Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 23

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 23)

ὅτε τὸ περὶ τοῦ πολέμου ψήφισμα ἐκύρωσαν, καταγράψαντεσ ἐν τάχει τὰσ δυνάμεισ καὶ τριχῇ νείμαντεσ δύο μὲν τάγματα κατέλιπον ἐν τῇ πόλει φυλακῆσ τῶν ἐντὸσ τείχουσ ἕνεκεν· ἡγεῖτο δὲ τῶν δύο τούτων ταγμάτων Ἄππιοσ Κλαύδιοσ ὁ προεστηκὼσ τῆσ ὀλιγαρχίασ καὶ σὺν αὐτῷ Σπόριοσ Ὄππιοσ.

τρία δὲ ἔχοντεσ ἐξῆγον ἐπὶ Σαβίνουσ Κόιντοσ Φάβιοσ καὶ Κόιντοσ Ποιτέλιοσ καὶ Μάνιοσ Ῥαβολήιοσ. πέντε δὲ τὰ λοιπὰ τάγματα παραλαβόντεσ Μάρκοσ τε Κορνήλιοσ καὶ Λεύκιοσ Μηνύκιοσ καὶ Μάρκοσ Σέργιοσ καὶ Τίτοσ Ἀντώνιοσ καὶ τελευταῖοσ Καίσων Δουέλλιοσ ἐπὶ τὸν πρὸσ Αἰκανοὺσ πόλεμον ἀφίκοντο·

συνεστρατεύετο δ’ αὐτοῖσ Λατίνων τε καὶ ἄλλων συμμάχων ἐπικουρικὸν οὐκ ἔλαττον τοῦ πολιτικοῦ πλήθουσ. ἀλλ’ οὐδὲν αὐτοῖσ ἐχώρει κατὰ νοῦν τοσαύτην μὲν οἰκείαν δύναμιν ἐπαγομένοισ, τοσαύτην δὲ συμμαχίαν. τ’ ἀγορὰσ ἀγομένασ ἀφῃροῦντο λοχῶντεσ τὰσ ὁδοὺσ καὶ ἐπὶ προνομὰσ ἐξιοῦσιν ἐπετίθεντο, καὶ εἴ ποτε ἱππεῖσ εἰσ χεῖρασ ἔλθοιεν ἱππεῦσι καὶ πεζοὶ πεζοῖσ πρὸσ φάλαγγα μαχόμενοι πανταχῇ πλέον ἔχοντεσ ἀπῄεσαν, ἐθελοκακούντων οὐκ ὀλίγων ἐν ταῖσ συμπλοκαῖσ καὶ οὔτε τοῖσ ἡγεμόσι πειθομένων οὔτε ὁμόσε χωρεῖν τοῖσ πολεμίοισ βουλομένων.

οἱ μὲν οὖν ἐπὶ Σαβίνουσ στρατεύσαντεσ ἐν τοῖσ ἐλάττοσι κακοῖσ σωφρονισθέντεσ ἑκόντεσ ἔγνωσαν ἐκλιπεῖν τὸν χάρακα·

καὶ περὶ μέσασ νύκτασ ἀναστήσαντεσ τὸν στρατὸν ἀπῆγον ἐκ τῆσ πολεμίασ εἰσ τὴν ἑαυτῶν φυγῇ παραπλησίαν ποιούμενοι τὴν ἀνάζευξιν, ἑώσ ἐπὶ πόλιν Κρουστομέρειαν, ἥ ἐστιν οὐ πρόσω τῆσ Ῥώμησ, ἀφίκοντο. οἱ δ’ ἐν Ἀλγιδῷ τῆσ Αἰκανῶν χώρασ θέμενοι τὴν παρεμβολὴν πολλὰσ καὶ αὐτοὶ λαμβάνοντεσ ὑπὸ τῶν πολεμίων πληγὰσ καὶ παρὰ τὰ δεινὰ μένειν ἀξιοῦντεσ ὡσ ἐπανορθωσόμενοι τὰσ ἐλαττώσεισ οἴκτιστα πράγματα ἔπαθον. ὠσάμενοι γὰρ ἐπ’ αὐτοὺσ οἱ πολέμιοι καὶ τοὺσ ὑποστάντασ τοῦ χάρακοσ καταβαλόντεσ ἐπέβησαν τῶν ἐρυμάτων·

καὶ καταλαβόμενοι τὸ στρατόπεδον ὀλίγουσ μέν τινασ ἀμυνομένουσ ἀπέκτειναν, τοὺσ δὲ πλείουσ ἐν τῷ διωγμῷ διέφθειραν.

οἱ δὲ διασωθέντεσ ἐκ τῆσ φυγῆσ τραυματίαι τε οἱ πλείουσ καὶ τὰ ὅπλα μικροῦ δεῖν πάντεσ ἀπολωλεκότεσ εἰσ πόλιν Τύσκλον ἀφικνοῦντο· σκηνὰσ δ’ αὐτῶν καὶ ὑποζύγια καὶ χρήματα καὶ θεράποντασ καὶ τὴν ἄλλην τοῦ πολέμου παρασκευὴν οἱ πολέμιοι διήρπασαν. ὡσ δ’ ἀπηγγέλη ταῦτα τοῖσ κατὰ τὴν πόλιν, ὅσοιπερ ἦσαν ἐχθροὶ τῆσ ὀλιγαρχίασ καὶ οἱ τέωσ ἀποκρυπτόμενοι τὸ μῖσοσ, φανεροὺσ ἐποίουν αὑτοὺσ τότε χαίροντεσ ἐπὶ ταῖσ κακοπραγίαισ τῶν στρατηγῶν·

καὶ ἦν ἤδη καρτερὰ χεὶρ περὶ τὸν Ὁράτιόν τε καὶ τὸν Οὐαλέριον, οὓσ ἔφην ἡγεμόνασ εἶναι τῶν ἀριστοκρατικῶν ἑταιρειῶν.

SEARCH

MENU NAVIGATION