Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, Books XVIII-XX, book 20, chapter pr

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, Books XVIII-XX, book 20, chapter pr)

τάδε ἔνεστιν ἐν τῇ εἰκοστῇ τῶν Διοδώρου βύβλων. α. ὡσ Ἀγαθοκλῆσ διαβὰσ εἰσ Λιβύην ἐνίκησεν παρατάξει Καρχηδονίουσ καὶ πολλῶν πόλεων ἐκυρίευσεν. β. ὡσ Κάσανδροσ Αὐδολέοντι μὲν ἐβοήθησε, πρὸσ δὲ Πτολεμαῖον τὸν Ἀντιγόνου στρατηγὸν ἀποστάτην γενόμενον συμμαχίαν ἐποιήσατο. γ. ὡσ Πτολεμαῖοσ μὲν τῶν περὶ Κιλικίαν πόλεών τινασ εἷλε, Δημήτριοσ δ’ ὁ Ἀντιγόνου ταύτασ ἀνεκτήσατο. δ. ὡσ Πολυπέρχων μὲν Ἡρακλέα τὸν ἐκ Βαρσίνησ ἐπεχείρησε κατάγειν ἐπὶ τὴν πατρῴαν βασιλείαν, Πτολεμαῖοσ δὲ Νικοκρέοντα τὸν βασιλέα τῶν Παφίων ἐπανείλατο. ε. περὶ τῶν πραχθέντων ἐν μὲν τῷ Βοσπόρῳ τοῖσ βασιλεῦσιν, κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Ῥωμαίοισ καὶ Σαμνίταισ. σ. Πτολεμαίου στρατεία ἐπὶ Κιλικίαν καὶ τὴν ἑξῆσ παραθαλάττιον. ζ. Ἡρακλέουσ ἀναίρεσισ ὑπὸ Πολυπέρχοντοσ. η. Ἀμίλκου τοῦ στρατηγοῦ τῶν Καρχηδονίων ἅλωσισ ὑπὸ Συρακοσίων. θ. ὡσ Ἀκραγαντῖνοι τοὺσ Σικελιώτασ ἐλευθεροῦν ἐπεχείρησαν. ι. ὡσ τῶν Συρακοσίων εἴκοσι ναῦσ ἥλωσαν. ια. περὶ τῆσ ἐν Λιβύῃ γενομένησ στάσεωσ καὶ τοῦ κινδύνου τοῦ περὶ τὸν Ἀγαθοκλέα. ιβ. περὶ τῶν πραχθέντων Ἀππίῳ Κλαυδίῳ κατὰ τὴν τιμητικὴν ἀρχήν. ιγ. παράδοσισ Κορίνθου καὶ Σικυῶνοσ Πτολεμαίῳ. ιδ. Κλεοπάτρασ ἐν Σάρδεσιν ἀναίρεσισ. ιε. ὡσ Ἀγαθοκλῆσ Καρχηδονίουσ μὲν ἐνίκησεν μάχῃ, τὸν δὲ δυνάστην τῆσ Κυρήνησ Ὀφέλλαν μεταπεμψάμενοσ ἐπὶ κοινοπραγίαν κατέσφαξεν, καὶ τὴν μετὰ τούτου δύναμιν παρέλαβεν. ισ. ὡσ Καρχηδόνιοι Βορμίλκαν ἐπιθέμενον τυραννίδι κατέλυσαν. ιζ. ὡσ Ἀγαθοκλέουσ ἀποπέμψαντοσ εἰσ Σικελίαν τὰ λάφυρα τινὰ τῶν πλοίων ἐναυάγησεν. ιη. ὡσ Ῥωμαῖοι Μαρσοῖσ μὲν πολεμουμένοισ ὑπὸ Σαμνιτῶν ἐβοήθησαν, ἐν δὲ τῇ Τυρρηνίᾳ Κάπριον ἐξεπολιόρκησαν. ιθ. Δημητρίου τοῦ πολιορκητοῦ κατάπλουσ εἰσ τὸν Πειραιᾶ καὶ τῆσ Μουνυχίασ ἅλωσισ. κ. ἐλευθέρωσισ Ἀθηναίων καὶ Μεγαρέων. κα. πλοῦσ ἐπὶ Κύπρον Δημητρίου καὶ μάχη πρὸσ Μενέλαον τὸν στρατηγὸν καὶ Σαλαμῖνοσ πολιορκία. κβ. ναυμαχία Δημητρίου πρὸσ Πτολεμαῖον καὶ νίκη Δημητρίου. κγ. παράληψισ Κύπρου τε πάσησ καὶ τῆσ Πτολεμαίου δυνάμεωσ. κδ. ὡσ μετὰ τὴν νίκην ταύτην Ἀντιγόνου καὶ Δημητρίου περιθεμένων διάδημα ζηλοτυπήσαντεσ οἱ λοιποὶ δυνάσται βασιλεῖσ ἑαυτοὺσ ἀνηγόρευσαν. κε. ὡσ Ἀγαθοκλῆσ Ἰτύκην ἐκπολιορκήσασ διεβίβασε μέροσ τῆσ δυνάμεωσ εἰσ τὴν Σικελίαν. κσ. ὡσ Ἀκραγαντῖνοι παραταξάμενοι πρὸσ τοὺσ Ἀγαθοκλέουσ στρατηγοὺσ ἡττήθησαν. κζ. ὡσ Ἀγαθοκλῆσ Ἡράκλειαν μὲν καὶ Θέρμα καὶ Κεφαλοίδιον προσηγάγετο, τὴν δὲ τῶν Ἀπολλωνιατῶν χώραν καὶ πόλιν ἐξηνδραποδίσατο. κη. ὡσ Ἀγαθοκλῆσ ἐν Σικελίᾳ ναυμαχίᾳ μὲν ἐνίκησε Καρχηδονίουσ, μάχῃ δ’ Ἀκραγαντίνουσ. κθ. διάβασισ εἰσ Λιβύην Ἀγαθοκλέουσ τὸ δεύτερον καὶ ἧττα. λ. αἱ γενόμεναι ταραχαὶ κατὰ τὰ ἑκατέρων στρατόπεδα. λα. Ἀγαθοκλέουσ δρασμὸσ εἰσ Σικελίαν. λβ. αἱ γενόμεναι σφαγαὶ τῶν Σικελιωτῶν ὑπὸ Ἀγαθοκλέουσ. λγ. στρατεία Ἀντιγόνου βασιλέωσ μεγάλαισ δυνάμεσιν ἐπ’ Αἴγυπτον. λδ. ἀπόστασισ Πασιφίλου στρατηγοῦ ἀπὸ Ἀγαθοκλέουσ. λε. ὡσ Καρχηδόνιοι συνέθεντο τὴν εἰρήνην πρὸσ Ἀγαθοκλέα. λσ. ὡσ Ῥόδον πολιορκήσασ Δημήτριοσ διελύσατο τὴν πολιορκίαν. λζ. ὡσ Ῥωμαῖοι Σαμνίτασ δυσὶ μάχαισ ἐνίκησαν. λη. ὡσ Δημήτριοσ ἀπὸ τῆσ Ῥόδου πλεύσασ εἰσ τὴν Ἑλλάδα τὰσ πλείστασ πόλεισ ἠλευθέρωσεν. λθ. ὡσ Ἀγαθοκλῆσ Λιπαραίουσ χρήματα ἀδίκωσ εἰσπραξάμενοσ ἀπέβαλε τὰσ ναῦσ ἐν αἷσ ἦν τὰ χρήματα. μ. ὡσ Ῥωμαῖοι τὸ μὲν ἔθνοσ τῶν Αἴκλων κατεπολέμησαν, πρὸσ δὲ τοὺσ Σαμνίτασ συνέθεντο τὴν εἰρήνην. μα. τὰ πραχθέντα Κλεωνύμῳ περὶ τὴν Ἰταλίαν. μβ. δι’ ἃσ αἰτίασ οἱ περὶ Κάσανδρον καὶ Λυσίμαχον, ἔτι δὲ Σέλευκον καὶ Πτολεμαῖον συνδραμόντεσ ἐνεστήσαντο τὸν πόλεμον πρὸσ Ἀντίγονον. μγ. στρατεία Κασάνδρου μὲν ἐπὶ Δημήτριον εἰσ Θεσσαλίαν, Λυσιμάχου δ’ εἰσ τὴν Ἀσίαν. μδ. ἀπόστασισ Δοκίμου καὶ Φοίνικοσ τῶν στρατηγῶν ἀπ’ Ἀντιγόνου. με. ὡσ Ἀντίγονοσ ἀντιστρατοπεδεύσασ Λυσιμάχῳ πολὺ προεῖχε ταῖσ δυνάμεσιν. μσ. ὡσ Δημήτριον τὸν υἱὸν ἐκ τῆσ Ἑλλάδοσ μετεπέμψατο. μζ. ὡσ Πτολεμαῖοσ μὲν ἐχειρώσατο τὰσ πόλεισ τὰσ ἐν τῇ Κοίλῃ Συρίᾳ, Σέλευκοσ δ’ ἐκ τῶν ἄνω σατραπειῶν τὴν κατάβασιν ἐποιήσατο μέχρι Καππαδοκίασ. μη. διάλυσισ ἁπασῶν τῶν δυνάμεων εἰσ χειμασίαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION