Epictetus, Works, book 3, Πρὸσ τοὺσ εὐκόλωσ ἐπὶ τὸ σοφιστεύειν ἐρχομένουσ.

(에픽테토스, Works, book 3, Πρὸσ τοὺσ εὐκόλωσ ἐπὶ τὸ σοφιστεύειν ἐρχομένουσ.)

Ὅτι τὰ θεωρήματα ἀναλαβόντεσ ψιλὰ εὐθὺσ αὐτὰ ἐξεμέσαι θέλουσιν ὡσ οἱ στομαχικοὶ τὴν τροφήν. πρῶτον αὐτὸ πέψον, εἶθ’ οὕτω μὴ ἐξεμέσῃσ·

εἰ δὲ μή, ἔμετοσ τῷ ὄντι γίνεται, πρᾶγμ’ ἀκάθαρτον καὶ ἄβρωτον. ἀλλ’ ἀπ’ αὐτῶν ἀναδοθέντων δεῖξόν τινα ἡμῖν μεταβολὴν τοῦ ἡγεμονικοῦ τοῦ σεαυτοῦ, ὡσ οἱ ἀθληταὶ τοὺσ ὤμουσ, ἀφ’ ὧν ἐγυμνάσθησαν καὶ ἔφαγον, ὡσ οἱ τὰσ τέχνασ ἀναλαβόντεσ, ἀφ’ ὧν ἔμαθον.

οὐκ ἔρχεται ὁ τέκτων καὶ λέγει "ἀκούσατέ μου διαλεγομένου περὶ τῶν τεκτονικῶν", ἀλλ’ ἐκμισθωσάμενοσ οἰκίαν ταύτην κατασκευάσασ δείκνυσιν, ὅτι ἔχει τὴν τέχνην.

τοιοῦτόν τι καὶ σὺ ποίησον·

φάγε ὡσ ἄνθρωποσ, πίε ὡσ ἄνθρωποσ, κοσμήθητι, γάμησον, παιδοποίησον, πολίτευσαι· ἀνάσχου λοιδορίασ, ἔνεγκε ἀδελφὸν ἀγνώμονα, ἔνεγκε πατέρα, ἔνεγκε υἱόν, γείτονα, σύνοδον. ταῦτα ἡμῖν δεῖξον, ἵν’ ἴδωμεν, ὅτι μεμάθηκασ ταῖσ ἀληθείαισ τι τῶν φιλοσόφων.

οὔ· ἀλλ’ "ἐλθόντεσ ἀκούσατέ μου σχόλια λέγοντοσ". ὕπαγε, ζήτει τίνων κατεξεράσεισ. "καὶ μὴν ἐγὼ ὑμῖν ἐξηγήσομαι τὰ Χρυσίππεια ὡσ οὐδείσ, τὴν λέξιν διαλύσω καθαρώτατα, προσθήσω ἄν που καὶ Ἀντιπάτρου καὶ Ἀρχεδήμου φοράν.

Εἶτα τούτου ἕνεκα ἀπολίπωσιν οἱ νέοι τὰσ πατρίδασ καὶ τοὺσ γονεῖσ τοὺσ αὑτῶν, ἵν’ ἐλθόντεσ λεξείδιά σου ἐξηγουμένου ἀκούσωσιν;

οὐ δεῖ αὐτοὺσ ὑποστρέψαι ἀνεκτικούσ, συνεργητικούσ, ἀπαθεῖσ, ἀταράχουσ, ἔχοντάσ τι ἐφόδιον τοιοῦτον εἰσ τὸν βίον, ἀφ’ οὗ ὁρμώμενοι φέρειν δυνήσονται τὰ συμπίπτοντα καλῶσ καὶ κοσμεῖσθαι ὑπ’ αὐτῶν;

καὶ πόθεν σοι μεταδιδόναι τούτων ὧν οὐκ ἔχεισ;

αὐτὸσ γὰρ ἄλλο τι ἐποίησασ ἐξ ἀρχῆσ ἢ περὶ ταῦτα κατετρίβησ, πῶσ οἱ συλλογισμοὶ ἀναλυθήσονται, πῶσ οἱ μεταπίπτοντεσ, πῶσ οἱ τῷ ἠρωτῆσθαι περαίνοντεσ; 3ἀλλ’ ὁ δεῖνα σχολὴν ἔχει·

διὰ τί μὴ κἀγὼ σχῶ; οὐκ εἰκῇ ταῦτα γίνεται, ἀνδράποδον, οὐδ’ ὡσ ἔτυχεν, ἀλλὰ καὶ ἡλικίαν εἶναι δεῖ καὶ βίον καὶ θεὸν ἡγεμόνα. οὔ·

ἀλλ’ ἀπὸ λι[πο]μένοσ μὲν οὐδεὶσ ἀνάγεται μὴ θύσασ τοῖσ θεοῖσ καὶ παρακαλέσασ αὐτοὺσ βοηθοὺσ οὐδὲ σπείρουσιν ἄλλωσ οἱ ἄνθρωποι εἰ μὴ τὴν Δήμητρα ἐπικαλεσάμενοι· τηλικούτου δ’ ἔργου ἁψάμενόσ τισ ἄνευ θεῶν ἀσφαλῶσ ἅψεται καὶ οἱ τούτῳ προσιόντεσ εὐτυχῶσ προσελεύσονται; τί ἄλλο ποιεῖσ, ἄνθρωπε, ἢ τὰ μυστήρια ἐξορχῇ καὶ λέγεισ "οἴκημά ἐστι καὶ ἐν Ἐλευσῖνι, ἰδοὺ καὶ ἐνθάδε.

ἐκεῖ ἱεροφάντησ· καὶ ἐγὼ ποιήσω ἱεροφάντην. ἐκεῖ κήρυξ· κἀγὼ κήρυκα καταστήσω. ἐκεῖ δᾳδοῦχοσ· κἀγὼ δᾳδοῦχον. ἐκεῖ δᾷδεσ· καὶ ἐνθάδε. αἱ φωναὶ αἱ αὐταί· τὰ γινόμενα τί διαφέρει ταῦτα ἐκείνων" 3; ἀσεβέστατε ἄνθρωπε, οὐδὲν διαφέρει;

καὶ παρὰ τόπον ταῦτα ὠφελεῖ καὶ παρὰ καιρόν· καὶ μετὰ θυσίασ δὲ καὶ μετ’ εὐχῶν καὶ προηγνευκότα καὶ προδιακείμενον τῇ γνώμῃ, ὅτι ἱεροῖσ προσελεύσεται καὶ ἱεροῖσ παλαιοῖσ. οὕτωσ εἰσ φαντασίαν ἐρχόμεθα, ὅτι ἐπὶ παιδείᾳ καὶ ἐπανορθώσει τοῦ βίου κατεστάθη πάντα ταῦτα ὑπὸ τῶν παλαιῶν.

σὺ δ’ ἐξαγγέλλεισ αὐτὰ καὶ ἐξορχῇ παρὰ καιρόν, παρὰ τόπον, ἄνευ θυμάτων, ἄνευ ἁγνείασ·

οὐκ ἐσθῆτα ἔχεισ ἣν δεῖ τὸν ἱεροφάντην, οὐ κόμην, οὐ στρόφιον οἱο͂ν δεῖ, οὐ φωνήν, οὐχ ἡλικίαν, οὐχ ἥγνευκασ ὡσ ἐκεῖνοσ, ἀλλ’ αὐτὰσ μόνασ τὰσ φωνὰσ ἀνειληφὼσ λέγεισ. ἱεραί εἰσιν αἱ φωναὶ αὐταὶ καθ’ αὑτάσ; Ἄλλον τρόπον δεῖ ἐπὶ ταῦτα ἐλθεῖν· μέγα ἐστὶ τὸ πρᾶγμα, μυστικόν ἐστιν, οὐχ ὡσ ἔτυχεν οὐδὲ τῷ τυχόντι δεδομένον.

ἀλλ’ οὐδὲ σοφὸν εἶναι τυχὸν ἐξαρκεῖ πρὸσ τὸ ἐπιμεληθῆναι νέων·

ὡσ Σωκράτει συνεβούλευεν τὴν ἐλεγκτικὴν χώραν ἔχειν, ὡσ Διογένει τὴν βασιλικὴν καὶ ἐπιπληκτικήν, ὡσ Ζήνωνι τὴν διδασκαλικὴν καὶ δογματικήν.

σὺ δ’ ἰατρεῖον ἀνοίγεισ ἄλλο οὐδὲν ἔχων ἢ φάρμακα, ποῦ δὲ ἢ πῶσ ἐπιτίθεται ταῦτα, μήτε εἰδὼσ μήτε πολυπραγμονήσασ.

"ἰδοὺ ἐκεῖνοσ ταῦτα, κολλύρια·

κἀγὼ ἔχω. " μή τι οὖν καὶ τὴν δύναμιν τὴν χρηστικὴν αὐτοῖσ; μή τι οἶδασ καὶ πότε καὶ πῶσ ὠφελήσει καὶ τίνα; τί οὖν κυβεύεισ ἐν τοῖσ μεγίστοισ, τί ῥᾳδιουργεῖσ, τί ἐπιχειρεῖσ πράγματι μηδέν σοι προσήκοντι;

ἄφεσ αὐτὸ τοῖσ δυναμένοισ, τοῖσ κοσμοῦσι. μὴ προστρίβου καὶ αὐτὸσ αἶσχοσ φιλοσοφίᾳ διὰ σαυτοῦ, μηδὲ γίνου μέροσ τῶν διαβαλλόντων τὸ ἔργον. ἀλλὰ εἴ σε ψυχαγωγεῖ τὰ θεωρήματα, καθήμενοσ αὐτὰ στρέφε αὐτὸσ ἐπὶ σεαυτοῦ·

φιλόσοφον δὲ μηδέποτ’ εἴπῃσ σεαυτὸν μηδ’ ἄλλου ἀνάσχῃ λέγοντοσ, ἀλλὰ λέγε "πεπλάνηται· ἐγὼ γὰρ οὔτ’ ὀρέγομαι ἄλλωσ ἢ πρότερον οὐδ’ ὁρμῶ ἐπ’ ἄλλα οὐδὲ συγκατατίθεμαι ἄλλοισ οὐδ’ ὅλωσ ἐν χρήσει φαντασιῶν παρήλλαχά τι ἀπὸ τῆσ πρότερον καταστάσεωσ" 3. ταῦτα φρόνει καὶ λέγε περὶ σεαυτοῦ, εἰ θέλεισ τὰ κατ’ ἀξίαν φρονεῖν· εἰ δὲ μή, κύβευε καὶ ποίει ἃ ποιεῖσ.

ταῦτα γάρ σοι πρέπει.

상위

Works

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION