Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, ΒΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΙ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΕΚΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ, Kef. h'. ANAXARSIS O SKUQHS

(디오게네스 라에르티오스, Lives of Eminent Philosophers, ΒΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΙ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΕΚΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ, Kef. h'. ANAXARSIS O SKUQHS)

Ἀνάχαρσισ ὁ Σκύθησ Γνούρου μὲν ἦν υἱόσ, ἀδελφὸσ δὲ Καδουΐδα τοῦ Σκυθῶν βασιλέωσ, μητρὸσ δὲ Ἑλληνίδοσ· διὸ καὶ δίγλωττοσ ἦν. οὗτοσ ἐποίησε τῶν τε παρὰ τοῖσ Σκύθαισ νομίμων καὶ τῶν παρὰ τοῖσ Ἕλλησιν, εἰσ εὐτέλειαν βίου καὶ τὰ κατὰ τὸν πόλεμον ἔπη ὀκτακόσια. παρέσχε δὲ καὶ ἀφορμὴν παροιμίασ διὰ τὸ παρρησιαστὴσ εἶναι, τὴν ἀπὸ Σκυθῶν ῥῆσιν. Λέγει δὲ αὐτὸν Σωσικράτησ ἐλθεῖν εἰσ Ἀθήνασ κατὰ τὴν τεσσαρακοστὴν ἑβδόμην Ὀλυμπιάδα ἐπὶ ἄρχοντοσ Εὐκράτουσ. Ἕρμιπποσ δὲ πρὸσ τὴν Σόλωνοσ οἰκίαν ἀφικόμενον τῶν θεραπόντων τινὶ κελεῦσαι μηνῦσαι ὅτι παρείη, πρὸσ αὐτὸν Ἀνάχαρσισ, καὶ βούλοιτο αὐτὸν θεάσασθαι, ξένοσ τε, εἰ οἱο͂́ν τε, γενέσθαι. καὶ ὁ θεράπων εἰσ‐ αγγείλασ ἐκελεύσθη ὑπὸ τοῦ Σόλωνοσ εἰπεῖν αὐτῷ, ὅτιπερ ἐν ταῖσ ἰδίαισ πατρίσι ξένουσ ποιοῦνται.

ἔνθεν ὁ Ἀνάχαρσισ ἑλὼν ἔφη νῦν αὐτὸν ἐν τῇ πατρίδι εἶναι καὶ προσήκειν αὐτῷ ξένουσ ποιεῖθαι. ὁ δὲ καταπλαγεὶσ τὴν ἑτοιμότητα εἰσέφρησεν αὐτὸν καὶ μέγιστον φίλον ἐποιήσατο. Μετὰ χρόνον δὲ παραγενόμενοσ εἰσ τὴν Σκυθίαν καὶ δοκῶν τὰ νόμιμα παραλύειν τῆσ πατρίδοσ πολὺσ ὢν ἐν τῷ ἑλληνίζειν, τοξευθεὶσ ἐν κυνηγεσίῳ πρὸσ τἀδελφοῦ τελευτᾷ, εἰπὼν διὰ μὲν τὸν λόγον ἐκ τῆσ Ἑλλάδοσ σωθῆναι, διὰ δὲ τὸν φθόνον ἐν τῇ οἰκείᾳ ἀπολέσθαι. ἔνιοι δὲ τελετὰσ Ἑλληνικὰσ ἐπιτελοῦντα διαχρησθῆναι. Καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰσ αὐτόν· ἐσ Σκυθίην Ἀνάχαρσισ ὅτ’ ἤλυθε, πολλὰ πλανηθεὶσ πάντασ ἔπειθε βιοῦν ἤθεσιν Ἑλλαδικοῖσ.

μαθὼν τέτταρασ δακτύλουσ εἶναι τὸ πάχοσ τῆσ νεώσ, τοσοῦτον ἔφη τοῦ θανάτου τοὺσ πλέοντασ ἀπέχειν. τὸν δ’ ἔτι μῦθον ἄκραντον ἐνὶ στομάτεσσιν ἔχοντα πτηνὸσ ἐσ ἀθανάτουσ ἡρ́πασεν ὦκα δόναξ. Οὗτοσ τὴν ἄμπελον εἶπε τρεῖσ φέρειν βότρυσ· τὸν πρῶτον ἡδονῆσ· τὸν δεύτερον μέθησ· τὸν τρίτον ἀνδίασ. θαυμάζειν δὲ ἔφη πῶσ παρὰ τοῖσ Ἕλλησιν ἀγωνίζονται μὲν οἱ τεχνῖται, κρίνουσι δὲ οἱ μὴ τεχνῖται. ἐρωτηθεὶσ πῶσ οὐκ ἂν γένοιτό τισ φιλοπότησ, "εἰ πρὸ ὀφθαλμῶν," εἶπεν, "ἔχοι τὰσ τῶν μεθυόντων ἀσχημοσύνασ. " θαυμάζειν τε ἔλεγε πῶσ οἱ Ἕλληνεσ νομοθετοῦντεσ κατὰ τῶν ὑβριζόντων, τοὺσ ἀθλητὰσ τιμῶσιν ἐπὶ τῷ τύπτειν ἀλλήλουσ. Τὸ ἔλαιον μανίασ φάρμακον ἔλεγε διὰ τὸ ἀλειφομένουσ τοὺσ ἀθλητὰσ ἐπιμαίνεσθαι ἀλλήλοισ.

ὀνειδιζόμενοσ ὑπὸ Ἀττικοῦ ὅτι Σκύθησ ἐστίν, ἔφη, "ἀλλ’ ἐμοῦ μὲν ὄνειδοσ ἡ πατρίσ, σὺ δὲ τῆσ πατρίδοσ. πῶσ, ἔλεγεν, ἀπαγορεύοντεσ τὸ ψεύδεσθαι ἐν ταῖσ καπηλείαισ φανερῶσ ψεύδονται; καὶ θαυμάζειν φησὶ τῶσ Ἕλληνεσ ἀρχόμενοι μὲν ἐν μικροῖσ πίνουσι, πλησθέντεσ δὲ ἐν μεγάλοισ. ἐπιγράφεται δὲ αὐτοῦ ταῖσ εἰκόσι· "γλώσσησ, γαστρόσ, αἰδοίων κρατεῖν. " ἐρωτηθεὶσ εἰ εἰσὶν ἐν Σκύθαισ αὐλοί, εἶπεν, "ἀλλ’ οὐδὲ ἄμπελοι. " ἐρωτηθεὶσ τίνα τῶν πλοίων εἰσὶν ἀσφαλέστερα, ἔφη, "τὰ νενεωλκημένα. " καὶ τοῦτο ἔφη θαυμασιώτατον ἑωρακέναι παρὰ τοῖσ Ἕλλησιν, ὅτι τὸν μὲν καπνὸν ἐν τοῖσ ὄρεσι καταλείπουσι, τὰ δὲ ξύλα εἰσ τὴν πόλιν κομίζουσιν. ἐρωτηθεὶσ πότεροι πλείουσ εἰσίν, οἱ ζῶντεσ ἢ οἱ νεκροί, ἔφη, "τοὺσ οὖν πλέοντασ ποῦ τίθησ; ἐρωτηθεὶσ τί ἐστιν ἐν ἀνθρώποισ ἀγαθόν τε καὶ φαῦλον, ἔφη, "γλῶσσα.

" κρεῖττον ἔλεγεν ἕνα φίλον ἔχειν πολλοῦ ἄξιον ἢ πολλοὺσ μηδενὸσ ἀξίουσ. τὴν ἀγορὰν ὡρισμένον ἔφη τόπον εἰσ τὸ ἀλλήλουσ ἀπατᾶν καὶ πλεονεκτεῖν. ὑπὸ μειρακίου παρὰ πότον ὑβρισθεὶσ ἔφη, "μειράκιον, ἐὰν νέοσ ὢν τὸν οἶνον οὐ φέρῃσ, γέρων γενόμενοσ ὕδωρ οἴσεισ. " Εὑρ͂ε δ’ εἰσ τὸν βίον ἄγκυράν τε καὶ κεραμικὸν τροχόν, ὥσ τινεσ. Καὶ ἐπέστειλεν ὧδε· Ἀνάχαρσισ Κροίσῳ "Ἐγώ, βασιλεῦ Λυδῶν, ἀφῖγμαι εἰσ τὴν τῶν Ἑλλήνων, διδαθησόμενοσ ἤθη τὰ τούτων καὶ ἐπιτηδεύματα. χρυσοῦ δ’ οὐδὲ δέομαι, ἀλλ’ ἀπόχρη με ἐπανήκειν ἐσ Σκύθασ ἄνδρα ἀμείνονα. ἥκω γοῦν ἐσ Σάρδεισ, πρὸ μεγάλου ποιούμενοσ ἐν γνώμῃ τοι γενέσθαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION