Demosthenes, Speeches, Κατὰ Φιλίππου Β

(데모스테네스, Speeches, Κατὰ Φιλίππου Β)

ὅταν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, λόγοι γίγνωνται περὶ ὧν Φίλιπποσ πράττει καὶ βιάζεται παρὰ τὴν εἰρήνην, ἀεὶ τοὺσ ὑπὲρ ἡμῶν λόγουσ καὶ δικαίουσ καὶ φιλανθρώπουσ ὁρῶ φαινομένουσ, καὶ λέγειν μὲν ἅπαντασ ἀεὶ τὰ δέοντα δοκοῦντασ τοὺσ κατηγοροῦντασ Φιλίππου, γιγνόμενον δ’ οὐδὲν ὡσ ἔποσ εἰπεῖν τῶν δεόντων, οὐδ’ ὧν εἵνεκα ταῦτ’ ἀκούειν ἄξιον· ἀλλ’ εἰσ τοῦτ’ ἤδη προηγμένα τυγχάνει πάντα τὰ πράγματα τῇ πόλει, ὥσθ’ ὅσῳ τισ ἂν μᾶλλον καὶ φανερώτερον ἐξελέγχῃ Φίλιππον καὶ τὴν πρὸσ ὑμᾶσ εἰρήνην παραβαίνοντα καὶ πᾶσι τοῖσ Ἕλλησιν ἐπιβουλεύοντα, τοσούτῳ τὸ τί χρὴ ποιεῖν συμβουλεῦσαι χαλεπώτερον.

αἴτιον δὲ τούτων, ὅτι πάντεσ, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τοὺσ πλεονεκτεῖν ζητοῦντασ ἔργῳ κωλύειν καὶ πράξεσιν, οὐχὶ λόγοισ δέον, πρῶτον μὲν ἡμεῖσ οἱ παριόντεσ τούτων μὲν ἀφέσταμεν καὶ γράφειν καὶ συμβουλεύειν, τὴν πρὸσ ὑμᾶσ ἀπέχθειαν ὀκνοῦντεσ, οἱᾶ ποιεῖ δ’, ὡσ δεινά, καὶ τοιαῦτα διεξερχόμεθα·

ἔπειθ’ ὑμεῖσ οἱ καθήμενοι, ὡσ μὲν ἂν εἴποιτε δικαίουσ λόγουσ καὶ λέγοντοσ ἄλλου συνείητε, ἄμεινον Φιλίππου παρεσκεύασθε, ὡσ δὲ κωλύσαιτ’ ἂν ἐκεῖνον πράττειν ταῦτ’ ἐφ’ ὧν ἐστι νῦν, παντελῶσ ἀργῶσ ἔχετε. συμβαίνει δὴ πρᾶγμ’ ἀναγκαῖον, οἶμαι, καὶ ἴσωσ εἰκόσ·

ἐν οἷσ ἑκάτεροι διατρίβετε καὶ περὶ ἃ σπουδάζετε, ταῦτ’ ἄμεινον ἑκατέροισ ἔχει, ἐκείνῳ μὲν αἱ πράξεισ, ὑμῖν δ’ οἱ λόγοι. εἰ μὲν οὖν καὶ νῦν λέγειν δικαιότερ’ ὑμῖν ἐξαρκεῖ, ῥᾴδιον, καὶ πόνοσ οὐδεὶσ πρόσεστι τῷ πράγματι· εἰ δ’ ὅπωσ τὰ παρόντ’ ἐπανορθωθήσεται δεῖ σκοπεῖν καὶ μὴ προελθόντ’ ἔτι πορρωτέρω λήσει πάνθ’ ἡμᾶσ, μηδ’ ἐπιστήσεται μέγεθοσ δυνάμεωσ πρὸσ ἣν οὐδ’ ἀντᾶραι δυνησόμεθα, οὐχ ὁ αὐτὸσ τρόποσ ὅσπερ πρότερον τοῦ βουλεύεσθαι, ἀλλὰ καὶ τοῖσ λέγουσιν ἅπασι καὶ τοῖσ ἀκούουσιν ὑμῖν τὰ βέλτιστα καὶ τὰ σώσοντα τῶν ῥᾴστων καὶ τῶν ἡδίστων προαιρετέον.

πρῶτον μέν, εἴ τισ, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, θαρρεῖ, ὁρῶν ἡλίκοσ ἤδη καὶ ὅσων κύριόσ ἐστι Φίλιπποσ, καὶ μηδέν’ οἰέται κίνδυνον φέρειν τοῦτο τῇ πόλει μηδ’ ἐφ’ ὑμᾶσ πάντα παρασκευάζεσθαι, θαυμάζω, καὶ δεηθῆναι πάντων ὁμοίωσ ὑμῶν βούλομαι τοὺσ λογισμοὺσ ἀκοῦσαί μου διὰ βραχέων, δι’ οὓσ τἀναντί’ ἐμοὶ παρέστηκε προσδοκᾶν καὶ δι’ ὧν ἐχθρὸν ἡγοῦμαι Φίλιππον·

ἵν’, ἐὰν μὲν ἐγὼ δοκῶ βέλτιον προορᾶν, ἐμοὶ πεισθῆτε, ἂν δ’ οἱ θαρροῦντεσ καὶ πεπιστευκότεσ αὐτῷ, τούτοισ προσθῆσθε. ἐγὼ τοίνυν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, λογίζομαι·

τίνων ὁ Φίλιπποσ κύριοσ πρῶτον μετὰ τὴν εἰρήνην κατέστη; Πυλῶν καὶ τῶν ἐν Φωκεῦσι πραγμάτων. τί οὖν; πῶσ τούτοισ ἐχρήσατο; ἃ Θηβαίοισ συμφέρει καὶ οὐχ ἃ τῇ πόλει, πράττειν προείλετο. τί δήποτε; εἶδε τοῦτ’ ὀρθῶσ, ὅτι τῇ μὲν ἡμετέρᾳ πόλει καὶ τοῖσ ἤθεσι τοῖσ ἡμετέροισ οὐδὲν ἂν ἐνδείξαιτο τοσοῦτον οὐδὲ ποιήσειεν, ὑφ’ οὗ πεισθέντεσ ὑμεῖσ τῆσ ἰδίασ ἕνεκ’ ὠφελείασ τῶν ἄλλων τινὰσ Ἑλλήνων ἐκείνῳ προοῖσθε, ἀλλὰ καὶ τοῦ δικαίου λόγον ποιούμενοι, καὶ τὴν προσοῦσαν ἀδοξίαν τῷ πράγματι φεύγοντεσ, καὶ πάνθ’ ἃ προσήκει προορώμενοι, ὁμοίωσ ἐναντιώσεσθε, ἄν τι τοιοῦτ’ ἐπιχειρῇ πράττειν, ὥσπερ ἂν εἰ πολεμοῦντεσ τύχοιτε.

τοὺσ δὲ Θηβαίουσ ἡγεῖτο, ὅπερ συνέβη, ἀντὶ τῶν ἑαυτοῖσ γιγνομένων τὰ λοιπὰ ἐάσειν ὅπωσ βούλεται πράττειν ἑαυτόν, καὶ οὐχ ὅπωσ ἀντιπράξειν καὶ διακωλύσειν, ἀλλὰ καὶ συστρατεύσειν, ἂν αὐτοὺσ κελεύῃ.

καὶ νῦν τοὺσ Μεσσηνίουσ καὶ τοὺσ Ἀργείουσ ταὔθ’ ὑπειληφὼσ εὖ ποιεῖ. ὃ καὶ μέγιστόν ἐστι καθ’ ὑμῶν ἐγκώμιον, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι· κέκρισθε γὰρ ἐκ τούτων τῶν ἔργων μόνοι τῶν πάντων μηδενὸσ ἂν κέρδουσ τὰ κοινὰ δίκαια τῶν Ἑλλήνων προέσθαι, μηδ’ ἀνταλλάξασθαι μηδεμιᾶσ χάριτοσ μηδ’ ὠφελείασ τὴν εἰσ τοὺσ Ἕλληνασ εὔνοιαν.

καὶ ταῦτ’ εἰκότωσ καὶ περὶ ὑμῶν οὕτωσ ὑπείληφε καὶ κατ’ Ἀργείων καὶ Θηβαίων ὡσ ἑτέρωσ, οὐ μόνον εἰσ τὰ παρόνθ’ ὁρῶν, ἀλλὰ καὶ τὰ πρὸ τούτων λογιζόμενοσ. εὑρίσκει γάρ, οἶμαι, καὶ ἀκούει τοὺσ μὲν ὑμετέρουσ προγόνουσ, ἐξὸν αὐτοῖσ τῶν λοιπῶν ἄρχειν Ἑλλήνων ὥστ’ αὐτοὺσ ὑπακούειν βασιλεῖ, οὐ μόνον οὐκ ἀνασχομένουσ τὸν λόγον τοῦτον, ἡνίκ’ ἦλθεν Ἀλέξανδροσ ὁ τούτων πρόγονοσ περὶ τούτων κῆρυξ, ἀλλὰ καὶ τὴν χώραν ἐκλιπεῖν προελομένουσ καὶ παθεῖν ὁτιοῦν ὑπομείναντασ, καὶ μετὰ ταῦτα πράξαντασ ταῦθ’ ἃ πάντεσ ἀεὶ γλίχονται λέγειν, ἀξίωσ δ’ οὐδεὶσ εἰπεῖν δεδύνηται, διόπερ κἀγὼ παραλείψω, δικαίωσ ἔστι γὰρ μείζω τἀκείνων ἔργα ἢ ὡσ τῷ λόγῳ τισ ἂν εἴποι, τοὺσ δὲ Θηβαίων καὶ Ἀργείων προγόνουσ τοὺσ μὲν συστρατεύσαντασ τῷ βαρβάρῳ, τοὺσ δ’ οὐκ ἐναντιωθέντασ.

οἶδεν οὖν ἀμφοτέρουσ ἰδίᾳ τὸ λυσιτελοῦν ἀγαπήσοντασ, οὐχ ὅ τι συνοίσει κοινῇ τοῖσ Ἕλλησι σκεψομένουσ.

ἡγεῖτ’ οὖν, εἰ μὲν ὑμᾶσ ἕλοιτο, φίλουσ ἐπὶ τοῖσ δικαίοισ αἱρήσεσθαι, εἰ δ’ ἐκείνοισ προσθεῖτο, συνεργοὺσ ἕξειν τῆσ αὑτοῦ πλεονεξίασ. διὰ ταῦτ’ ἐκείνουσ ἀνθ’ ὑμῶν καὶ τότε καὶ νῦν αἱρεῖται. οὐ γὰρ δὴ τριήρεισ γ’ ὁρᾷ πλείουσ αὐτοῖσ ἢ ὑμῖν οὔσασ· οὐδ’ ἐν τῇ μεσογείᾳ τιν’ ἀρχὴν εὑρ́ηκε, τῆσ δ’ ἐπὶ τῇ θαλάττῃ καὶ τῶν ἐμπορίων ἀφέστηκεν· οὐδ’ ἀμνημονεῖ τοὺσ λόγουσ οὐδὲ τὰσ ὑποσχέσεισ, ἐφ’ αἷσ τῆσ εἰρήνησ ἔτυχεν. ἀλλὰ νὴ Δί’, εἴποι τισ ἂν ὡσ πάντα ταῦτ’ εἰδώσ, οὐ πλεονεξίασ ἕνεκ’ οὐδ’ ὧν ἐγὼ κατηγορῶ τότε ταῦτ’ ἔπραξεν, ἀλλὰ τῷ δικαιότερα τοὺσ Θηβαίουσ ἢ ὑμᾶσ ἀξιοῦν.

ἀλλὰ τοῦτον καὶ μόνον πάντων τῶν λόγων οὐκ ἔνεστιν αὐτῷ νῦν εἰπεῖν· ὁ γὰρ Μεσσήνην Λακεδαιμονίουσ ἀφιέναι κελεύων, πῶσ ἂν Ὀρχομενὸν καὶ Κορώνειαν τότε Θηβαίοισ παραδοὺσ τῷ δίκαια νομίζειν ταῦτ’ εἶναι πεποιηκέναι σκήψαιτο; ἀλλ’ ἐβιάσθη νὴ Δία ταῦτα γάρ ἐσθ’ ὑπόλοιπον καὶ παρὰ γνώμην, τῶν Θετταλῶν ἱππέων καὶ τῶν Θηβαίων ὁπλιτῶν ἐν μέσῳ ληφθείσ, συνεχώρησε ταῦτα.

καλῶσ. οὐκοῦν φασὶ μὲν μέλλειν πρὸσ τοὺσ Θηβαίουσ αὐτὸν ὑπόπτωσ ἔχειν, καὶ λογοποιοῦσιν περιιόντεσ τινὲσ ὡσ Ἐλάτειαν τειχιεῖ. ὁ δὲ ταῦτα μὲν μέλλει καὶ μελλήσει γ’, ὡσ ἐγὼ κρίνω, τοῖσ Μεσσηνίοισ δὲ καὶ τοῖσ Ἀργείοισ ἐπὶ τοὺσ Λακεδαιμονίουσ συλλαμβάνειν οὐ μέλλει, ἀλλὰ καὶ ξένουσ εἰσπέμπει καὶ χρήματ’ ἀποστέλλει καὶ δύναμιν μεγάλην ἔχων αὐτόσ ἐστι προσδόκιμοσ.

τοὺσ μὲν ὄντασ ἐχθροὺσ Θηβαίων Λακεδαιμονίουσ ἀναιρεῖ, οὓσ δ’ ἀπώλεσεν αὐτὸσ πρότερον Φωκέασ νῦν σῴζει; καὶ τίσ ἂν ταῦτα πιστεύσειεν; ἐγὼ μὲν γὰρ οὐκ ἂν ἡγοῦμαι Φίλιππον, οὔτ’ εἰ τὰ πρῶτα βιασθεὶσ ἄκων ἔπραξεν, οὔτ’ ἂν εἰ νῦν ἀπεγίγνωσκε Θηβαίουσ, τοῖσ ἐκείνων ἐχθροῖσ συνεχῶσ ἐναντιοῦσθαι, ἀλλ’ ἀφ’ ὧν νῦν ποιεῖ, κἀκεῖν’ ἐκ προαιρέσεωσ δῆλόσ ἐστι ποιήσασ, ἐκ πάντων δ’, ἄν τισ ὀρθῶσ θεωρῇ, πάνθ’ ἃ πραγματεύεται κατὰ τῆσ πόλεωσ συντάττων.

καὶ τοῦτ’ ἐξ ἀνάγκησ τρόπον τιν’ αὐτῷ νῦν γε δὴ συμβαίνει.

λογίζεσθε γάρ. ἄρχειν βούλεται, τούτου δ’ ἀνταγωνιστὰσ μόνουσ ὑπείληφεν ὑμᾶσ. ἀδικεῖ πολὺν ἤδη χρόνον, καὶ τοῦτ’ αὐτὸσ ἄριστα σύνοιδεν αὑτῷ· οἷσ γὰρ οὖσιν ὑμετέροισ ἔχει, τούτοισ πάντα τἄλλ’ ἀσφαλῶσ κέκτηται· εἰ γὰρ Ἀμφίπολιν καὶ Ποτείδαιαν προεῖτο, οὐδ’ ἂν οἴκοι μένειν βεβαίωσ ἡγεῖται. ἀμφότερ’ οὖν οἶδε, καὶ αὑτὸν ὑμῖν ἐπιβουλεύοντα καὶ ὑμᾶσ αἰσθανομένουσ·

εὖ φρονεῖν δ’ ὑμᾶσ ὑπολαμβάνων, δικαίωσ αὑτὸν μισεῖν νομίζει, καὶ παρώξυνται, πείσεσθαί τι προσδοκῶν, ἂν καιρὸν λάβητε, ἂν μὴ φθάσῃ ποιήσασ πρότεροσ. διὰ ταῦτ’ ἐγρήγορεν, ἐφέστηκεν, ἐπὶ τῇ πόλει θεραπεύει τινάσ, Θηβαίουσ καὶ Πελοποννησίων τοὺσ ταὐτὰ βουλομένουσ τούτοισ, οὓσ διὰ μὲν πλεονεξίαν τὰ παρόντ’ ἀγαπήσειν οἰέται, διὰ δὲ σκαιότητα τρόπων τῶν μετὰ ταῦτ’ οὐδὲν προόψεσθαι.

καίτοι σωφρονοῦσί γε καὶ μετρίωσ ἐναργῆ παραδείγματ’ ἔστιν ἰδεῖν, ἃ καὶ πρὸσ Μεσσηνίουσ καὶ πρὸσ Ἀργείουσ ἔμοιγ’ εἰπεῖν συνέβη, βέλτιον δ’ ἴσωσ καὶ πρὸσ ὑμᾶσ ἐστιν εἰρῆσθαι. Πῶσ γὰρ οἰέσθ’, ἔφην, ὦ ἄνδρεσ Μεσσήνιοι, δυσχερῶσ ἀκούειν Ὀλυνθίουσ, εἴ τίσ τι λέγοι κατὰ Φιλίππου κατ’ ἐκείνουσ τοὺσ χρόνουσ, ὅτ’ Ἀνθεμοῦντα μὲν αὐτοῖσ ἀφίει, ἧσ πάντεσ οἱ πρότερον Μακεδονίασ βασιλεῖσ ἀντεποιοῦντο, Ποτείδαιαν δ’ ἐδίδου τοὺσ Ἀθηναίων ἀποίκουσ ἐκβάλλων, καὶ τὴν μὲν ἔχθραν τὴν πρὸσ ἡμᾶσ αὐτὸσ ἀνῄρητο, τὴν χώραν δ’ ἐκείνοισ ἐδεδώκει καρποῦσθαι;

ἆρα προσδοκᾶν αὐτοὺσ τοιαῦτα πείσεσθαι, ἢ λέγοντοσ ἄν τινοσ πιστεῦσαι οἰέσθε; ἀλλ’ ὅμωσ, ἔφην ἐγώ, μικρὸν χρόνον τὴν ἀλλοτρίαν καρπωσάμενοι πολὺν τῆσ αὑτῶν ὑπ’ ἐκείνου στέρονται, αἰσχρῶσ ἐκπεσόντεσ, οὐ κρατηθέντεσ μόνον, ἀλλὰ καὶ προδοθέντεσ ὑπ’ ἀλλήλων καὶ πραθέντεσ·

οὐ γὰρ ἀσφαλεῖσ ταῖσ πολιτείαισ αἱ πρὸσ τοὺσ τυράννουσ αὗται λίαν ὁμιλίαι. τί δ’ οἱ Θετταλοί;

ἆρ’ οἰέσθ’, ἔφην, ὅτ’ αὐτοῖσ τοὺσ τυράννουσ ἐξέβαλλε καὶ πάλιν Νίκαιαν καὶ Μαγνησίαν ἐδίδου, προσδοκᾶν τὴν καθεστῶσαν νῦν δεκαδαρχίαν ἔσεσθαι παρ’ αὐτοῖσ; ἢ τὸν τὴν πυλαίαν ἀποδόντα, τοῦτον τὰσ ἰδίασ αὐτῶν προσόδουσ παραιρήσεσθαι; οὐκ ἔστι ταῦτα. ἀλλὰ μὴν γέγονεν ταῦτα καὶ πᾶσιν ἔστιν εἰδέναι· ὑμεῖσ δ’, ἔφην ἐγώ, διδόντα μὲν καὶ ὑπισχνούμενον θεωρεῖτε Φίλιππον, ἐξηπατηκότα δ’ ἤδη καὶ παρακεκρουμένον ἀπεύχεσθε, εἰ σωφρονεῖτε δή, ἰδεῖν.

ἔστι τοίνυν νὴ Δί’, ἔφην ἐγώ, παντοδαπὰ εὑρημένα ταῖσ πόλεσιν πρὸσ φυλακὴν καὶ σωτηρίαν, οἱο͂ν χαρακώματα καὶ τείχη καὶ τάφροι καὶ τἄλλ’ ὅσα τοιαῦτα. καὶ ταῦτα μέν ἐστιν ἅπαντα χειροποίητα καὶ δαπάνησ προσδεῖται·

ἓν δέ τι κοινὸν ἡ φύσισ τῶν εὖ φρονούντων ἐν αὑτῇ κέκτηται φυλακτήριον, ὃ πᾶσι μέν ἐστ’ ἀγαθὸν καὶ σωτήριον, μάλιστα δὲ τοῖσ πλήθεσι πρὸσ τοὺσ τυράννουσ. τί οὖν ἐστι τοῦτο; ἀπιστία. ταύτην φυλάττετε, ταύτησ ἀντέχεσθε· ἂν ταύτην σῴζητε, οὐδὲν μὴ δεινὸν πάθητε. τί ζητεῖτ’; ἔφην. ἐλευθερίαν;

εἶτ’ οὐχ ὁρᾶτε Φίλιππον ἀλλοτριωτάτασ ταύτῃ καὶ τὰσ προσηγορίασ ἔχοντα; βασιλεὺσ γὰρ καὶ τύραννοσ ἅπασ ἐχθρὸσ ἐλευθερίᾳ καὶ νόμοισ ἐναντίοσ. οὐ φυλάξεσθ’ ὅπωσ, ἔφην, μὴ πολέμου ζητοῦντεσ ἀπαλλαγῆναι δεσπότην εὑρ́ητε; ταῦτ’ ἀκούσαντεσ ἐκεῖνοι, καὶ θορυβοῦντεσ ὡσ ὀρθῶσ λέγεται, καὶ πολλοὺσ ἑτέρουσ λόγουσ παρὰ τῶν πρέσβεων καὶ παρόντοσ ἐμοῦ καὶ πάλιν ὕστερον, ὡσ ἐοίκεν, οὐδὲν μᾶλλον ἀποσχήσονται τῆσ Φιλίππου φιλίασ οὐδ’ ὧν ἐπαγγέλλεται.

καὶ οὐ τοῦτ’ ἔστ’ ἄτοπον, εἰ Μεσσήνιοι καὶ Πελοποννησίων τινὲσ παρ’ ἃ τῷ λογισμῷ βέλτισθ’ ὁρῶσί τι πράξουσιν, ἀλλ’ ὑμεῖσ οἱ καὶ συνιέντεσ αὐτοὶ καὶ τῶν λεγόντων ἀκούοντεσ ἡμῶν, ὡσ ἐπιβουλεύεσθε, ὡσ περιστοιχίζεσθε, ἐκ τοῦ μηδὲν ἤδη ποιῆσαι λήσεθ’, ὡσ ἐμοὶ δοκεῖ, πάνθ’ ὑπομείναντεσ·

οὕτωσ ἡ παραυτίχ’ ἡδονὴ καὶ ῥᾳστώνη μεῖζον ἰσχύει τοῦ ποθ’ ὕστερον συνοίσειν μέλλοντοσ. περὶ μὲν δὴ τῶν ἡμῖν πρακτέων καθ’ ὑμᾶσ αὐτοὺσ ὕστερον βουλεύσεσθε, ἂν σωφρονῆτε·

ἃ δὲ νῦν ἀποκρινάμενοι τὰ δέοντ’ ἂν εἰήτ’ ἐψηφισμένοι, ταῦτ’ ἤδη λέξω. ἦν μὲν οὖν δίκαιον, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τοὺσ ἐνεγκόντασ τὰσ ὑποσχέσεισ, ἐφ’ αἷσ ἐπείσθητε ποιήσασθαι τὴν εἰρήνην, καλεῖν·

οὔτε γὰρ αὐτὸσ ἄν ποθ’ ὑπέμεινα πρεσβεύειν, οὔτ’ ἂν ὑμεῖσ οἶδ’ ὅτι ἐπαύσασθε πολεμοῦντεσ, εἰ τοιαῦτα πράξειν τυχόντ’ εἰρήνησ Φίλιππον ᾤεσθε·

ἀλλ’ ἦν πολὺ τούτων ἀφεστηκότα τὰ τότε λεγόμενα. καὶ πάλιν γ’ ἑτέρουσ καλεῖν. τίνασ; τοὺσ ὅτ’ ἐγὼ γεγονυίασ ἤδη τῆσ εἰρήνησ ἀπὸ τῆσ ὑστέρασ ἥκων πρεσβείασ τῆσ ἐπὶ τοὺσ ὁρ́κουσ, αἰσθόμενοσ φενακιζομένην τὴν πόλιν, προὔλεγον καὶ διεμαρτυρόμην καὶ οὐκ εἰών προέσθαι Πύλασ οὐδὲ Φωκέασ, λέγοντασ ὡσ ἐγὼ μὲν ὕδωρ πίνων εἰκότωσ δύστροποσ καὶ δύσκολόσ εἰμί τισ ἄνθρωποσ, Φίλιπποσ δ’, ἅπερ εὔξαισθ’ ἂν ὑμεῖσ, ἂν παρέλθῃ, πράξει, καὶ Θεσπιὰσ μὲν καὶ Πλαταιὰσ τειχιεῖ, Θηβαίουσ δὲ παύσει τῆσ ὕβρεωσ, Χερρόνησον δὲ τοῖσ αὑτοῦ τέλεσιν διορύξει, Εὔβοιαν δὲ καὶ τὸν Ὠρωπὸν ἀντ’ Ἀμφιπόλεωσ ὑμῖν ἀποδώσει· ταῦτα γὰρ ἅπαντ’ ἐπὶ τοῦ βήματοσ ἐνταῦθα μνημονεύετ’ οἶδ’ ὅτι ῥηθέντα, καίπερ ὄντεσ οὐ δεινοὶ τοὺσ ἀδικοῦντασ μεμνῆσθαι.

καὶ τὸ πάντων αἴσχιστον, καὶ τοῖσ ἐκγόνοισ πρὸσ τὰσ ἐλπίδασ τὴν αὐτὴν εἰρήνην εἶναι ταύτην ἐψηφίσασθε·

οὕτω τελέωσ ὑπήχθητε. τί δὴ ταῦτα νῦν λέγω καὶ καλεῖν φημὶ δεῖν τούτουσ; ἐγὼ νὴ τοὺσ θεοὺσ τἀληθῆ μετὰ παρρησίασ ἐρῶ πρὸσ ὑμᾶσ καὶ οὐκ ἀποκρύψομαι· οὐχ ἵν’ εἰσ λοιδορίαν ἐμπεσὼν ἐμαυτῷ μὲν ἐξ ἴσου λόγον παρ’ ὑμῖν ποιήσω, τοῖσ δ’ ἐμοὶ προσκρούσασιν ἐξ ἀρχῆσ καὶ νῦν παράσχω πρόφασιν τοῦ πάλιν τι λαβεῖν παρὰ Φιλίππου, οὐδ’ ἵν’ ὡσ ἄλλωσ ἀδολεσχῶ·

ἀλλ’ οἰόμαί ποθ’ ὑμᾶσ λυπήσειν ἃ Φίλιπποσ πράττει μᾶλλον ἢ τὰ νυνί· τὸ γὰρ πρᾶγμ’ ὁρῶ προβαῖνον, καὶ οὐχὶ βουλοίμην ἂν εἰκάζειν ὀρθῶσ, φοβοῦμαι δὲ μὴ λίαν ἐγγὺσ ᾖ τοῦτ’ ἤδη.

ὅταν οὖν μηκέθ’ ὑμῖν ἀμελεῖν ἐξουσία γίγνηται τῶν συμβαινόντων, μηδ’ ἀκούηθ’ ὅτι ταῦτ’ ἐφ’ ὑμᾶσ ἐστιν ἐμοῦ μηδὲ τοῦ δεῖνοσ, ἀλλ’ αὐτοὶ πάντεσ ὁρᾶτε καὶ εὖ εἰδῆτε, ὀργίλουσ καὶ τραχεῖσ ὑμᾶσ ἔσεσθαι νομίζω. φοβοῦμαι δὴ μή, τῶν πρέσβεων σεσιωπηκότων ἐφ’ οἷσ αὑτοῖσ συνίσασι δεδωροδοκηκότεσ, τοῖσ ἐπανορθοῦν τι πειρωμένοισ τῶν διὰ τούτουσ ἀπολωλότων τῇ παρ’ ὑμῶν ὀργῇ περιπεσεῖν συμβῇ·

ὁρῶ γὰρ ὡσ τὰ πόλλ’ ἐνίουσ οὐκ εἰσ τοὺσ αἰτίουσ, ἀλλ’ εἰσ τοὺσ ὑπὸ χεῖρα μάλιστα τὴν ὀργὴν ἀφιέντασ. ἑώσ οὖν ἔτι μέλλει καὶ συνίσταται τὰ πράγματα καὶ κατακούομεν ἀλλήλων, ἕκαστον ὑμῶν καίπερ ἀκριβῶσ εἰδόθ’ ὅμωσ ἐπαναμνῆσαι βούλομαι, τίσ ὁ Φωκέασ πείσασ καὶ Πύλασ προέσθαι, ὧν καταστὰσ ἐκεῖνοσ κύριοσ τῆσ ἐπὶ τὴν Ἀττικὴν ὁδοῦ καὶ τῆσ εἰσ Πελοπόννησον κύριοσ γέγονεν, καὶ πεποίηχ’ ὑμῖν μὴ περὶ τῶν δικαίων μηδ’ ὑπὲρ τῶν ἔξω πραγμάτων εἶναι τὴν βουλήν, ἀλλ’ ὑπὲρ τῶν ἐν τῇ χώρᾳ καὶ τοῦ πρὸσ τὴν Ἀττικὴν πολέμου, ὃσ λυπήσει μὲν ἕκαστον, ἐπειδὰν παρῇ, γέγονεν δ’ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.

εἰ γὰρ μὴ παρεκρούσθητε τόθ’ ὑμεῖσ, οὐδὲν ἂν ἦν τῇ πόλει πρᾶγμα·

οὔτε γὰρ ναυσὶ δήπου κρατήσασ εἰσ τὴν Ἀττικὴν ἦλθεν ἄν ποτε στόλῳ Φίλιπποσ, οὔτε πεζῇ βαδίζων ὑπὲρ τὰσ Πύλασ καὶ Φωκέασ, ἀλλ’ ἢ τὰ δίκαι’ ἂν ἐποίει καὶ τὴν εἰρήνην ἄγων ἡσυχίαν εἶχεν, ἢ παραχρῆμ’ ἂν ἦν ἐν ὁμοίῳ πολέμῳ δι’ ὃν τότε τῆσ εἰρήνησ ἐπεθύμησεν. ταῦτ’ οὖν, ὡσ μὲν ὑπομνῆσαι, νῦν ἱκανῶσ εἴρηται, ὡσ δ’ ἂν ἐξετασθείη μάλιστ’ ἀκριβῶσ, μὴ γένοιτ’, ὦ πάντεσ θεοί·

οὐδένα γὰρ βουλοίμην ἔγωγ’ ἄν, οὐδ’ εἰ δίκαιόσ ἐστ’ ἀπολωλέναι, μετὰ τοῦ πάντων κινδύνου καὶ τῆσ ζημίασ δίκην ὑποσχεῖν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION