Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 9

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 9)

ἃ δ’ ἐλλιπέστερον κατεσκεύασε καὶ ἐφ’ οἷσ ἐγκαλοῦσιν αὐτῷ τινεσ, περὶ τὸ τεχνικώτερον μέροσ ἐστὶ τοῦ πραγματικοῦ, τὸ λεγόμενον μὲν οἰκονομικόν, ἐν ἁπάσαισ δὲ γραφαῖσ ἐπιζητούμενον, ἐάν τε φιλοσόφουσ προέληταί τισ ὑποθέσεισ ἐάν τε ῥητορικάσ. ταῦτα δὲ ἐστὶ τὰ περὶ τὴν διαίρεσιν καὶ τὰ περὶ τὴν τάξιν καὶ τὰ περὶ τὰσ ἐξεργασίασ. ἄρξομαι δ’ ἀπὸ τῆσ διαιρέσεωσ, προειπὼν ὅτι τῶν πρὸ αὐτοῦ γενομένων συγγραφέων ἢ κατὰ τόπουσ μεριζόντων τὰσ ἀναγραφὰσ ἢ κατὰ χρόνουσ εὐπαρακολουθήτουσ ἐκεῖνοσ οὐδετέραν τούτων τῶν διαιρέσεων ἐδοκίμασεν. οὔτε γὰρ τοῖσ τόποισ, ἐν οἷσ αἱ πράξεισ ἐπετελέσθησαν, ἀκολουθῶν ἐμέρισε τὰσ διηγήσεισ, ὡσ Ἡρόδοτόσ τε καὶ Ἑλλάνικοσ καὶ ἄλλοι τινὲσ τῶν πρὸ αὐτοῦ συγγραφέων ἐποίησαν· οὔτε τοῖσ χρόνοισ, ὡσ οἱ τὴν τοπικὴν ἐκδόντεσ ἱστορίαν προείλοντο, ἤτοι ταῖσ διαδοχαῖσ τῶν βασιλέων μερίζοντεσ τὰσ ἀναγραφὰσ ἢ ταῖσ τῶν ἱερέων ἢ ταῖσ περιόδοισ τῶν ὀλυμπιάδων ἢ τοῖσ ἀποδεικνυμένοισ ἄρχουσιν ἐπὶ τὰσ ἐνιαυσίουσ ἀρχάσ. καινὴν δέ τινα καὶ ἀτριβῆ τοῖσ ἄλλοισ πορευθῆναι βουληθεὶσ ὁδὸν θερείαισ καὶ χειμερίοισ ὡρ́αισ ἀκολουθῶν ἐμέρισε τὴν ἱστορίαν. ἐκ δὲ τούτου συμβέβηκεν αὐτῷ τοὐναντίον ἢ προσεδόκησεν.

οὐ γὰρ σαφεστέρα γέγονεν ἡ διαίρεσισ τῶν χρόνων ἀλλὰ δυσπαρακολουθητοτέρα .

ἐφ’ ᾧ θαυμάζειν ἄξιον, πῶσ αὐτὸν ἔλαθεν, ὅτι πολλῶν ἅμα πραγμάτων κατὰ πολλοὺσ τόπουσ γινομένων εἰσ μικρὰσ κατακερματιζομένη τομὰσ ἡ διήγησισ οὐκ ἀπολήψεται τὸ τηλαυγὲσ φῶσ ἐκεῖνο καὶ καθαρόν, ὡσ ἐξ αὐτῶν γίνεται τῶν πραγμάτων φανερόν. ἐν γοῦν τῇ τρίτῃ βύβλῳ ταύτῃ γὰρ ἀρκεσθήσομαι μόνῃ τὰ περὶ Μυτιληναίουσ ἀρξάμενοσ γράφειν, πρὶν ὅλην ἐκπληρῶσαι τὴν διήγησιν, ἐπὶ τὰ Λακεδαιμονίων ἄπεισιν ἔργα· καὶ οὐδὲ ταῦτα συγκορυφώσασ τῆσ Πλαταιέων μέμνηται πολιορκίασ· ἀφεὶσ δὲ καὶ ταύτην ἀτελῆ τοῦ Μυτιληναϊκοῦ μέμνηται πολέμου· εἶτ’ ἐκεῖθεν ἄγει τὴν διήγησιν ἐπὶ τὰ περὶ Κέρκυραν, ὡσ ἐστασίασαν οἳ μὲν Λακεδαιμονίουσ, οἳ δ’ Ἀθηναίουσ ἐπαγόμενοι· ἀφεὶσ δὲ καὶ ταῦτα ἡμιτελῆ περὶ τῆσ εἰσ Σικελίαν στρατείασ τῆσ προτέρασ Ἀθηναίων ὀλίγα λέγει.

εἶτα Ἀθηναίων ἔκπλουν ἐπὶ Πελοπόννησον ἀρξάμενοσ λέγειν καὶ Λακεδαιμονίων τὴν ἐπὶ Δωριεῖσ στρατείαν τὰ περὶ Λευκάδα πραχθέντα ὑπὸ Δημοσθένουσ τοῦ στρατηγοῦ καὶ τὸν πρὸσ Αἰτωλοὺσ πόλεμον ἐπιπορεύεται· ἐκεῖθεν δὲ ἄπεισιν ἐπὶ Ναύπακτον. ἀτελεῖσ δὲ καὶ τοὺσ ἠπειρωτικοὺσ πολέμουσ καταλιπὼν Σικελίασ ἅπτεται πάλιν, καὶ μετὰ τοῦτο Δῆλον καθαίρει καὶ τὸ Ἀμφιλοχικὸν Ἄργοσ πολεμούμενον ὑπὸ Ἀμπρακιωτῶν καταλείπει. καὶ τί δεῖ πλείω λέγειν; ὅλη γὰρ ἡ βύβλοσ οὕτω συγκέκοπται καὶ τὸ διηνεκὲσ τῆσ ἀπαγγελίασ ἀπολώλεκε. πλανώμεθα δή, καθάπερ εἰκόσ, καὶ δυσκόλωσ τοῖσ δηλουμένοισ παρακολουθοῦμεν, ταραττομένησ ἐν τῷ διασπᾶσθαι τὰ πράγματα τῆσ διανοίασ καὶ τὰσ ἡμιτελεῖσ τῶν ἀκουσθέντων μνήμασ οὐ ῥᾳδίωσ οὐδ’ ἀκριβῶσ ἀναφερούσησ. χρὴ δὲ τὴν ἱστορικὴν πραγματείαν εἰρομένην εἶναι καὶ ἀπερίσπαστον, ἄλλωσ τε ἐπειδὰν περὶ πολλῶν γίνηται πραγμάτων καὶ δυσκαταμαθήτων.

ὅτι δὲ οὐκ ὀρθὸσ ὁ κανὼν οὗτοσ οὐδ’ οἰκεῖοσ ἱστορίᾳ, δῆλον. οὐδεὶσ γὰρ τῶν μεταγενεστέρων συγ‐ γραφέων θερείαισ καὶ χειμῶσι διεῖλε τὴν ἱστορίαν. ἀλλὰ πάντεσ τὰσ τετριμμένασ ὁδοὺσ καὶ δυναμένασ ἄγειν ἐπὶ τὴν σαφήνειαν μετῆλθον.

SEARCH

MENU NAVIGATION