Euripides, Phoenissae, episode

(에우리피데스, Phoenissae, episode)

ὠή, τίσ ἐν πύλαισι δωμάτων κυρεῖ; ἀνοίγετ’· ἐκπορεύετ’ Ιὀκάστην δόμων. ὠὴ μάλ’ αὖθισ· διὰ μακροῦ μέν, ἀλλ’ ὅμωσ ἔξελθ’, ἄκουσον, Οἰδίπου κλεινὴ δάμαρ, λήξασ’ ὀδυρμῶν πενθίμων τε δακρύων. ὦ φίλτατ’, οὔ που ξυμφορὰν ἥκεισ φέρων Ἐτεοκλέουσ θανόντοσ, οὗ παρ’ ἀσπίδα βέβηκασ αἰεὶ πολεμίων εἴργων βέλη; τί μοί ποθ’ ἥκεισ καινὸν ἀγγελῶν ἔποσ; τέθνηκεν ἢ ζῇ παῖσ ἐμόσ; σήμαινέ μοι. ζῇ, μὴ τρέσῃσ τόδ’, ὥσ <σ’> ἀπαλλάξω φόβου. τί δ’; ἑπτάπυργοι πῶσ ἔχουσι περιβολαί; ἑστᾶσ’ ἄθραυστοι, κοὐκ ἀνήρπασται πόλισ. ἦλθον δὲ πρὸσ κίνδυνον Ἀργείου δορόσ; ἀκμήν γ’ ἐπ’ αὐτήν· ἀλλ’ ὁ Καδμείων Ἄρησ κρείσσων κατέστη τοῦ Μυκηναίου δορόσ. ἓν εἰπὲ πρὸσ θεῶν, εἴ τι Πολυνείκουσ πέρι οἶσθ’· ὡσ μέλει μοι καὶ τόδ’, εἰ λεύσσει φάοσ. ζῇ σοι ξυνωρὶσ ἐσ τόδ’ ἡμέρασ τέκνων. εὐδαιμονοίησ. πῶσ γὰρ Ἀργείων δόρυ πυλῶν ἀπεστήσασθε πυργηρούμενοι; λέξον, γέροντα τυφλὸν ὡσ κατὰ στέγασ ἐλθοῦσα τέρψω, τῆσδε γῆσ σεσῳσμένησ. ἐπεὶ Κρέοντοσ παῖσ ὁ γῆσ ὑπερθανὼν πύργων ἐπ’ ἄκρων στὰσ μελάνδετον ξίφοσ λαιμῶν διῆκε τῇδε γῇ σωτήριον, λόχουσ ἔνειμεν ἑπτὰ καὶ λοχαγέτασ πύλασ ἐφ’ ἑπτά, φύλακασ Ἀργείου δορόσ, σὸσ παῖσ, ἐφέδρουσ <δ’> ἱππότασ μὲν ἱππόταισ ἔταξ’, ὁπλίτασ δ’ ἀσπιδηφόροισ ἔπι, ὡσ τῷ νοσοῦντι τειχέων εἰή δορὸσ ἀλκὴ δι’ ὀλίγου. περγάμων δ’ ἀπ’ ὀρθίων λεύκασπιν εἰσορῶμεν Ἀργείων στρατὸν Τευμησὸν ἐκλιπόντα, καὶ τάφρου πέλασ δρόμῳ ξυνῆψαν ἄστυ Καδμείασ χθονόσ. παιὰν δὲ καὶ σάλπιγγεσ ἐκελάδουν ὁμοῦ ἐκεῖθεν ἔκ τε τειχέων ἡμῶν πάρα. καὶ πρῶτα μὲν προσῆγε Νηίταισ πύλαισ λόχον πυκναῖσιν ἀσπίσιν πεφρικότα ὁ τῆσ κυναγοῦ Παρθενοπαῖοσ ἔκγονοσ, ἐπίσημ’ ἔχων οἰκεῖον ἐν μέσῳ σάκει, ἑκηβόλοισ τόξοισιν Ἀταλάντην κάπρον χειρουμένην Αἰτωλόν.

ἐσ δὲ Προιτίδασ πύλασ ἐχώρει σφάγι’ ἔχων ἐφ’ ἁρ́ματι ὁ μάντισ Ἀμφιάραοσ, οὐ σημεῖ’ ἔχων ὑβρισμέν’, ἀλλὰ σωφρόνωσ ἄσημ’ ὅπλα. Ὠγύγια δ’ ἐσ πυλώμαθ’ Ἱππομέδων ἄναξ ἔστειχ’ ἔχων σημεῖον ἐν μέσῳ σάκει στικτοῖσ Πανόπτην ὄμμασιν δεδορκότα, τὰ μὲν σὺν ἄστρων ἐπιτολαῖσιν ὄμματα βλέποντα, τὰ δὲ κρύπτοντα δυνόντων μέτα, ὡσ ὕστερον θανόντοσ εἰσορᾶν παρῆν.

Ὁμολωίσιν δὲ τάξιν εἶχε πρὸσ πύλαισ Τυδεύσ, λέοντοσ δέροσ ἔχων ἐπ’ ἀσπίδι χαίτῃ πεφρικόσ·

δεξιᾷ δὲ λαμπάδα Τιτὰν Προμηθεὺσ ἔφερεν ὡσ πρήσων πόλιν. ὁ σὸσ δὲ Κρηναίαισι Πολυνείκησ πύλαισ Ἄρη προσῆγε·

Ποτνιάδεσ δ’ ἐπ’ ἀσπίδι ἐπίσημα πῶλοι δρομάδεσ ἐσκίρτων φόβῳ, εὖ πωσ στρόφιγξιν ἔνδοθεν κυκλούμεναι πόρπαχ’ ὑπ’ αὐτόν, ὥστε μαίνεσθαι δοκεῖν. ὁ δ’ οὐκ ἔλασσον Ἄρεοσ ἐσ μάχην φρονῶν Καπανεὺσ προσῆγε λόχον ἐπ’ Ἠλέκτραισ πύλαισ·

σιδηρονώτοισ δ’ ἀσπίδοσ τύποισ ἐπῆν γίγασ ἐπ’ ὤμοισ γηγενὴσ ὅλην πόλιν φέρων μοχλοῖσιν ἐξανασπάσασ βάθρων, ὑπόνοιαν ἡμῖν οἱᾶ πείσεται πόλισ. ταῖσ δ’ ἑβδόμαισ Ἄδραστοσ ἐν πύλαισιν ἦν, ἑκατὸν ἐχίδναισ ἀσπίδ’ ἐκπληρῶν γραφῇ, ὕδρασ ἔχων λαιοῖσιν ἐν βραχίοσιν Ἀργεῖον αὔχημ’·

ἐκ δὲ τειχέων μέσων δράκοντεσ ἔφερον τέκνα Καδμείων γνάθοισ. παρῆν δ’ ἑκάστου τῶνδέ μοι θεάματα ξύνθημα παρφέροντι ποιμέσιν λόχων. καὶ πρῶτα μὲν τόξοισι καὶ μεσαγκύλοισ ἐμαρνάμεσθα σφενδόναισ θ’ ἑκηβόλοισ πετρῶν τ’ ἀραγμοῖσ·

ὡσ δ’ ἐνικῶμεν μάχῃ, ἔκλαγξε Τυδεὺσ καὶ σὸσ ἐξαίφνησ γόνοσ· ὦ τέκνα Δαναῶν, πρὶν κατεξάνθαι βολαῖσ, τί μέλλετ’ ἄρδην πάντεσ ἐμπίπτειν πύλαισ, γυμνῆτεσ ἱππῆσ ἁρμάτων τ’ ἐπιστάται; ἠχῆσ δ’ ὅπωσ ἤκουσαν, οὔτισ ἀργὸσ ἦν· πολλοὶ δ’ ἔπιπτον κρᾶτασ αἱματούμενοι, ἡμῶν τ’ ἐσ οὖδασ εἶδεσ ἂν πρὸ τειχέων πυκνοὺσ κυβιστητῆρασ ἐκπεπνευκότασ· ξηρὰν δ’ ἔδευον γαῖαν αἵματοσ ῥοαῖσ. ὁ δ’ Ἀρκάσ, οὐκ Ἀργεῖοσ, Ἀταλάντησ γόνοσ τυφὼσ πύλαισιν ὥσ τισ ἐμπεσὼν βοᾷ πῦρ καὶ δικέλλασ, ὡσ κατασκάψων πόλιν·

ἀλλ’ ἔσχε μαργῶντ’ αὐτὸν ἐναλίου θεοῦ Περικλύμενοσ παῖσ λᾶαν ἐμβαλὼν κάρᾳ ἁμαξοπληθῆ, γεῖσ’ ἐπάλξεων ἄπο· ξανθὸν δὲ κρᾶτα διεπάλυνε καὶ ῥαφὰσ ἔρρηξεν ὀστέων, ἄρτι δ’ οἰνωπὸν γένυν καθῃμάτωσεν· οὐδ’ ἀποίσεται βίον τῇ καλλιτόξῳ μητρὶ Μαινάλου κόρῃ. ἐπεὶ δὲ τάσδ’ ἐσεῖδεν εὐτυχεῖσ πύλασ, ἄλλασ ἐπῄει παῖσ σόσ, εἱπόμην δ’ ἐγώ.

ὁρῶ δὲ Τυδέα καὶ παρασπιστὰσ πυκνοὺσ Αἰτωλίσιν λόγχαισιν εἰσ ἄκρον στόμα πύργων ἀκοντίζοντασ, ὥστ’ ἐπάλξεων λιπεῖν ἐρίπνασ φυγάδασ· ἀλλά νιν πάλιν κυναγὸσ ὡσεὶ παῖσ σὸσ ἐξαθροίζεται, πύργοισ δ’ ἐπέστησ’ αὖθισ. ἐσ δ’ ἄλλασ πύλασ ἠπειγόμεσθα, τοῦτο παύσαντεσ νοσοῦν. Καπανεὺσ δὲ πῶσ εἴποιμ’ ἂν ὡσ ἐμαίνετο; μακραύχενοσ γὰρ κλίμακοσ προσαμβάσεισ ἔχων ἐχώρει, καὶ τοσόνδ’ ἐκόμπασε, μηδ’ ἂν τὸ σεμνὸν πῦρ νιν εἰργαθεῖν Διὸσ τὸ μὴ οὐ κατ’ ἄκρων περγάμων ἑλεῖν πόλιν. καὶ ταῦθ’ ἅμ’ ἠγόρευε καὶ πετρούμενοσ ἀνεῖρφ’ ὑπ’ αὐτὴν ἀσπίδ’ εἱλίξασ δέμασ, κλίμακοσ ἀμείβων ξέστ’ ἐνηλάτων βάθρα. ἤδη δ’ ὑπερβαίνοντα γεῖσα τειχέων βάλλει κεραυνῷ Ζεύσ νιν· ἐκτύπησε δὲ χθών, ὥστε δεῖσαι πάντασ· ἐκ δὲ κλιμάκων ἐσφενδονᾶτο χωρὶσ ἀλλήλων μέλη, κόμαι μὲν εἰσ Ὄλυμπον, αἷμα δ’ ἐσ χθόνα, χεῖρεσ δὲ καὶ κῶλ’ ὡσ κύκλωμ’ Ἰξίονοσ εἱλίσσετ’· ἐσ γῆν δ’ ἔμπυροσ πίπτει νεκρόσ. ὡσ δ’ εἶδ’ Ἄδραστοσ Ζῆνα πολέμιον στρατῷ, ἔξω τάφρου καθῖσεν Ἀργείων στρατόν.

οἱ δ’ αὖ παρ’ ἡμῶν δεξιὸν Διὸσ τέρασ ἰδόντεσ ἐξήλαυνον ἁρμάτων ὄχουσ ἱππῆσ ὁπλῖται, κἀσ μέσ’ Ἀργείων ὅπλα συνῆψαν ἔγχη· πάντα δ’ ἦν ὁμοῦ κακά· ἔθνῃσκον ἐξέπιπτον ἀντύγων ἄπο, τροχοί τ’ ἐπήδων ἄξονέσ τ’ ἐπ’ ἄξοσι, νεκροὶ δὲ νεκροῖσ ἐξεσωρεύονθ’ ὁμοῦ. πύργων μὲν οὖν γῆσ ἔσχομεν κατασκαφὰσ ἐσ τὴν παροῦσαν ἡμέραν· εἰ δ’ εὐτυχὴσ ἔσται τὸ λοιπὸν ἥδε γῆ, θεοῖσ μέλει· καὶ νῦν γὰρ αὐτὴν δαιμόνων ἔσῳσέ τισ. καλὸν τὸ νικᾶν· εἰ δ’ ἀμείνον’ οἱ θεοὶ γνώμην ἔχουσιν ‐ εὐτυχὴσ εἰήν ἐγώ. καλῶσ τὰ τῶν θεῶν καὶ τὰ τῆσ τύχησ ἔχει·

παῖδέσ τε γάρ μοι ζῶσι κἀκπέφευγε γῆ. Κρέων δ’ ἐοίκε τῶν ἐμῶν νυμφευμάτων τῶν τ’ Οἰδίπου δύστηνοσ ἀπολαῦσαι κακῶν, παιδὸσ στερηθείσ, τῇ πόλει μὲν εὐτυχῶσ, ἰδίᾳ δὲ λυπρῶσ. ἀλλ’ ἄνελθέ μοι πάλιν, τί τἀπὶ τούτοισ παῖδ’ ἐμὼ δρασείετον. ἐά τὰ λοιπά· δεῦρ’ ἀεὶ γὰρ εὐτυχεῖσ. τοῦτ’ εἰσ ὕποπτον εἶπασ· οὐκ ἐατέον. μεῖζον τί χρῄζεισ παῖδασ ἢ σεσῳσμένουσ; καὶ τἀπίλοιπά γ’ εἰ καλῶσ πράσσω κλύειν. μέθεσ μ’· ἔρημοσ παῖσ ὑπασπιστοῦ σέθεν. κακόν τι κεύθεισ καὶ στέγεισ ὑπὸ σκότῳ. κοὐκ ἄν γε λέξαιμ’ ἐπ’ ἀγαθοῖσι σοῖσ κακά. ἢν μή γε φεύγων ἐκφύγῃσ πρὸσ αἰθέρα. αἰαῖ· τί μ’ οὐκ εἰάσασ ἐξ εὐαγγέλου φήμησ ἀπελθεῖν, ἀλλὰ μηνῦσαι κακά; τὼ παῖδε τὼ σὼ μέλλετον, τολμήματα αἴσχιστα, χωρὶσ μονομαχεῖν παντὸσ στρατοῦ, λέξαντεσ Ἀργείοισι Καδμείοισί τε ἐσ κοινὸν οἱο͂ν μήποτ’ ὤφελον λόγον. Ἐτεοκλέησ δ’ ὑπῆρξ’ ἀπ’ ὀρθίου σταθεὶσ πύργου, κελεύσασ σῖγα κηρῦξαι στρατῷ· ἔλεξε δ’· ὦ γῆσ Ἑλλάδοσ στρατηλάται Δαναῶν ἀριστῆσ, οἵπερ ἤλθετ’ ἐνθάδε, Κάδμου τε λαόσ, μήτε Πολυνείκουσ χάριν ψυχὰσ ἀπεμπολᾶτε μήθ’ ἡμῶν ὕπερ. ἐγὼ γὰρ αὐτὸσ τόνδε κίνδυνον μεθεὶσ μόνοσ συνάψω συγγόνῳ τὠμῷ μάχην· κἂν μὲν κτάνω τόνδ’, οἶκον οἰκήσω μόνοσ, ἡσσώμενοσ δὲ τῷδε παραδώσω μόνῳ· ὑμεῖσ δ’ ἀγῶν’ ἀφέντεσ, Ἀργεῖοι, χθόνα νίσεσθε, βίοτον μὴ λιπόντεσ ἐνθάδε, Σπαρτῶν τε λαὸσ ἅλισ ὅσοσ κεῖται νεκρόσ. τοσαῦτ’ ἔλεξε· σὸσ δὲ Πολυνείκησ γόνοσ ἐκ τάξεων ὤρουσε κἀπῄνει λόγουσ. πάντεσ δ’ ἐπερρόθησαν Ἀργεῖοι τάδε Κάδμου τε λαὸσ ὡσ δίκαι’ ἡγούμενοι. ἐπὶ τοῖσδε δ’ ἐσπείσαντο, κἀν μεταιχμίοισ ὁρ́κουσ συνῆψαν ἐμμενεῖν στρατηλάται. ἤδη δ’ ἔκρυπτον σῶμα παγχάλκοισ ὅπλοισ δισσοὶ γέροντοσ Οἰδίπου νεανίαι·

φίλοι δ’ ἐκόσμουν, τῆσδε μὲν πρόμον χθονὸσ Σπαρτῶν ἀριστῆσ, τὸν δὲ Δαναϊδῶν ἄκροι. ἔσταν δὲ λαμπρὼ χρῶμά τ’ οὐκ ἠλλαξάτην μαργῶντ’ ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἱέναι δόρυ. παρεξιόντεσ δ’ ἄλλοσ ἄλλοθεν φίλων λόγοισ ἐθάρσυνόν τε κἀξηύδων τάδε· Πολύνεικεσ, ἐν σοὶ Ζηνὸσ ὀρθῶσαι βρέτασ τρόπαιον Ἄργει τ’ εὐκλεᾶ δοῦναι λόγον· Ἐτεοκλέα δ’ αὖ· νῦν πόλεωσ ὑπερμαχεῖσ, νῦν καλλίνικοσ γενόμενοσ σκήπτρων κρατεῖσ. τάδ’ ἠγόρευον παρακαλοῦντεσ ἐσ μάχην. μάντεισ δὲ μῆλ’ ἔσφαζον, ἐμπύρουσ τ’ ἀκμὰσ ῥήξεισ τ’ ἐνώμων ὑγρότητ’ ἐναντίαν ἄκραν τε λαμπάδ’, ἣ δυοῖν ὁρ́ουσ ἔχει, νίκησ τε σῆμα καὶ τὸ τῶν ἡσσωμένων. ἀλλ’, εἴ τιν’ ἀλκὴν ἢ σοφοὺσ ἔχεισ λόγουσ ἢ φίλτρ’ ἐπῳδῶν, στεῖχ’, ἐρήτυσον τέκνα δεινῆσ ἁμίλλησ·

ὡσ ὁ κίνδυνοσ μέγασ· κἄπαθλα δεινὰ δάκρυά σοι γενήσεται δισσοῖν στερείσῃ τῇδ’ ἐν ἡμέρᾳ τέκνοιν. ὦ τέκνον ἔξελθ’ Ἀντιγόνη δόμων πάροσ· οὐκ ἐν χορείαισ οὐδὲ παρθενεύμασι νῦν σοι προχωρεῖ δαιμόνων κατάστασισ, ἀλλ’ ἄνδρ’ ἀρίστω καὶ κασιγνήτω σέθεν ἐσ θάνατον ἐκνεύοντε κωλῦσαί σε δεῖ ξὺν μητρὶ τῇ σῇ μὴ πρὸσ ἀλλήλοιν θανεῖν. τίν’, ὦ τεκοῦσα μῆτερ, ἔκπληξιν νέαν φίλοισ ἀυτεῖσ τῶνδε δωμάτων πάροσ; ὦ θύγατερ, ἔρρει σῶν κασιγνήτων βίοσ. πῶσ εἶπασ; αἰχμὴν ἐσ μίαν καθέστατον. οἲ ’γώ, τί λέξεισ, μῆτερ; οὐ φίλ’, ἀλλ’ ἕπου. ποῖ, παρθενῶνασ ἐκλιποῦσ’; ἀνὰ στρατόν. αἰδούμεθ’ ὄχλον. οὐκ ἐν αἰσχύνῃ τὰ σά. δράσω δὲ δὴ τί; συγγόνων λύσεισ ἔριν. τί δρῶσα, μῆτερ; προσπίτνουσ’ ἐμοῦ μέτα. ἡγοῦ σὺ πρὸσ μεταίχμι’· οὐ μελλητέον. ἔπειγ’ ἔπειγε, θύγατερ· ὡσ, ἢν μὲν φθάσω παῖδασ πρὸ λόγχησ, οὑμὸσ ἐν φάει βίοσ· θανοῦσι δ’ αὐτοῖσ συνθανοῦσα κείσομαι.

상위

Euripides (에우리피데스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION