Epictetus, Works, book 3, Περὶ ἀσκήσεωσ.

(에픽테토스, Works, book 3, Περὶ ἀσκήσεωσ.)

Τὰσ ἀσκήσεισ οὐ δεῖ διὰ τῶν παρὰ φύσιν καὶ παραδόξων ποιεῖσθαι, ἐπεί τοι τῶν θαυματοποιῶν οὐδὲν διοίσομεν οἱ λέγοντεσ φιλοσοφεῖν. δύσκολον γάρ ἐστι καὶ τὸ ἐπὶ σχοινίου περιπατεῖν καὶ οὐ μόνον δύσκολον, ἀλλὰ καὶ ἐπικίνδυνον.

τούτου ἕνεκα δεῖ καὶ ἡμᾶσ μελετᾶν ἐπὶ σχοινίου περιπατεῖν ἢ φοίνικα ἱστάνειν ἢ ἀνδριάντασ περιλαμβάνειν; οὐδαμῶσ.

οὐκ ἔστι τὸ δύσκολον πᾶν καὶ ἐπικίνδυνον ἐπιτήδειον πρὸσ ἄσκησιν, ἀλλὰ τὸ πρόσφορον τῷ προκειμένῳ ἐκπονηθῆναι. τί δ’ ἐστὶ τὸ προκείμενον ἐκπονηθῆναι;

ὀρέξει καὶ ἐκκλίσει ἀκωλύτωσ ἀναστρέφεσθαι. τοῦτο δὲ τί ἐστιν, μήτε ὀρεγόμενον ἀποτυγχάνειν μήτ’ ἐκκλίνοντα περιπίπτειν. πρὸσ τοῦτο οὖν καὶ τὴν ἄσκησιν ῥέπειν δεῖ. ἐπεὶ γὰρ οὐκ ἔστιν ἀναπότευκτον σχεῖν τὴν ὄρεξιν καὶ τὴν ἔκκλισιν ἀπερίπτωτον ἄνευ μεγάλησ καὶ συνεχοῦσ ἀσκήσεωσ, ἴσθι ὅτι, ἐὰν ἔξω ἐάσῃσ ἀποστρέφεσθαι αὐτὴν ἐπὶ τὰ ἀπροαίρετα, οὔτε τὴν ὄρεξιν ἐπιτευκτικὴν ἕξεισ οὔτε τὴν ἔκκλισιν ἀπερίπτωτον.

καὶ ἐπεὶ τὸ ἔθοσ ἰσχυρὸν προηγῆται πρὸσ μόνα ταῦτα εἰθισμένων ἡμῶν χρῆσθαι ὀρέξει καὶ ἐκκλίσει, δεῖ τῷ ἔθει τούτῳ ἐναντίον ἔθοσ ἀντιθεῖναι καὶ ὅπου ὁ πολὺσ ὄλισθοσ τῶν φαντασιῶν, ἐκεῖ ἀντιτιθέναι τὸ ἀσκητικόν.

Ἑτεροκλινῶσ ἔχω πρὸσ ἡδονήν· ἀνατοιχήσω ἐπὶ τὸ ἐναντίον ὑπὲρ τὸ μέτρον τῆσ ἀσκήσεωσ ἕνεκα.

ἐκκλιτικῶσ ἔχω πόνου· τρίψω μου καὶ γυμνάσω πρὸσ τοῦτο τὰσ φαντασίασ ὑπὲρ τοῦ ἀποστῆναι τὴν ἔκκλισιν ἀπὸ παντὸσ τοῦ τοιούτου. τίσ γάρ ἐστιν ἀσκητήσ;

ὁ μελετῶν ὀρέξει μὲν μὴ χρῆσθαι, ἐκκλίσει δὲ πρὸσ μόνα τὰ προαιρετικὰ χρῆσθαι καὶ μελετῶν μᾶλλον ἐν τοῖσ δυσκαταπονήτοισ. καθ’ ὃ καὶ ἄλλῳ πρὸσ ἄλλα μᾶλλον ἀσκητέον. τί οὖν ὧδε ποιεῖ τὸ φοίνικα στῆσαι ἢ τὸ στέγην δερματίνην καὶ ὅλμον καὶ ὕπερον περιφέρειν;

ἄνθρωπε, ἄσκησον, εἰ γοργὸσ εἶ, λοιδορούμενοσ ἀνέχεσθαι, ἀτιμασθεὶσ μὴ ἀχθεσθῆναι.

εἶθ’ οὕτωσ προ[σ]βήσῃ, ἵνα, κἂν πλήξῃ σέ τισ, εἴπῃσ αὐτὸσ πρὸσ αὑτὸν ὅτι "δόξον ἀνδριάντα περιειληφέναι" 3. εἶτα καὶ οἰναρίῳ κομψῶσ χρῆσθαι, μὴ εἰσ τὸ πολὺ πίνειν καὶ γὰρ περὶ τοῦτο ἐπαρίστεροι ἀσκηταί εἰσιν, ἀλλὰ πρῶτον εἰσ τὸ ἀποσχέσθαι, καὶ κορασιδίου ἀπέχεσθαι καὶ πλακουνταρίου. εἶτά ποτε ὑπὲρ δοκιμασίασ, εἰ ἄρα, καθήσεισ εὐκαίρωσ αὐτὸσ σαυτὸν ὑπὲρ τοῦ γνῶναι, εἰ ὁμοίωσ ἡττῶσίν σε αἱ φαντασίαι.

τὰ πρῶτα δὲ φεῦγε μακρὰν ἀπὸ τῶν ἰσχυροτέρων.

ἄνισοσ ἡ μάχη κορασιδίῳ κομψῷ πρὸσ νέον ἀρχόμενον φιλοσοφεῖν· χύτρα, φασί, καὶ πέτρα οὐ συμφωνεῖ. Μετὰ τὴν ὄρεξιν καὶ τὴν ἔκκλισιν δεύτεροσ τ[ρ]όποσ ὁ περὶ τὴν ὁρμὴν καὶ ἀφορμήν·

ἵν’ εὐπειθὴσ τῷ λόγῳ, ἵνα μὴ παρὰ καιρόν, μὴ παρὰ τόπον, μὴ παρὰ ἄλλην τινὰ τοιαύτην [ἀ]συμμετρίαν. τρίτοσ ὁ περὶ τὰσ συγκαταθέσεισ, ὁ πρὸσ τὰ πιθανὰ καὶ ἑλκυστικά.

ὡσ γὰρ ὁ Σωκράτησ ἔλεγεν ἀνεξέταστον βίον μὴ ζῆν, οὕτωσ ἀνεξέταστον φαντασίαν μὴ παραδέχεσθαι, ἀλλὰ λέγειν "ἔκδεξαι, ἄφεσ ἴδω, τίσ εἶ καὶ πόθεν ἔρχῃ", ὡσ οἱ νυκτοφύλακεσ "δεῖξόν μοι τὰ συνθήματα".

"ἔχεισ τὸ παρὰ τῆσ φύσεωσ σύμβολον, ὃ δεῖ τὴν παραδεχθησομένην ἔχειν φαντασίαν; " καὶ λοιπὸν ὅσα τῷ σώματι προσάγεται ὑπὸ τῶν γυμναζόντων αὐτό, ἂν μὲν ὧδέ που ῥέπῃ πρὸσ ὄρεξιν καὶ ἔκκλισιν, εἰή ἂν καὶ αὐτὰ ἀσκητικά·

3.

διὰ τοῦτο καλῶσ ὁ Ἀπολλώνιοσ ἔλεγεν ὅτι "ὅταν θέλῃσ σαυτῷ ἀσκῆσαι, διψῶν ποτε καύματοσ ἐφέλκυσαι βρόγχον ψυχροῦ καὶ ἔκπτυσον καὶ μηδενὶ εἴπῃσ".

상위

Works

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION