Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 1

(디오니시오스, De Demosthene, chapter 1)

γαπ́ δικανικοῖσ μὲν οὖν οὐ περιέτυχον αὐτοῦ λόγοισ, δημηγορικοῖσ δὲ ὀλίγοισ καί τισι καὶ τέχναισ, τοῖσ δὲ πλείοσιν ἐπιδεικτικοῖσ. καὶ τὴν εἰωθυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων ἐσ τὰ ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει. τῆσ δὲ ἰδέασ αὐτοῦ τῶν λόγων τοιοῦτοσ ὁ χαρακτήρ, ἐγκωμιάζει δὲ τοὺσ ἐν πολέμοισ ἀριστεύσαντασ Ἀθηναίων· τί γὰρ ἀπῆν τοῖσ ἀνδράσι τούτοισ, ὧν δεῖ ἀνδράσι προσεῖναι; τί δὲ προσῆν, ὧν δεῖ ἀπεῖναι; εἰπεῖν δυναίμην, ἃ βούλομαι, βουλοίμην δέ, ἃ δεῖ, λαθὼν μὲν τὴν θείαν νέμεσιν, φυγὼν δὲ τὸν ἀνθρώπινον φθόνον. οὗτοι γὰρ ἐκέκτηντο ἔνθεον μὲν τὴν ἀρετήν, ἀνθρώπινον δὲ τὸ θνητόν, πολλὰ μὲν δὴ τὸ παρὸν ἐπιεικὲσ τοῦ αὐθάδουσ δικαίου προκρίνοντεσ, πολλὰ δὲ νόμου ἀκριβείασ λόγων ὀρθότητα, τοῦτον νομίζοντεσ θειότατον καὶ κοινότατον νόμων τὸ δέον ἐν τῷ δέοντι καὶ λέγειν καὶ σιγᾶν καὶ ποιεῖν, καὶ δισσὰ ἀσκήσαντεσ μάλιστα ὧν δεῖ, γνώμην καὶ ῥώμην, τὴν μὲν βουλεύοντεσ τὴν δ’ ἀποτελοῦντεσ, θεράποντεσ μὲν τῶν ἀδίκωσ δυστυχούντων, κολασταὶ δὲ τῶν ἀδίκωσ εὐτυχούντων, αὐθάδεισ πρὸσ τὸ συμφέρον, εὐόργητοι πρὸσ τὸ πρέπον, τῷ φρονίμῳ τῆσ γνώμησ παύοντεσ τὸ ἄφρον, ὑβρισταὶ εἰσ τοὺσ ὑβρίζοντασ, κόσμιοι εἰσ τοὺσ κοσμίουσ, ἄφοβοι εἰσ τοὺσ ἀφόβουσ, δεινοὶ ἐν τοῖσ δεινοῖσ. μαρτύρια δὲ τούτων τρόπαια ἐστήσαντο τῶν πολεμίων Διὸσ μὲν ἀγάλματα τούτων δὲ ἀναθήματα, οὐκ ἄπειροι οὔτε ἐμφύτου Ἄρεωσ οὔτε νομίμων ἐρώτων οὔτε ἐνοπλίου ἔριδοσ οὔτε φιλοκάλου εἰρήνησ, σεμνοὶ μὲν πρὸσ τοὺσ θεοὺσ τῷ δικαίῳ, ὅσιοι δὲ πρὸσ τοὺσ τοκέασ τῇ θεραπείᾳ, δίκαιοι δὲ πρὸσ τοὺσ ἀστοὺσ τῷ ἴσῳ, εὐσεβεῖσ δὲ πρὸσ τοὺσ φίλουσ τῇ πίστει. τοιγαροῦν αὐτῶν ἀποθανόντων ὁ πόθοσ οὐ συναπέθανεν, ἀλλ’ ἀθάνατοσ ἐν οὐκ ἀθανάτοισ σώμασι ζῇ οὐ ζώντων. ἐστασίαζέ τε οὖν τὰ τῶν πόλεων, καὶ τὰ ἀφυστερίζοντά που πύστει τῶν προγενομένων πολὺ ἐπέφερε τὴν ὑπερβολὴν ἐσ τὸ καινοῦσθαι τὰσ διανοίασ τῶν τ’ ἐπιχειρήσεων περιτεχνήσει καὶ τῶν τιμωριῶν ἀτοπίᾳ. τόλμα μὲν γὰρ ἀλόγιστοσ ἀνδρία φιλέταιροσ ἐνομίσθη, μέλλησισ δὲ προμηθὴσ δειλία εὐπρεπήσ, τὸ δὲ σῶφρον τοῦ ἀνάνδρου πρόσχημα. καὶ τὸ πρὸσ ἅπαν ξυνετὸν ἐπίπαν ἀργόν, τὸ δ’ ἐμπλήκτωσ ὀξὺ ἀνδρὸσ μοίρᾳ προσετέθη, ἀσφάλεια δὲ τὸ ἐπιβουλεύσασθαι, ἀποτροπῆσ πρόφασισ εὔλογοσ. καὶ ὁ μὲν χαλεπαίνων πιστὸσ ἀεί, ὁ δὲ ἀντιλέγων αὐτῷ ὕποπτοσ. ἐπιβουλεύσασ δέ τισ τυχών τε ξυνετὸσ καὶ ὑπονοήσασ ἔτι δεινότεροσ. προβουλεύσασ δέ, ὅπωσ μηδὲν αὐτῷ δεήσει, τῆσ τε ἑταιρίασ διαλυτὴσ καὶ τοὺσ ἐναντίουσ ἐκπεπληγμένοσ. ἁπλῶσ δὲ ὁ φθάσασ τὸν μέλλοντα κακόν τι δρᾶν ἐπῃνεῖτο καὶ ὁ ἐπικελεύσασ τὸν μὴ διανοούμενον. καὶ μὴν καὶ τὸ ξυγγενὲσ τοῦ ἑταιρικοῦ ἀλλοτριώτερον ἐγένετο, διὰ τὸ ἑτοιμότερον εἶναι ἀπροφασίστωσ τολμᾶν. οὐ γὰρ μετὰ τῶν κειμένων νόμων ὠφελείασ αἱ τοιαῦται ξύνοδοι, ἀλλὰ παρὰ τοὺσ καθεστῶτασ πλεονεξίᾳ. καὶ τὰσ ἐσ σφᾶσ αὐτοὺσ πίστεισ οὐ τῷ θείῳ καὶ νομίμῳ μᾶλλον ἐκρατύνοντο ἢ τῷ κοινῇ τι παρανομῆσαι· τά τε ἀπὸ τῶν ἐναντίων καλῶσ λεγόμενα ἐνεδέχοντο ἔργων φυλακῇ, εἰ προὔχοιεν, καὶ οὐ γενναιότητι.

ἀντιτιμωρήσασθαί τέ τινα περὶ πλείονοσ ἦν ἢ αὐτὸν μὴ προπαθεῖν. καὶ ὁρ́κοι εἴ που ἄρα γένοιντο ξυναλλαγῆσ, ἐν τῷ αὐτίκα πρὸσ τὸ ἄπορον ἑκατέρῳ διδόμενοι ἴσχυον οὐκ ἐχόντων ἄλλοθεν δύναμιν. ἡ μὲν οὖν ἐξηλλαγμένη καὶ περιττὴ καὶ ἐγκατάσκευοσ καὶ τοῖσ ἐπιθέτοισ κόσμοισ ἅπασι συμπεπληρωμένη λέξισ, ἧσ ὁρ́οσ καὶ κανὼν ὁ Θουκυδίδησ, ὃν οὐθεὶσ οὔθ’ ὑπερεβάλετο τῶν ἐπιγινομένων οὔτε εἰσ ἄκρον ἐμιμήσατο, τοιαύτη τισ ἦν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION