Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, ΒΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΙ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΕΚΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ, Kef. b'. SOLWN

(디오게네스 라에르티오스, Lives of Eminent Philosophers, ΒΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΙ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΕΚΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ, Kef. b'. SOLWN)

Σόλων Ἐξηκεστίδου Σαλαμίνιοσ πρῶτον μὲν τὴν σεισάχθειαν εἰσηγήσατο Ἀθηναίοισ· τὸ δὲ ἦν λύτρωσισ σωμάτων τε καὶ κτημάτων. καὶ γὰρ ἐπὶ σώμασιν ἐδανείζοντο καὶ πολλοὶ δι’ ἀπορίαν ἐθήτευον. ἑπτὰ δὴ ταλάντων ὀφειλομένων αὐτῷ πατρῴων συνεχώρησε πρῶτοσ καὶ τοὺσ λοιποὺσ τὸ ὅμοιον προὔτρεψε πρᾶξαι. καὶ οὗτοσ ὁ νόμοσ ἐκλήθη σεισάχθεια· φανερὸν δὲ διὰ τί. Ἔπειτα τοὺσ λοιποὺσ νόμουσ ἔθηκεν, οὓσ μακρὸν ἂν εἰή διεξιέναι, καὶ ἐσ τοὺσ ἄξονασ κατέθετο. Τὸ δὲ μέγιστον, τῆσ πατρίδοσ αὐτοῦ [Σαλαμῖνοσ] ἀμφισβητουμένησ ὑπό τε Ἀθηναίων καὶ Μεγαρέων καὶ πολλάκισ τῶν Ἀθηναίων ἐπταικότων ἐν τοῖσ πολέμοισ καὶ ψηφισαμένων εἴ τισ ἔτι συμβουλεύσοι περὶ Σαλαμῖνοσ μάχεσθαι, θανάτῳ ζημιοῦσθαι, οὗτοσ μαίνεσθαι προσποιησάμενοσ καὶ στεφανωσάμενοσ εἰσέπαισεν εἰσ τὴν ἀγοράν·

ἔνθα τοῖσ Ἀθηναίοισ ἀνέγνω διὰ κήρυκοσ τὰ συντείνοντα περὶ Σαλα‐ μῖνοσ ἐλεγεῖα καὶ παρώρμησεν αὐτούσ. καὶ αὖθισ πρὸσ τοὺσ Μεγαρέασ ἐπολέμησαν καὶ ἐνίκων διὰ Σόλωνα. ἦν δὲ τὰ ἐλεγεῖα τὰ μάλιστα καθαψάμενα τῶν Ἀθηναίων τάδε·

εἰήν δὴ τότ’ ἐγὼ Φολεγάνδριοσ ἢ Σικινίτησ ἀντί γ’ Ἀθηναίου, πατρίδ’ ἀμειψάμενοσ. αἶψα γὰρ ἂν φάτισ ἥδε μετ’ ἀνθρώποισι γένοιτο· Ἀττικὸσ οὗτοσ ἀνὴρ τῶν Σαλαμιναφετῶν. εἶτα· ἰόμεν εἰσ Σαλαμῖνα μαχησόμενοι περὶ νήσου ἱμερτῆσ χαλεπόν τ’ αἶσχοσ ἀπωσόμενοι. ἔπεισε δὲ αὐτοὺσ καὶ τὴν ἐν Θρᾴκῃ Χερρόνησον προσκτήσασθαι. ἵνα δὲ μὴ δοκοίη βίᾳ μόνον, ἀλλὰ καὶ δίκῃ τὴν Σαλαμῖνα κεκτῆσθαι, ἀνασκάψασ τινὰσ τάφουσ ἔδειξε τοὺσ νεκροὺσ πρὸσ ἀνατολὰσ ἐστραμμένουσ, ὡσ ἦν ἔθοσ θάπτειν Ἀθηναίοισ·

ἀλλὰ καὶ αὐτοὺσ τοὺσ τάφουσ πρὸσ ἑώ βλέποντασ καὶ ἀπὸ τῶν δήμων τοὺσ χρηματισμοὺσ ἐγκεχαραγμένουσ, ὅπερ ἦν ἴδιον Ἀθηναίων. ἔνιοι δέ φασι καὶ ἐγγράψαι αὐτὸν εἰσ τὸν κατάλογον τοῦ Ὁμήρου μετὰ τὸν Αἰάσ δ’ ἐκ Σαλαμῖνοσ ἄγεν δυοκαίδεκα νῆασ‐‐ στῆσε δ’ ἄγων, ἵν’ Ἀθηναίων ἵσταντο φάλαγγεσ. Τοῦ δὴ λοιποῦ προσεῖχον αὐτῷ ὁ δῆμοσ καὶ ἡδέωσ κἂν τυραννεῖσθαι ἤθελον πρὸσ αὐτοῦ·

ὁ δ’ οὐχ εἵλετο, ἀλλὰ καὶ Πεισίστρατον τὸν συγγενῆ, καθά φησι Σωσικράτησ, προαισθόμενοσ τὸ ἐφ’ ἑαυτῷ διεκώλυσεν. ᾅξασ γὰρ εἰσ τὴν ἐκκλησίαν μετὰ δόρατοσ καὶ ἀσπίδοσ προεῖπεν αὐτοῖσ τὴν ἐπίθεσιν τοῦ Πεισιστράτου· καὶ οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ βοηθεῖν ἕτοιμοσ εἶναι, λέγων ταῦτα· "ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τῶν μὲν σοφώτεροσ, τῶν δὲ ἀνδρειότερόσ εἰμι· σοφώτεροσ μὲν τῶν τὴν ἀπάτην τοῦ Πεισιστράτου μὴ συνιέντων, ἀνδρειότεροσ δὲ τῶν ἐπισταμένων μέν, διὰ δέοσ δὲ σιωπώντων. " καὶ ἡ βουλή, Πεισιστρατίδαι ὄντεσ, μαίνεσθαι ἔλεγον αὐτόν· ὅθεν εἶπε ταυτί· δείξει δὴ μανίην μὲν ἐμὴν βαιὸσ χρόνοσ ἀστοῖσ, δείξει, ἀληθείησ ἐσ μέσον ἐρχομένησ. τὰ δὲ περὶ τῆσ τοῦ Πεισιστράτου τυραννίδοσ ἐλεγεῖα προλέγοντοσ αὐτοῦ ταῦτα ἦν·

ἐκ νεφέλησ φέρεται χιόνοσ μένοσ ἠδὲ χαλάζησ· βροντή τ’ ἐκ λαμπρῆσ γίγνεται ἀστεροπῆσ· ἀνδρῶνδ’ ἐκ μεγάλωνπόλισ ὄλλυται· ἐσ δὲ μονάρχου δῆμοσ ἀϊδρίῃ δουλοσύνην ἔπεσεν. Ἤδη δὲ αὐτοῦ κρατοῦντοσ οὐ πείθων ἔθηκε τὰ ὅπλα πρὸ τοῦ στρατηγείου καὶ εἰπών, "ὦ πατρίσ, βεβοήθηκά σοι καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ," ἀπέπλευσεν εἰσ Αἴγυπτον καὶ εἰσ Κύπρον, καὶ πρὸσ Κροῖσον ἦλθεν. ὅτε καὶ ἐρωτηθεὶσ ὑπ’ αὐτοῦ, "τίσ σοι δοκεῖ εὐδαίμων; "Τέλλοσ," ἔφη, "Ἀθηναῖοσ καὶ Κλέοβισ καὶ Βίτων" καὶ τὰ θρυλούμενα. Φασὶ δέ τινεσ ὅτι κοσμήσασ ἑαυτὸν ὁ Κροῖσοσ παντοδαπῶσ καὶ καθίσασ εἰσ τὸν θρόνον ἤρετο αὐτὸν εἴ τι θέαμα κάλλιον τεθέαται·

ὁ δέ "ἀλεκτρυόνασ, εἶπε, καὶ φασιανοὺσ καὶ ταώσ· φυσικῷ γὰρ ἄνθει κεκόσμηνται καὶ μυρίῳ καλλίονι. " ἐκεῖθέν τε ἀπαλλαγεὶσ ἐγένετο ἐν Κιλικίᾳ, καὶ πόλιν συνῴκισεν ἣν ἀπ’ αὐτοῦ Σόλουσ ἐκάλεσεν· ὀλίγουσ τέ τινασ τῶν Ἀθηναίων ἐγκατῴκισεν, οἳ τῷ χρόνῳ τὴν φωνὴν ἀποξενωθέντεσ σολοικίζειν ἐλέχθησαν. καί εἰσιν οἱ μὲν ἔνθεν Σολεῖσ, οἱ δ’ ἀπὸ Κύπρου Σόλιοι. ὅτε δὲ τὸν Πεισίστρατον ἔμαθεν ἤδη τυραννεῖν, τάδε ἔγραψε πρὸσ τοὺσ Ἀθηναίουσ· εἰ δὲ πεπόνθατε δεινὰ δι’ ὑμετέρην κακότητα, μή τι θεοῖσ τούτων μοῖραν ἐπαμφέρετε.

αὐτοὶ γὰρ τούτουσ ηὐξήσατε, ῥύσια δόντεσ, καὶ διὰ ταῦτα κακὴν ἴσχετε δουλοσύνην. ὑμέων δ’ εἷσ μὲν ἕκαστοσ ἀλώπεκοσ ἴχνεσι βαίνει, σύμπασιν δ’ ὑμῖν κοῦφοσ ἔνεστι νόοσ. εἰσ γὰρ γλῶσσαν ὁρᾶτε καὶ εἰσ ἔπη αἱμύλου ἀνδρόσ, εἰσ ἔργον δ’ οὐδὲν γιγνόμενον βλέπετε. καὶ οὗτοσ μὲν τοῦτα. Πεισίστρατοσ δ’ αὐτῷ φεύγοντι τοῦτον ἐπέστειλε τὸν τρόπον· Πεισίστρατοσ Σόλωνι "Οὔτε μόνοσ Ἑλλήνων τυραννίδι ἐπεθέμην, οὔτε οὐ προσῆκόν μοι, γένουσ ὄντι τῶν Κοδριδῶν. ἀνέλαβον γὰρ ἐγὼ ἃ ὀμόσαντεσ Ἀθηναῖοι παρέξειν Κόδρῳ τε καὶ τῷ ἐκείνου γένει, ἀφείλοντο. τά τε ἄλλα ἁμαρτάνω οὐδὲν ἢ περὶ θεοὺσ ἢ περὶ ἀνθρώπουσ·

ἀλλὰ καθότι σὺ διέθηκασ τοὺσ θεσμοὺσ Ἀθηναίοισ, ἐπιτρέπω πολιτεύειν. καὶ ἄμεινόν γε πολιτεύουσιν ἢ κατὰ δημοκρατίαν· οὐκ ἐῶ γὰρ οὐδένα ὑβρίζειν· καὶ ὁ τύραννοσ ἐγὼ οὐ πλέον τι φέρομαι τἀξιώματοσ καὶ τῆσ τιμῆσ· ὁποῖα δὲ καὶ τοῖσ πρόσθεν βασιλεῦσιν ἦν τὰ ῥητὰ γέρα. ἀπάγει δὲ ἕκαστοσ Ἀθηναίων τοῦ αὑτοῦ κλήρου δεκάτην, οὐκ ἐμοί, ἀλλ’ ὁπόθεν ἔσται ἀναλοῦν εἴσ τε θυσίασ δημοτελεῖσ καὶ εἴ τι ἄλλο τῶν κοινῶν καὶ ἢν [ὁ] πόλεμοσ ἡμᾶσ καταλάβῃ. "Σοὶ δ’ ἐγὼ οὔτι μέμφομαι μηνύσαντι τὴν ἐμὴν διάνοιαν.

ἡμῶν δὲ οὕνεκα μὴ ἐστέρησο τῆσ πατρίδοσ. εὐνοίᾳ γὰρ τῆσ πόλεωσ μᾶλλον ἢ κατὰ τὸ ἐμὸν ἔχθοσ ἐμήνυεσ· ἔτι τε ἀμαθίᾳ τῆσ ἀρχῆσ, ὁποίαν τινὰ ἐγὼ καταστήσομαι. ἐπεὶ μαθὼν τάχ’ ἂν ἠνέσχου καθισταμένου, οὐδ’ ἔφυγεσ. ἐπάνιθι τοίνυν οἴκαδε, πιστεύων μοι καὶ ἀνωμότῳ, ἄχαρι μηδὲν πείσεσθαι Σόλωνα ἐκ Πεισιστράτου. ἴσθι γὰρ μηδ’ ἄλλον τινὰ πεπονθέναι τῶν ἐμοὶ ἐχθρῶν. εἰ δὲ ἀξιώσεισ τῶν ἐμῶν φίλων εἷσ εἶναι, ἔσῃ ἀνὰ πρώτουσ· οὐ γάρ τι ἐν σοὶ ἐνορῶ δολερὸν ἢ ἄπιστον· εἴτε ἄλλωσ Ἀθήνησιν οἰκεῖν, ἐπιτετράψεται. Ταῦτα μὲν Πεισίστρατοσ.

Σόλων δὲ ὁρ́ον ἀνθρωπίνου βίου φησὶν ἔτη ἑβδομήκοντα. Δοκεῖ δὲ καὶ κάλλιστα νομοθετῆσαι· ἐάν τισ μὴ τρέφῃ τοὺσ γονέασ, ἄτιμοσ ἔστω· ἀλλὰ καὶ ὁ τὰ πατρῷα κατεδηδοκὼσ ὁμοίωσ. καὶ ὁ ἀργὸσ ὑπεύ‐ θυνοσ ἔστω παντὶ τῷ βουλομένῳ γράφεσθαι. Λυσίασ δ’ ἐν τῷ κατὰ Νικίου Δράκοντά φησι γεγραφέναι τὸν νόμον, Σόλωνα δὲ τὸν ἡταιρηκότα εἴργειν τοῦ βήματοσ. συνέστειλε δὲ καὶ τὰσ τιμὰσ τῶν ἐν ἀγῶσιν ἀθλητῶν, Ὀλυμπιονίκῃ μὲν τάξασ πεντακοσίασ δραχμάσ, Ἰσθμιονίκῃ δὲ ἑκατόν, καὶ ἀνὰ λόγον ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἀπειρόκαλον γὰρ τὸ ἐξαίρειν τὰσ τούτων τιμάσ, ἀλλὰ μόνων ἐκείνων τῶν ἐν πολέμοισ τελευτησάντων, ὧν καὶ τοὺσ υἱοὺσ δημοσίᾳ τρέφεσθαι καὶ παιδεύεσθαι. Ὅθεν καὶ ἐζήλουν πολλοὶ καλοὶ κἀγαθοὶ γίνεσθαι κατὰ πόλεμον·

ὡσ Πολύζηλοσ, ὡσ Κυνέγειροσ, ὡσ Καλλίμαχοσ, ὡσ σύμπαντεσ οἱ Μαραθωνομάχοι· ἔτι τε Ἁρμόδιοσ καὶ Ἀριστογείτων καὶ Μιλτιάδησ καὶ μυρίοι ὅσοι. ἀθληταὶ δὲ καὶ ἀσκούμενοι πολυδάπανοι, καὶ νικῶντεσ ἐπιζήμιοι καὶ στεφανοῦνται κατὰ τῆσ πατρίδοσ μᾶλλον ἢ κατὰ τῶν ἀνταγωνιστῶν· γέροντέσ τε γενόμενοι κατὰ τὸν Εὐριπίδην τρίβωνεσ ἐκλιπόντεσ οἴχονται κρόκασ. ὅπερ συνιδὼν ὁ Σόλων μετρίωσ αὐτοὺσ ἀπεδέξατο. κάλλιστον δὲ κἀκεῖνο· τὸν ἐπίτροπον τῇ τῶν ὀρφανῶν μητρὶ μὴ συνοικεῖν, μηδ’ ἐπιτροπεύειν, εἰσ ὃν ἡ οὐσία ἔρχεται τῶν ὀρφανῶν τελευτησάντων. κἀκεῖνο· δακτυλιογλύφῳ μὴ ἐξεῖναι σφραγῖδα φυλάττειν τοῦ πραθέντοσ δακτυλίου·

καὶ ἐὰν ἕνα ὀφθαλμὸν ἔχοντοσ ἐκκόψῃ τισ, ἀντεκκόπτειν τοὺσ δύο. ἃ μὴ ἔθου, μὴ ἀνέλῃ· εἰ δὲ μή, θάνατοσ ἡ ζημία. τῷ ἄρχοντι, ἐὰν μεθύων ληφθῇ, θάνατον εἶναι τὴν ζημίαν. Τά τε Ὁμήρου ἐξ ὑποβολῆσ γέγραφε ῥαψῳδεῖσθαι, οἱο͂ν ὅπου ὁ πρῶτοσ ἔληξεν, ἐκεῖθεν ἄρχεσθαι τὸν ἐχόμενον. μᾶλλον οὖν Σόλων Ὅμηρον ἐφώτισεν ἢ Πεισίστρατοσ, ὥσ φησι Διευχίδασ ἐν πέμπτῳ Μεγαρικῶν. ἦν δὲ μάλιστα τὰ ἔπη ταυτί· "οἳ δ’ ἄρ’ Ἀθήνασ εἶχον" καὶ τὰ ἑξῆσ. Πρῶτοσ δὲ Σόλων τὴν τριακάδα ἔνην καὶ νέαν ὠνόμασε.

καὶ πρῶτοσ τὴν συναγωγὴν τῶν ἐννέα ἀρχόντων ἐποίησεν εἰσ τὸ συνειπεῖν, ὡσ Ἀπολλόδωρόσ φησιν ἐν δευτέρῳ Περὶ νομοθετῶν. ἀλλὰ καὶ τῆσ στάσεωσ γενομένησ οὔτε μετὰ τῶν ἐξ ἄστεοσ, οὔτε μετὰ τῶν πεδιέων, ἀλλ’ οὐδὲ μετὰ τῶν παράλων ἐτάχθη. Ἔλεγε δὲ τὸν μὲν λόγον εἴδωλον εἶναι τῶν ἔργων· βασιλέα δὲ τὸν ἰσχυρότατον τῇ δυνάμει. τοὺσ δὲ νόμουσ τοῖσ ἀραχνίοισ ὁμοίουσ· καὶ γὰρ ἐκεῖνα, ἐὰν μὲν ἐμπέσῃ τι κοῦφον καὶ ἀσθενέσ, στέγειν· ἐὰν δὲ μεῖζον, διακόψαν οἴχεσθαι. ἔφασκέ τε σφραγίζεσθαι τὸν μὲν λόγον σιγῇ, τὴν δὲ σιγὴν καιρῷ. ἔλεγε δὲ τοὺσ παρὰ τοῖσ τυράννοισ δυναμένουσ παραπλησίουσ εἶναι ταῖσ ψήφοισ ταῖσ ἐπὶ τῶν λογισμῶν.

καὶ γὰρ ἐκείνων ἑκάστην ποτὲ μὲν πλείω σημαίνειν, ποτὲ δὲ ἥττω· καὶ τούτων τοὺσ τυράννουσ ποτὲ μὲν ἕκαστον μέγαν ἄγειν καὶ λαμπρόν, ποτὲ δὲ ἄτιμον. ἐρωτηθεὶσ διὰ τί κατὰ πατροκτόνου νόμον οὐκ ἔθηκε, "διὰ τὸ ἀπελπίσαι," ἔφη. πῶσ τε ἥκιστ’ ἂν ἀδικοῖεν οἱ ἄνθρωποι, "εἰ ὁμοίωσ," ἔφη, "ἄχθοιντο τοῖσ ἀδικουμένοισ οἱ μὴ ἀδικούμενοι. " καὶ "τὸν μὲν κόρον ὑπὸ τοῦ πλούτου γεννᾶσθαι, τὴν δὲ ὕβριν ὑπὸ τοῦ κόρου. " ἠξίωσέ τε Ἀθηναίουσ τὰσ ἡμέρασ κατὰ σελήνην ἄγειν. καὶ Θέσπιν ἐκώλυσε τραγῳδίασ διδάσκειν, ὡσ ἀνωφελῆ τὴν ψευδολογίαν. ὅτ’ οὖν Πεισίστρατοσ ἑαυτὸν κατέτρωσεν, ἐκεῖθεν ἔφη ταῦτα φῦναι. τοῖσ τε ἀνθρώποισ συνεβούλευσεν, ὥσ φησιν Ἀπολλόδωροσ ἐν τῷ Περὶ τῶν φιλοσόφων αἱρέσεων, τάδε·

καλοκἀγαθίαν ὁρ́κου πιστοτέραν ἔχε. μὴ ψεύδου. τὰ σπουδαῖα μελέτα. φίλουσ μὴ ταχὺ κτῶ· οὓσ δ’ ἂν κτήσῃ μὴ ἀποδοκίμαζε. ἄρχε πρῶτον μαθὼν ἄρχεσθαι. συμβούλευε μὴ τὰ ἥδιστα, ἀλλὰ τὰ ἄριστα. νοῦν ἡγεμόνα ποιοῦ. μὴ κακοῖσ ὁμίλει. θεοὺσ τίμα, γονέασ αἰδοῦ. φασὶ δ’ αὐτὸν καὶ Μιμνέρμου γράψαντοσ, αἲ γὰρ ἄτερ νούσων τε καὶ ἀργαλέω νμελεδωνέων ἑξηκονταέτη μοῖρα κίχοι θανάτου, ἐπιτιμῶντα αὐτῷ εἰπεῖν· ἀλλ’ εἴ μοι κἂν νῦν ἔτι πείσεαι, ἔξελε τοῦτον·

μηδὲ μέγαιρ’ ὅτι σεῦ λῷον ἐπεφρασάμην· καὶ μεταποίησον, Λιγυαστάδη, ὧδε δ’ ἀείδε· ὀγδωκονταέτη μοῖρα κίχοι θανάτου. Τῶν δὲ ᾀδομένων αὐτοῦ ἐστι τάδε· πεφυλαγμένοσ ἄνδρα ἕκαστον, ὁρ́α μὴ κρυπτὸν ἔχθοσ ἔχων κραδί ῃ, φαιδρῷ προσενέπῃ προσώπῳ, γλῶσσα δέ οἱ διχόμυθοσ ἐκ μελανῆσ φρενὸσ γεγωνῇ. Γέγραφε δὲ δῆλον μὲν ὅτι τοὺσ νόμουσ, καὶ δημηγορίασ καὶ εἰσ ἑαυτὸν ὑποθήκασ, ἐλεγεῖα, καὶ τὰ περὶ Σαλαμῖνοσ καὶ τῆσ Ἀθηναίων πολιτείασ ἔπη πεντακισχίλια, καὶ ἰάμβουσ καὶ ἐπῳδούσ. Ἐπὶ δὲ τῆσ εἰκόνοσ αὐτοῦ ἐπιγέγραπται τάδε·

ἡ Μήδων ἄδικον παύσασ’ ὕβριν, ἥδε Σόλωνα τόνδε τεκνοῖ Σαλαμὶσ θεσμοθέτην ἱερόν. Ἤκμαζε μὲν οὖν περὶ τὴν τεσσαρακοστὴν ἕκτην Ὀλυμπιάδα, ἧσ τῷ τρίτῳ ἔτει ἦρξεν Ἀθήνησι, καθά φησι Σωσικράτησ· ὅτε καὶ τίθησι τοὺσ νόμουσ. ἐτελεύτησε δ’ ἐν Κύπρῳ βιοὺσ ἔτη ὀγδοήκοντα, τοῦτον ἐπισκήψασ τοῖσ ἰδίοισ τὸν τρόπον, ἀποκομίσαι αὐτοῦ τὰ ὀστᾶ εἰσ Σαλαμῖνα καὶ τεφρώσαντασ εἰσ τὴν χώραν σπεῖραι. ὅθεν καὶ Κρατῖνοσ ἐν τοῖσ Χείρωσί φησιν, αὐτὸν ποιῶν λέγοντα· οἰκῶ δὲ νῆσον, ὡσ μὲν ἀνθρώπων λόγοσ, ἐσπαρμένοσ κατὰ πᾶσαν Αἰάντοσ πόλιν. Ἔστι δὲ καὶ ἡμέτερον ἐπίγραμμα ἐν τῇ προειρημένῃ Παμμέτρῳ, ἔνθα καὶ περὶ πάντων τῶν τελευτησάντων ἐλλογίμων διείλεγμαι παντὶ μέτρῳ καὶ ῥυθμῷ, ἐπιγράμμασι καὶ μέλεσιν, ἔχον οὕτωσ·

σῶμα μὲν ἦρε Σόλωνοσ ἐν ἀλλοδαπῇ Κύπριον πῦρ· ὀστέ’ ἔχει Σαλαμίσ, ὧν κόνισ ἀστάχυεσ. ψυχὴν δ’ ἄξονεσ εὐθὺσ ἐσ οὐρανὸν ἤγαγον· εὖ γὰρ θῆκε νόμουσ ἀστοῖσ ἄχθεα κουφότατα. Ἀπεφθέγξατο δέ, φασί, Μηδὲν ἄγαν. καὶ αὐτόν φησι Διοσκουρίδησ ἐν τοῖσ Ἀπομνημονεύμασιν, ἐπειδὴ δακρύοι τὸν παῖδα τελευτήσαντα, ὃν ἡμεῖσ οὐ παρειλήφαμεν, πρὸσ τὸν εἰπόντα, "ἀλλ’ οὐδὲν ἀνύτεισ," εἰπεῖν, "δι’ αὐτὸ δὲ τοῦτο δακρύω, ὅτι οὐδὲν ἀνύτω. " Φέρονται δὲ αὐτοῦ καὶ ἐπιστολαὶ αἵδε· Σόλων Περιάνδρῳ "Ἀπαγγέλλεισ μοι πολλούσ τοι ἐπιβουλεύειν. σὺ δὲ εἰ μὲν μέλλεισ ἐκποδὼν ἅπαντασ ποιήσεσθαι, οὐκ ἂν φθάνοισ.

ἐπιβουλεύσειε δ’ ἄν τισ καὶ τῶν ἀνυπόπτων, ὁ μὲν δεδιὼσ περὶ αὑτῷ, ὁ δὲ σοῦ καταγνούσ, οὐκ ἔσθ’ ὅ τι οὐκ ὀρρωδοῦντοσ· κἂν τῇ πόλει χάριν κατάθοιτο ἐξευρών, ἢν μὴ ὕποπτοσ εἰήσ. ἄριστον μὲν οὖν ἀπέχεσθαι, ἵνα τῆσ αἰτίασ ἀπαλλαγῇσ. εἰ δὲ πάντωσ τυραννητέον, φροντίζειν ὅπωσ τὴν ἀλλοδαπὴν δύναμιν μείζονα ἕξεισ τῶν ἐν τῇ πόλει, καὶ οὐδεὶσ ἔτι τοι δεινόσ, μηδὲ σὺ ἐκποδών τινα ποιοῦ. " Σόλων Ἐπιμενίδῃ "Οὔτε οἱ ἐμοὶ θεσμοὶ ἄρα Ἀθηναίουσ ἐπιπολὺ ὀνήσειν ἔμελλον, οὔτε σὺ καθήρασ τὴν πόλιν ὤνησασ. τό τε γὰρ θεῖον καὶ οἱ νομοθέται οὐ καθ’ ἑαυτὰ δύνανται ὀνῆσαι τὰσ πόλεισ, οἱ δὲ ἀεὶ τὸ πλῆθοσ ἄγοντεσ ὅπωσ ἂν γνώμησ ἔχωσιν. οὕτω δὲ καὶ τὸ θεῖον καὶ οἱ νόμοι, εὖ μὲν ἀγόντων, εἰσὶν ὠφέλιμοι· κακῶσ δὲ [ἀγόντων], οὐδὲν ὠφελοῦσιν. "Οὐδ’ οἱ ἐμοὶ ἀμείνουσ εἰσὶ καὶ ὅσα ἐγὼ ἐνομοθέτησα.

οἱ δ’ ἐπιτρέποντεσ τὸ ξυνὸν ἔβλαπτον, οἳ οὐκ ἐγένοντο ἐμποδὼν Πεισιστράτῳ ἐπιθέσθαι τυραννίδι. οὐδ’ ἐγὼ προλέγων πιστὸσ ἦν. ἐκεῖνοσ δὲ πιστότεροσ κολακεύων Ἀθηναίουσ ἐμοῦ ἀληθεύοντοσ. ἐγὼ δὴ θέμενοσ πρὸ τοῦ στρατηγείου τὰ ὅπλα εἶπον τῶν μὲν μὴ αἰσθανομένων Πεισίστρατον τυραννησείοντα εἶναι ξυνετώτεροσ, τῶν δὲ ὀκνούντων ἀμύνεσθαι ἀλκιμώτεροσ. οἱ δὲ μανίαν Σόλωνοσ κατεγίγνωσκον. τελευτῶν δὲ ἐμαρτυράμην, "ὦ πατρίσ, οὗτοσ μὲν Σόλων ἕτοιμόσ τοι καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ ἀμύνειν· τοῖσ δ’ αὖ καὶ μαίνεσθαι δοκῶ. ὥστε ἄπειμί τοι ἐκ μέσου ὁ μόνοσ ἐχθρὸσ Πεισιστράτου· οἱ δὲ καὶ δορυφορούντων αὐτόν εἴ τι βούλονται. " ἴσθι γὰρ τὸν ἄνδρα, ὦ ἑταῖρε, δεινότατα ἁψάμενον τῆσ τυραννίδοσ. ἤρξατο μὲν δημαγωγεῖν·

εἴτε δὲ ὑφ’ ἑνὸσ ἄρχεσθαι ἄμεινον αὐτοῖσ, εἴτε δημοκρατεῖσθαι, πεπείσθω ᾗ ἑκάτεροσ γιγνώσκει. εἶτα δὲ ἑαυτῷ τραύματα ποιήσασ, παρελθὼν ἐπ’ Ἠλιαίαν ἐβόα φάμενοσ πεπονθέναι ταῦτα ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν· καὶ φύλακασ ἠξίου παρασχεῖν οἱ τετρακοσίουσ τοὺσ νεωτάτουσ. οἱ δὲ ἀνηκουστήσαντέσ μου παρέσχον τοὺσ ἄνδρασ. οὗτοι δὲ ἦσαν κορυνηφόροι. καὶ μετὰ τοῦτο τὸν δῆμον κατέλυσεν. ἦ μάτην ἔσπευδον ἀπαλλάξαι τοὺσ πένητασ αὐτῶν τῆσ θητείασ, οἵ γε δὴ νῦν ξύμπαντεσ ἑνὶ δουλεύουσι Πεισιστράτῳ. " Σόλων Πεισιστράτῳ "Πιστεύω μηδὲν κακὸν ἐκ σοῦ πείσεσθαι. καὶ γὰρ πρὸ τῆσ τυραννίδοσ φίλοσ σοὶ ἦν, καὶ νῦν οὐ μᾶλλον διάφοροσ ἢ τῶν ἄλλων τισ Ἀθηναίων ὅτῳ μὴ ἀρέσκει τυραννίσ. καὶ σὲ φημὶ πάντων τυράννων εἶναι βέλτιστον.

ἐπανήκειν δέ μοι Ἀθήναζε οὐ καλῶσ ἔχον ὁρῶ, μή μέ τισ μέμψηται, εἰ διαθεὶσ Ἀθηναίοισ ἰσοπολιτείαν, καὶ παρὸν τυραννεῖν αὐτὸσ οὐκ ἀξιώσασ, νῦν ἐπανελθὼν ἀρεσκοίμην οἷσ σὺ πράσσεισ. " Σόλων Κροίσῳ "Ἄγαμαί σε τῆσ περὶ ἡμᾶσ φιλοφροσύνησ· καὶ νὴ τὴν Ἀθηνᾶν, εἰ μὴ περὶ παντόσ μοι ἦν οἰκεῖν ἐν δημοκρατίᾳ, ἐδεξάμην ἂν μᾶλλον τὴν δίαιταν ἔχειν ἐν τῇ παρὰ σοὶ βασιλείᾳ ἢ Ἀθήνησι, τυραννοῦντοσ βιαίωσ Πεισιστράτου. ἀλλὰ καὶ ἡδίων ἡμῖν ἡ βιοτή, ἔνθα πᾶσι τὰ δίκαια καὶ ἴσα. ἀφίξομαι δ’ οὖν παρὰ σέ, σπεύδων τοι ξένοσ γενέσθαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION