Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 40

(디오니시오스, De Demosthene, chapter 40)

ἡ δὲ μετὰ ταύτην ἡ γλαφυρὰ καὶ θεατρικὴ καὶ τὸ κομψὸν αἱρουμένη πρὸ τοῦ σεμνοῦ τοιαύτη· ὀνομάτων αἰεὶ βούλεται λαμβάνειν τὰ λειότατα καὶ μαλακώτατα, τὴν εὐφωνίαν θηρωμένη καὶ τὴν εὐμέλειαν, ἐξ αὐτῶν δὲ τὸ ἡδύ. ἔπειτα οὐχ ὡσ ἔτυχεν ἀξιοῖ ταῦτα τιθέναι οὐδὲ ἀπερισκέπτωσ συναρμόττειν θάτερα τοῖσ ἑτέροισ, ἀλλὰ διακρίνουσα τὰ ποῖα τοῖσ ποίοισ παρατιθέμενα μουσικωτέρουσ ποιεῖν δυνήσεται τοὺσ ἤχουσ, καὶ σκοποῦσα κατὰ ποῖον σχῆμα ληφθέντα χαριεστέρασ ἀποτελέσει τὰσ συζυγίασ, οὕτωσ συναρμόττειν ἕκαστα πειρᾶται, πολλὴν σφόδρα ποιουμένη φροντίδα τοῦ συνεξέσθαι καὶ συνηλεῖφθαι καὶ προπετεῖσ ἁπάντων αὐτῶν εἶναι τὰσ ἁρμονίασ. καὶ διὰ τοῦτο φεύγει μὲν ἁπάσῃ σπουδῇ τὰσ τῶν φωνηέντων συμβολὰσ ὡσ τὴν λειότητα καὶ τὴν εὐέπειαν διασπώσασ, φεύγει δέ, ὅση δύναμισ αὐτῇ, τῶν ἡμιφώνων τε καὶ ἀφώνων γραμμάτων τὰσ συζυγίασ, ὅσαι τραχύνουσι τοὺσ ἤχουσ καὶ ταράττειν δύνανται τὰσ ἀκοάσ. ἐπειδὴ γὰρ οὐκ ἐνδέχεται πᾶσαν σημαίνουσαν σῶμα ἢ πρᾶγμα λέξιν ἐξ εὐφώνων συγκεῖσθαι γραμμάτων καὶ μαλακῶν, ἀλλ’ ἐνίοτε συγκεῖσθαι τὰσ αὐτὰσ καὶ κακῶσ ἐνδέχεται, ὃ μὴ δίδωσιν ἡ φύσισ, τοῦτο πειρᾶται λαμβάνειν ταῖσ συζυγίαισ αὐταῖσ καὶ οὕτω τὰσ φωνὰσ ποιεῖν ἡδίουσ καὶ μαλακωτέρασ. εξομένασ, ἵνα μὴ συναπτόμεναι πρὸσ ἀλλήλασ αἱ καταλήγουσαί τε εἰσ τραχὺ γράμμα καὶ αἱ τὴν ἀρχὴν ἀπό τινοσ τοιούτου λαμβάνουσαι σπαδονισμοὺσ τῶν ἤχων ποιῶσι καὶ ἀντιτυπίασ, τῇ δὲ παρεμπιπτούσῃ λέξει προσαναπαυόμεναι μαλακοὺσ φαίνεσθαι ποιῶσι τοὺσ ἤχουσ καὶ συνεχεῖσ.

τὸ γὰρ ὅλον ἐστὶν αὐτῆσ βούλημα καὶ ἡ πολλὴ πραγματεία περὶ τὸ συσπασθῆναί τε καὶ συνυφάνθαι πάντα τὰ μόρια τῆσ περιόδου, μιᾶσ λέξεωσ ἀποτελοῦντα φαντασίαν, καὶ ἔτι πρὸσ τούτῳ περὶ τὸ πᾶσαν εἶναι τὴν λέξιν, ὥσπερ ἐν ταῖσ μουσικαῖσ συμφωνίαισ, ἡδεῖαν καὶ λιγυράν. τούτων δὲ τὸ μὲν αἱ τῶν ἁρμονιῶν ἀκρίβειαι ποιοῦσι, τὸ δ’ αἱ τῶν γραμμάτων δυνάμεισ οἰκείωσ ἐχόντων πρὸσ ἄλληλα ταῖσ κατὰ τοὺσ νόμουσ συμπαθείαισ, ὑπὲρ ὧν ἑτέρασ ἐπιστήμησ ἡ θεωρία. ἐπιτρόχαλοσ δή τισ γίνεται καὶ καταφερὴσ ἡ ῥύσισ τῆσ λέξεωσ, ὥσπερ κατὰ πρανοῦσ φερόμενα χωρίου νάματα μηδενὸσ αὐτοῖσ ἀντικρούοντοσ, καὶ διαρρεῖ διὰ τῆσ ἀκοῆσ ἡδέωσ πωσ καὶ ἀσπαστῶσ οὐδὲν ἧττον ἢ τὰ δι’ ᾠδῆσ καὶ ὀργάνου μουσωθέντα κρούματα καὶ μέλη. ἔτι τῆσ συνθέσεωσ ταύτησ ἐστὶ καὶ τὰ κῶλα δεινῶσ ποιήμασιν ἐμφερῆ, μαλακόφωνα καὶ λεῖα, πολὺ τὸ κωτίλον ἔχοντα, κατά τινα φιλότητα φυσικὴν συζευγνύμενα ἀλλήλοισ.

ἐξ ὧν ἡ περίοδοσ συνέστηκεν· οὐδὲν γὰρ ἔξω περιόδου συντίθησιν. ἔτι τῶν ῥυθμῶν, εἰσ ἃσ διαστέλλεται περιόδουσ, οὐ τοὺσ ἀξιωματικοὺσ βούλεται λαμβάνειν ἀλλὰ τοὺσ χαριεστάτουσ. εὐκόρυφοι δὴ φαίνονται καὶ εὔγραμμοι διὰ τοῦτο καὶ εἰσ ἕδραν ἀσφαλῆ τελευτῶσι. τῶν δὲ σχημάτων διώκει τὰ κινητικώτατα τῶν ὄχλων· καλλωπίζεται γὰρ καὶ τέθηλε τούτοισ, ἃν ἄχρι τοῦ μὴ λυπῆσαι τὰσ ἀκοὰσ προβαίνοι, ὧν εἰσὶν αἵ τε παρισώσεισ καὶ παρομοιώσεισ καὶ ἀντιθέσεισ καὶ τὰ παρωνομασμένα τά τε ἀντιστρέφοντα καὶ τὰ ἐπαναφερόμενα καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα ποιητικῆσ καὶ μελικῆσ λέξεωσ ὄργανα. τοιαῦτά τινά μοι καὶ ταύτησ εἶναι φαίνεται χαρακτηριστικὰ τῆσ ἁρμονίασ.

παραδείγματα δ’ αὐτῆσ ποιοῦμαι ποιητῶν μὲν Ἡσίοδόν τε καὶ Σαπφὼ καὶ Ἀνακρέοντα, τῶν δὲ πεζῇ λέξει χρησαμένων Ἰσοκράτην τε τὸν Ἀθηναῖον καὶ τοὺσ ἐκείνῳ πλησιάσαντασ. εἴρηνται μὲν οὖν καὶ πρότερον ἤδη λέξεισ τινέσ, ἐν αἷσ τὸν ὅλον χαρακτῆρα αὐτοῦ τῆσ λέξεωσ ὑπέγραφον, ἐξ ὧν καὶ τὰ περὶ τὴν σύνθεσιν, εἰ τοιαῦτά ἐστιν οἱᾶ λέγομεν ἡμεῖσ, οὐ χαλεπῶσ ἄν τισ ἴδοι. ἵνα δὲ μὴ δόξωμεν διαρτᾶν τὰσ ἀκολουθίασ, τοὺσ ἀναγινώσκοντασ ἐπὶ τὰ ἐν ἀρχαῖσ ῥηθέντα παραδείγματα κελεύοντεσ ἀναστρέφειν, λαμβανέσθω κἀνταῦθα ἐκ τῶν Πανηγρικῶν αὐτοῦ λόγων λέξισ οὐ πολλὴν διατριβὴν παρέξουσα τοῖσ ἀναγνωσομένοισ, ἐν ᾗ διεξέρχεται τὰ πραχθέντα Ἀθηναίοισ περὶ τὴν ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίαν. ἔστι δὲ ἥδε· ἐπειδὴ γὰρ οὐχ οἱοῖ́ τε ἦσαν πρὸσ ἀμφοτέρασ ἅμα παρατάξασθαι τὰσ δυνάμεισ, παραλαβόντεσ ἅπαντα τὸν ὄχλον ἐκ τῆσ πόλεωσ εἰσ τὴν ἐχομένην νῆσον ἐξέπλευσαν, ἵν’ ἐν μέρει καὶ μὴ πρὸσ ἑκάτερα κινδυνεύωσι. καίτοι πῶσ ἂν ἐκείνων ἄνδρεσ ἀμείνουσ ἢ μᾶλλον φιλέλληνεσ ὄντεσ ἐπιδειχθεῖεν, οἵτινεσ ἔτλησαν ἐπιδεῖν, ὥστε μὴ τοῖσ πολλοῖσ αἴτιοι γενέσθαι τῆσ δουλείασ, ἐρήμην μὲν τὴν πόλιν γιγνομένην, τὴν δὲ χώραν πορθουμένην, ἱερὰ δὲ συλώμενα καὶ νεὼσ ἐμπιμπραμένουσ, ἅπαντα δὲ τὸν πόλεμον περὶ τὴν πατρίδα τὴν αὑτῶν γενόμενον;

καὶ μὴν οὐδὲ ταῦτ’ ἀπέχρησεν αὐτοῖσ, ἀλλὰ πρὸσ διακοσίασ καὶ χιλίασ τριήρεισ μόνοι διαναυμαχεῖν οὐκ ἐμέλλησαν, οὐ μὴν εἰάθησάν γε. καταισχυνθέντεσ τε γὰρ Πελοποννήσιοι τὴν ἀρετὴν αὐτῶν καὶ νομίσαντεσ προδιαφθαρέντων μὲν τῶν ἡμετέρων οὐδ’ αὐτοὶ σωθήσεσθαι, κατορθωσάντων δ’ εἰσ ἀτιμίαν τὰσ αὑτῶν πόλεισ καταστήσειν, ἠναγκάσθησαν μετασχεῖν τῶν κινδύνων. καὶ τοὺσ μὲν θορύβουσ τοὺσ ἐν τῷ πράγματι γιγνομένουσ καὶ τὰσ κραυγὰσ καὶ τὰσ παρακελεύσεισ, ἃ κοινὰ πάντων ἐστὶ τῶν ναυμαχούντων, οὐκ οἶδ’ ὅ τι δεῖ λέγοντασ διατρίβειν. ἃ δ’ ἔστιν ἴδια καὶ τῆσ ἡγεμονίασ ἄξια καὶ τοῖσ προειρημένοισ ὁμολογούμενα, ταῦτα δ’ ἐμὸν ἔργον ἐστὶν εἰπεῖν.

τοσοῦτον γὰρ ἡ πόλισ ἡμῶν διέφερεν, ὅτε ἦν ἀκέραιοσ, ὥστε ἀνάστατοσ γενομένη πλείουσ μὲν συνεβάλετο τριήρεισ εἰσ τὸν κίνδυνον τὸν ὑπὲρ τῆσ Ἑλλάδοσ ἢ σύμπαντεσ οἱ ναυμαχήσαντεσ, δυναμένασ δὲ πρὸσ δὶσ τοσαύτασ κινδυνεύειν. οὐδείσ γ’ οὖν πρὸσ ἡμᾶσ οὕτωσ ἔχει δυσμενῶσ, ὅστισ οὐκ ἂν ὁμολογήσειε διὰ μὲν τὴν ναυμαχίαν ἡμᾶσ τῷ πολέμῳ κρατῆσαι, ταύτησ δὲ τὴν πόλιν αἰτίαν γεγενῆσθαι. καίτοι μελλούσησ στρατείασ ἐπὶ τοὺσ βαρβάρουσ ἔσεσθαι τίνασ χρὴ τὴν ἡγεμονίαν ἔχειν; οὐ τοὺσ ἐν τῷ προτέρῳ πολέμῳ μάλιστα εὐδοκιμήσαντασ καὶ πολλάκισ μὲν ἰδίᾳ προκινδυνεύσαντασ, ἐν δὲ τοῖσ κοινοῖσ τῶν ἀγώνων ἀριστείων ἀξιωθέντασ; οὐ τοὺσ τὴν αὑτῶν καταλιπόντασ περὶ τῆσ τῶν ἄλλων σωτηρίασ καὶ τό γε παλαιὸν οἰκιστὰσ πλείστων πόλεων γενομένουσ καὶ πάλιν αὐτὰσ ἐκ τῶν μεγίστων συμφορῶν διασώσαντασ;

πῶσ δ’ οὐκ ἂν δεινὰ πάθοιμεν, εἰ τῶν κακῶν πλεῖστον μέροσ μετασχόντεσ ἔλαττον ταῖσ τιμαῖσ ἔχειν ἀξιωθείημεν καὶ τότε προταχθέντεσ πρὸ τῶν ἄλλων νῦν ἑτέροισ ἀκολουθεῖν ἀναγκασθείημεν;

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION