Dionysius of Halicarnassus, chapter 17

(디오니시오스, chapter 17)

ὅτι μὲν τοίνυν, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, ἀδελφὸσ ἡμῖν ἐστιν οὑτοσὶ Εὐφίλητοσ, οὐ μόνον ἡμῶν ἀλλὰ καὶ τῶν συγγενῶν ἁπάντων ἀκηκόατε μαρτυρούντων. σκέψασθε δὲ πρῶτον τὸν πατέρα ἡμῶν, τίνοσ ἕνεκεν ἂν ψεύδοιτο καὶ τοῦτον μὴ ὄντα αὐτοῦ υἱὸν εἰσεποιεῖτο. πάντασ γὰρ εὑρήσετε τοὺσ τὰ τοιαῦτα πράττοντασ ἢ οὐκ ὄντων αὐτοῖσ γνησίων παίδων ἢ διὰ πενίαν ἀναγκαζομένουσ ξένουσ ἀνθρώπουσ εἰσποιεῖσθαι, ὅπωσ ὠφελῶνταί τι ἀπ’ αὐτῶν δι’ αὐτοὺσ Ἀθηναίων γεγονότων. τῷ τοίνυν πατρὶ τούτων οὐδέτερον ὑπάρχει. γνήσιοι μὲν γὰρ αὐτῷ ἡμεῖσ δύο υἱεῖσ ἐσμεν· ὥστε οὐκ ἄν γε δι’ ἐρημίαν τοῦτον εἰσεποιεῖτο. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τροφῆσ τε καὶ εὐπορίασ τῆσ παρὰ τούτου δεόμενοσ. ἔστι γὰρ αὐτῷ βίοσ ἱκανὸσ καὶ χωρὶσ τούτου μεμαρτύρηται ὑμῖν τοῦτον ἐκ παίδων τρέφων καὶ ἀσκῶν καὶ εἰσ τοὺσ φράτερασ εἰσάγων· καὶ ταῦτα οὐ μικρὰ δαπανήματά ἐστιν. ὥστε τόν τε πατέρα ἡμῶν οὐκ εἰκόσ ἐστιν, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, μηδὲν ὠφελούμενον οὕτωσ ἀδίκῳ πράγματι ἐπιχειρῆσαι. ἀλλὰ μὴν οὐδ’ ἐμέ γε οὐθεὶσ ἀνθρώπων οὕτωσ τελέωσ ἂν ἄφρονα ὑπολάβοι, ὥστε τούτῳ μαρτυρεῖν τὰ ψευδῆ, ὅπωσ τὰ πατρῷα διὰ πλειόνων διανείμωμαι. καὶ γὰρ οὐδ’ ἀμφισβητῆσαί μοι ἐξουσία γένοιτ’ ἂν ὕστερον, ὡσ οὐκ ἔστιν ἀδελφὸσ οὗτοσ. ἐμοῦ γὰρ οὐθεὶσ ἂν ὑμῶν τὴν φωνὴν ἀνάσχοιτ’ ἂν ἀκούων, εἰ νῦν μὲν ὑπόδικον ἐμαυτὸν καθιστὰσ μαρτυρῶ, ὡσ ἔστιν ἀδελφὸσ ἡμέτεροσ, ὕστερον δὲ φαινοίμην τούτοισ ἀντιλέγων. οὐ μόνον τοίνυν ἡμᾶσ, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, εἰκόσ ἐστι τἀληθῆ μεμαρτυρηκέναι ἀλλὰ καὶ τοὺσ ἄλλουσ συγγενεῖσ.

ἐνθυμήθητε γὰρ πρῶτον μέν, ὅτι οἱ τὰσ ἀδελφὰσ ἡμῶν ἔχοντεσ οὐκ ἄν ποτε ἐμαρτύρουν περὶ τούτου τὰ ψευδῆ. μητρυιὰ γὰρ ἡ τούτου μήτηρ ἐγεγένητο ταῖσ ἡμετέραισ ἀδελφαῖσ. εἰώθασι δέ πωσ ὡσ ἐπὶ τὸ πολὺ διαφέρεσθαι ἀλλήλαισ αἵ τε μητρυιαὶ καὶ αἱ πρόγονοι. ὥστε εἰ οὗτοσ ἐξ ἄλλου τινὸσ ἀνδρὸσ ἦν τῇ μητρυιᾷ καὶ οὐκ ἐκ τοῦ ἡμετέρου πατρόσ, οὐκ ἄν ποτε, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, τοὺσ ἑαυτῶν ἄνδρασ αἱ ἀδελφαὶ μαρτυρεῖν ἐπέτρεψαν. καὶ μὴν οὐδ’ ἂν ὁ θεῖοσ πρὸσ μητρὸσ ἡμῖν ὤν, τούτῳ δὲ οὐδὲν προσήκων δήπου τῇ τούτου μητρὶ ἠθέλησεν ἄν, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, μαρτυρῆσαι ψευδῆ μαρτυρίαν, δι’ ἣν ἡμῖν γίνεται βλάβη περιφανήσ, εἴπερ ξένον ὄντα τοῦτον εἰσποιοῦμεν ἀδελφὸν ἡμῖν αὐτοῖσ. ἔτι τοίνυν, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, πρὸσ τούτοισ πῶσ ἄν τισ ὑμῶν καταγνοίη ψευδομαρτυριῶν Δημαράτου τουτουὶ καὶ Ἡγήμονοσ καὶ Νικοστράτου; οἳ πρῶτον μὲν οὐδὲν αἰσχρὸν οὐδέποτε φανήσονται ἐπιτηδεύσαντεσ, εἶτα δ’ οἰκεῖοι ὄντεσ ἡμῖν καὶ εἰδότεσ ἡμᾶσ ἅπαντασ μεμαρτυρήκασιν Εὐφιλήτῳ τούτῳ τὴν αὑτοῦ συγγένειαν ἕκαστοσ. ὥστε ἡδέωσ κἂν τῶν ἀντιδικούντων ἡμῖν τοῦ σεμνοτάτου πυθοίμην, εἰ ἄλλοθέν ποθεν ἔχοι ἂν ἐπιδεῖξαι αὑτὸν Ἀθηναῖον ἢ ἐκ τούτων, ὧν καὶ ἡμεῖσ Εὐφίλητον ἐπιδείκνυμεν.

ἐγὼ μὲν γὰρ οὐκ οἶμαι ἄλλο τι ἂν αὐτὸν εἰπεῖν ἢ ὅτι ἡ μήτηρ ἀστή τέ ἐστι καὶ γαμετὴ καὶ ἀστὸσ ὁ πατήρ· καὶ ὡσ ταῦτ’ ἀληθῆ λέγει, παρέχοιτ’ ἂν αὑτῷ τοὺσ συγγενεῖσ μάρτυρασ· εἶτα, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, εἰ μὲν οὗτοι ἐκινδύνευον, ἠξίουν ἂν τοῖσ αὑτῶν οἰκείοισ ὑμᾶσ πιστεύειν μαρτυροῦσι μᾶλλον ἢ τοῖσ κατηγόροισ. νυνὶ δὲ ἡμῶν πάντα ταῦτα παρεχομένων ἀξιώσουσιν ὑμᾶσ τοῖσ αὑτῶν πείθεσθαι λόγοισ μᾶλλον ἢ τῷ πατρὶ τῷ Εὐφιλήτου καὶ ἐμοὶ καὶ τῷ ἀδελφῷ καὶ τοῖσ φράτορσι καὶ πάσῃ τῇ ἡμετέρᾳ συγγενείᾳ; καὶ μὴν οὗτοι μὲν οὐδὲν οὐδενὶ κινδυνεύοντεσ ἰδίασ ἔχθρασ ἕνεκα ταῦτα ποιοῦσιν, ἡμεῖσ δὲ πάντασ ὑποδίκουσ ἡμᾶσ αὐτοὺσ καθιστάντεσ μαρτυροῦμεν.

καὶ πρὸσ ταῖσ μαρτυρίαισ, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, πρῶτον μὲν ἡ τοῦ Εὐφιλήτου μήτηρ, ἣν οὗτοι ὁμολογοῦσιν ἀστὴν εἶναι, ὁρ́κον ὀμόσαι ἐπὶ τοῦ διαιτητοῦ ἐβούλετο ἐπὶ Δελφινίῳ, ἦ μὴν τουτονὶ Εὐφίλητον εἶναι ἐξ αὑτῆσ καὶ τοῦ ἡμετέρου πατρόσ. καίτοι τίνα προσῆκε μᾶλλον αὐτῆσ ἐκείνησ τοῦτ’ εἰδέναι; ἔπειτα, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, ὁ πατὴρ ὁ ἡμέτεροσ, ὃν εἰκόσ ἐστι μετὰ τὴν τούτου μητέρα ἄριστα τὸν αὑτοῦ υἱὸν γινώσκειν, οὗτοσ καὶ τότε καὶ νυνὶ βούλεται ὀμόσαι, ἦ μὴν Εὐφίλητον τοῦτον υἱὸν εἶναι αὑτοῦ ἐξ ἀστῆσ καὶ γαμετῆσ γυναικόσ. πρὸσ τούτοισ τοίνυν, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, ἐγὼ ἐτύγχανον μὲν τρισκαιδεκαετὴσ ὤν, ὥσπερ καὶ πρότερον εἶπον, ὅτε οὗτοσ ἐγένετο, ἕτοιμοσ δέ εἰμι ὀμόσαι, ἦ μὴν Εὐφίλητον τουτονὶ ἀδελφὸν εἶναι ἐμαυτοῦ ὁμοπάτριον. ὥστε, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, δικαίωσ ἂν καὶ τοὺσ ἡμετέρουσ ὁρ́κουσ πιστοτέρουσ νομίζοιτε ἢ τοὺσ τούτων λόγουσ.

ἡμεῖσ μὲν γὰρ ἀκριβῶσ εἰδότεσ ὀμόσαι περὶ αὐτοῦ θέλομεν, οὗτοι δὲ ταῦτα ἀκηκοότεσ παρὰ τῶν τούτου διαφόρων ἢ αὐτοὶ πλάττοντεσ λέγουσι. πρὸσ δὲ τούτοισ, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, ἡμεῖσ μὲν τοὺσ συγγενεῖσ μάρτυρασ καὶ ἐπὶ τῶν διαιτητῶν καὶ ἐφ’ ὑμῶν παρεχόμεθα, οἷσ οὐκ ἄξιον ἀπιστεῖν, οὗτοι δέ, ἐπειδὴ ἔλαχεν Εὐφίλητοσ τὴν δίκην τὴν προτέραν τῷ κοινῷ τῶν δημοτῶν καὶ τῷ τότε δημαρχοῦντι, ὃσ νῦν τετελεύτηκε, δύο ἔτη τοῦ διαιτητοῦ τὴν δίαιταν ἔχοντοσ οὐκ ἠδυνήθησαν οὐδεμίαν μαρτυρίαν εὑρεῖν, ὡσ οὑτοσὶ ἄλλου τινὸσ πατρόσ ἐστιν ἢ τοῦ ἡμετέρου. τοῖσ δὲ διαιτῶσι μέγιστα ταῦτα σημεῖα ἦν τοῦ ψεύδεσθαι τούτουσ καὶ κατεδιῄτησαν αὐτῶν ἀμφότεροι. καί μοι λαβὲ τῆσ προτέρασ διαίτησ τὴν μαρτυρίαν. ‐ Μαρτυρία. ‐ ὡσ μὲν τοίνυν καὶ τότε ὦφλον τὴν δίαιταν, ἀκηκόατε. ἀξιῶ δέ, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, ὥσπερ οὗτοι μέγα τοῦτ’ ἂν ἔφασαν εἶναι σημεῖον, ὡσ οὐκ ἔστιν Ἡγησίππου, εἰ οἱ διαιτηταὶ αὐτῶν ἀπεδιῄτησαν, οὕτω τὸ νῦν ἡμῖν τοιοῦτον εἶναι μαρτύριον ὅτι ἀληθῆ λέγομεν, ἐπεὶ ἔδοξαν αὐτοὶ ἀδικεῖν τοῦτον Ἀθηναῖον ὄντα καὶ κυρίωσ πρῶτον ἐγγραφέντα ὕστερον ἐξαλείψαντεσ. ὅτι μὲν οὖν ἀδελφὸσ ἡμῶν ἐστιν οὑτοσὶ Εὐφίλητοσ καὶ πολίτησ ὑμέτεροσ καὶ ἀδίκωσ ὑβρίσθη ὑπὸ τῶν ἐν τῷ δήμῳ συστάντων, ἱκανῶσ οἰόμαι ὑμᾶσ, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, ἀκηκοέναι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION