Demosthenes, Speeches, Κατὰ Φιλίππου Α

(데모스테네스, Speeches, Κατὰ Φιλίππου Α)

εἰ μὲν περὶ καινοῦ τινοσ πράγματοσ προυτίθετ’, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, λέγειν, ἐπισχὼν ἂν ἑώσ οἱ πλεῖστοι τῶν εἰωθότων γνώμην ἀπεφήναντο, εἰ μὲν ἤρεσκέ τί μοι τῶν ὑπὸ τούτων ῥηθέντων, ἡσυχίαν ἂν ἦγον, εἰ δὲ μή, τότ’ ἂν καὐτὸσ ἐπειρώμην ἃ γιγνώσκω λέγειν· ἐπειδὴ δ’ ὑπὲρ ὧν πολλάκισ εἰρήκασιν οὗτοι πρότερον συμβαίνει καὶ νυνὶ σκοπεῖν, ἡγοῦμαι καὶ πρῶτοσ ἀναστὰσ εἰκότωσ ἂν συγγνώμησ τυγχάνειν. εἰ γὰρ ἐκ τοῦ παρεληλυθότοσ χρόνου τὰ δέονθ’ οὗτοι συνεβούλευσαν, οὐδὲν ἂν ὑμᾶσ νῦν ἔδει βουλεύεσθαι. πρῶτον μὲν οὖν οὐκ ἀθυμητέον, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τοῖσ παροῦσι πράγμασιν, οὐδ’ εἰ πάνυ φαύλωσ ἔχειν δοκεῖ.

ὃ γάρ ἐστι χείριστον αὐτῶν ἐκ τοῦ παρεληλυθότοσ χρόνου, τοῦτο πρὸσ τὰ μέλλοντα βέλτιστον ὑπάρχει. τί οὖν ἐστι τοῦτο; ὅτι οὐδέν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τῶν δεόντων ποιούντων ὑμῶν κακῶσ τὰ πράγματ’ ἔχει· ἐπεί τοι, εἰ πάνθ’ ἃ προσῆκε πραττόντων οὕτωσ εἶχεν, οὐδ’ ἂν ἐλπὶσ ἦν αὐτὰ βελτίω γενέσθαι. ἔπειτ’ ἐνθυμητέον καὶ παρ’ ἄλλων ἀκούουσι καὶ τοῖσ εἰδόσιν αὐτοῖσ ἀναμιμνῃσκομένοισ, ἡλίκην ποτ’ ἐχόντων δύναμιν Λακεδαιμονίων, ἐξ οὗ χρόνοσ οὐ πολύσ, ὡσ καλῶσ καὶ προσηκόντωσ οὐδὲν ἀνάξιον ὑμεῖσ ἐπράξατε τῆσ πόλεωσ, ἀλλ’ ὑπεμείναθ’ ὑπὲρ τῶν δικαίων τὸν πρὸσ ἐκείνουσ πόλεμον.

τίνοσ οὖν εἵνεκα ταῦτα λέγω; ἵν’ ἴδητ’, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, καὶ θεάσησθε, ὅτι οὐδὲν οὔτε φυλαττομένοισ ὑμῖν ἐστιν φοβερόν, οὔτ’, ἂν ὀλιγωρῆτε, τοιοῦτον οἱο͂ν ἂν ὑμεῖσ βούλοισθε, παραδείγμασι χρώμενοι τῇ τότε ῥώμῃ τῶν Λακεδαιμονίων, ἧσ ἐκρατεῖτ’ ἐκ τοῦ προσέχειν τοῖσ πράγμασι τὸν νοῦν, καὶ τῇ νῦν ὕβρει τούτου, δι’ ἣν ταραττόμεθ’ ἐκ τοῦ μηδὲν φροντίζειν ὧν ἐχρῆν. εἰ δέ τισ ὑμῶν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, δυσπολέμητον οἰέται τὸν Φίλιππον εἶναι, σκοπῶν τό τε πλῆθοσ τῆσ ὑπαρχούσησ αὐτῷ δυνάμεωσ καὶ τὸ τὰ χωρία πάντ’ ἀπολωλέναι τῇ πόλει, ὀρθῶσ μὲν οἰέται, λογισάσθω μέντοι τοῦθ’, ὅτι εἴχομέν ποθ’ ἡμεῖσ, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, Πύδναν καὶ Ποτείδαιαν καὶ Μεθώνην καὶ πάντα τὸν τόπον τοῦτον οἰκεῖον κύκλῳ, καὶ πολλὰ τῶν μετ’ ἐκείνου νῦν ὄντων ἐθνῶν αὐτονομούμενα κἀλεύθερ’ ὑπῆρχε, καὶ μᾶλλον ἡμῖν ἐβούλετ’ ἔχειν οἰκείωσ ἢ ’κείνῳ.

εἰ τοίνυν ὁ Φίλιπποσ τότε ταύτην ἔσχε τὴν γνώμην, ὡσ χαλεπὸν πολεμεῖν ἐστιν Ἀθηναίοισ ἔχουσι τοσαῦτ’ ἐπιτειχίσματα τῆσ αὑτοῦ χώρασ ἔρημον ὄντα συμμάχων, οὐδὲν ἂν ὧν νυνὶ πεποίηκεν ἔπραξεν οὐδὲ τοσαύτην ἐκτήσατ’ ἂν δύναμιν.

ἀλλ’ εἶδεν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τοῦτο καλῶσ ἐκεῖνοσ, ὅτι ταῦτα μέν ἐστιν ἅπαντα τὰ χωρί’ ἆθλα τοῦ πολέμου κείμεν’ ἐν μέσῳ, φύσει δ’ ὑπάρχει τοῖσ παροῦσι τὰ τῶν ἀπόντων, καὶ τοῖσ ἐθέλουσι πονεῖν καὶ κινδυνεύειν τὰ τῶν ἀμελούντων. καὶ γάρ τοι ταύτῃ χρησάμενοσ τῇ γνώμῃ πάντα κατέστραπται καὶ ἔχει, τὰ μὲν ὡσ ἂν ἑλών τισ ἔχοι πολέμῳ, τὰ δὲ σύμμαχα καὶ φίλα ποιησάμενοσ·

καὶ γὰρ συμμαχεῖν καὶ προσέχειν τὸν νοῦν τούτοισ ἐθέλουσιν ἅπαντεσ, οὓσ ἂν ὁρῶσι παρεσκευασμένουσ καὶ πράττειν ἐθέλοντασ ἃ χρή. ἂν τοίνυν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, καὶ ὑμεῖσ ἐπὶ τῆσ τοιαύτησ ἐθελήσητε γενέσθαι γνώμησ νῦν, ἐπειδήπερ οὐ πρότερον, καὶ ἕκαστοσ ὑμῶν, οὗ δεῖ καὶ δύναιτ’ ἂν παρασχεῖν αὑτὸν χρήσιμον τῇ πόλει, πᾶσαν ἀφεὶσ τὴν εἰρωνείαν ἕτοιμοσ πράττειν ὑπάρξῃ, ὁ μὲν χρήματ’ ἔχων εἰσφέρειν, ὁ δ’ ἐν ἡλικίᾳ στρατεύεσθαι, ‐ συνελόντι δ’ ἁπλῶσ ἂν ὑμῶν αὐτῶν ἐθελήσητε γενέσθαι, καὶ παύσησθ’ αὐτὸσ μὲν οὐδὲν ἕκαστοσ ποιήσειν ἐλπίζων, τὸν δὲ πλησίον πάνθ’ ὑπὲρ αὐτοῦ πράξειν, καὶ τὰ ὑμέτερ’ αὐτῶν κομιεῖσθ’, ἂν θεὸσ θέλῃ, καὶ τὰ κατερρᾳθυμημένα πάλιν ἀναλήψεσθε, κἀκεῖνον τιμωρήσεσθε.

μὴ γὰρ ὡσ θεῷ νομίζετ’ ἐκείνῳ τὰ παρόντα πεπηγέναι πράγματ’ ἀθάνατα, ἀλλὰ καὶ μισεῖ τισ ἐκεῖνον καὶ δέδιεν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, καὶ φθονεῖ, καὶ τῶν πάνυ νῦν δοκούντων οἰκείωσ ἔχειν·

καὶ ἅπανθ’ ὅσα περ κἀν ἄλλοισ τισὶν ἀνθρώποισ ἔνι, ταῦτα κἀν τοῖσ μετ’ ἐκείνου χρὴ νομίζειν ἐνεῖναι. κατέπτηχε μέντοι πάντα ταῦτα νῦν, οὐκ ἔχοντ’ ἀποστροφὴν διὰ τὴν ὑμετέραν βραδυτῆτα καὶ ῥᾳθυμίαν· ἣν ἀποθέσθαι φημὶ δεῖν ἤδη. ὁρᾶτε γάρ, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τὸ πρᾶγμα, οἷ προελήλυθ’ ἀσελγείασ ἅνθρωποσ, ὃσ οὐδ’ αἱρ́εσιν ὑμῖν δίδωσι τοῦ πράττειν ἢ ἄγειν ἡσυχίαν, ἀλλ’ ἀπειλεῖ καὶ λόγουσ ὑπερηφάνουσ, ὥσ φασι, λέγει, καὶ οὐχ οἱο͂́σ ἐστιν ἔχων ἃ κατέστραπται μένειν ἐπὶ τούτων, ἀλλ’ ἀεί τι προσπεριβάλλεται καὶ κύκλῳ πανταχῇ μέλλοντασ ἡμᾶσ καὶ καθημένουσ περιστοιχίζεται.

πότ’ οὖν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, πόθ’ ἃ χρὴ πράξετε;

ἐπειδὰν τί γένηται; ἐπειδὰν νὴ Δί’ ἀνάγκη τισ ᾖ. νῦν δὲ τί χρὴ τὰ γιγνόμεν’ ἡγεῖσθαι; ἐγὼ μὲν γὰρ οἰόμαι τοῖσ ἐλευθέροισ μεγίστην ἀνάγκην τὴν ὑπὲρ τῶν πραγμάτων αἰσχύνην εἶναι. ἢ βούλεσθ’, εἰπέ μοι, περιιόντεσ αὑτῶν πυνθάνεσθαι,λέγεταί τι καινόν; γένοιτο γὰρ ἄν τι καινότερον ἢ Μακεδὼν ἀνὴρ Ἀθηναίουσ καταπολεμῶν καὶ τὰ τῶν Ἑλλήνων διοικῶν; τέθνηκε Φίλιπποσ; οὐ μὰ Δί’, ἀλλ’ ἀσθενεῖ. τί δ’ ὑμῖν διαφέρει;

καὶ γὰρ ἂν οὗτόσ τι πάθῃ, ταχέωσ ὑμεῖσ ἕτερον Φίλιππον ποιήσετε, ἄνπερ οὕτω προσέχητε τοῖσ πράγμασι τὸν νοῦν· οὐδὲ γὰρ οὗτοσ παρὰ τὴν αὑτοῦ ῥώμην τοσοῦτον ἐπηύξηται ὅσον παρὰ τὴν ἡμετέραν ἀμέλειαν. καίτοι καὶ τοῦτο·

εἴ τι πάθοι καὶ τὰ τῆσ τύχησ ἡμῖν, ἥπερ ἀεὶ βέλτιον ἢ ἡμεῖσ ἡμῶν αὐτῶν ἐπιμελούμεθα, καὶ τοῦτ’ ἐξεργάσαιτο, ἴσθ’ ὅτι πλησίον μὲν ὄντεσ, ἅπασιν ἂν τοῖσ πράγμασιν τεταραγμένοισ ἐπιστάντεσ ὅπωσ βούλεσθε διοικήσαισθε, ὡσ δὲ νῦν ἔχετε, οὐδὲ διδόντων τῶν καιρῶν Ἀμφίπολιν δέξασθαι δύναισθ’ ἄν, ἀπηρτημένοι καὶ ταῖσ παρασκευαῖσ καὶ ταῖσ γνώμαισ. ὡσ μὲν οὖν δεῖ τὰ προσήκοντα ποιεῖν ἐθέλοντασ ὑπάρχειν ἅπαντασ ἑτοίμωσ, ὡσ ἐγνωκότων ὑμῶν καὶ πεπεισμένων, παύομαι λέγων·

τὸν δὲ τρόπον τῆσ παρασκευῆσ ἣν ἀπαλλάξαι ἂν τῶν τοιούτων πραγμάτων ὑμᾶσ οἰόμαι, καὶ τὸ πλῆθοσ ὅσον, καὶ πόρουσ οὕστινασ χρημάτων, καὶ τἄλλ’ ὡσ ἄν μοι βέλτιστα καὶ τάχιστα δοκεῖ παρασκευασθῆναι, καὶ δὴ πειράσομαι λέγειν, δεηθεὶσ ὑμῶν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τοσοῦτον. ἐπειδὰν ἅπαντ’ ἀκούσητε κρίνατε, μὴ πρότερον προλαμβάνετε·

μηδ’ ἂν ἐξ ἀρχῆσ δοκῶ τινι καινὴν παρασκευὴν λέγειν, ἀναβάλλειν με τὰ πράγμαθ’ ἡγείσθω. οὐ γὰρ οἱ ταχὺ καὶ τήμερον εἰπόντεσ μάλιστ’ εἰσ δέον λέγουσιν οὐ γὰρ ἂν τά γ’ ἤδη γεγενημένα τῇ νυνὶ βοηθείᾳ κωλῦσαι δυνηθεῖμεν, ἀλλ’ ὃσ ἂν δείξῃ τίσ πορισθεῖσα παρασκευὴ καὶ πόση καὶ πόθεν διαμεῖναι δυνήσεται, ἑώσ ἂν ἢ διαλυσώμεθα πεισθέντεσ τὸν πόλεμον ἢ περιγενώμεθα τῶν ἐχθρῶν· οὕτω γὰρ οὐκέτι τοῦ λοιποῦ πάσχοιμεν ἂν κακῶσ.

οἶμαι τοίνυν ἐγὼ ταῦτα λέγειν ἔχειν, μὴ κωλύων εἴ τισ ἄλλοσ ἐπαγγέλλεταί τι. ἡ μὲν οὖν ὑπόσχεσισ οὕτω μεγάλη, τὸ δὲ πρᾶγμ’ ἤδη τὸν ἔλεγχον δώσει· κριταὶ δ’ ὑμεῖσ ἔσεσθε. πρῶτον μὲν τοίνυν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τριήρεισ πεντήκοντα παρασκευάσασθαι φημὶ δεῖν, εἶτ’ αὐτοὺσ οὕτω τὰσ γνώμασ ἔχειν ὡσ, ἐάν τι δέῃ, πλευστέον εἰσ ταύτασ αὐτοῖσ ἐμβᾶσιν.

πρὸσ δὲ τούτοισ τοῖσ ἡμίσεσιν τῶν ἱππέων ἱππαγωγοὺσ τριήρεισ καὶ πλοῖ’ ἱκανὰ εὐτρεπίσαι κελεύω. ταῦτα μὲν οἶμαι δεῖν ὑπάρχειν ἐπὶ τὰσ ἐξαίφνησ ταύτασ ἀπὸ τῆσ οἰκείασ χώρασ αὐτοῦ στρατείασ εἰσ Πύλασ καὶ Χερρόνησον καὶ Ὄλυνθον καὶ ὅποι βούλεται·

δεῖ γὰρ ἐκείνῳ τοῦτ’ ἐν τῇ γνώμῃ παραστῆσαι, ὡσ ὑμεῖσ ἐκ τῆσ ἀμελείασ ταύτησ τῆσ ἄγαν, ὥσπερ εἰσ Εὔβοιαν καὶ πρότερόν ποτέ φασιν εἰσ Ἁλίαρτον καὶ τὰ τελευταῖα πρώην εἰσ Πύλασ, ἴσωσ ἂν ὁρμήσαιτε ‐ οὔτοι παντελῶσ, οὐδ’ εἰ μὴ ποιήσαιτ’ ἂν τοῦτο, ὡσ ἔγωγέ φημι δεῖν, εὐκαταφρόνητόν ἐστιν ‐ ἵν’ ἢ διὰ τὸν φόβον εἰδὼσ εὐτρεπεῖσ ὑμᾶσ εἴσεται γὰρ ἀκριβῶσ· εἰσὶ γάρ, εἰσὶν οἱ πάντ’ ἐξαγγέλλοντεσ ἐκείνῳ παρ’ ἡμῶν αὐτῶν πλείουσ τοῦ δέοντοσ ἡσυχίαν ἔχῃ, ἢ παριδὼν ταῦτ’ ἀφύλακτοσ ληφθῇ, μηδενὸσ ὄντοσ ἐμποδὼν πλεῖν ἐπὶ τὴν ἐκείνου χώραν ὑμῖν, ἂν ἐνδῷ καιρόν.

ταῦτα μέν ἐστιν ἃ πᾶσι δεδόχθαι φημὶ δεῖν καὶ παρεσκευάσθαι προσήκειν οἰόμαι·

πρὸ δὲ τούτων δύναμίν τιν’, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, φημὶ προχειρίσασθαι δεῖν ὑμᾶσ, ἣ συνεχῶσ πολεμήσει καὶ κακῶσ ἐκεῖνον ποιήσει. μή μοι μυρίουσ μηδὲ δισμυρίουσ ξένουσ, μηδὲ τὰσ ἐπιστολιμαίουσ ταύτασ δυνάμεισ, ἀλλ’ ἣ τῆσ πόλεωσ ἔσται, κἂν ὑμεῖσ ἕνα κἂν πλείουσ κἂν τὸν δεῖνα κἂν ὁντινοῦν χειροτονήσητε στρατηγόν, τούτῳ πείσεται καὶ ἀκολουθήσει. καὶ τροφὴν ταύτῃ πορίσαι κελεύω.

ἔσται δ’ αὕτη τίσ ἡ δύναμισ καὶ πόση, καὶ πόθεν τὴν τροφὴν ἕξει, καὶ πῶσ ταῦτ’ ἐθελήσει ποιεῖν; ἐγὼ φράσω, καθ’ ἕκαστον τούτων διεξιὼν χωρίσ. ξένουσ μὲν λέγω ‐ καὶ ὅπωσ μὴ ποιήσεθ’ ὃ πολλάκισ ὑμᾶσ ἔβλαψεν· πάντ’ ἐλάττω νομίζοντεσ εἶναι τοῦ δέοντοσ, καὶ τὰ μέγιστ’ ἐν τοῖσ ψηφίσμασιν αἱρούμενοι, ἐπὶ τῷ πράττειν οὐδὲ τὰ μικρὰ ποιεῖτε· ἀλλὰ τὰ μικρὰ ποιήσαντεσ καὶ πορίσαντεσ τούτοισ προστίθετε, ἂν ἐλάττω φαίνηται. λέγω δὴ τοὺσ πάντασ στρατιώτασ δισχιλίουσ, τούτων δ’ Ἀθηναίουσ φημὶ δεῖν εἶναι πεντακοσίουσ, ἐξ ἧσ ἄν τινοσ ὑμῖν ἡλικίασ καλῶσ ἔχειν δοκῇ, χρόνον τακτὸν στρατευομένουσ, μὴ μακρὸν τοῦτον, ἀλλ’ ὅσον ἂν δοκῇ καλῶσ ἔχειν, ἐκ διαδοχῆσ ἀλλήλοισ·

τοὺσ δ’ ἄλλουσ ξένουσ εἶναι κελεύω. καὶ μετὰ τούτων ἱππέασ διακοσίουσ, καὶ τούτων πεντήκοντ’ Ἀθηναίουσ τοὐλάχιστον, ὥσπερ τοὺσ πεζούσ, τὸν αὐτὸν τρόπον στρατευομένουσ· καὶ ἱππαγωγοὺσ τούτοισ. εἰε͂ν·

τί πρὸσ τούτοισ ἔτι; ταχείασ τριήρεισ δέκα· δεῖ γάρ, ἔχοντοσ ἐκείνου ναυτικόν, καὶ ταχειῶν τριήρων ἡμῖν, ὅπωσ ἀσφαλῶσ ἡ δύναμισ πλέῃ. πόθεν δὴ τούτοισ ἡ τροφὴ γενήσεται; ἐγὼ καὶ τοῦτο φράσω καὶ δείξω, ἐπειδάν, διότι τηλικαύτην ἀποχρῆν οἶμαι τὴν δύναμιν καὶ πολίτασ τοὺσ στρατευομένουσ εἶναι κελεύω, διδάξω. τοσαύτην μέν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, διὰ ταῦτα, ὅτι οὐκ ἔνι νῦν ἡμῖν πορίσασθαι δύναμιν τὴν ἐκείνῳ παραταξομένην, ἀλλὰ λῃστεύειν ἀνάγκη καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ τοῦ πολέμου χρῆσθαι τὴν πρώτην·

οὐ τοίνυν ὑπέρογκον αὐτήν οὐ γὰρ ἔστι μισθὸσ οὐδὲ τροφή, οὐδὲ παντελῶσ ταπεινὴν εἶναι δεῖ. πολίτασ δὲ παρεῖναι καὶ συμπλεῖν διὰ ταῦτα κελεύω, ὅτι καὶ πρότερόν ποτ’ ἀκούω ξενικὸν τρέφειν ἐν Κορίνθῳ τὴν πόλιν, οὗ Πολύστρατοσ ἡγεῖτο καὶ Ἰφικράτησ καὶ Χαβρίασ καὶ ἄλλοι τινέσ, καὶ αὐτοὺσ ὑμᾶσ συστρατεύεσθαι·

καὶ οἶδ’ ἀκούων ὅτι Λακεδαιμονίουσ παραταττόμενοι μεθ’ ὑμῶν ἐνίκων οὗτοι οἱ ξένοι καὶ ὑμεῖσ μετ’ ἐκείνων. ἐξ οὗ δ’ αὐτὰ καθ’ αὑτὰ τὰ ξενικὰ ὑμῖν στρατεύεται, τοὺσ φίλουσ νικᾷ καὶ τοὺσ συμμάχουσ, οἱ δ’ ἐχθροὶ μείζουσ τοῦ δέοντοσ γεγόνασιν. καὶ παρακύψαντ’ ἐπὶ τὸν τῆσ πόλεωσ πόλεμον, πρὸσ Ἀρτάβαζον καὶ πανταχοῖ μᾶλλον οἴχεται πλέοντα, ὁ δὲ στρατηγὸσ ἀκολουθεῖ, εἰκότωσ· οὐ γὰρ ἔστιν ἄρχειν μὴ διδόντα μισθόν. τί οὖν κελεύω;

τὰσ προφάσεισ ἀφελεῖν καὶ τοῦ στρατηγοῦ καὶ τῶν στρατιωτῶν, μισθὸν πορίσαντασ καὶ στρατιώτασ οἰκείουσ ὥσπερ ἐπόπτασ τῶν στρατηγουμένων παρακαταστήσαντασ· ἐπεὶ νῦν γε γέλωσ ἔσθ’ ὡσ χρώμεθα τοῖσ πράγμασιν. εἰ γὰρ ἔροιτό τισ ὑμᾶσ, εἰρήνην ἄγετ’, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι; μὰ Δί’ οὐχ ἡμεῖσ γ’, εἴποιτ’ ἄν, ἀλλὰ Φιλίππῳ πολεμοῦμεν. οὐκ ἐχειροτονεῖτε δ’ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν δέκα ταξιάρχουσ καὶ στρατηγοὺσ καὶ φυλάρχουσ καὶ ἱππάρχουσ δύο;

τί οὖν οὗτοι ποιοῦσιν; πλὴν ἑνὸσ ἀνδρόσ, ὃν ἂν ἐκπέμψητ’ ἐπὶ τὸν πόλεμον, οἱ λοιποὶ τὰσ πομπὰσ πέμπουσιν ὑμῖν μετὰ τῶν ἱεροποιῶν· ὥσπερ γὰρ οἱ πλάττοντεσ τοὺσ πηλίνουσ, εἰσ τὴν ἀγορὰν χειροτονεῖτε τοὺσ ταξιάρχουσ καὶ τοὺσ φυλάρχουσ, οὐκ ἐπὶ τὸν πόλεμον. οὐ γὰρ ἐχρῆν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, ταξιάρχουσ παρ’ ὑμῶν, ἵππαρχον παρ’ ὑμῶν, ἄρχοντασ οἰκείουσ εἶναι, ἵν’ ἦν ὡσ ἀληθῶσ τῆσ πόλεωσ ἡ δύναμισ;

ἀλλ’ εἰσ μὲν Λῆμνον τὸν παρ’ ὑμῶν ἵππαρχον δεῖ πλεῖν, τῶν δ’ ὑπὲρ τῶν τῆσ πόλεωσ κτημάτων ἀγωνιζομένων Μενέλαον ἱππαρχεῖν. καὶ οὐ τὸν ἄνδρα μεμφόμενοσ ταῦτα λέγω, ἀλλ’ ὑφ’ ὑμῶν ἔδει κεχειροτονημένον εἶναι τοῦτον, ὅστισ ἂν ᾖ. ἴσωσ δὲ ταῦτα μὲν ὀρθῶσ ἡγεῖσθε λέγεσθαι, τὸ δὲ τῶν χρημάτων, πόσα καὶ πόθεν ἔσται, μάλιστα ποθεῖτ’ ἀκοῦσαι.

τοῦτο δὴ καὶ περαίνω. χρήματα τοίνυν· ἔστι μὲν ἡ τροφή, σιτηρέσιον μόνον, τῇ δυνάμει ταύτῃ τάλαντ’ ἐνενήκοντα καὶ μικρόν τι πρόσ, δέκα μὲν ναυσὶ ταχείαισ τετταράκοντα τάλαντα, εἴκοσιν εἰσ τὴν ναῦν μναῖ τοῦ μηνὸσ ἑκάστου, στρατιώταισ δὲ δισχιλίοισ τοσαῦθ’ ἕτερα, ἵνα δέκα τοῦ μηνὸσ ὁ στρατιώτησ δραχμὰσ σιτηρέσιον λαμβάνῃ, τοῖσ δ’ ἱππεῦσι διακοσίοισ οὖσιν, ἐὰν τριάκοντα δραχμὰσ ἕκαστοσ λαμβάνῃ τοῦ μηνόσ, δώδεκα τάλαντα. εἰ δέ τισ οἰέται μικρὰν ἀφορμὴν εἶναι, σιτηρέσιον τοῖσ στρατευομένοισ ὑπάρχειν, οὐκ ὀρθῶσ ἔγνωκεν·

ἐγὼ γὰρ οἶδα σαφῶσ ὅτι, τοῦτ’ ἂν γένηται, προσποριεῖ τὰ λοιπὰ αὐτὸ τὸ στράτευμ’ ἀπὸ τοῦ πολέμου, οὐδένα τῶν Ἑλλήνων ἀδικοῦν οὐδὲ τῶν συμμάχων, ὥστ’ ἔχειν μισθὸν ἐντελῆ. ἐγὼ συμπλέων ἐθελοντὴσ πάσχειν ὁτιοῦν ἕτοιμοσ, ἐὰν μὴ ταῦθ’ οὕτωσ ἔχῃ. πόθεν οὖν ὁ πόροσ τῶν χρημάτων, ἃ παρ’ ὑμῶν κελεύω γενέσθαι; τοῦτ’ ἤδη λέξω. Πόρου Ἀπόδειξισ ἃ μὲν ἡμεῖσ, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, δεδυνήμεθ’ εὑρεῖν ταῦτ’ ἐστίν· ἐπειδὰν δ’ ἐπιχειροτονῆτε τὰσ γνώμασ, ἂν ὑμῖν ἀρέσκῃ, χειροτονήσετε, ἵνα μὴ μόνον ἐν τοῖσ ψηφίσμασι καὶ ταῖσ ἐπιστολαῖσ πολεμῆτε Φιλίππῳ, ἀλλὰ καὶ τοῖσ ἔργοισ.

δοκεῖτε δέ μοι πολὺ βέλτιον ἂν περὶ τοῦ πολέμου καὶ ὅλησ τῆσ παρασκευῆσ βουλεύσασθαι, εἰ τὸν τόπον, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τῆσ χώρασ, πρὸσ ἣν πολεμεῖτε, ἐνθυμηθείητε, καὶ λογίσαισθ’ ὅτι τοῖσ πνεύμασιν καὶ ταῖσ ὡρ́αισ τοῦ ἔτουσ τὰ πολλὰ προλαμβάνων διαπράττεται Φίλιπποσ, καὶ φυλάξασ τοὺσ ἐτησίασ ἢ τὸν χειμῶν’ ἐπιχειρεῖ, ἡνίκ’ ἂν ἡμεῖσ μὴ δυναίμεθ’ ἐκεῖσ’ ἀφικέσθαι.

δεῖ τοίνυν ταῦτ’ ἐνθυμουμένουσ μὴ βοηθείαισ πολεμεῖν ὑστεριοῦμεν γὰρ ἁπάντων, ἀλλὰ παρασκευῇ συνεχεῖ καὶ δυνάμει.

ὑπάρχει δ’ ὑμῖν χειμαδίῳ μὲν χρῆσθαι τῇ δυνάμει Λήμνῳ καὶ Θάσῳ καὶ Σκιάθῳ καὶ ταῖσ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ νήσοισ, ἐν αἷσ καὶ λιμένεσ καὶ σῖτοσ καὶ ἃ χρὴ στρατεύματι πάνθ’ ὑπάρχει· τὴν δ’ ὡρ́αν τοῦ ἔτουσ, ὅτε καὶ πρὸσ τῇ γῇ γενέσθαι ῥᾴδιον καὶ τὸ τῶν πνευμάτων ἀσφαλέσ, πρὸσ αὐτῇ τῇ χώρᾳ καὶ πρὸσ τοῖσ τῶν ἐμπορίων στόμασιν ῥᾳδίωσ ἔσται. ἃ μὲν οὖν χρήσεται καὶ πότε τῇ δυνάμει, παρὰ τὸν καιρὸν ὁ τούτων κύριοσ καταστὰσ ὑφ’ ὑμῶν βουλεύσεται·

ἃ δ’ ὑπάρξαι δεῖ παρ’ ὑμῶν, ταῦτ’ ἐστὶν ἁγὼ γέγραφα. ἂν ταῦτ’, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, πορίσητε, τὰ χρήματα πρῶτον ἃ λέγω, εἶτα καὶ τἄλλα παρασκευάσαντεσ, τοὺσ στρατιώτασ, τὰσ τριήρεισ, τοὺσ ἱππέασ, ἐντελῆ πᾶσαν τὴν δύναμιν νόμῳ κατακλείσητ’ ἐπὶ τῷ πολέμῳ μένειν, τῶν μὲν χρημάτων αὐτοὶ ταμίαι καὶ πορισταὶ γιγνόμενοι, τῶν δὲ πράξεων παρὰ τοῦ στρατηγοῦ τὸν λόγον ζητοῦντεσ, παύσεσθ’ ἀεὶ περὶ τῶν αὐτῶν βουλευόμενοι καὶ πλέον οὐδὲν ποιοῦντεσ, καὶ ἔτι πρὸσ τούτῳ πρῶτον μέν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τὸν μέγιστον τῶν ἐκείνου πόρων ἀφαιρήσεσθε. ἔστι δ’ οὗτοσ τίσ;

ἀπὸ τῶν ὑμετέρων ὑμῖν πολεμεῖ συμμάχων, ἄγων καὶ φέρων τοὺσ πλέοντασ τὴν θάλατταν. ἔπειτα τί πρὸσ τούτῳ; τοῦ πάσχειν αὐτοὶ κακῶσ ἔξω γενήσεσθε, οὐχ ὥσπερ τὸν παρελθόντα χρόνον εἰσ Λῆμνον καὶ Ἴμβρον ἐμβαλὼν αἰχμαλώτουσ πολίτασ ὑμετέρουσ ᾤχετ’ ἔχων, πρὸσ τῷ Γεραιστῷ τὰ πλοῖα συλλαβὼν ἀμύθητα χρήματ’ ἐξέλεξε, τὰ τελευταῖ’ εἰσ Μαραθῶν’ ἀπέβη καὶ τὴν ἱερὰν ἀπὸ τῆσ χώρασ ᾤχετ’ ἔχων τριήρη, ὑμεῖσ δ’ οὔτε ταῦτα δύνασθε κωλύειν οὔτ’ εἰσ τοὺσ χρόνουσ, οὓσ ἂν προθῆσθε, βοηθεῖν. καίτοι τί δήποτ’, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, νομίζετε τὴν μὲν τῶν Παναθηναίων ἑορτὴν καὶ τὴν τῶν Διονυσίων ἀεὶ τοῦ καθήκοντοσ χρόνου γίγνεσθαι, ἄν τε δεινοὶ λάχωσιν ἄν τ’ ἰδιῶται οἱ τούτων ἑκατέρων ἐπιμελούμενοι, εἰσ ἃ τοσαῦτ’ ἀναλίσκεται χρήματα, ὅσ’ οὐδ’ εἰσ ἕνα τῶν ἀποστόλων, καὶ τοσοῦτον ὄχλον καὶ παρασκευὴν ὅσην οὐκ οἶδ’ εἴ τι τῶν ἁπάντων ἔχει, τοὺσ δ’ ἀποστόλουσ πάντασ ὑμῖν ὑστερίζειν τῶν καιρῶν, τὸν εἰσ Μεθώνην, τὸν εἰσ Παγασάσ, τὸν εἰσ Ποτείδαιαν;

ὅτι ἐκεῖνα μὲν ἅπαντα νόμῳ τέτακται, καὶ πρόοιδεν ἕκαστοσ ὑμῶν ἐκ πολλοῦ τίσ χορηγὸσ ἢ γυμνασίαρχοσ τῆσ φυλῆσ, πότε καὶ παρὰ τοῦ καὶ τί λαβόντα τί δεῖ ποιεῖν, οὐδὲν ἀνεξέταστον οὐδ’ ἀόριστον ἐν τούτοισ ἠμέληται·

ἐν δὲ τοῖσ περὶ τοῦ πολέμου καὶ τῇ τούτου παρασκευῇ ἄτακτα, ἀδιόρθωτα, ἀόρισθ’ ἅπαντα. τοιγαροῦν ἅμ’ ἀκηκόαμέν τι καὶ τριηράρχουσ καθίσταμεν καὶ τούτοισ ἀντιδόσεισ ποιούμεθα καὶ περὶ χρημάτων πόρου σκοποῦμεν, καὶ μετὰ ταῦτ’ ἐμβαίνειν τοὺσ μετοίκουσ ἔδοξε καὶ τοὺσ χωρὶσ οἰκοῦντασ, εἶτ’ αὐτοὺσ πάλιν, εἶτ’ ἀντεμβιβάζειν, εἶτ’ ἐν ὅσῳ ταῦτα μέλλεται, προαπόλωλεν τὸ ἐφ’ ὃ ἂν ἐκπλέωμεν· τὸν γὰρ τοῦ πράττειν χρόνον εἰσ τὸ παρασκευάζεσθαι ἀναλίσκομεν, οἱ δὲ τῶν πραγμάτων οὐ μένουσι καιροὶ τὴν ἡμετέραν βραδυτῆτα καὶ εἰρωνείαν.

ἃσ δὲ τὸν μεταξὺ χρόνον δυνάμεισ οἰόμεθ’ ἡμῖν ὑπάρχειν, οὐδὲν οἱαῖ́ τ’ οὖσαι ποιεῖν ἐπ’ αὐτῶν τῶν καιρῶν ἐξελέγχονται. ὁ δ’ εἰσ τοῦθ’ ὕβρεωσ ἐλήλυθεν ὥστ’ ἐπιστέλλειν Εὐβοεῦσιν ἤδη τοιαύτασ ἐπιστολάσ. Ἐπιστολῆσ Ἀνάγνωσισ τούτων, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τῶν ἀνεγνωσμένων ἀληθῆ μέν ἐστι τὰ πολλά, ὡσ οὐκ ἔδει, οὐ μὴν ἀλλ’ ἴσωσ οὐχ ἡδέ’ ἀκούειν. ἀλλ’ εἰ μέν, ὅσ’ ἄν τισ ὑπερβῇ τῷ λόγῳ, ἵνα μὴ λυπήσῃ, καὶ τὰ πράγμαθ’ ὑπερβήσεται, δεῖ πρὸσ ἡδονὴν δημηγορεῖν·

καὶ μηδὲ τοῦτο δύνασθαι μαθεῖν, ὅτι δεῖ τοὺσ ὀρθῶσ πολέμῳ χρωμένουσ οὐκ ἀκολουθεῖν τοῖσ πράγμασιν, ἀλλ’ αὐτοὺσ ἔμπροσθεν εἶναι τῶν πραγμάτων, καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον ὥσπερ τῶν στρατευμάτων ἀξιώσειέ τισ ἂν τὸν στρατηγὸν ἡγεῖσθαι, οὕτω καὶ τῶν πραγμάτων τοὺσ βουλευομένουσ, ἵν’ ἃν ἐκείνοισ δοκῇ, ταῦτα πράττηται καὶ μὴ τὰ συμβάντ’ ἀναγκάζωνται διώκειν.

ὑμεῖσ δ’, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, πλείστη δύναμιν ἁπάντων ἔχοντεσ, τριήρεισ, ὁπλίτασ, ἱππέασ, χρημάτων πρόσοδον, τούτων μὲν μέχρι τῆσ τήμερον ἡμέρασ οὐδενὶ πώποτ’ εἰσ δέον τι κέχρησθε, οὐδὲν δ’ ἀπολείπετε, ὥσπερ οἱ βάρβαροι πυκτεύουσιν, οὕτω πολεμεῖν Φιλίππῳ.

καὶ γὰρ ἐκείνων ὁ πληγεὶσ ἀεὶ τῆσ πληγῆσ ἔχεται, κἂν ἑτέρωσε πατάξῃ τισ, ἐκεῖσ’ εἰσὶν αἱ χεῖρεσ· προβάλλεσθαι δ’ ἢ βλέπειν ἐναντίον οὔτ’ οἶδεν οὔτ’ ἐθέλει. καὶ ὑμεῖσ, ἂν ἐν Χερρονήσῳ πύθησθε Φίλιππον, ἐκεῖσε βοηθεῖν ψηφίζεσθε, ἂν ἐν Πύλαισ, ἐκεῖσε, ἂν ἄλλοθί που, συμπαραθεῖτ’ ἄνω κάτω, καὶ στρατηγεῖσθ’ ὑπ’ ἐκείνου, βεβούλευσθε δ’ οὐδὲν αὐτοὶ συμφέρον περὶ τοῦ πολέμου, οὐδὲ πρὸ τῶν πραγμάτων προορᾶτ’ οὐδέν, πρὶν ἂν ἢ γεγενημένον ἢ γιγνόμενόν τι πύθησθε.

ταῦτα δ’ ἴσωσ πρότερον μὲν ἐνῆν· νῦν δ’ ἐπ’ αὐτὴν ἥκει τὴν ἀκμήν, ὥστ’ οὐκέτ’ ἐγχωρεῖ. δοκεῖ δέ μοι θεῶν τισ, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τοῖσ γιγνομένοισ ὑπὲρ τῆσ πόλεωσ αἰσχυνόμενοσ τὴν φιλοπραγμοσύνην ταύτην ἐμβαλεῖν Φιλίππῳ.

εἰ γὰρ ἔχων ἃ κατέστραπται καὶ προείληφεν ἡσυχίαν ἔχειν ἤθελε καὶ μηδὲν ἔπραττεν ἔτι, ἀποχρῆν ἐνίοισ ὑμῶν ἄν μοι δοκεῖ, ἐξ ὧν αἰσχύνην καὶ ἀνανδρίαν καὶ πάντα τὰ αἴσχιστ’ ὠφληκότεσ ἂν ἦμεν δημοσίᾳ· νῦν δ’ ἐπιχειρῶν ἀεί τινι καὶ τοῦ πλείονοσ ὀρεγόμενοσ ἴσωσ ἂν ἐκκαλέσαιθ’ ὑμᾶσ, εἴπερ μὴ παντάπασιν ἀπεγνώκατε. θαυμάζω δ’ ἔγωγε, εἰ μηδεὶσ ὑμῶν μήτ’ ἐνθυμεῖται μήτ’ ὀργίζεται, ὁρῶν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τὴν μὲν ἀρχὴν τοῦ πολέμου γεγενημένην περὶ τοῦ τιμωρήσασθαι Φίλιππον, τὴν δὲ τελευτὴν οὖσαν ἤδη ὑπὲρ τοῦ μὴ παθεῖν κακῶσ ὑπὸ Φιλίππου.

ἀλλὰ μὴν ὅτι γ’ οὐ στήσεται, δῆλον, εἰ μή τισ κωλύσει. εἶτα τοῦτ’ ἀναμενοῦμεν; καὶ τριήρεισ κενὰσ καὶ τὰσ παρὰ τοῦ δεῖνοσ ἐλπίδασ ἂν ἀποστείλητε, πάντ’ ἔχειν οἰέσθε καλῶσ; οὐκ ἐμβησόμεθα;

οὐκ ἔξιμεν αὐτοὶ μέρει γέ τινι στρατιωτῶν οἰκείων νῦν, εἰ καὶ μὴ πρότερον; οὐκ ἐπὶ τὴν ἐκείνου πλευσόμεθα; ποῖ οὖν προσορμιούμεθ’; ἤρετό τισ. εὑρήσει τὰ σαθρά, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τῶν ἐκείνου πραγμάτων αὐτὸσ ὁ πόλεμοσ, ἂν ἐπιχειρῶμεν· ἂν μέντοι καθώμεθ’ οἴκοι, λοιδορουμένων ἀκούοντεσ καὶ αἰτιωμένων ἀλλήλουσ τῶν λεγόντων, οὐδέποτ’ οὐδὲν ἡμῖν μὴ γένηται τῶν δεόντων. ὅποι μὲν γὰρ ἄν, οἶμαι, μέροσ τι τῆσ πόλεωσ συναποσταλῇ, κἂν μὴ πᾶσα, καὶ τὸ τῶν θεῶν εὐμενὲσ καὶ τὸ τῆσ τύχησ συναγωνίζεται·

ὅποι δ’ ἂν στρατηγὸν καὶ ψήφισμα κενὸν καὶ τὰσ ἀπὸ τοῦ βήματοσ ἐλπίδασ ἐκπέμψητε, οὐδὲν ὑμῖν τῶν δεόντων γίγνεται, ἀλλ’ οἱ μὲν ἐχθροὶ καταγελῶσιν, οἱ δὲ σύμμαχοι τεθνᾶσι τῷ δέει τοὺσ τοιούτουσ ἀποστόλουσ. οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστιν ἕν’ ἄνδρα δυνηθῆναί ποτε ταῦθ’ ὑμῖν πρᾶξαι πάνθ’ ὅσα βούλεσθε·

ὑποσχέσθαι μέντοι καὶ φῆσαι καὶ τὸν δεῖν’ αἰτιάσασθαι καὶ τὸν δεῖν’ ἔστι, τὰ δὲ πράγματ’ ἐκ τούτων ἀπόλωλεν· ὅταν γὰρ ἡγῆται μὲν ὁ στρατηγὸσ ἀθλίων ἀπομίσθων ξένων, οἱ δ’ ὑπὲρ ὧν ἂν ἐκεῖνοσ πράξῃ πρὸσ ὑμᾶσ ψευδόμενοι ῥᾳδίωσ ἐνθάδ’ ὦσιν, ὑμεῖσ δ’ ἐξ ὧν ἂν ἀκούσηθ’ ὅ τι ἂν τύχητε ψηφίζησθε, τί καὶ χρὴ προσδοκᾶν; πῶσ οὖν ταῦτα παύσεται;

ὅταν ὑμεῖσ, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τοὺσ αὐτοὺσ ἀποδείξητε στρατιώτασ καὶ μάρτυρασ τῶν στρατηγουμένων καὶ δικαστὰσ οἴκαδ’ ἐλθόντασ τῶν εὐθυνῶν, ὥστε μὴ ἀκούειν μόνον ὑμᾶσ τὰ ὑμέτερ’ αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ παρόντασ ὁρᾶν. νῦν δ’ εἰσ τοῦθ’ ἥκει τὰ πράγματ’ αἰσχύνησ ὥστε τῶν στρατηγῶν ἕκαστοσ δὶσ καὶ τρὶσ κρίνεται παρ’ ὑμῖν περὶ θανάτου, πρὸσ δὲ τοὺσ ἐχθροὺσ οὐδεὶσ οὐδ’ ἅπαξ αὐτῶν ἀγωνίσασθαι περὶ θανάτου τολμᾷ, ἀλλὰ τὸν τῶν ἀνδραποδιστῶν καὶ λωποδυτῶν θάνατον μᾶλλον αἱροῦνται τοῦ προσήκοντοσ· κακούργου μὲν γάρ ἐστι κριθέντ’ ἀποθανεῖν, στρατηγοῦ δὲ μαχόμενον τοῖσ πολεμίοισ. ἡμῶν δ’ οἱ μὲν περιιόντεσ μετὰ Λακεδαιμονίων φασὶ Φίλιππον πράττειν τὴν Θηβαίων κατάλυσιν καὶ τὰσ πολιτείασ διασπᾶν, οἱ δ’ ὡσ πρέσβεισ πέπομφεν ὡσ βασιλέα, οἱ δ’ ἐν Ἰλλυριοῖσ πόλεισ τειχίζειν, οἱ δὲ λόγουσ πλάττοντεσ ἕκαστοσ περιερχόμεθα.

ἐγὼ δ’ οἶμαι μέν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, νὴ τοὺσ θεοὺσ ἐκεῖνον μεθύειν τῷ μεγέθει τῶν πεπραγμένων καὶ πολλὰ τοιαῦτ’ ὀνειροπολεῖν ἐν τῇ γνώμῃ, τήν τ’ ἐρημίαν τῶν κωλυσόντων ὁρῶντα καὶ τοῖσ πεπραγμένοισ ἐπῃρμένον, οὐ μέντοι μὰ Δί’ οὕτω γε προαιρεῖσθαι πράττειν ὥστε τοὺσ ἀνοητοτάτουσ τῶν παρ’ ἡμῖν εἰδέναι τί μέλλει ποιεῖν ἐκεῖνοσ·

ἀνοητότατοι γάρ εἰσιν οἱ λογοποιοῦντεσ. ἀλλ’ ἂν ἀφέντεσ ταῦτ’ ἐκεῖν’ εἰδῶμεν, ὅτι ἐχθρὸσ ἅνθρωποσ καὶ τὰ ἡμέτερ’ ἡμᾶσ ἀποστερεῖ καὶ χρόνον πολὺν ὕβρικε, καὶ ἅπανθ’ ὅσα πώποτ’ ἠλπίσαμέν τινα πράξειν ὑπὲρ ἡμῶν καθ’ ἡμῶν εὑρ́ηται, καὶ τὰ λοιπὰ ἐν αὐτοῖσ ἡμῖν ἐστί, κἂν μὴ νῦν ἐθέλωμεν ἐκεῖ πολεμεῖν αὐτῷ, ἐνθάδ’ ἴσωσ ἀναγκασθησόμεθα τοῦτο ποιεῖν, ἂν ταῦτ’ εἰδῶμεν, καὶ τὰ δέοντ’ ἐσόμεθ’ ἐγνωκότεσ καὶ λόγων ματαίων ἀπηλλαγμένοι·

οὐ γὰρ ἅττα ποτ’ ἔσται δεῖ σκοπεῖν, ἀλλ’ ὅτι φαῦλα, ἂν μὴ προσέχητε τὸν νοῦν καὶ τὰ προσήκοντα ποιεῖν ἐθέλητε, εὖ εἰδέναι. ἐγὼ μὲν οὖν οὔτ’ ἄλλοτε πώποτε πρὸσ χάριν εἱλόμην λέγειν ὅ τι ἂν μὴ καὶ συνοίσειν πεπεισμένοσ ὦ, νῦν θ’ ἃ γιγνώσκω πάνθ’ ἁπλῶσ, οὐδὲν ὑποστειλάμενοσ, πεπαρρησίασμαι.

ἐβουλόμην δ’ ἄν, ὥσπερ ὅτι ὑμῖν συμφέρει τὰ βέλτιστ’ ἀκούειν οἶδα, οὕτωσ εἰδέναι συνοῖσον καὶ τῷ τὰ βέλτιστ’ εἰπόντι· πολλῷ γὰρ ἂν ἥδιον εἶχον. νῦν δ’ ἐπ’ ἀδήλοισ οὖσι τοῖσ ἀπὸ τούτων ἐμαυτῷ γενησομένοισ, ὅμωσ ἐπὶ τῷ συνοίσειν ὑμῖν, ἂν πράξητε, ταῦτα πεπεῖσθαι λέγειν αἱροῦμαι. νικῴη δ’ ὅ τι πᾶσιν μέλλει συνοίσειν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION