Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, ΒΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΙ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΕΚΑ ΤΟ ΕΚΤΟΝ, Kef. e'. KRATHS

(디오게네스 라에르티오스, Lives of Eminent Philosophers, ΒΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΙ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΕΚΑ ΤΟ ΕΚΤΟΝ, Kef. e'. KRATHS)

Κράτησ Ἀσκώνδου Θηβαῖοσ. καὶ οὗτοσ τῶν ἐλλογίμων τοῦ κυνὸσ μαθητῶν. Ἱππόβοτοσ δέ φησιν οὐ Διογένουσ αὐτὸν μαθητὴν γεγονέναι, ἀλλὰ Βρύσωνοσ τοῦ Ἀχαιοῦ. τούτου Παίγνια φέρεται τάδε· Πήρη τισ πόλισ ἐστὶ μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι τύφῳ, καλὴ καὶ πίειρα, περίρρυποσ, οὐδὲν ἔχουσα, εἰσ ἣν οὔτε τισ εἰσπλεῖ ἀνὴρ μωρὸσ παράσιτοσ, οὔτε λίχνοσ πόρνησ ἐπαγαλλόμενοσ πυγῇσιν· ἀλλὰ θύμον καὶ σκόρδα φέρει καὶ σῦκα καὶ ἄρτουσ, ἐξ ὧν οὐ πολεμοῦσι πρὸσ ἀλλήλουσ περὶ τούτων, οὐχ ὅπλα κέκτηνται περὶ κέρματοσ, οὐ περὶ δόξησ. Ἔστι καὶ ἐφημερὶσ ἡ θρυλουμένη οὕτωσ ἔχουσα·

ἐὰν δὲ τούτοισ μὴ δύνῃ χρῆσθαι, βρόχοσ. τίθει μαγείρῳ μνᾶσ δέκ’, ἰατρῷ δραχμήν, κόλακι τάλαντα πέντε, συμβούλῳ καπνόν, πόρνῃ τάλαντον, φιλοσόφῳ τριώβολον. Ἐκαλεῖτο δὲ καὶ Θυρεπανοίκτησ διὰ τὸ εἰσ πᾶσαν εἰσιέναι οἰκίαν καὶ νουθετεῖν· ἔστιν αὐτοῦ καὶ τόδε· ταῦτ’ ἔχω ὅσσ’ ἔμαθον καὶ ἐφρόντισα καὶ μετὰ Μουσῶν σέμν’ ἐδάην· τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὄλβια τῦφοσ ἔμαρψεν. καὶ ὅτι ἐκ φιλοσοφίασ αὐτῷ περιγένοιτο θέρμων τε χοῖνιξ καὶ τὸ μηδενὸσ μέλειν. φέρεται δ’ αὐτοῦ κἀκεῖνο· ἔρωτα παύει λιμόσ, εἰ δὲ μή, χρόνοσ· Ἤκμαζε δὲ κατὰ τὴν τρίτην καὶ δεκάτην καὶ ἑκατοστὴν Ὀλυμπιάδα.

Τοῦτόν φησιν Ἀντισθένησ ἐν ταῖσ Διαδοχαῖσ θεασάμενον ἔν τινι τραγῳδίᾳ Τήλεφον σπυρίδιον ἔχοντα καὶ τἄλλα λυπρὸν ᾆξαι ἐπὶ τὴν κυνικὴν φιλοσοφίαν· ἐξαργυρισάμενόν τε τὴν οὐσίαν‐‐καὶ γὰρ ἦν τῶν ἐπιφανῶν‐‐ἀθροίσαντα πρὸσ τὰ [ἑκατὸν] διακόσια τάλαντα, τοῖσ πολίταισ διανεῖμαι ταῦτα. αὐτὸν δὲ καρτερῶσ οὕτω φιλοσοφεῖν ὡσ καὶ Φιλήμονα τὸν κωμικὸν αὐτοῦ μεμνῆσθαι. φησὶ γοῦν· καὶ τοῦ θέρουσ μὲν εἶχεν ἱμάτιον δασύ, ἵν’ ὡσ Κράτησ ᾖ, τοῦ δὲ χειμῶνοσ ῥάκοσ. φησὶ δὲ Διοκλῆσ πεῖσαι αὐτὸν Διογένην τὴν οὐσίαν μηλόβοτον ἀνεῖναι καὶ εἴ τι ἀργύριον εἰή, εἰσ θάλατταν βαλεῖν. Καὶ Κράτητοσ μέν, φησίν, ὁ οἶκοσ ὑπ’ Ἀλεξάνδρου ·

· Ἱππαρχίασ δὲ ὑπὸ Φιλίππου. πολλάκισ τε τῇ βακτηρίᾳ τῶν συγγενῶν τινασ προσιόντασ καὶ ἀποτρέποντασ ἐδίωκε καὶ ἦν γενναῖοσ. φησὶ δὲ Δημήτριοσ ὁ Μάγνησ τραπεζίτῃ τινὶ παρακαταθέσθαι τἀργύριον, συνθέμενον, εἰ μὲν οἱ παῖδεσ ἰδιῶται γένοιντο, αὐτοῖσ ἀποδοῦναι· εἰ δὲ φιλόσοφοι, τῷ δήμῳ διανεῖμαι· μηδενὸσ γὰρ ἐκείνουσ δεήσεσθαι φιλοσοφοῦντασ. Ἐρατοσθένησ δέ φησιν, ἐξ Ἱππαρχίασ, περὶ ἧσ λέξομεν, γενομένου παιδὸσ αὐτῷ ὄνομα Πασικλέουσ, ὅτ’ ἐξ ἐφήβων ἐγένετο, ἀγαγεῖν αὐτὸν ἐπ’ οἴκημα παιδίσκησ καὶ φάναι τοῦτον αὐτῷ πατρῷον εἶναι τὸν γάμον· τοὺσ δὲ τῶν μοιχευόντων τραγικούσ, φυγὰσ <γὰρ> καὶ φόνουσ ἔχειν ἔπαθλον·

τοὺσ δὲ τῶν ἑταίραισ προσιόντων κωμικούσ· ἐξ ἀσωτίασ γὰρ καὶ μέθησ μανίαν ἀπεργάζεσθαι. Τούτου γέγονε Πασικλῆσ ἀδελφόσ, μαθητὴσ Εὐκλείδου. Χάριεν δ’ αὐτοῦ Φαβωρῖνοσ ἐν δευτέρῳ τῶν Ἀπομνημονευμάτων φέρει. φησὶ γάρ· παρακαλῶν περί του τὸν γυμνασίαρχον, τῶν ἰσχίων αὐτοῦ ἥπτετο· ἀγανακτοῦντοσ δέ, ἔφη, "τί γάρ; οὐχὶ καὶ ταῦτα σά ἐστι καθάπερ καὶ τὰ γόνατα; ἔλεγέ τ’ ἀδύνατον εἶναι ἀδιάπτωτον εὑρεῖν, ἀλλ’ ὥσπερ ἐν ῥοιᾷ καὶ σαπρόν τινα κόκκον εἶναι. Νικόδρομον ἐξερεθίσασ τὸν κιθαρῳδὸν ὑπωπιάσθη· προσθεὶσ οὖν πιττάκιον τῷ μετώπῳ ἐπέγραψε, "Νικόδρομοσ ἐποίει. τὰσ πόρνασ ἐπίτηδεσ ἐλοιδόρει, συγγυμνάζων ἑαυτὸν πρὸσ τὰσ βλασφημίασ.

Δημήτριον τὸν Φαληρέα πέμψαντα αὐτῷ ἄρτουσ καὶ οἶνον ὠνείδισεν εἰπών, "εἴθε γὰρ αἱ κρῆναι καὶ ἄρτουσ ἔφερον. " δῆλον οὖν ὡσ ὕδωρ ἔπινεν. ὑπὸ τῶν Ἀθήνησιν ἀστυνόμων ἐπιτιμηθεὶσ ὅτι σινδόνα ἠμφίεστο, ἔφη, "καὶ Θεόφραστον ὑμῖν δείξω σινδόνα περιβεβλημένον· ἀπιστούντων δέ, ἀπήγαγεν ἐπὶ κουρεῖον καὶ ἔδειξε κειρόμενον. ἐν Θήβαισ ὑπὸ τοῦ γυμνασιάρχου μαστιγωθείσ‐‐οἱ δέ, ἐν Κορίνθῳ ὑπ’ Εὐθυκράτουσ‐‐καὶ ἑλκόμενοσ τοῦ ποδὸσ ἐπέλεγεν ἀφροντιστῶν, ἕλκε ποδὸσ τεταγὼν διὰ βηλοῦ θεσπεσίοιο. Διοκλῆσ δέ φησιν ἑλχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ Μενεδήμου τοῦ Ἐρετρικοῦ.

ἐπειδὴ γὰρ εὐπρεπὴσ ἦν καὶ ἐδόκει χρησιμεύειν Ἀσκληπιάδῃ τῷ Φλιασίῳ, ἁψάμενοσ αὐτοῦ τῶν μηρῶν ὁ Κράτησ ἔφη, "ἔνδον Ἀσκληπιάδησ. " ἐφ’ ᾧ δυσχεράναντα τὸν Μενέδημον ἕλκειν αὐτόν, τὸν δὲ τοῦτο ἐπιλέγειν. Ζήνων δ’ αὖ ὁ Κιτιεὺσ ἐν ταῖσ Χρείαισ καὶ κώδιον αὐτόν φησί ποτε προσράψαι τῷ τρίβωνι ἀνεπιστρεπτοῦντα. ἦν δὲ καὶ τὴν ὄψιν αἰσχρὸσ καὶ γυμναζόμενοσ ἐγελᾶτο. εἰώθει δὲ λέγειν ἐπαίρων τὰσ χεῖρασ, "θάρρει, Κράτησ, ὑπὲρ ὀφθαλμῶν καὶ τοῦ λοιποῦ σώματοσ· τούτουσ δ’ ὄψει τοὺσ καταγελῶντασ, ἤδη καὶ συνεσπασμένουσ ὑπὸ νόσου καί σε μακαρίζοντασ, αὑτοὺσ δὲ καταμεμφομένουσ ἐπὶ τῇ ἀργίᾳ.

" ἔλεγε δὲ μέχρι τούτου δεῖν φιλοσοφεῖν, μέχρι ἂν δόξωσιν οἱ στρατηγοὶ εἶναι ὀνηλάται. ἐρήμουσ ἔλεγε τοὺσ μετὰ κολάκων ὄντασ ὥσπερ τοὺσ μόσχουσ ἐπειδὰν μετὰ λύκων ὦσιν· οὔτε γὰρ ἐκείνοισ τοὺσ προσήκοντασ οὔτε τούτοισ συνεῖναι, ἀλλὰ τοὺσ ἐπιβουλεύοντασ. συν‐ αισθανόμενοσ ὅτι ἀποθνήσκει, ἐπῇδε πρὸσ ἑαυτὸν λέγων, στείχεισ δή, φίλε κυρτών, βαίνεισ τ’ εἰσ Αἰ̈́δαο δόμουσ κυφὸσ διὰ γῆρασ. ἦν γὰρ κυφὸσ ὑπὸ χρόνου. Πρὸσ Ἀλέξανδρον πυθόμενον εἰ βούλεται αὐτοῦ τὴν πατρίδα ἀνορθωθῆναι, ἔφη, "καὶ τί δεῖ;

πάλιν γὰρ ἴσωσ Ἀλέξανδροσ ἄλλοσ αὐτὴν κατασκάψει. " ἔχειν δὲ πατρίδα ἀδοξίαν καὶ πενίαν ἀνάλωτα τῇ τύχῃ καὶ Διογένουσ εἶναι πολίτησ ἀνεπιβουλεύτου φθόνῳ. μέμνηται δὲ αὐτοῦ καὶ Μένανδροσ ἐν Διδύμαισ οὕτωσ· συμπεριπατήσεισ γὰρ τρίβων’ ἔχουσ’ ἐμοί, ὥσπερ Κράτητι τῷ κυνικῷ ποθ’ ἡ γυνή, καὶ θυγατέρ’ ἐξέδωκ’ ἐκεῖνοσ, ὡσ ἔφη αὐτόσ, ἐπὶ πείρᾳ δοὺσ τριάκονθ’ ἡμέρασ. Μαθηταὶ δ’ αὐτοῦ.

SEARCH

MENU NAVIGATION