ ἀκολουθίασ οὐ μάχησ, οὐ διαιρέσεωσ οὐ συνθέσεωσ, οὐ δικαίων οὐκ ἀδίκων, οὐ καλῶν οὐκ αἰσχρῶν, ἀλλ’ ἐξ αἰσθήσεώσ τε καὶ δι’ αἰσθήσεωσ ἅπαντα τὰ τοιαῦθ’ ἡμῖν ἐγγίγνεσθαί φασι καὶ φαντασίαισ τισὶ καὶ μνήμαισ οἰακίζεσθαι τὰ ζῷα. Ἔνιοι δ’ αὐτῶν καὶ Ῥητῶσ ἀπεφήναντο μηδεμίαν εἶναι τῆσ ψυχῆσ δύναμιν, ᾗ λογιζόμεθα, ἀλλ’ ὑπὸ τῶν αἰσθητῶν ἄγεσθαι παθῶν ἡμᾶσ καθάπερ βοσκήματα πρὸσ μηδὲν ἀνανεῦσαι μηδ’ ἀντειπεῖν δυναμένουσ. καθ’ οὓσ δηλονότι καὶ ἀνδρεία καὶ φρόνησισ καὶ σωφροσύνη καὶ ἐγκράτεια λῆρόσ ἐστι μακρὸσ καὶ φιλοῦμεν οὔτ’ ἀλλήλουσ οὔτε τὰ ἔγγονα καὶ τοῖσ θεοῖσ οὐδὲν ἡμῶν μέλει. καταφρονοῦσι δὲ καὶ τῶν ὀνειράτων καὶ τῶν οἰωνῶν καὶ τῶν συμβόλων καὶ πάσησ ἀστρολογίασ, ὑπὲρ ὧν ἡμεῖσ μὲν ἰδίᾳ δι’ ἑτέρων γραμμάτων ἐπὶ πλέον ἐσκεψάμεθα περὶ τῶν Ἀσκληπιάδου τοῦ ἰατροῦ σκοπούμενοι δογμάτων. ἔνεστι δὲ τοῖσ βουλομένοισ κἀκείνοισ μὲν ὁμιλῆσαι τοῖσ λόγοισ καὶ νῦν δ’ ἤδη σκοπεῖν, ὥσπερ τινῶν δυοῖν ὁδῶν ἡμῖν προκειμένων, ὁποτέραν βέλτιόν ἐστι τρέπεσθαι. Ἱπποκράτησ μὲν γὰρ τὴν προτέραν Ῥηθεῖσαν ἐτράπετο, καθ’ ἣν ἥνωται μὲν ἡ οὐσία καὶ ἀλλοιοῦται καὶ σύμπνουν ὅλον ἐστὶ καὶ σύρρουν τὸ σῶμα καὶ ἡ φύσισ ἅπαντα τεχνικῶσ καὶ δικαίωσ πράττει δυνάμεισ ἔχουσα, καθ’ ἃσ ἕκαστον τῶν μορίων ἕλκει μὲν ἐφ’ ἑαυτὸ τὸν οἰκεῖον ἑαυτῷ χυμόν, ἕλξαν δὲ προσφύει τε παντὶ μέρει τῶν ἐν αὑτῷ καὶ τελέωσ ἐξομοιοῖ, τὸ δὲ μὴ κρατηθὲν ἐν τούτῳ μηδὲ τὴν παντελῆ δυνηθὲν ἀλλοίωσίν τε καὶ ὁμοιότητα τοῦ τρεφομένου καταδέξασθαι δι’ ἑτέρασ αὖ τινοσ ἐκκριτικῆσ δυνάμεωσ ἀποτρίβεται.

SEARCH

MENU NAVIGATION