Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, ΒΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΙ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΕΚΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ, Kef. d'. PITTAKOS

(디오게네스 라에르티오스, Lives of Eminent Philosophers, ΒΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΙ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΕΚΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ, Kef. d'. PITTAKOS)

Πιττακὸσ Ὑρραδίου Μυτιληναῖοσ. φησὶ δὲ Δοῦρισ τὸν πατέρα αὐτοῦ Θρᾷκα εἶναι. οὗτοσ μετὰ τῶν Ἀλκαίου γενόμενοσ ἀδελφῶν Μέλαγχρον καθεῖλε τὸν τῆσ Λέσβου τύραννον· καὶ περὶ τῆσ Ἀχιλείτιδοσ χώρασ μαχομένων Ἀθηναίων καὶ Μυτιληναίων ἐστρατήγει μὲν αὐτόσ, Ἀθηναίων δὲ Φρύνων παγκρατιαστὴσ Ὀλυμπιονίκησ. συνέθετο δὴ μονομαχῆσαι πρὸσ αὐτόν· καὶ δίκτυον ἔχων ὑπὸ τὴν ἀσπίδα λαθραίωσ περιέβαλε τὸν Φρύνωνα, καὶ κτείνασ ἀνεσώσατο τὸ χωρίον. ὕστερον μέντοι φησὶν Ἀπολλόδωροσ ἐν τοῖσ Χρονικοῖσ διαδικασθῆναι τοὺσ Ἀθηναίουσ περὶ τοῦ χωρίου πρὸσ τοὺσ Μυτιληναίουσ, ἀκουοντοσ τῆσ δίκησ Περιάνδρου, ὃν καὶ τοῖσ Ἀθηναίοισ προσκρῖναι. Τότε δ’ οὖν τὸν Πιττακὸν ἰσχυρῶσ ἐτίμησαν οἱ Μυτιληναῖοι, καὶ τὴν ἀρχὴν ἐνεχείρισαν αὐτῷ.

ὁ δὲ δέκα ἔτη κατασχὼν καὶ εἰσ τάξιν ἀγαγὼν τὸ πολίτευμα, κατέθετο τὴν ἀρχήν, καὶ δέκα ἐπεβίω ἄλλα. καὶ χώραν αὐτῷ ἀπένειμαν οἱ Μυτιληναῖοι· ὁ δὲ ἱερὰν ἀνῆκεν, ἥτισ νῦν Πιττάκειοσ καλεῖται. Σωσικράτησ δέ φησιν ὅτι ὀλίγον ἀποτεμόμενοσ ἔφη τὸ ἥμισυ τοῦ παντὸσ πλεῖον εἶναι. ἀλλὰ καὶ Κροίσου διδόντοσ χρήματα οὐκ ἐδέξατο, εἰπὼν ἔχειν ὧν ἐβούλετο διπλάσια· ἄπαιδοσ γὰρ τἀδελφοῦ τελευτήσαντοσ κεκληρονομηκέναι. Παμφίλη δέ φησιν ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Ὑπομνημάτων, ὡσ τὸν υἱὸν αὐτοῦ Τυρραῖον καθήμενον ἐπὶ κουρείου ἐν Κύμῃ χαλκεύσ τισ πέλεκυν ἐμβαλὼν ἀνέλοι.

τῶν δὲ Κυμαίων πεμψάντων τὸν φονέα τῷ Πιττακῷ, μαθόντα καὶ ἀπολύσαντα εἰπεῖν, "συγγνώμη μετανοίασ κρείσσων. " Ἡράκλειτοσ δέ φησιν, Ἀλκαῖον ὑποχείριον λαβόντα καὶ ἀπολύσαντα φάναι, "συγγνώμη τιμωρίασ κρείσσων. " Νόμουσ δὲ ἔθηκε· τῷ μεθύοντι, ἐὰν ἁμάρτῃ, διπλῆν εἶναι τὴν ζημίαν· ἵνα μὴ μεθύωσι, πολλοῦ κατὰ τὴν νῆσον οἴνου γινομένου. εἶπέ τε "χαλεπὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι· οὗ καὶ Σιμωνίδησ μέμνηται λέγων· "ἄνδρ’ ἀγαθὸν ἀλαθέωσ γενέσθαι χαλεπόν, τὸ Πιττάκειον. μέμνηται αὐτοῦ καὶ Πλάτων ἐν Πρωταγόρᾳ·

"ἀνάγκᾳ δ’ οὐδὲ θεοὶ μάχονται. " καὶ "ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσιν. " ἐρωτηθεὶσ δέ ποτε τί ἄριστον, "τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν. " καὶ ὑπὸ Κροίσου τίσ ἀρχὴ μεγίστη, "ἡ τοῦ ποικίλου," ἔφη, "ξύλου," σημαίνων τὸν νόμον. ἔλεγε δὲ καὶ τὰσ νίκασ ἄνευ αἵματοσ ποιεῖσθαι. ἔφη δὲ καὶ πρὸσ τὸν Φωκαϊκὸν φάσκοντα δεῖν ζητεῖν ἄνθρωπον σπουδαῖον, "ἂν λίαν," ἔφη, "ζητῇσ, οὐχ εὑρήσεισ. " καὶ πρὸσ τοὺσ πυνθανομένουσ τί εὐχάριστον, "χρόνοσ," ἔφη· ἀφανέσ, "τὸ μέλλον"· πιστόν, "γῆ"· ἄπιστον, "θάλασσα. " ἔλεγέ τε συνετῶν ἀνδρῶν, πρὶν γενέ‐ σθαι τὰ δυσχερῆ, προνοῆσαι ὅπωσ μὴ γένηται· ἀνδρείων δέ, γενόμενα εὖ θέσθαι.

ὃ μέλλεισ πράττειν, μὴ πρόλεγε· ἀποτυχὼν γὰρ γελασθήσῃ. ἀτυχίαν μὴ ὀνειδίζειν, νέμεσιν αἰδούμενον. παρακαταθήκην λαβόντα ἀποδοῦναι. φίλον μὴ λέγειν κακῶσ, ἀλλὰ μηδὲ ἐχθρόν. εὐσέβειαν ἀσκεῖν. σωφροσύνην φιλεῖν. ἀλήθειαν ἔχειν, πίστιν, ἐμπειρίαν, ἐπιδεξιότητα, ἑταιρίαν, ἐπιμέλειαν. Τῶν δὲ ᾀδομένων αὐτοῦ μάλιστα εὐδοκίμησε τάδε· ἔχοντα χρὴ τόξα καὶ ἰοδόκον φαρέτρην στείχειν ποτὶ φῶτα κακόν. πιστὸν γὰρ οὐδὲν γλῶσσα διὰ στόματοσ λαλεῖ διχόθυμον ἔχουσα κραδίῃ νόημα. ἐποίησε δὲ καὶ ἐλεγεῖα ἔπη ἑξακόσια, καὶ ὑπὲρ νόμων καταλογάδην τοῖσ πολίταισ.

Ἤκμαζε μὲν οὖν περὶ τὴν τεσσαρακοστὴν δευτέραν Ὀλυμπιάδα· ἐτελεύτησε δ’ ἐπὶ Ἀριστομένουσ τῷ τρίτῳ ἔτει τῆσ πεντηκοστῆσ δευτέρασ Ὀλυμπιάδοσ, βιοὺσ ὑπὲρ ἔτη ἑβδομήκοντα, [ἤδη γηραιόσ]. καὶ αὐτῷ ἐπὶ τοῦ μνήματοσ ἐπιγέγραπται τόδε· οἰκείοισ δακρύοισ ἁ γειναμένα κατακλαίει Πιττακὸν ἥδ’ ἱερὰ Λέσβοσ ἀποφθίμενον. ἀπόφθεγμα αὐτοῦ· καιρὸν γνῶθι. Γέγονε δὲ καὶ ἕτεροσ Πιττακὸσ νομοθέτησ, ὥσ φησι Φαβωρῖνοσ ἐν Ἀπομνημονευμάτων πρώτῳ καὶ Δημήτριοσ ἐν Ὁμωνύμοισ, ὃσ καὶ μικρὸσ προσηγορεύθη. Τὸν δ’ οὖν σοφὸν λέγεταί ποτε νεανίσκῳ συμβουλευομένῳ περὶ γάμου ταῦτα εἰπεῖν, ἅ φησι Καλλίμαχοσ ἐν τοῖσ ἐπιγράμμασι· ξεῖνοσ Ἀταρνείτησ τισ ἀνήρετο Πιττακὸν οὕτω τὸν Μυτιληναῖον, παῖδα τὸν Ὑρραδίου·

ἄττα γέρον, δοιόσ με καλεῖ γάμοσ· ἡ μία μὲν δὴ νύμφη καὶ πλούτῳ καὶ γενεῇ κατ’ ἐμέ· ἡ δ’ ἑτέρη προβέβηκε. τί λώϊον; εἰ δ’ ἄγε σύν μοι βούλευσον, ποτέρην εἰσ ὑμέναιον ἄγω. εἶπεν· ὁ δὲ σκίπωνα, γεροντικὸν ὅπλον, ἀείρασ, ἤνιδε, κεῖνοί σοι πᾶν ἐρέουσιν ἔποσ. οἱ δ’ ἄρ’ ὑπὸ πληγῇσι θοὰσ βέμβικασ ἔχοντεσ ἔστρεφον εὐρείῃ παῖδεσ ἐνὶ τριόδῳ. κείνων ἔρχεο, φησί, μετ’ ἴχνια. χὠ μὲν ἐπέστη πλησίον· οἱ δ’ ἔλεγον· τὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα. ταῦτ’ ἀϊών ὁ ξεῖνοσ ἐφείσατο μείζονοσ οἴκου δράξασθαι, παίδων κληδόνα συνθέμενοσ. τὴν δ’ ὀλίγην ὡσ κεῖνοσ ἐσ οἰκίον ἤγετο νύμφην. οὕτω καὶ σύ, Δίων, τὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα. δοκεῖ δ’ ἐκ διαθέσεωσ αὐτὰ εἰρηκέναι.

εὐγενεστέρα γὰρ αὐτῷ οὖσα ἡ γυνή, ἐπειδήπερ ἦν Δράκοντοσ ἀδελφὴ τοῦ Πενθίλου, σφόδρα κατεσοβαρεύετο αὐτοῦ. Τοῦτον Ἀλκαῖοσ σαράποδα μὲν καὶ σάραπον ἀποκαλεῖ διὰ τὸ πλατύπουν εἶναι καὶ ἐπισύρειν τὼ πόδε· χειροπόδην δὲ διὰ τὰσ ἐν τοῖσ ποσὶ ῥαγάδασ, ἃσ χειράδασ ἐκάλουν· γαύρηκα δὲ ὡσ εἰκῆ γαυριῶντα· φύσκωνα δὲ καὶ γάστρωνα ὅτι παχὺσ ἦν· ἀλλὰ μὴν καὶ ζοφοδορπίδαν ὡσ ἄλυχνον· ἀγάσυρτον δὲ ὡσ ἐπισεσυρμένον καὶ ῥυπαρόν. τούτῳ γυμνασία ἦν σῖτον ἀλεῖν, ὥσ φησι Κλέαρχοσ ὁ φιλόσοφοσ. Καὶ αὐτοῦ ἐστιν ἐπιστόλιον τοιόνδε· Πιττακὸσ Κροίσῳ "Κέλεαί με ἱκνέεσθαι ἐσ Λυδίην, ὅπωσ σοι τὸν ὄλβον ἴδοιμι· ἐγὼ δὲ καὶ μὴ ὁρεὶσ πέπεισμαι τὸν Ἀλυάττεω παῖδα τῶν βασιλήων πολυχρυσότατον πέλειν. οὐδέν τε πλέον ἄμμιν ἱκομένοισ ἐσ Σάρδισ· χρυσοῦ γὰρ οὐ δεύμεθα, ἀλλὰ πέπαμαι ἄρκια καὶ τοῖσ ἐμοῖσ ἑτάροισ, ἔμπασ δ’ ἵξομαι, ὡσ ἀνδρὶ ξείνῳ γενοίμην τοι συνόμιλοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION