Demosthenes, Speeches, Περὶ τῆσ Εἰρήνης

(데모스테네스, Speeches, Περὶ τῆσ Εἰρήνης)

ὁρῶ μέν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τὰ παρόντα πράγματα πολλὴν δυσκολίαν ἔχοντα καὶ ταραχὴν οὐ μόνον τῷ πολλὰ προεῖσθαι καὶ μηδὲν εἶναι προὔργου περὶ αὐτῶν εὖ λέγειν, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν ὑπολοίπων κατὰ ταὐτὰ μηδὲ καθ’ ἓν τὸ συμφέρον πάντασ ἡγεῖσθαι, ἀλλὰ τοῖσ μὲν ὡδί, τοῖσ δ’ ἑτέρωσ δοκεῖν. δυσκόλου δ’ ὄντοσ φύσει καὶ χαλεποῦ τοῦ βουλεύεσθαι, ἔτι πολλῷ χαλεπώτερον ὑμεῖσ αὐτὸ πεποιήκατ’, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι·

οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι πάντεσ ἄνθρωποι πρὸ τῶν πραγμάτων εἰώθασι χρῆσθαι τῷ βουλεύεσθαι, ὑμεῖσ δὲ μετὰ τὰ πράγματα. ἐκ δὲ τούτου συμβαίνει παρὰ πάντα τὸν χρόνον ὃν οἶδ’ ἐγώ, τὸν μὲν οἷσ ἂν ἁμάρτητ’ ἐπιτιμῶντα εὐδοκιμεῖν καὶ δοκεῖν εὖ λέγειν, τὰ δὲ πράγματα καὶ περὶ ὧν βουλεύεσθ’ ἐκφεύγειν ὑμᾶσ. οὐ μὴν ἀλλὰ καίπερ τούτων οὕτωσ ἐχόντων οἰόμαι καὶ πεπεικὼσ ἐμαυτὸν ἀνέστηκα, ἂν ἐθελήσητε τοῦ θορυβεῖν καὶ φιλονικεῖν ἀποστάντεσ ἀκούειν, ὡσ ὑπὲρ πόλεωσ βουλευομένοισ καὶ τηλικούτων πραγμάτων προσήκει, ἕξειν καὶ λέγειν καὶ συμβουλεύειν δι’ ὧν καὶ τὰ παρόντ’ ἔσται βελτίω καὶ τὰ προειμένα σωθήσεται.

ἀκριβῶσ δ’ εἰδώσ, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τὸ λέγειν περὶ ὧν αὐτὸσ εἶπέ τισ καὶ περὶ αὑτοῦ παρ’ ὑμῖν ἀεὶ τῶν πάνυ λυσιτελούντων τοῖσ τολμῶσιν ὄν, οὕτωσ ἡγοῦμαι φορτικὸν καὶ ἐπαχθὲσ ὥστε ἀνάγκην οὖσαν ὁρῶν ὅμωσ ἀποκνῶ.

νομίζω δ’ ἄμεινον ἂν ὑμᾶσ περὶ ὧν νῦν ἐρῶ κρῖναι, μικρὰ τῶν πρότερόν ποτε ῥηθέντων ὑπ’ ἐμοῦ μνημονεύσαντεσ. ἐγὼ γάρ, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, πρῶτον μέν, ἡνίκ’ ἔπειθόν τινεσ ὑμᾶσ, τῶν ἐν Εὐβοίᾳ πραγμάτων ταραττομένων, βοηθεῖν Πλουτάρχῳ καὶ πόλεμον ἄδοξον καὶ δαπανηρὸν ἄρασθαι, πρῶτοσ καὶ μόνοσ παρελθὼν ἀντεῖπον, καὶ μόνον οὐ διεσπάσθην ὑπὸ τῶν ἐπὶ μικροῖσ λήμμασιν πολλὰ καὶ μεγάλ’ ὑμᾶσ ἁμαρτάνειν πεισάντων·

καὶ χρόνου βραχέοσ διελθόντοσ, μετὰ τοῦ προσοφλεῖν αἰσχύνην καὶ παθεῖν οἱᾶ τῶν ὄντων ἀνθρώπων οὐδένεσ πώποτε πεπόνθασ’ ὑπὸ τούτων οἷσ ἐβοήθησαν, πάντεσ ὑμεῖσ ἔγνωτε τήν τε τῶν τότε ταῦτα πεισάντων κακίαν καὶ τὰ βέλτιστ’ εἰρηκότ’ ἐμέ. πάλιν τοίνυν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, κατιδὼν Νεοπτόλεμον τὸν ὑποκριτὴν τῷ μὲν τῆσ τέχνησ προσχήματι τυγχάνοντ’ ἀδείασ, κακὰ δ’ ἐργαζόμενον τὰ μέγιστα τὴν πόλιν καὶ τὰ παρ’ ὑμῶν διοικοῦντα Φιλίππῳ καὶ πρυτανεύοντα, παρελθὼν εἶπον εἰσ ὑμᾶσ, οὐδεμιᾶσ ἰδίασ οὔτ’ ἔχθρασ οὔτε συκοφαντίασ ἕνεκα, ὡσ ἐκ τῶν μετὰ ταῦτ’ ἔργων γέγονεν δῆλον.

καὶ οὐκέτ’ ἐν τούτοισ αἰτιάσομαι τοὺσ ὑπὲρ Νεοπτολέμου λέγοντασ οὐδὲ εἷσ γὰρ ἦν, ἀλλ’ αὐτοὺσ ὑμᾶσ·

εἰ γὰρ ἐν Διονύσου τραγῳδοὺσ ἐθεᾶσθε, ἀλλὰ μὴ περὶ σωτηρίασ καὶ κοινῶν πραγμάτων ἦν ὁ λόγοσ, οὐκ ἂν οὕτωσ οὔτ’ ἐκείνου πρὸσ χάριν οὔτ’ ἐμοῦ πρὸσ ἀπέχθειαν ἠκούσατε. καίτοι τοῦτό γ’ ὑμᾶσ οἶμαι νῦν ἅπαντασ ᾐσθῆσθαι, ὅτι τὴν τότ’ ἄφιξιν εἰσ τοὺσ πολεμίουσ ποιησάμενοσ ὑπὲρ τοῦ τἀκεῖ χρήματ’ ὀφειλόμεν’, ὡσ ἔφη, κομίσασ δεῦρο λῃτουργεῖν, καὶ τούτῳ τῷ λόγῳ πλείστῳ χρησάμενοσ, ὡσ δεινὸν εἴ τισ ἐγκαλεῖ τοῖσ ἐκεῖθεν ἐνθάδε τὰσ εὐπορίασ ἄγουσιν, ἐπειδὴ διὰ τὴν εἰρήνην ἀδείασ ἔτυχεν, ἣν ἐνθάδ’ ἐκέκτητ’ οὐσίαν φανεράν, ταύτην ἐξαργυρίσασ πρὸσ ἐκεῖνον ἀπάγων οἴχεται.

δύο μὲν δὴ ταῦθ’ ὧν προεῖπον ἐγὼ μαρτυρεῖ τοῖσ γεγενημένοισ λόγοισ ὀρθῶσ καὶ δικαίωσ, οἱᾶ́ περ ἦν, ἀποφανθένθ’ ὑπ’ ἐμοῦ·

τότε Θεσπιάσ τινων καὶ Πλαταιὰσ ὑπισχνουμένων οἰκισθήσεσθαι, καὶ τοὺσ μὲν Φωκέασ τὸν Φίλιππον, ἂν γένηται κύριοσ, σώσειν, τὴν δὲ Θηβαίων πόλιν διοικιεῖν, καὶ τὸν Ὠρωπὸν ὑμῖν ὑπάρξειν, καὶ τὴν Εὔβοιαν ἀντ’ Ἀμφιπόλεωσ ἀποδοθήσεσθαι, καὶ τοιαύτασ ἐλπίδασ καὶ φενακισμούσ, οἷσ ὑπαχθέντεσ ὑμεῖσ οὔτε συμφόρωσ οὔτ’ ἴσωσ καλῶσ προεῖσθε Φωκέασ, οὐδὲν τούτων οὔτ’ ἐξαπατήσασ οὔτε σιγήσασ ἐγὼ φανήσομαι, ἀλλὰ προειπὼν ὑμῖν, ὡσ οἶδ’ ὅτι μνημονεύετε, ὅτι ταῦτ’ οὔτ’ οἶδα οὔτε προσδοκῶ, νομίζω δὲ τὸν λέγοντα ληρεῖν.

ταῦτα τοίνυν ἅπανθ’, ὅσα φαίνομαι βέλτιον τῶν ἄλλων προορῶν, οὐδ’ εἰσ μίαν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, οὔτε δεινότητ’ οὔτ’ ἀλαζονείαν ἐπανοίσω, οὐδὲ προσποιήσομαι δι’ οὐδὲν ἄλλο γιγνώσκειν καὶ προαισθάνεσθαι πλὴν δι’ ἃν ὑμῖν εἴπω, δύο·

ἓν μέν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, δι’ εὐτυχίαν, ἣν συμπάσησ ἐγὼ τῆσ ἐν ἀνθρώποισ οὔσησ δεινότητοσ καὶ σοφίασ ὁρῶ κρατοῦσαν· ἕτερον δέ, προῖκα τὰ πράγματα κρίνω καὶ λογίζομαι, καὶ οὐδὲν λῆμμ’ ἂν οὐδεὶσ ἔχοι πρὸσ οἷσ ἐγὼ πεπολίτευμαι καὶ λέγω δεῖξαι προσηρτημένον.

ὀρθὸν οὖν, ὅ τι ἄν ποτ’ ἀπ’ αὐτῶν ὑπάρχῃ τῶν πραγμάτων, τὸ συμφέρον φαίνεταί μοι. ὅταν δ’ ἐπὶ θάτερ’ ὥσπερ εἰσ τρυτάνην ἀργύριον προσενέγκῃσ, οἴχεται φέρον καὶ καθείλκυκε τὸν λογισμὸν ἐφ’ αὑτό, καὶ οὐκ ἂν ἔτ’ ὀρθῶσ οὐδ’ ὑγιῶσ ὁ τοῦτο ποιήσασ περὶ οὐδενὸσ λογίσαιτο. ἓν μὲν οὖν ἔγωγε πρῶτον ὑπάρχειν φημὶ δεῖν, ὅπωσ, εἴτε συμμάχουσ εἴτε σύνταξιν εἴτ’ ἄλλο τι βούλεταί τισ κατασκευάζειν τῇ πόλει, τὴν ὑπάρχουσαν εἰρήνην μὴ λύων τοῦτο ποιήσει, οὐχ ὡσ θαυμαστὴν οὐδ’ ὡσ ἀξίαν οὖσαν ὑμῶν·

ἀλλ’ ὁποία τίσ ποτ’ ἐστὶν αὕτη, μὴ γενέσθαι μᾶλλον εἶχε τοῖσ πράγμασι καιρὸν ἢ γεγενημένη νῦν δι’ ἡμᾶσ λυθῆναι· πολλὰ γὰρ προείμεθα, ὧν ὑπαρχόντων τότ’ ἂν ἢ νῦν ἀσφαλέστεροσ καὶ ῥᾴων ἦν ἡμῖν ὁ πόλεμοσ. δεύτερον δ’, ὁρᾶν ὅπωσ μὴ προαξόμεθ’, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τοὺσ συνεληλυθότασ τούτουσ καὶ φάσκοντασ Ἀμφικτύονασ νῦν εἶναι εἰσ ἀνάγκην καὶ πρόφασιν κοινοῦ πολέμου πρὸσ ἡμᾶσ.

ἐγὼ γάρ, εἰ γένοιθ’ ἡμῖν πρὸσ Φίλιππον πάλιν πόλεμοσ δι’ Ἀμφίπολιν ἤ τι τοιοῦτον ἔγκλημ’ ἴδιον, οὗ μὴ μετέχουσι Θετταλοὶ μηδ’ Ἀργεῖοι μηδὲ Θηβαῖοι, οὐκ ἂν ἡμῖν οἰόμαι τούτων οὐδένασ πολεμῆσαι, καὶ πάντων ἥκιστα καί μοι μὴ θορυβήσῃ μηδεὶσ πρὶν ἀκοῦσαι Θηβαίουσ, οὐχ ὡσ ἡδέωσ ἔχουσιν ἡμῖν, οὐδ’ ὡσ οὐκ ἂν χαρίζοιντο Φιλίππῳ, ἀλλ’ ἴσασιν ἀκριβῶσ, εἰ καὶ πάνυ φησί τισ αὐτοὺσ ἀναισθήτουσ εἶναι, ὅτι, εἰ γενήσεται πόλεμοσ πρὸσ ὑμᾶσ αὐτοῖσ, τὰ μὲν κακὰ πάνθ’ ἕξουσιν αὐτοί, τοῖσ δ’ ἀγαθοῖσ ἐφεδρεύων ἕτεροσ καθεδεῖται. οὔκουν προοῖντ’ ἂν αὑτοὺσ εἰσ τοῦτο, μὴ κοινῆσ τῆσ ἀρχῆσ καὶ τῆσ αἰτίασ οὔσησ τοῦ πολέμου.

οὐδέ γ’ εἰ πάλιν πρὸσ τοὺσ Θηβαίουσ πολεμήσαιμεν δι’ Ὠρωπὸν ἤ τι τῶν ἰδίων, οὐδὲν ἂν ἡμᾶσ παθεῖν ἡγοῦμαι·

καὶ γὰρ ἡμῖν κἀκείνοισ τοὺσ βοηθοῦντασ ἂν οἶμαι, εἰσ τὴν οἰκείαν εἴ τισ ἐμβάλοι, βοηθεῖν, οὐ συνεπιστρατεύσειν οὐδετέροισ. καὶ γὰρ αἱ συμμαχίαι τοῦτον ἔχουσι τὸν τρόπον, ὧν καὶ φροντίσειεν ἄν τισ, καὶ τὸ πρᾶγμα φύσει τοιοῦτόν ἐστιν· οὐκ ἄχρι τῆσ ἴσησ ἕκαστόσ ἐστιν εὔνουσ οὔθ’ ἡμῖν οὔτε Θηβαίοισ, σῶσ τ’ εἶναι καὶ κρατεῖν τῶν ἄλλων, ἀλλὰ σῶσ μὲν εἶναι πάντεσ ἂν βούλοινθ’ ἕνεχ’ αὑτῶν, κρατήσαντασ δὲ τοὺσ ἑτέρουσ δεσπότασ ὑπάρχειν αὑτῶν οὐδὲ εἷσ.

τί οὖν ἡγοῦμαι φοβερὸν καὶ τί φυλάξασθαι δεῖν ἡμᾶσ; μὴ κοινὴν πρόφασιν καὶ κοινὸν ἔγκλημ’ ὁ μέλλων πόλεμοσ πρὸσ ἅπαντασ λάβῃ. Θετταλοὶ δ’, ὅτι τοὺσ Φωκέων φυγάδασ σῴζομεν, Φίλιπποσ δ’, ὅτι κωλύομεν αὐτὸν κοινωνεῖν τῆσ ἀμφικτυονίασ, φοβοῦμαι μὴ πάντεσ περὶ τῶν ἰδίων ἕκαστοσ ὀργιζόμενοσ κοινὸν ἐφ’ ἡμᾶσ ἀγάγωσι τὸν πόλεμον, τὰ τῶν Ἀμφικτυόνων δόγματα προστησάμενοι, εἶτ’ ἐπισπασθῶσιν ἕκαστοι πέρα τοῦ συμφέροντοσ ἑαυτοῖσ ἡμῖν πολεμῆσαι, ὥσπερ καὶ περὶ Φωκέασ.

ἴστε γὰρ δήπου τοῦθ’ ὅτι νῦν Θηβαῖοι καὶ Φίλιπποσ καὶ Θετταλοί, οὐχὶ ταὔθ’ ἕκαστοι μάλιστ’ ἐσπουδακότεσ, ταὐτὰ πάντεσ ἔπραξαν·

οἱο͂ν Θηβαῖοι τὸν μὲν Φίλιππον παρελθεῖν καὶ λαβεῖν τὰσ παρόδουσ οὐκ ἐδύναντο κωλῦσαι, οὐδέ γε τῶν αὑτοῖσ πεπονημένων ὕστατον ἐλθόντα τὴν δόξαν ἔχειν· νυνὶ γὰρ Θηβαίοισ πρὸσ μὲν τὸ τὴν χώραν κεκομίσθαι πέπρακταί τι, πρὸσ δὲ τιμὴν καὶ δόξαν αἴσχιστα·

εἰ γὰρ μὴ παρῆλθε Φίλιπποσ, οὐδὲν ἂν αὐτοῖσ κέρδοσ εἶναι. ταῦτα δ’ οὐκ ἐβούλοντο, ἀλλὰ τῷ τὸν Ὀρχομενὸν καὶ τὴν Κορώνειαν λαβεῖν ἐπιθυμεῖν, μὴ δύνασθαι δέ, πάντα ταῦθ’ ὑπέμειναν. Φίλιππον τοίνυν τινὲσ μὲν δήπου τολμῶσι λέγειν ὡσ οὐδ’ ἐβούλετο Θηβαίοισ Ὀρχομενὸν καὶ Κορώνειαν παραδοῦναι, ἀλλ’ ἠναγκάσθη·

ἐγὼ δὲ τούτοισ μὲν ἐρρῶσθαι λέγω, ἐκεῖνο δ’ οἶδ’, ὅτι οὐ μᾶλλόν γε ταῦτ’ ἔμελ’ αὐτῷ ἢ τὰσ παρόδουσ λαβεῖν ἐβούλετο καὶ τὴν δόξαν τοῦ πολέμου τοῦ δοκεῖν δι’ αὑτὸν κρίσιν εἰληφέναι, καὶ τὰ Πύθια θεῖναι δι’ αὑτοῦ, καὶ ταῦτ’ ἦν ὧν μάλιστ’ ἐγλίχετο. Θετταλοὶ δέ γ’ οὐδέτερ’ ἐβούλοντο τούτων, οὔτε Θηβαίουσ οὔτε τὸν Φίλιππον μέγαν γίγνεσθαι ταῦτα γὰρ πάντ’ ἐφ’ ἑαυτοὺσ ἡγοῦντο, τῆσ πυλαίασ δ’ ἐπεθύμουν καὶ τῶν ἐν Δελφοῖσ, πλεονεκτημάτων δυοῖν, κύριοι γενέσθαι·

τῷ δὲ τούτων γλίχεσθαι τάδε συγκατέπραξαν. τῶν τοίνυν ἰδίων ἕνεχ’ εὑρήσεθ’ ἕκαστον πολλὰ προηγμένον ὧν οὐδὲν ἐβούλετο πρᾶξαι. τοῦτο μέντοι, τοῦτ’ ἔστιν φυλακτέον ἡμῖν. τὰ κελευόμεν’ ἡμᾶσ ἄρα δεῖ ποιεῖν ταῦτα φοβουμένουσ;

καὶ σὺ ταῦτα κελεύεισ; πολλοῦ γε καὶ δέω. ἀλλ’ ὡσ οὔτε πράξομεν οὐδὲν ἀνάξιον ἡμῶν αὐτῶν οὔτ’ ἔσται πόλεμοσ, νοῦν δὲ δόξομεν πᾶσιν ἔχειν καὶ τὰ δίκαια λέγειν, τοῦτ’ οἶμαι δεῖν ποιεῖν. πρὸσ δὲ τοὺσ θρασέωσ ὁτιοῦν οἰομένουσ ὑπομεῖναι δεῖν καὶ μὴ προορωμένουσ τὸν πόλεμον, ἐκεῖνα βούλομαι λογίσασθαι. ἡμεῖσ Θηβαίουσ ἐῶμεν ἔχειν Ὠρωπόν· καὶ εἴ τισ ἔροιθ’ ἡμᾶσ, κελεύσασ εἰπεῖν τἀληθῆ, διὰ τί; ἵνα μὴ πολεμῶμεν, φαῖμεν ἄν. καὶ Φιλίππῳ νυνὶ κατὰ τὰσ συνθήκασ Ἀμφιπόλεωσ παρακεχωρήκαμεν, καὶ Καρδιανοὺσ ἐῶμεν ἔξω Χερρονησιτῶν τῶν ἄλλων τετάχθαι, καὶ τὸν Κᾶρα τὰσ νήσουσ καταλαμβάνειν, Χίον καὶ Κῶν καὶ Ῥόδον, καὶ Βυζαντίουσ κατάγειν τὰ πλοῖα, δῆλον ὅτι τὴν ἀπὸ τῆσ εἰρήνησ ἡσυχίαν πλειόνων ἀγαθῶν αἰτίαν εἶναι νομίζοντεσ ἢ τὸ προσκρούειν καὶ φιλονικεῖν περὶ τούτων.

οὐκοῦν εὐήθεσ καὶ κομιδῇ σχέτλιον, πρὸσ ἑκάστουσ καθ’ ἕν’ οὕτω προσενηνεγμένουσ περὶ τῶν οἰκείων καὶ ἀναγκαιοτάτων, πρὸσ πάντασ περὶ τῆσ ἐν Δελφοῖσ σκιᾶσ νυνὶ πολεμῆσαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION