Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 41

(디오니시오스, De Demosthene, chapter 41)

τῆσ δὲ τρίτησ ἁρμονίασ, ἣν ἔφην μικτὴν ἐξ ἀμφοῖν εἶναι τὰ χρησιμώτατα ἐκλέγουσαν ἀφ’ ἑκατέρασ, οὐδείσ ἐστι χαρακτὴρ ἴδιοσ, ἀλλ’ ὡσ ἂν οἱ μετιόντεσ αὐτὴν προαιρέσεωσ ἔχωσιν ἢ δυνάμεωσ τὰ μὲν φυγεῖν, τὰ δὲ λαβεῖν, οὕτωσ κίρνανται καθάπερ ἐν τῇ ζωγραφίᾳ τὰ μίγματα. ταύτησ τῆσ ἁρμονίασ κράτιστοσ μὲν ἐγένετο κανὼν ὁ ποιητὴσ Ὅμηροσ, καὶ οὐκ ἄν τισ εἴποι λέξιν ἄμεινον ἡρμοσμένην τῆσ ἐκείνου πρὸσ ἄμφω ταῦτα, λέγω δὲ τήν τε ἡδονὴν καὶ τὸ σεμνόν. ἐζήλωσαν δὲ αὐτὸν ἐπῶν τε πολλοὶ ποιηταὶ καὶ μελῶν, ἔτι δὲ τραγῳδίασ τε καὶ κωμῳδίασ, συγγραφεῖσ τε ἀρχαῖοι καὶ φιλόσοφοι καὶ ῥήτορεσ. ὧν ἁπάντων μεμνῆσθαι πολὺ ἂν ἔργον εἰή, ἀρκέσει δὲ τῶν ἐν λόγοισ δυναστευσάντων, οὓσ ἐγὼ κρατίστουσ εἶναι πείθομαι, δύο παρασχέσθαι μόνουσ, συγγραφέων μὲν Ἡρόδοτον, φιλοσόφων δὲ Πλάτωνα· καὶ γὰρ καὶ ἀξίωμα καὶ χάρισ αὐτῶν ἐπιτρέχει ταῖσ ἁρμονίαισ. εἰ δὲ ὀρθὰ ἐγὼ καὶ εἰκότα ἔγνωκα περὶ αὐτῶν, ἐξετάσαι τῷ βουλομένῳ σκοπεῖν ἔστιν. φέρε δὴ τίσ οὐκ ἂν ὁμολογήσειεν τῆσ τε αὐστηρᾶσ καὶ τῆσ ἡδείασ ἁρμονίασ μέσην εἶναι τήνδε τὴν λέξιν καὶ τὰ κράτιστα εἰληφέναι παρ’ ἑκατέρασ, ᾗ κέχρηται Ἡρόδοτοσ Ξέρξῃ περιθεὶσ τὸν λόγον, ὅτ’ ἐβουλεύετο περὶ τῆσ πρὸσ τοὺσ Ἕλληνασ στρατείασ; μετακεκόμισται δ’ εἰσ τὴν Ἀτθίδα διάλεκτον ἡ λέξισ·

ἄνδρεσ Πέρσαι, οὔτ’ αὐτὸσ καθηγήσομαι νόμον τόνδ’ ἐν ὑμῖν τιθεὶσ παραδεξάμενόσ τε αὐτῷ χρήσομαι. ὡσ ἐγὼ πυνθάνομαι τῶν πρεσβυτέρων, οὐδένα χρόνον ἠτρεμήσαμεν, ἐξ οὗ παρελάβομεν τὴν ἡγεμονίαν τήνδε παρὰ Μήδων, Κύρου καθελόντοσ Ἀστυάγην· ἀλλὰ θεόσ τε οὕτωσ ἐνάγει καὶ αὐτοῖσ ἡμῖν πολλὰ ἐπιοῦσι συμφέρεται ἐπὶ τὸ ἄμεινον. ἃ μὲν δὴ Κῦρόσ τε καὶ Καμβύσησ πατήρ τε ὁ ἐμὸσ Δαρεῖοσ κατειργάσαντο καὶ προσεκτήσαντο ἔθνη, ἐπισταμένοισ οὐκ ἄν τισ λέγοι. ἐγὼ δ’, ἐπειδὴ παρέλαβον τὸν θρόνον τοῦτον, ἐφρόντιζον, ὅπωσ μὴ λείψομαι τῶν πρότερον γενομένων ἐν τῇ τιμῇ τῇδε μηδ’ ἐλάσσω προσκτήσομαι δύναμιν Πέρσαισ. φροντίζων δὲ εὑρίσκω ἅμα μὲν κῦδοσ ἡμῖν προσγινόμενον χώραν τε ἧσ νῦν κεκτήμεθα οὐκ ἐλάσσονα οὐδὲ φλαυροτέραν παμφορωτέραν τε, ἅμα δὲ τιμωρίαν καὶ τίσιν γινομένην. διὰ δὴ ταῦτα νῦν ὑμᾶσ ἐγὼ συνέλεξα, ἵνα, ἅ διανοοῦμαι πράττειν, ὑποθῶ ὑμῖν·

μέλλω ζεύξασ τὸν Ἑλλήσποντον ἐλαύνειν στρατὸν διὰ τῆσ Εὐρώπησ ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, ἵνα Ἀθηναίουσ τιμωρήσωμαι, ὅσα δὴ πεποιήκασι Πέρσασ τε καὶ πατέρα τὸν ἐμόν. ὁρᾶτε μὲν δὴ καὶ Δαρεῖον προθυμούμενον στρατεύεσθαι ἐπὶ τοὺσ ἄνδρασ τούτουσ, ἀλλ’ ὃ μὲν τετελεύτηκε, καὶ οὐκ ἐξεγένετ’ αὐτῷ τιμωρήσασθαι, ἐγὼ δ’ ὑπέρ τ’ ἐκείνου καὶ τῶν ἄλλων Περσῶν οὐ πρότερον παύσομαι, πρὶν ἕλω τε καὶ πυρώσω τὰσ Αθήνασ. οἵ γε ἐμέ τε καὶ πατέρα τὸν ἐμὸν ὑπῆρξαν ἄδικα ποιοῦντεσ· πρῶτα μὲν εἰσ Σάρδεισ ἐλθόντεσ ἅμα Ἀρισταγόρᾳ τῷ Μιλησίῳ, δούλῳ δὲ ἡμετέρῳ, ἐνέπρησαν τά τε ἄλση καὶ τὰ ἱερά. δεύτερα δὲ ἡμᾶσ οἱᾶ ἔδρασαν εἰσ τὴν γῆν τὴν σφετέραν ἀποβάντασ, ὅτε Δᾶτίσ τε καὶ Ἀρταφέρνησ ἐστρατήγουν, ἐπίστασθέ που πάντεσ. τούτων μέντοι ἕνεκα ἀνώρμημαι ἐπ’ αὐτοὺσ στρατεύεσθαι, ἀγαθὰ δ’ ἐν αὐτοῖσ τοσάδε ἀνευρίσκω λογιζόμενοσ· εἰ τούτουσ τε καὶ τοὺσ τούτοισ πλησιοχώρουσ καταστρεψόμεθα, οἳ Πέλοποσ τοῦ Φρυγὸσ νέμονται χώραν, γῆν τὴν Περσίδα ἀποδείξομεν τῷ Διὸσ αἰθέρι ὅμορον οὖσαν.

οὐ γὰρ δὴ χώραν γε οὐδεμίαν κατόψεται ὁ ἥλιοσ ὅμορον οὖσαν τῇ ἡμετέρᾳ, ἀλλ’ αὐτὰσ ἁπάσασ ἐγὼ ἅμα ὑμῖν μίαν χώραν θήσω, διὰ πάσησ ἐξελθὼν τῆσ Εὐρώπησ. πυνθάνομαι γὰρ ὧδε ἔχειν· οὔτε τινὰ πόλιν αὐτῶν οὐδεμίαν οὔτε ἔθνοσ ἀνθρώπων οὐδὲν ὑπολείπεσθαι ἡμῖν, ὃ οἱο͂́ν τε ἔσται ἐλθεῖν εἰσ μάχην, τούτων, ὧν ἔλεξα, ὑπεξῃρημένων. οὕτωσ οἵ τε ἡμῖν αἴτιοι ἕξουσι δούλιον ζυγὸν οἵ τε ἀναίτιοι. ὑμεῖσ δ’ ἄν μοι τάδε ποιοῦντεσ χαρίζοισθε· ἐπειδὰν ὑμῖν σημήνω τὸν χρόνον, εἰσ ὃν ἡμῖν ἥκειν δοκεῖ, προθύμωσ ὑμᾶσ ἅπαντασ δεῖ παρεῖναι. ὃσ δ’ ἂν ἔλθῃ ἔχων κατεσκευασμένον στρατὸν κάλλιστα, δώσω αὐτῷ δωρεάν, ἣ δὴ τιμιωτάτη νομίζεται ἐν ἡμετέρου. ποιητέα μὲν δὴ ταῦτ’ ἐστὶν οὕτω.

ἵνα δὲ μὴ ἰδιοβουλεύειν ὑμῖν δοκῶ, τίθημι τὸ πρᾶγμα ἐσ μέσον, γνώμην κελεύων ὑμῶν τὸν βουλόμενον ἀποφαίνεσθαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION