Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 9

(디오니시오스, De Demosthene, chapter 9)

εἰ δὲ τὰ προσήκοντα ἔγνωκα, πάρεστι τῷ βουλομένῳ σκοπεῖν ἐπ’ αὐτῶν ποιουμένῳ τῶν παραδειγμάτων τὴν ἐξέτασιν. ἃ μὲν οὖν παρὰ τὸν Θουκυδίδου χαρακτῆρα κατεσκεύασται τῷ ῥήτορι, τοιάδε τινά ἐστιν· πολλῶν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, λόγων γινομένων ὀλίγου δεῖν καθ’ ἑκάστην ἐκκλησίαν περὶ ὧν Φίλιπποσ, ἀφ’ οὗ τὴν εἰρήνην ἐποιήσατο, οὐ μόνον ὑμᾶσ ἀλλὰ καὶ τοὺσ ἄλλουσ Ἕλληνασ ἀδικεῖ, καὶ πάντων εὖ οἶδ’ ὅτι φησάντων γ’ ἄν, εἰ καὶ μὴ ποιοῦσι τοῦτο, καὶ λέγειν δεῖν καὶ πράττειν, ὅπωσ ἐκεῖνοσ παύσεται τῆσ ὕβρεωσ καὶ δίκην δώσει, εἰσ τοῦτο ὑπηγμένα πάντα τὰ πράγματα καὶ προειμένα ὁρῶ, ὥστε δέδοικα, μὴ βλάσφημον μὲν εἰπεῖν ἀληθὲσ δὲ ᾖ· εἰ καὶ λέγειν ἅπαντεσ ἐβούλοντο οἱ παριόντεσ καὶ χειροτονεῖν ὑμεῖσ, ἐξ ὧν ὡσ φαυλότατα τὰ πράγματα ἤμελλεν ἕξειν, οὐκ ἂν ἡγοῦμαι δύνασθαι χεῖρον ἢ νῦν διατεθῆναι. κατὰ τί δὴ ταύτην ἡγοῦμαι τὴν λέξιν ἐοικέναι τῇ Θουκυδίδου;

καθ’ ὃ κἀκείνην πείθομαι μάλιστα διαφέρειν τῶν ἄλλων. τουτὶ δ’ ἔστι τὸ μὴ κατ’ εὐθεῖαν ἑρμηνείαν ἐξενηνέχθαι τὰ νοήματα μηδ’, ὡσ ἔστι τοῖσ ἄλλοισ σύνηθεσ λέγειν, ἁπλῶσ καὶ ἀφελῶσ, ἀλλὰ ἐξηλλάχθαι καὶ ἀπεστράφθαι τὴν διάλεκτον ἐκ τῶν ἐν ἔθει καὶ κατὰ φύσιν εἰσ τὰ μὴ συνήθη τοῖσ πολλοῖσ μηδ’ ὡσ ἡ φύσισ ἀπαιτεῖ. ὃ δὲ λέγω, τοιοῦτόν ἐστιν. ἁπλῶσ ἂν ὁ λόγοσ ἦν καὶ κατ’ εὐθεῖαν ἑρμηνείαν ἐκφερόμενοσ, εἴ τισ οὕτωσ κατεσκεύασεν αὐτόν· πολλῶν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, λόγων γιγνομένων καθ’ ἑκάστην σχεδὸν ἐκκλησίαν, περὶ ὧν ἀδικεῖ Φίλιπποσ ὑμᾶσ τε καὶ τοὺσ ἄλλουσ Ἕλληνασ, ἀφ’ οὗ τὴν εἰρήνην ἐποιήσατο. νυνὶ δὲ τό τε ὀλίγου δεῖν παραληφθὲν ἀντὶ τοῦ σχεδὸν καὶ τὸ ἀδικεῖ Φίλιπποσ διαιρεθὲν καὶ διὰ μακροῦ τὴν ἀκολουθίαν κομισάμενον καὶ τὸ οὐ μόνον ὑμᾶσ ἀλλὰ καὶ τοὺσ ἄλλουσ Ἕλληνασ, δυναμένου καὶ χωρὶσ ἀποφάσεωσ διὰ τῆσ συμπλοκῆσ μόνησ τὸ πρᾶγμα δηλῶσαι, τοῦ συνήθουσ ἐξηλλαγμένην καὶ περίεργον πεποίηκε τὴν λέξιν. ὁμοίωσ δὲ καὶ τὸ ἐπιλεγόμενον τούτῳ, εἰ μὲν ἁπλῶσ καὶ ἀπεριέργωσ ἔδει ῥηθῆναι, τοῦτον ἂν δή που τὸν τρόπον ἀπήγγελτο·

καὶ πάντων λεγόντων, καὶ εἴ τινεσ τοῦτο μὴ ποιοῦσιν, ὅτι δεῖ καὶ λέγειν καὶ πράττειν ταῦτα, ἐξ ὧν ἐκεῖνοσ παύσεται τῆσ ὕβρεωσ καὶ δίκην δώσει. οὕτω δὲ ἐξενεχθέν· καὶ πάντων εὖ οἶδ’ ὅτι φησάντων γ’ ἄν οὐ σῴζει τὴν εὐθεῖαν τῆσ λέξεωσ ὁδόν. τό τε γὰρ οἶδ’ ὅτι χώραν οὐκ ἀναγκαίαν εἶχε, καὶ τὸ φησάντων γ’ ἂν ἀντὶ τοῦ φασκόντων παρειλημμένον οὐ τὴν ἀφελῆ διάλεκτον ἀλλὰ τὴν ἐξηλλαγμένην καὶ περίεργον ἐμφαίνει. ὅμοια δὲ τούτοισ ἐστὶ κἀκεῖνα· εἶτ’ οἰέσθε, οἳ μὲν οὐδὲν ἂν αὐτὸν ἠδυνήθησαν ποιῆσαι κακόν, αὐτοὶ δὲ μὴ παθεῖν ἐφυλάξαντο ἂν ἴσωσ, τούτουσ μὲν ἐξαπατᾶν αἱρεῖσθαι μᾶλλον ἢ προλέγοντα βιάζεσθαι; ἐνταυθοῖ γὰρ οὐθὲν ἂν εἶχε περίεργον ἡ λέξισ οὐδὲ σκολιόν, εἰ τοῦτον ἐξήνεγκε τὸν τρόπον·

εἶτ’ οἰέσθε αὐτόν, οὓσ μὲν ἑώρα μηδὲν δυναμένουσ αὐτὸν διαθεῖναι κάκιον, φυλαξαμένουσ δὲ ἂν ἴσωσ μὴ παθεῖν, τούτουσ μὲν ἐξαπατᾶν αἱρεῖσθαι μᾶλλον ἢ προλέγοντα βιάζεσθαι; ἐναλλαγείσησ δὲ τῆσ πτώσεωσ καὶ τῶν συνδέσμων πολλῶν εἰσ βραχὺ συναχθέντων, οἶμαι, περίεργόσ τε καὶ ἀσυνήθησ καὶ ἐξηλλαγμένη γέγονεν ἡ διάλεκτοσ. ἔτι κἀκεῖνα τῆσ αὐτῆσ ἐστιν ἰδέασ· νῦν δὲ τοῦτο μὲν οὐκ ἐποίησεν, ἐν ᾇ τὸν δῆμον ἐτίμησεν ἄν, οὐδ’ ἐνεανιεύσατο τοιοῦτον οὐδέν. ἐμοὶ δέ, ὅσ, εἴτε τισ, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, βούλεται νομίσαι μανίαν μανία γὰρ ἴσωσ ἐστὶν ὑπὲρ δύναμίν τι ποιεῖν, εἴτε καὶ φιλοτιμίαν, χορηγὸσ ὑπέστην, οὕτω φανερῶσ καὶ μιαρῶσ ἐπηρεάζων παρηκολούθησεν, ὥστε μηδὲ τῶν ἱερῶν ἱματίων μηδὲ τοῦ χοροῦ μηδὲ τοῦ σώματοσ τὼ χεῖρε τελευτῶν ἀποσχέσθαι μου. τί δὴ πάλιν ἐστὶν ἐν τούτοισ τὸ συνταράττον τὴν κατὰ φύσιν ἀπαγγελίαν;

πρῶτον μὲν τό, πρὶν ἀπαρτίσαι τὸ ἡγούμενον εἴτε νόημα χρὴ λέγειν εἴτε κῶλον, ἕτερον παρεμβαλεῖν καὶ μηδὲ τοῦ δευτέρου τέλοσ ἔχοντοσ τὸ τρίτον ἐπιζεῦξαι, εἶτα τὴν τοῦ δευτέρου νοήματοσ ἀκολουθίαν ἐπὶ τῷ τρίτῳ τέλοσ εἰληφότι θεῖναι, κἄπειτα ἐπὶ πᾶσιν, ὃ τοῦ πρώτου μέροσ ἦν, διὰ μακροῦ καὶ οὐκέτι τῆσ διανοίασ αὐτὸ προσδεχομένησ ἀποδοῦναι. Ἐμοὶ δὲ ὃσ ‐ οὔπω τοῦτο τέλοσ ἔχει ‐ εἴτε τισ, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, βούλεται νομίσαι μανίαν ‐ ἕτερον τοῦτο κεχωρισμένον τοῦ προτέρου ἀτελὲσ καὶ αὐτό ‐ μανία γὰρ ἴσωσ ἐστὶν ὑπὲρ δύναμίν τι ποιεῖν ‐ οὐδετέρου τοῦτο πάλιν τῶν προειρημένων μέροσ ἀλλ’ αὐτὸ καθ’ αὑτό· κεφαλαιώδησ γάρ τίσ ἐστιν ἀπόφασισ ‐ ἢ φιλοτιμίαν ‐ τοῦτο δὲ τοῦ δευτέρου μέροσ ἦν τοῦ εἴτε τισ βούλεται νομίσαι μανίαν.

τὸ δ’ ἐπὶ τούτοισ λεγόμενον ἅπασι τὸ χορηγὸσ ὑπέστην τοῦ πρώτου μέροσ ἦν τοῦ ἐμοὶ δέ, ὅσ. μυρία τοιαῦτά ἐστι παρὰ Δημοσθένει καὶ μάλιστα ἐν τοῖσ κατὰ Φιλίππου λόγοισ, μᾶλλον δὲ . . . μὴ οὕτωσ ἔχοντα πλὴν ἑνὸσ λόγου τοῦ περὶ Ἁλοννήσου, πολλὰ δὲ καὶ ἐν τοῖσ δικανικοῖσ ἀγῶσι τοῖσ γε οὖν δημοσίοισ. καὶ σχεδὸν ἔν τε τούτοισ καὶ ταῖσ δημηγορίαισ, ᾧπερ ἔφην, ἂν διαγνοίησ σημείῳ προχειροτάτῳ τὸν Δημοσθένουσ χαρακτῆρα. τῷ δὲ ἧττον ἢ μᾶλλον αὐτοῖσ κεχρῆσθαι τὸν ἄνδρα πρὸσ τὰσ φύσεισ ἀποβλέποντα τῶν ὑποθέσεων καὶ τὰσ ἀξιώσεισ τῶν προσώπων πλανηθήσεταί τισ· ὅπερ ἴσωσ οὐκ ἄλογον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION