Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 19

(디오니시오스, De Demosthene, chapter 19)

εἰ δὲ ὀρθῶσ ἐπιλογίζομαι ταῦτ’ ἐγὼ καὶ ἔστιν ἐν ταύταισ ταῖσ ἀρεταῖσ ἐνδεέστεροσ ὁ ἀνήρ, πάρεστι τῷ βουλομένῳ σκοπεῖν ἐπὶ τῆσ ἀρτίωσ παρατεθείσησ λέξεωσ ποιουμένῳ τὴν ἐξέτασιν. εὐθέωσ γοῦν τὴν πρώτην διάνοιαν ὀλίγοισ ὀνόμασιν ἐξενεχθῆναι δυναμένην μακρὰν ποιεῖ κυκλογραφῶν καὶ δὶσ ἢ τρὶσ τὰ αὐτὰ λέγων. ἐνῆν μὲν οὖν ἐν τῷ πρώτῳ κώλῳ τῷ τίσ γὰρ ἂν ἄλλοθεν ἐπελθών τὸ καὶ μὴ συνδιεφθαρμένοσ ἡμῖν, ἀλλ’ ἐξαίφνησ ἐπιστὰσ τοῖσ γινομένοισ· δυνάμει γὰρ ἄμφω ταὐτά. καὶ ἐν τῷ οἳ φιλοτιμούμεθα μὲν ἐπὶ τοῖσ τῶν προγόνων ἔργοισ τὸ καὶ τὴν πόλιν ἐκ τῶν τότε πραχθέντων ἐγκωμιάζειν ἀξιοῦμεν· τὸ γὰρ αὐτὸ φιλοτιμεῖσθαί τε καὶ ἐπαινεῖν. καὶ ἐν τῷ οὐδὲν δὲ τῶν αὐτῶν ἐκείνοισ πράττομεν τὸ ἀλλὰ πᾶν τοὐναντίον· ἤρκει γὰρ αὐτῶν εἰρῆσθαι θάτερον. ἐξῆν δέ γε μίαν ἐκ τοῖν δυοῖν ποιῆσαι περίοδον καὶ συντομωτέραν καὶ χαριεστέραν· τίσ γὰρ ἂν ἄλλοθεν ἐπελθὼν οὐκ ἂν μαίνεσθαι νομίσειεν ἡμᾶσ, οἳ φιλοτιμούμεθα μὲν ἐπὶ τοῖσ τῶν προγόνων ἔργοισ, οὐδὲν δὲ τῶν αὐτῶν ἐκείνοισ πράττομεν; πολλὰ τοιαῦτά ἐστι παραπληρώματα καθ’ ἑκάστην ὀλίγου δεῖν περίοδον οὐκ ἀναγκαίαν ἔχοντα χώραν, ἃ ποιεῖ τὴν ἑρμηνείαν ἀμετροτέραν, τὴν δὲ περίοδον κομψοτέραν. μακρὰ μὲν οὖν ἡ λέξισ οὕτωσ ἐστὶν αὐτῷ, πλατεῖα δὲ καὶ ἀσυγκρότητοσ πῶσ; κἀκεῖνοι μὲν ἐλευθεροῦντεσ τὰσ πόλεισ τὰσ Ἑλληνίδασ καὶ βοηθοῦντεσ αὐταῖσ τῆσ ἡγεμονίασ ἠξιώθησαν, ἡμεῖσ δὲ καταδουλούμενοι καὶ τἀναντία τοῖσ τότε πράττοντεσ ἀγανακτοῦμεν, εἰ μὴ τὴν αὐτὴν τιμὴν ἐκείνοισ ἕξομεν.

ταῦτα κεκολπωμένα σφίγξαι μᾶλλον ἐνῆν καὶ στρογγυλώτερα ὧδέ πωσ ποιῆσαι· κἀκεῖνοι μὲν ἐλευθεροῦντεσ τὴν Ἑλλάδα καὶ σῴζοντεσ ἐπὶ τὴν ἡγεμονίαν προῆλθον, ἡμεῖσ δὲ καταδουλούμενοι καὶ διολλύντεσ ἀγανακτοῦμεν, εἰ μὴ τῶν ἴσων τευξόμεθα. καὶ ἡ μετὰ ταῦτα διάνοια πλατέωσ τε εἴρηται καὶ ἀσυγκρότητόσ ἐστιν· οἳ τοσοῦτον ἀπολελείμμεθα καὶ ταῖσ διανοίαισ καὶ τοῖσ ἔργοισ τῶν κατ’ ἐκεῖνον τὸν χρόνον γενομένων, ὅσον οἳ μὲν ὑπὲρ τῆσ τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίασ τήν τε πατρίδα τὴν ἑαυτῶν ἐκλιπεῖν ἐτόλμησαν καὶ μαχόμενοι καὶ ναυμαχοῦντεσ τοὺσ βαρβάρουσ ἐνίκησαν. ἐξῆν δέ γε αὐτῆσ ἐπιστρέψαι τὸ πλάτοσ οὕτωσ ἐξενέγκαντα· οἳ τοσούτῳ χείρουσ ἐσμὲν τῶν προγόνων, ὅσον οἳ μὲν ὑπὲρ τοῦ σῶσαι τοὺσ Ἕλληνασ τήν τε πατρίδα τὴν ἑαυτῶν ἐξέλιπον καὶ μαχόμενοι πρὸσ τοὺσ βαρβάρουσ ἐνίκησαν.

μυρία καὶ ταύτησ ἐστὶ λαβεῖν τῆσ ἀσθενείασ δείγματα. ἔξω γὰρ ὀλίγων τινῶν, οἷσ οὐκ ἐκ προνοίασ μᾶλλον ἢ κατ’ αὐτοματισμὸν συμβέβηκε τὸ συνεστράφθαι, τἆλλα ἐν πλάτει λέγεται. ἄτονοσ δὲ δὴ καὶ λαβὰσ οὐ κραταιὰσ ἔχουσα πῶσ ἐστιν ἡ λέξισ; τῷ ἐπιφέρειν τινὰ τοῖσ εἰρημένοισ διάνοιαν τοιαύτην· τοσοῦτον δὲ χείρουσ ἐσμὲν τῶν προγόνων οὐ μόνον τῶν εὐδοκιμησάντων ἀλλὰ καὶ τῶν μισηθέντων, ὅσον ἐκεῖνοι μὲν εἰ πολεμεῖν πρόσ τινα ψηφίσαιντο, μεστῆσ οὔσησ ἀργυρίου καὶ χρυσίου τῆσ ἀκροπόλεωσ ὅμωσ ὑπὲρ τῶν δοξάντων τοῖσ ἑαυτῶν σώμασιν ᾤοντο δεῖν κινδυνεύειν, ἡμεῖσ δ’ εἰσ τοσαύτην ἀπορίαν ἐληλυθότεσ καὶ τοσοῦτοι τὸ πλῆθοσ ὄντεσ, ὥσπερ βασιλεὺσ ὁ μέγασ μισθωτοῖσ χρώμεθα τοῖσ στρατοπέδοισ. φέρε δὲ πῶσ ἐνῆν αὐτὴν εἰπεῖν στρογγυλωτέραν;

ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἴσωσ χείρουσ ἐσμὲν τῶν προγόνων, τὰ δ’ ἄλλα βελτίουσ, οὐ λέγω τῶν εὐδοκιμησάντων, πόθεν γάρ; ἀλλὰ τῶν μισηθέντων. καὶ τίσ οὐκ οἶδεν, ὅτι ἐκεῖνοι μὲν πλείστων ποτὲ πληρώσαντεσ χρημάτων τὴν ἀκρόπολιν οὐ κατεμισθοφόρουν τὸν κοινὸν πλοῦτον εἰσ τοὺσ πολεμίουσ, ἀλλὰ ἀπὸ τῶν ἰδίων εἰσφέροντεσ ἔστιν ὅτε καὶ τοῖσ ἑαυτῶν σώμασι κινδυνεύειν ἠξίουν; ἡμεῖσ δὲ οὕτωσ ὄντεσ ἄποροι καὶ τοσοῦτοι τὸ πλῆθοσ μισθοφόροισ τοῖσ στρατεύμασι πολεμοῦμεν ὥσπερ καὶ βασιλεὺσ ὁ μέγασ. ἀλλὰ μὴν ὅτι γε ἄψυχόσ ἐστιν ἡ διάλεκτοσ αὐτοῦ καὶ οὐ παθητικὴ πνεύματόσ τε, οὗ μάλιστα δεῖ τοῖσ ἐναγωνίοισ λόγοισ, ἐλαχίστην ἔχουσα μοῖραν, οἰόμαι μὲν ἔγωγε καὶ χωρὶσ ὑπομνήσεωσ ἅπασιν εἶναι φανερόν. εἰ δὲ ἄρα καὶ παραδειγμάτων δεῖ, πολλῶν ὄντων, ἅ τισ ἂν εἰπεῖν ἔχοι, μιᾷ διανοίᾳ χρησάμενοσ ἀρκεσθήσομαι. διαδέχεται δὴ τὴν ὀλίγῳ πρότερον ἐξετασθεῖσαν ἀντίθεσιν ἑτέρα τοιαύτη τισ ἀντίθεσισ· καὶ τότε μέν, εἰ τριήρεισ ἐπληροῦμεν, τοὺσ μὲν ξένουσ καὶ δούλουσ ναύτασ ἐνεβιβάζομεν τοὺσ δὲ πολίτασ μεθ’ ὅπλων ἐξεπέμπομεν, νῦν δὲ τοῖσ μὲν ξένοισ ὁπλίταισ χρώμεθα τοὺσ δὲ πολίτασ ἐλαύνειν ἀναγκάζομεν, ὥσθ’ ὁπόταν ἀποβαίνωσιν εἰσ τὴν τῶν πολεμίων, οἱ μὲν ἄρχειν τῶν Ἑλλήνων ἀξιοῦντεσ ὑπηρέσιον ἔχοντεσ ἐκβαίνουσιν, οἱ δὲ τοιοῦτοι τὰσ φύσεισ ὄντεσ, οἱούσ ὀλίγῳ πρότερον εἶπον, μεθ’ ὅπλων κινδυνεύουσιν.

ἐν τούτοισ οὐ μέμφομαι τὸν ἄνδρα τοῦ λήματοσ γενναία γὰρ ἡ διάνοια καὶ δυναμένη κινῆσαι πάθοσ, τὸ δὲ τῆσ λέξεωσ λεῖον καὶ μαλακὸν αἰτιῶμαι. τραχεῖαν γὰρ ἔδει καὶ πικρὰν εἶναι καὶ πληγῇ τι παραπλήσιον ποιεῖν· ἣ δ’ ἔστιν ὑγρὰ καὶ ὁμαλὴ καὶ ὥσπερ ἔλαιον ἀψοφητὶ διὰ τῆσ ἀκοῆσ ῥέουσα, θέλγειν γέ τοι καὶ ἡδύνειν ζητοῦσα τὴν ἀκοήν. ἀλλ’ εὖ τοῖσ σχήμασιν ἔχει πρὸσ ἀγῶνασ πολλοῖσ οὖσι καὶ ποικίλοισ καὶ διὰ τούτων παθαίνει τοὺσ ἀκούοντασ; πολλοῦ γε καὶ δεῖ.

τὰ γὰρ ἐκλύοντα μάλιστα τὴν δύναμιν αὐτῆσ καὶ ἀποστρέφοντα τὴν ἀκοὴν ταῦτ’ ἔστι τὰ μειρακιώδη πάρισα καὶ τὰ ψυχρὰ ἀντίθετα καὶ τὰ παραπλήσια τούτοισ. αὐτίκα ἐν αὐτῇ ταύτῃ τῇ λέξει, περὶ ἧσ ὁ λόγοσ, τό τε πρᾶγμα ὅλον ἐστὶν ἀντίθεσισ καὶ τὰ κατὰ μέροσ αὐτοῦ νοήματα ἓν πρὸσ ἓν ἀντίκειται καὶ τῶν περιόδων ἑκάστη δι’ ἀντιθέτων κατεσκεύασται, ὥστ’ ἀποκναίειν τοὺσ ἀκούοντασ ἀηδίᾳ καὶ κόρῳ. ὃ δὲ λέγω, τοιοῦτόν ἐστι. πάσησ διανοίασ καὶ περιόδου καὶ λήμματοσ αἵ τε ἀρχαὶ καὶ αἱ ἐπιφοραὶ τοιαῦταί εἰσιν· οἳ μὲν γὰρ ἡμεῖσ δέ, καί· κἀκεῖνοι μὲν ἡμεῖσ δέ, καί· τότε μὲν νῦν δέ, καί· ὅσον οἳ μὲν ἡμεῖσ δέ, καί· τοῦτο μὲν τοῦτο δέ. ταῦτ’ ἀπὸ τῆσ ἀρχῆσ ἑώσ τελευτῆσ κεκύκλωκε. οὐδαμοῦ.

πολλὰ ἄν τισ ἔχοι τοιαῦτα ἐπιτιμᾶν Ἰσοκράτει τῶν περὶ τὴν διάλεκτον ἐλλειμμάτων, ἀλλὰ καὶ ταῦθ’ ἱκανά.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION