Diodorus Siculus, Library, book xv, chapter 1

(디오도로스 시켈로스, Library, book xv, chapter 1)

παρ’ ὅλην τὴν πραγματείαν εἰωθότεσ χρῆσθαι τῇ συνήθει τῆσ ἱστορίασ παρρησίᾳ, καὶ τοῖσ μὲν ἀγαθοῖσ ἀνδράσιν ἐπὶ τῶν καλῶν ἔργων τὸν δίκαιον ἐπιλέγειν ἔπαινον, τοὺσ δὲ φαύλουσ, ὅταν ἐξαμαρτάνωσιν, ἀξιοῦν δικαίασ ἐπιτιμήσεωσ, διὰ τοῦ τοιούτου τρόπου νομίζομεν τοὺσ μὲν εὖ πεφυκότασ πρὸσ ἀρετὴν τῷ διὰ τῆσ δόξησ ἀθανατισμῷ προτρέψεσθαι ταῖσ καλλίσταισ ἐγχειρεῖν πράξεσι, τοὺσ δὲ τὴν ἐναντίαν ἔχοντασ διάθεσιν ταῖσ ἁρμοττούσαισ βλασφημίαισ ἀποτρέψειν τῆσ ἐπὶ τὴν κακίαν ὁρμῆσ. διὸ καὶ τῇ γραφῇ παρόντεσ ἐπ’ ἐκείνουσ τοὺσ χρόνουσ, ἐν οἷσ Λακεδαιμόνιοι περὶ Λεῦκτρα παραδόξωσ ἡττηθέντεσ μεγάλῃ περιέπεσον συμφορᾷ, καὶ πάλιν περὶ Μαντίνειαν πταίσαντεσ ἀνελπίστωσ ἀπέβαλον τὴν τῶν Ἑλλήνων ἡγεμονίαν, ἡγούμεθα δεῖν τὴν ὑπόστασιν τῆσ γραφῆσ διαφυλάττειν καὶ τὴν ἁρμόττουσαν ἐπιτίμησιν τοῖσ Λακεδαιμονίοισ ποιήσασθαι.

τίσ γὰρ ἂν οὐχ ἡγήσαιτο κατηγορίασ αὐτοὺσ ἀξίουσ ὑπάρχειν, οἵτινεσ παρὰ τῶν προγόνων παραλαβόντεσ ἡγεμονίαν κάλλιστα τεθεμελιωμένην, καὶ ταύτην διὰ τὴν ἀρετὴν τῶν προγόνων διαφυλαχθεῖσαν ἔτη πλείω τῶν πεντακοσίων, οἱ τότε Λακεδαιμόνιοι διὰ τὴν ἑαυτῶν ἀβουλίαν καταλυθεῖσαν ἐπεῖδον, οὐκ ἀλόγωσ.

οἱ μὲν γὰρ πρὸ αὐτῶν βεβιωκότεσ πολλοῖσ πόνοισ καὶ μεγάλοισ κινδύνοισ τὴν τηλικαύτην κατεκτήσαντο δόξαν, ἐπιεικῶσ καὶ φιλανθρώπωσ προσφερόμενοι τοῖσ ὑποτεταγμένοισ· οἱ δὲ μεταγενέστεροι βιαίωσ καὶ χαλεπῶσ χρώμενοι τοῖσ συμμάχοισ, ἔτι δὲ πολέμουσ ἀδίκουσ καὶ ὑπερηφάνουσ ἐνιστάμενοι πρὸσ τοὺσ Ἕλληνασ, οὐκ ἀλόγωσ ἀπέβαλον τὴν ἀρχὴν διὰ τὰσ ἰδίασ ἀβουλίασ. ἐν γὰρ ταῖσ συμφοραῖσ αὐτῶν τὸ μῖσοσ τῶν ἀδικουμένων ἔλαβε καιρὸν ἀμύνασθαι τοὺσ προηδικηκότασ, καὶ τοῖσ ἐκ προγόνων ἀνικήτοισ γεγονόσι τοσαύτη καταφρόνησισ ἐπηκολούθησεν, ὅσην εἰκόσ ἐστι γενέσθαι κατὰ τῶν ἀναιρούντων τὰσ τῶν προγόνων ἀρετάσ.

τοιγαροῦν Θηβαῖοι μὲν οἱ πρότερον ἐπὶ πολλὰσ γενεὰσ τοῖσ κρείττοσιν ὑποτεταγμένοι, τότε τούτουσ ἀνελπίστωσ νικήσαντεσ ἡγεμόνεσ κατέστησαν τῶν Ἑλλήνων, Λακεδαιμόνιοι δὲ μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τῆσ ἡγεμονίασ οὐδέποτ’ ἐδυνήθησαν ἀναλαβεῖν τὸ τῶν προγόνων ἀξίωμα.

ἡμεῖσ δὲ τούτοισ ἀρκούντωσ ἐπιτετιμηκότεσ ἐπὶ τὸ συνεχὲσ τῆσ ἱστορίασ μεταβησόμεθα προδιορίσαντεσ τοὺσ οἰκείουσ τῇ γραφῇ χρόνουσ.

ἡ μὲν οὖν πρὸ ταύτησ βύβλοσ, οὖσα τῆσ ὅλησ συντάξεωσ τεσσαρεσκαιδεκάτη, τὸ τέλοσ ἔσχε τῶν πράξεων εἰσ τὸν Ῥηγίνων ἀνδραποδισμὸν ὑπὸ Διονυσίου καὶ τὴν ἅλωσιν τῆσ Ῥώμησ ὑπὸ Γαλατῶν, ἥτισ ἐγένετο κατὰ τὸν προηγούμενον ἐνιαυτὸν τῆσ Περσῶν στρατείασ εἰσ Κύπρον ἐπ’ Εὐαγόραν τὸν βασιλέα· ἐν ταύτῃ δὲ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τούτου τοῦ πολέμου ποιησάμενοι καταλήξομεν ἐπὶ τὸν προηγούμενον ἐνιαυτὸν τῆσ Φιλίππου τοῦ Ἀμύντου βασιλείασ. ἐπ’ ἄρχοντοσ γὰρ Ἀθήνησι Μυστιχίδου Ῥωμαῖοι μὲν ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχουσ τρεῖσ κατέστησαν, Μάρκον Φούριον, ἔτι δὲ Γάιον καὶ Αἰμίλιον.

ἐπὶ δὲ τούτων Ἀρταξέρξησ ὁ τῶν Περσῶν βασιλεὺσ ἐστράτευσεν ἐπ’ Εὐαγόραν τὸν Κύπρου βασιλέα. πολὺν δὲ χρόνον ἀσχοληθεὶσ περὶ τὰσ εἰσ τὸν πόλεμον παρασκευὰσ συνεστήσατο δύναμιν ναυτικήν τε καὶ πεζὴν μεγάλην· τὸ μὲν γὰρ πεζὸν στράτευμα μυριάδων ἦν τριάκοντα σὺν ἱππεῦσι, τριήρεισ δὲ κατεσκεύασε πλείουσ τῶν τριακοσίων. στρατηγοὺσ δ’ ἀπέδειξε τῆσ πεζῆσ δυνάμεωσ Ὀρόνταν κηδεστήν, τῆσ δὲ ναυτικῆσ Τιρίβαζον, ἄνδρα μεγάλησ ἀποδοχῆσ τυγχάνοντα παρὰ τοῖσ Πέρσαισ.

οὗτοι δὲ παραλαβόντεσ τὰσ δυνάμεισ ἐν Φωκαίᾳ καὶ Κύμῃ κατήντησαν εἰσ Κιλικίαν, καὶ περαιωθέντεσ εἰσ Κύπρον ἐνεργῶσ διῴκουν τὸν πόλεμον. ὁ δ’ Εὐαγόρασπρὸσ μὲν τὸν Ἄκοριν τὸν Αἰγυπτίων βασιλέα, πολέμιον ὄντα Περσῶν, συμμαχίαν ἐποιήσατο καὶ δύναμιν ἀξιόλογον παρ’ αὐτοῦ προσελάβετο, παρ’ Ἑκατόμνου δὲ τοῦ Καρίασ δυνάστου, λάθρᾳ συμπράττοντοσ αὐτῷ, χρημάτων ἔλαβε πλῆθοσ εἰσ διατροφὴν ξενικῶν δυνάμεων·

ὁμοίωσ δὲ καὶ τοὺσ ἄλλουσ τοὺσ ἀλλοτρίωσ ἔχοντασ πρὸσ Πέρσασ, τοὺσ μὲν λαθραίωσ, τοὺσ δὲ καὶ φανερῶσ ἐπεσπάσατο κοινωνήσοντασ τοῦ Περσικοῦ πολέμου. ἐκυρίευε δὲ κατὰ μὲν τὴν Κύπρον τῶν πόλεων σχεδόν τι πασῶν, κατὰ δὲ τὴν Φοινίκην Τύρου καί τινων ἑτέρων.

εἶχε δὲ τριήρεισ μὲν ἐνενήκοντα, καὶ τούτων ὑπῆρχον Τύριαι μὲν εἴκοσι, Κύπριαι δ’ ἑβδομήκοντα, στρατιώτασ δ’ ἰδίουσ μὲν ἑξακισχιλίουσ, παρὰ δὲ τῶν συμμάχων πολλῷ τούτων πλείουσ. πρὸσ δὲ τούτοισ μισθοφόρουσ πολλοὺσ ἐξενολόγει, ἔχων χρημάτων δαψίλειαν. ἔπεμψε δ’ αὐτῷ καὶ ὁ τῶν Ἀράβων βασιλεὺσ στρατιώτασ οὐκ ὀλίγουσ καὶ ἄλλοι τινὲσ οἱ ἐν ὑποψίαισ ὄντεσ τῷ τῶν Περσῶν βασιλεῖ. οὗτοσ μὲν οὖν τοσαύτασ ἀφορμὰσ ἔχων τεθαρρηκότωσ συγκατέβαινεν εἰσ τὸν πόλεμον.

καὶ πρῶτον μὲν λῃστρικὰσ ἔχων ναῦσ οὐκ ὀλίγασ ἐφήδρευσε ταῖσ κομιζομέναισ τῶν πολεμίων ἀγοραῖσ, καὶ τὰσ μὲν αὐτῶν διέφθειρεν ἐν θαλάττῃ, τὰσ δὲ διεκώλυσεν, ἐνίασ δὲ ἀφείλατο. διὸ καὶ τῶν ἐμπόρων μὴ τολμώντων εἰσ τὴν Κύπρον παρακομίζειν σῖτον, μεγάλων δὲ δυνάμεων ἠθροισμένων εἰσ τὴν νῆσον, ταχὺ σιτοδεία κατέσχε τὸ τῶν Περσῶν στρατόπεδον. τῆσ δ’ ἀπορίασ γενομένησ εἰσ στάσιν, οἱ μισθοφόροι τῶν Περσῶν ἐπὶ τοὺσ ἡγεμόνασ ὁρμήσαντεσ καί τινασ ἀνελόντεσ ταραχῆσ καὶ στάσεωσ ἐνέπλησαν τὸ στρατόπεδον.

μόγισ δ’ οἱ στρατηγοὶ τῶν Περσῶν καὶ ὁ τῆσ ναυτικῆσ δυνάμεωσ ἡγούμενοσ, ὀνομαζόμενοσ δὲ Γλῶσ, κατέπαυσαν τὴν στάσιν. πλεύσαντεσ δὲ τῷ παντὶ στόλῳ καὶ σίτου πλῆθοσ ἐκ τῆσ Κιλικίασ παρακομίσαντεσ, πολλὴν παρεῖχον τῆσ τροφῆσ δαψίλειαν.

τῷ δ’ Εὐαγόρᾳ σίτου πλῆθοσ ἱκανὸν ὁ βασιλεὺσ Ἄκορισ ἐκ τῆσ Αἰγύπτου παρεκόμισε, καὶ χρήματα καὶ τὴν ἄλλην παρασκευὴν ἱκανὴν ἐξέπεμψεν. ὁ δ’ Εὐαγόρασ ὁρῶν ἑαυτὸν πολὺ λειπόμενον τῇ ναυτικῇ δυνάμει, ἑξήκοντα μὲν ναῦσ ἄλλασ προσεπλήρωσε, πεντήκοντα δὲ παρὰ Ἀκόριδοσ ἐξ Αἰγύπτου μετεπέμψατο, ὥστε τὰσ πάσασ ἔχειν τριήρεισ διακοσίασ.

ταύτασ δὲ κοσμήσασ πρὸσ ναυμαχίαν καταπληκτικῶσ, καὶ συνεχεῖσ διαπείρασ καὶ γυμνασίασ ποιούμενοσ, ἡτοιμάζετο πρὸσ ναυμαχίαν. διὸ καὶ τοῦ βασιλικοῦ στόλου παραπλέοντοσ εἰσ Κίτιον, ἀπροσδοκήτωσ ἐπιπλεύσασ ταῖσ ναυσὶ πολλὰ τῶν Περσῶν ἐπλεονέκτει. ἐπέβαλε γὰρ συντεταγμέναισ ναυσὶν ἐπὶ ἀσυντάκτουσ, καὶ προβεβουλευμένοισ ἀνδράσι πρὸσ ἀπροσδοκήτουσ ἀγωνιζόμενοσ εὐθὺσ ἐν τῇ πρώτῃ συστάσει τὴν νίκην προκατεσκεύασεν·

ἀθρόαισ γὰρ ταῖσ τριήρεσιν ἐπιπλεύσασ ἐπὶ διεσπαρμένασ καὶ τεταραγμένασ, ἃσ μὲν διέφθειρεν, ἃσ δ’ ἐχειροῦτο. ὅμωσ δὲ τοῦ τε ναυάρχου τῶν Περσῶν Γλῶ καὶ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων γενναίωσ ὑποστάντων, ἐγένετο ναυμαχία καρτερά, καθ’ ἣν ὁ Εὐαγόρασ τὸ μὲν πρῶτον ὑπερεῖχεν, ὕστερον δὲ τοῦ Γλῶ μετὰ τοῦ βάρουσ ἐπενεχθέντοσ καὶ γενναίωσ ἀγωνισαμένου συνέβη φυγεῖν τοὺσ περὶ τὸν Εὐαγόραν καὶ πολλὰσ τῶν τριήρων ἀποβαλεῖν.

SEARCH

MENU NAVIGATION