Demosthenes, Speeches, Ὀλυνθιακὸσ Β

(데모스테네스, Speeches, Ὀλυνθιακὸσ Β)

ἐπὶ πολλῶν μὲν ἄν τισ ἰδεῖν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, δοκεῖ μοι τὴν παρὰ τῶν θεῶν εὔνοιαν φανερὰν γιγνομένην τῇ πόλει, οὐχ ἥκιστα δ’ ἐν τοῖσ παροῦσι πράγμασι· τὸ γὰρ τοὺσ πολεμήσοντασ Φιλίππῳ γεγενῆσθαι καὶ χώραν ὅμορον καὶ δύναμίν τινα κεκτημένουσ, καὶ τὸ μέγιστον ἁπάντων, τὴν ὑπὲρ τοῦ πολέμου γνώμην τοιαύτην ἔχοντασ ὥστε τὰσ πρὸσ ἐκεῖνον διαλλαγὰσ πρῶτον μὲν ἀπίστουσ, εἶτα τῆσ ἑαυτῶν πατρίδοσ νομίζειν ἀνάστασιν, δαιμονίᾳ τινὶ καὶ θείᾳ παντάπασιν ἐοίκεν εὐεργεσίᾳ. δεῖ τοίνυν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τοῦτ’ ἤδη σκοπεῖν αὐτούσ, ὅπωσ μὴ χείρουσ περὶ ἡμᾶσ αὐτοὺσ εἶναι δόξομεν τῶν ὑπαρχόντων, ὡσ ἔστι τῶν αἰσχρῶν, μᾶλλον δὲ τῶν αἰσχίστων, μὴ μόνον πόλεων καὶ τόπων ὧν ἦμέν ποτε κύριοι φαίνεσθαι προϊεμένουσ, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπὸ τῆσ τύχησ παρασκευασθέντων συμμάχων καὶ καιρῶν.

τὸ μὲν οὖν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τὴν Φιλίππου ῥώμην διεξιέναι καὶ διὰ τούτων τῶν λόγων προτρέπειν τὰ δέοντα ποιεῖν ὑμᾶσ, οὐχὶ καλῶσ ἔχειν ἡγοῦμαι.

διὰ τί; ὅτι μοι δοκεῖ πάνθ’ ὅσ’ ἂν εἴποι τισ ὑπὲρ τούτων, ἐκείνῳ μὲν ἔχειν φιλοτιμίαν, ἡμῖν δ’ οὐχὶ καλῶσ πεπρᾶχθαι. ὁ μὲν γὰρ ὅσῳ πλείον’ ὑπὲρ τὴν ἀξίαν πεποίηκε τὴν αὑτοῦ, τοσούτῳ θαυμαστότεροσ παρὰ πᾶσι νομίζεται· ὑμεῖσ δ’ ὅσῳ χεῖρον ἢ προσῆκε κέχρησθε τοῖσ πράγμασι, τοσούτῳ πλείον’ αἰσχύνην ὠφλήκατε. ταῦτα μὲν οὖν παραλείψω.

καὶ γὰρ εἰ μετ’ ἀληθείασ τισ, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, σκοποῖτο, ἐνθένδ’ ἂν αὐτὸν ἴδοι μέγαν γεγενημένον, οὐχὶ παρ’ αὑτοῦ. ὧν οὖν ἐκεῖνοσ μὲν ὀφείλει τοῖσ ὑπὲρ αὐτοῦ πεπολιτευμένοισ χάριν, ὑμῖν δὲ δίκην προσήκει λαβεῖν, τούτων οὐχὶ νῦν ὁρῶ τὸν καιρὸν τοῦ λέγειν· ἃ δὲ καὶ χωρὶσ τούτων ἔνι, καὶ βέλτιόν ἐστιν ἀκηκοέναι πάντασ ὑμᾶσ, καὶ μεγάλ’, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, κατ’ ἐκείνου φαίνοιτ’ ἂν ὀνείδη βουλομένοισ ὀρθῶσ δοκιμάζειν, ταῦτ’ εἰπεῖν πειράσομαι. τὸ μὲν οὖν ἐπίορκον κἄπιστον καλεῖν ἄνευ τοῦ τὰ πεπραγμένα δεικνύναι λοιδορίαν εἶναί τισ ἂν φήσειε κενὴν δικαίωσ·

τὸ δὲ πάνθ’ ὅσα πώποτ’ ἔπραξε διεξιόντα ἐφ’ ἅπασι τούτοισ ἐλέγχειν, καὶ βραχέοσ λόγου συμβαίνει δεῖσθαι, καὶ δυοῖν ἕνεχ’ ἡγοῦμαι συμφέρειν εἰρῆσθαι, τοῦ τ’ ἐκεῖνον, ὅπερ καὶ ἀληθὲσ ὑπάρχει, φαῦλον φαίνεσθαι, καὶ τοὺσ ὑπερεκπεπληγμένουσ ὡσ ἄμαχόν τινα τὸν Φίλιππον ἰδεῖν ὅτι πάντα διεξελήλυθεν οἷσ πρότερον παρακρουόμενοσ μέγασ ηὐξήθη, καὶ πρὸσ αὐτὴν ἥκει τὴν τελευτὴν τὰ πράγματ’ αὐτῷ. ἐγὼ γάρ, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, σφόδρ’ ἂν ἡγούμην καὶ αὐτὸσ φοβερὸν τὸν Φίλιππον καὶ θαυμαστόν, εἰ τὰ δίκαια πράττονθ’ ἑώρων ηὐξημένον·

νῦν δὲ θεωρῶν καὶ σκοπῶν εὑρίσκω τὴν μὲν ἡμετέραν εὐήθειαν τὸ κατ’ ἀρχάσ, ὅτ’ Ὀλυνθίουσ ἀπήλαυνόν τινεσ ἐνθένδε βουλομένουσ ὑμῖν διαλεχθῆναι, τῷ τὴν Ἀμφίπολιν φάσκειν παραδώσειν καὶ τὸ θρυλούμενόν ποτ’ ἀπόρρητον ἐκεῖνο κατασκευάσαι, τούτῳ προσαγαγόμενον, τὴν δ’ Ὀλυνθίων φιλίαν μετὰ ταῦτα τῷ Ποτείδαιαν οὖσαν ὑμετέραν ἐξελεῖν καὶ τοὺσ μὲν πρότερον συμμάχουσ ὑμᾶσ ἀδικῆσαι, παραδοῦναι δ’ ἐκείνοισ, Θετταλοὺσ δὲ νῦν τὰ τελευταῖα τῷ Μαγνησίαν παραδώσειν ὑποσχέσθαι καὶ τὸν Φωκικὸν πόλεμον πολεμήσειν ὑπὲρ αὐτῶν ἀναδέξασθαι. ὅλωσ δ’ οὐδεὶσ ἔστιν ὅντιν’ οὐ πεφενάκικ’ ἐκεῖνοσ τῶν αὐτῷ χρησαμένων·

τὴν γὰρ ἑκάστων ἄνοιαν ἀεὶ τῶν ἀγνοούντων αὐτὸν ἐξαπατῶν καὶ προσλαμβάνων οὕτωσ ηὐξήθη. ὥσπερ οὖν διὰ τούτων ἤρθη μέγασ, ἡνίχ’ ἕκαστοι συμφέρον αὐτὸν ἑαυτοῖσ ᾤοντό τι πράξειν, οὕτωσ ὀφείλει διὰ τῶν αὐτῶν τούτων καὶ καθαιρεθῆναι πάλιν, ἐπειδὴ πάνθ’ εἵνεχ’ ἑαυτοῦ ποιῶν ἐξελήλεγκται.

καιροῦ μὲν δή, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, πρὸσ τοῦτο πάρεστι Φιλίππῳ τὰ πράγματα· ἢ παρελθών τισ ἐμοί, μᾶλλον δ’ ὑμῖν δειξάτω, ἢ ὡσ οὐκ ἀληθῆ ταῦτ’ ἐγὼ λέγω, ἢ ὡσ οἱ τὰ πρῶτ’ ἐξηπατημένοι τὰ λοιπὰ πιστεύσουσιν, ἢ ὡσ οἱ παρὰ τὴν αὑτῶν ἀξίαν δεδουλωμένοι Θετταλοὶ νῦν οὐκ ἂν ἐλεύθεροι γένοιντ’ ἄσμενοι. καὶ μὴν εἴ τισ ὑμῶν ταῦτα μὲν οὕτωσ ἔχειν ἡγεῖται, οἰέται δὲ βίᾳ καθέξειν αὐτὸν τὰ πράγματα τῷ τὰ χωρία καὶ λιμένασ καὶ τὰ τοιαῦτα προειληφέναι, οὐκ ὀρθῶσ οἰέται.

ὅταν μὲν γὰρ ὑπ’ εὐνοίασ τὰ πράγματα συστῇ καὶ πᾶσι ταὐτὰ συμφέρῃ τοῖσ μετέχουσι τοῦ πολέμου, καὶ συμπονεῖν καὶ φέρειν τὰσ συμφορὰσ καὶ μένειν ἐθέλουσιν ἅνθρωποι· ὅταν δ’ ἐκ πλεονεξίασ καὶ πονηρίασ τισ ὥσπερ οὗτοσ ἰσχύσῃ, ἡ πρώτη πρόφασισ καὶ μικρὸν πταῖσμα ἅπαντ’ ἀνεχαίτισε καὶ διέλυσεν. οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστιν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, ἀδικοῦντα κἀπιορκοῦντα καὶ ψευδόμενον δύναμιν βεβαίαν κτήσασθαι, ἀλλὰ τὰ τοιαῦτ’ εἰσ μὲν ἅπαξ καὶ βραχὺν χρόνον ἀντέχει, καὶ σφόδρα γ’ ἤνθησ’ ἐπὶ ταῖσ ἐλπίσιν, ἂν τύχῃ, τῷ χρόνῳ δὲ φωρᾶται καὶ περὶ αὑτὰ καταρρεῖ.

ὥσπερ γὰρ οἰκίασ, οἶμαι, καὶ πλοίου καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων τὰ κάτωθεν ἰσχυρότατ’ εἶναι δεῖ, οὕτω καὶ τῶν πράξεων τὰσ ἀρχὰσ καὶ τὰσ ὑποθέσεισ ἀληθεῖσ καὶ δικαίασ εἶναι προσήκει. τοῦτο δ’ οὐκ ἔνι νῦν ἐν τοῖσ πεπραγμένοισ Φιλίππῳ. φημὶ δὴ δεῖν ἡμᾶσ τοῖσ μὲν Ὀλυνθίοισ βοηθεῖν, καὶ ὅπωσ τισ λέγει κάλλιστα καὶ τάχιστα, οὕτωσ ἀρέσκει μοι·

πρὸσ δὲ Θετταλοὺσ πρεσβείαν πέμπειν, ἣ τοὺσ μὲν διδάξει ταῦτα, τοὺσ δὲ παροξυνεῖ· καὶ γὰρ νῦν εἰσιν ἐψηφισμένοι Παγασὰσ ἀπαιτεῖν καὶ περὶ Μαγνησίασ λόγουσ ποιεῖσθαι. σκοπεῖσθε μέντοι τοῦτ’, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, ὅπωσ μὴ λόγουσ ἐροῦσιν μόνον οἱ παρ’ ἡμῶν πρέσβεισ, ἀλλὰ καὶ ἔργον τι δεικνύειν ἕξουσιν ἐξεληλυθότων ὑμῶν ἀξίωσ τῆσ πόλεωσ καὶ ὄντων ἐπὶ τοῖσ πράγμασιν, ὡσ ἅπασ μὲν λόγοσ, ἂν ἀπῇ τὰ πράγματα, μάταιόν τι φαίνεται καὶ κενόν, μάλιστα δ’ ὁ παρὰ τῆσ ἡμετέρασ πόλεωσ·

ὅσῳ γὰρ ἑτοιμότατ’ αὐτῷ δοκοῦμεν χρῆσθαι, τοσούτῳ μᾶλλον ἀπιστοῦσι πάντεσ αὐτῷ. πολλὴν δὴ τὴν μετάστασιν καὶ μεγάλην δεικτέον τὴν μεταβολήν, εἰσφέροντασ, ἐξιόντασ, ἅπαντα ποιοῦντασ ἑτοίμωσ, εἴπερ τισ ὑμῖν προσέξει τὸν νοῦν.

κἂν ταῦτ’ ἐθελήσηθ’ ὡσ προσήκει καὶ δὴ περαίνειν, οὐ μόνον, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τὰ συμμαχικὰ ἀσθενῶσ καὶ ἀπίστωσ ἔχοντα φανήσεται Φιλίππῳ, ἀλλὰ καὶ τὰ τῆσ οἰκείασ ἀρχῆσ καὶ δυνάμεωσ κακῶσ ἔχοντ’ ἐξελεγχθήσεται. ὅλωσ μὲν γὰρ ἡ Μακεδονικὴ δύναμισ καὶ ἀρχὴ ἐν μὲν προσθήκῃ μερίσ ἐστί τισ οὐ μικρά, οἱο͂ν ὑπῆρξέ ποθ’ ὑμῖν ἐπὶ Τιμοθέου πρὸσ Ὀλυνθίουσ·

πάλιν αὖ πρὸσ Ποτείδαιαν Ὀλυνθίοισ ἐφάνη τι τοῦτο συναμφότερον· νυνὶ δὲ Θετταλοῖσ νοσοῦσι καὶ τεταραγμένοισ ἐπὶ τὴν τυραννικὴν οἰκίαν ἐβοήθησεν· καὶ ὅποι τισ ἄν, οἶμαι, προσθῇ κἂν μικρὰν δύναμιν, πάντ’ ὠφελεῖ· αὐτὴ δὲ καθ’ αὑτὴν ἀσθενὴσ καὶ πολλῶν κακῶν ἐστι μεστή. καὶ γὰρ οὗτοσ ἅπασι τούτοισ, οἷσ ἄν τισ μέγαν αὐτὸν ἡγήσαιτο, τοῖσ πολέμοισ καὶ ταῖσ στρατείαισ, ἔτ’ ἐπισφαλεστέραν ἢ ὑπῆρχε φύσει κατεσκεύακεν αὑτῷ.

μὴ γὰρ οἰέσθ’, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τοῖσ αὐτοῖσ Φίλιππόν τε χαίρειν καὶ τοὺσ ἀρχομένουσ, ἀλλ’ ὁ μὲν δόξησ ἐπιθυμεῖ καὶ τοῦτ’ ἐζήλωκε, καὶ προῄρηται πράττων καὶ κινδυνεύων, ἂν συμβῇ τι, παθεῖν, τὴν τοῦ διαπράξασθαι ταῦθ’ ἃ μηδεὶσ πώποτ’ ἄλλοσ Μακεδόνων βασιλεὺσ δόξαν ἀντὶ τοῦ ζῆν ἀσφαλῶσ ᾑρημένοσ· τοῖσ δὲ τῆσ μὲν φιλοτιμίασ τῆσ ἀπὸ τούτων οὐ μέτεστι, κοπτόμενοι δ’ ἀεὶ ταῖσ στρατείαισ ταύταισ ταῖσ ἄνω κάτω λυποῦνται καὶ συνεχῶσ ταλαιπωροῦσιν, οὔτ’ ἐπὶ τοῖσ ἔργοισ οὔτ’ ἐπὶ τοῖσ αὑτῶν ἰδίοισ ἐώμενοι διατρίβειν, οὔθ’ ὅσ’ ἂν ποιήσωσιν οὕτωσ ὅπωσ ἂν δύνωνται, ταῦτ’ ἔχοντεσ διαθέσθαι κεκλειμένων τῶν ἐμπορίων τῶν ἐν τῇ χώρᾳ διὰ τὸν πόλεμον.

οἱ μὲν οὖν πολλοὶ Μακεδόνων πῶσ ἔχουσι Φιλίππῳ, ἐκ τούτων ἄν τισ σκέψαιτ’ οὐ χαλεπῶσ·

οἱ δὲ δὴ περὶ αὐτὸν ὄντεσ ξένοι καὶ πεζέταιροι δόξαν μὲν ἔχουσιν ὡσ εἰσὶ θαυμαστοὶ καὶ συγκεκροτημένοι τὰ τοῦ πολέμου, ὡσ δ’ ἐγὼ τῶν ἐν αὐτῇ τῇ χώρᾳ γεγενημένων τινὸσ ἤκουον, ἀνδρὸσ οὐδαμῶσ οἱού τε ψεύδεσθαι, οὐδένων εἰσὶν βελτίουσ. εἰ μὲν γάρ τισ ἀνήρ ἐστιν ἐν αὐτοῖσ οἱο͂σ ἔμπειροσ πολέμου καὶ ἀγώνων, τούτουσ μὲν φιλοτιμίᾳ πάντασ ἀπωθεῖν αὐτὸν ἔφη, βουλόμενον πάνθ’ αὑτοῦ δοκεῖν εἶναι τἄργα πρὸσ γὰρ αὖ τοῖσ ἄλλοισ καὶ τὴν φιλοτιμίαν ἀνυπέρβλητον εἶναι·

εἰ δέ τισ σώφρων ἢ δίκαιοσ ἄλλωσ, τὴν καθ’ ἡμέραν ἀκρασίαν τοῦ βίου καὶ μέθην καὶ κορδακισμοὺσ οὐ δυνάμενοσ φέρειν, παρεῶσθαι καὶ ἐν οὐδενὸσ εἶναι μέρει τὸν τοιοῦτον. λοιποὺσ δὴ περὶ αὐτὸν εἶναι λῃστὰσ καὶ κόλακασ καὶ τοιούτουσ ἀνθρώπουσ οἱούσ μεθυσθέντασ ὀρχεῖσθαι τοιαῦθ’ οἷ’ ἐγὼ νῦν ὀκνῶ πρὸσ ὑμᾶσ ὀνομάσαι.

δῆλον δ’ ὅτι ταῦτ’ ἐστὶν ἀληθῆ· καὶ γὰρ οὓσ ἐνθένδε πάντεσ ἀπήλαυνον ὡσ πολὺ τῶν θαυματοποιῶν ἀσελγεστέρουσ ὄντασ, Καλλίαν ἐκεῖνον τὸν δημόσιον καὶ τοιούτουσ ἀνθρώπουσ, μίμουσ γελοίων καὶ ποιητὰσ αἰσχρῶν ᾀσμάτων, ὧν εἰσ τοὺσ συνόντασ ποιοῦσιν εἵνεκα τοῦ γελασθῆναι, τούτουσ ἀγαπᾷ καὶ περὶ αὑτὸν ἔχει. καίτοι ταῦτα, καὶ εἰ μικρά τισ ἡγεῖται, μεγάλ’, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, δείγματα τῆσ ἐκείνου γνώμησ καὶ κακοδαιμονίασ ἐστὶ τοῖσ εὖ φρονοῦσιν.

ἀλλ’, οἶμαι, νῦν μὲν ἐπισκοτεῖ τούτοισ τὸ κατορθοῦν· αἱ γὰρ εὐπραξίαι δειναὶ συγκρύψαι τὰ τοιαῦτ’ ὀνείδη· εἰ δέ τι πταίσει, τότ’ ἀκριβῶσ αὐτοῦ ταῦτ’ ἐξετασθήσεται. δοκεῖ δ’ ἔμοιγ’, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, δείξειν οὐκ εἰσ μακράν, ἂν οἵ τε θεοὶ θέλωσι καὶ ὑμεῖσ βούλησθε. ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖσ σώμασιν, τέωσ μὲν ἂν ἐρρωμένοσ ᾖ τισ, οὐδὲν ἐπαισθάνεται, ἐπὰν δ’ ἀρρώστημά τι συμβῇ, πάντα κινεῖται, κἂν ῥῆγμα κἂν στρέμμα κἂν ἄλλο τι τῶν ὑπαρχόντων σαθρὸν ᾖ, οὕτω καὶ τῶν πόλεων καὶ τῶν τυράννων, ἑώσ μὲν ἂν ἔξω πολεμῶσιν, ἀφανῆ τὰ κακὰ τοῖσ πολλοῖσ ἐστιν, ἐπειδὰν δ’ ὅμοροσ πόλεμοσ συμπλακῇ, πάντ’ ἐποίησεν ἔκδηλα.

εἰ δέ τισ ὑμῶν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τὸν Φίλιππον εὐτυχοῦνθ’ ὁρῶν ταύτῃ φοβερὸν προσπολεμῆσαι νομίζει, σώφρονοσ μὲν ἀνθρώπου λογισμῷ χρῆται·

μεγάλη γὰρ ῥοπή, μᾶλλον δὲ τὸ ὅλον ἡ τύχη παρὰ πάντ’ ἐστὶ τὰ τῶν ἀνθρώπων πράγματα· οὐ μὴν ἀλλ’ ἔγωγε, εἴ τισ αἱρ́εσίν μοι δοίη, τὴν τῆσ ἡμετέρασ πόλεωσ τύχην ἂν ἑλοίμην, ἐθελόντων ἃ προσήκει ποιεῖν ὑμῶν αὐτῶν καὶ κατὰ μικρόν, ἢ τὴν ἐκείνου· πολὺ γὰρ πλείουσ ἀφορμὰσ εἰσ τὸ τὴν παρὰ τῶν θεῶν εὔνοιαν ἔχειν ὁρῶ ὑμῖν ἐνούσασ ἢ ’κείνῳ. ἀλλ’, οἶμαι, καθήμεθ’ οὐδὲν ποιοῦντεσ·

οὐκ ἔνι δ’ αὐτὸν ἀργοῦντ’ οὐδὲ τοῖσ φίλοισ ἐπιτάττειν ὑπὲρ αὑτοῦ τι ποιεῖν, μή τί γε δὴ τοῖσ θεοῖσ. οὐ δὴ θαυμαστόν ἐστιν, εἰ στρατευόμενοσ καὶ πονῶν ἐκεῖνοσ αὐτὸσ καὶ παρὼν ἐφ’ ἅπασι καὶ μήτε καιρὸν μήθ’ ὡρ́αν παραλείπων ἡμῶν μελλόντων καὶ ψηφιζομένων καὶ πυνθανομένων περιγίγνεται. οὐδὲ θαυμάζω τοῦτ’ ἐγώ· τοὐναντίον γὰρ ἂν ἦν θαυμαστόν, εἰ μηδὲν ποιοῦντεσ ἡμεῖσ ὧν τοῖσ πολεμοῦσι προσήκει τοῦ πάντα ποιοῦντοσ περιῆμεν. ἀλλ’ ἐκεῖνο θαυμάζω, εἰ Λακεδαιμονίοισ μέν ποτ’, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, ὑπὲρ τῶν Ἑλληνικῶν δικαίων ἀντήρατε, καὶ πόλλ’ ἰδίᾳ πλεονεκτῆσαι πολλάκισ ὑμῖν ἐξὸν οὐκ ἠθελήσατε, ἀλλ’ ἵν’ οἱ ἄλλοι τύχωσι τῶν δικαίων, τὰ ὑμέτερ’ αὐτῶν ἀνηλίσκετ’ εἰσφέροντεσ καὶ προυκινδυνεύετε στρατευόμενοι, νυνὶ δ’ ὀκνεῖτ’ ἐξιέναι καὶ μέλλετ’ εἰσφέρειν ὑπὲρ τῶν ὑμετέρων αὐτῶν κτημάτων, καὶ τοὺσ μὲν ἄλλουσ σεσώκατε πολλάκισ πάντασ καὶ καθ’ ἕν’ αὐτῶν ἐν μέρει, τὰ δ’ ὑμέτερ’ αὐτῶν ἀπολωλεκότεσ κάθησθε.

ταῦτα θαυμάζω, κἄτι πρὸσ τούτοισ, εἰ μηδεὶσ ὑμῶν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, δύναται λογίσασθαι πόσον πολεμεῖτε χρόνον Φιλίππῳ, καὶ τί ποιούντων ὑμῶν ὁ χρόνοσ διελήλυθεν οὗτοσ.

ἴστε γὰρ δήπου τοῦθ’, ὅτι μελλόντων αὐτῶν, ἑτέρουσ τινὰσ ἐλπιζόντων πράξειν, αἰτιωμένων ἀλλήλουσ, κρινόντων, πάλιν ἐλπιζόντων, σχεδὸν ταὔθ’ ἅπερ νυνὶ ποιούντων, ἅπασ ὁ χρόνοσ διελήλυθεν. εἶθ’ οὕτωσ ἀγνωμόνωσ ἔχετ’, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, ὥστε δι’ ὧν ἐκ χρηστῶν φαῦλα τὰ πράγματα τῆσ πόλεωσ γέγονεν, διὰ τούτων ἐλπίζετε τῶν αὐτῶν πράξεων ἐκ φαύλων αὐτὰ χρηστὰ γενήσεσθαι;

ἀλλ’ οὔτ’ εὔλογον οὔτ’ ἔχον ἐστὶ φύσιν τοῦτό γε· πολὺ γὰρ ῥᾷον ἔχοντασ φυλάττειν ἢ κτήσασθαι πάντα πέφυκεν. νῦν δ’ ὅ τι μὲν φυλάξομεν, οὐδέν ἐσθ’ ὑπὸ τοῦ πολέμου λοιπὸν τῶν πρότερον, κτήσασθαι δὲ δεῖ. αὐτῶν οὖν ἡμῶν ἔργον τοῦτ’ ἤδη. φημὶ δὴ δεῖν εἰσφέρειν χρήματα, αὐτοὺσ ἐξιέναι προθύμωσ, μηδέν’ αἰτιᾶσθαι πρὶν ἂν τῶν πραγμάτων κρατήσητε, τηνικαῦτα δ’ ἀπ’ αὐτῶν τῶν ἔργων κρίναντασ τοὺσ μὲν ἀξίουσ ἐπαίνου τιμᾶν, τοὺσ δ’ ἀδικοῦντασ κολάζειν, τὰσ προφάσεισ δ’ ἀφελεῖν καὶ τὰ καθ’ ὑμᾶσ ἐλλείμματα·

οὐ γὰρ ἔστι πικρῶσ ἐξετάσαι τί πέπρακται τοῖσ ἄλλοισ, ἂν μὴ παρ’ ὑμῶν αὐτῶν πρῶτον ὑπάρξῃ τὰ δέοντα. τίνοσ γὰρ εἵνεκ’, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, νομίζετε τοῦτον μὲν φεύγειν τὸν πόλεμον πάντασ ὅσουσ ἂν ἐκπέμψητε στρατηγούσ, ἰδίουσ δ’ εὑρίσκειν πολέμουσ, εἰ δεῖ τι τῶν ὄντων καὶ περὶ τῶν στρατηγῶν εἰπεῖν;

ὅτι ἐνταῦθα μέν ἐστι τἆθλ’ ὑπὲρ ὧν ἐστιν ὁ πόλεμοσ ὑμέτερα Ἀμφίπολίσ γ’ ἂν ληφθῇ, παραχρῆμ’ ὑμεῖσ κομιεῖσθε, οἱ δὲ κίνδυνοι τῶν ἐφεστηκότων ἴδιοι, μισθὸσ δ’ οὐκ ἔστιν· ἐκεῖ δὲ κίνδυνοι μὲν ἐλάττουσ, τὰ δὲ λήμματα τῶν ἐφεστηκότων καὶ τῶν στρατιωτῶν, Λάμψακοσ, Σίγειον, τὰ πλοῖ’ ἃ συλῶσιν. ἐπ’ οὖν τὸ λυσιτελοῦν αὑτοῖσ ἕκαστοι χωροῦσιν. ὑμεῖσ δ’, ὅταν μὲν εἰσ τὰ πράγματ’ ἀποβλέψητε φαύλωσ ἔχοντα, τοὺσ ἐφεστηκότασ κρίνετε, ὅταν δὲ δόντεσ λόγον τὰσ ἀνάγκασ ἀκούσητε ταύτασ, ἀφίετε.

περίεστι τοίνυν ὑμῖν ἀλλήλοισ ἐρίζειν καὶ διεστάναι, τοῖσ μὲν ταῦτα πεπεισμένοισ, τοῖσ δὲ ταῦτα, τὰ κοινὰ δ’ ἔχειν φαύλωσ. πρότερον μὲν γάρ, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, κατὰ συμμορίασ εἰσεφέρετε, νυνὶ δὲ πολιτεύεσθε κατὰ συμμορίασ. ῥήτωρ ἡγεμὼν ἑκατέρων, καὶ στρατηγὸσ ὑπὸ τούτῳ καὶ οἱ βοησόμενοι, οἱ τριακόσιοι· οἱ δ’ ἄλλοι προσνενέμησθε οἱ μὲν ὡσ τούτουσ, οἱ δ’ ὡσ ἐκείνουσ. δεῖ δὴ ταῦτ’ ἐπανέντασ καὶ ὑμῶν αὐτῶν ἔτι καὶ νῦν γενομένουσ κοινὸν καὶ τὸ βουλεύεσθαι καὶ τὸ λέγειν καὶ τὸ πράττειν ποιῆσαι.

εἰ δὲ τοῖσ μὲν ὥσπερ ἐκ τυραννίδοσ ὑμῶν ἐπιτάττειν ἀποδώσετε, τοῖσ δ’ ἀναγκάζεσθαι τριηραρχεῖν, εἰσφέρειν, στρατεύεσθαι, τοῖσ δὲ ψηφίζεσθαι κατὰ τούτων μόνον, ἄλλο δὲ μηδ’ ὁτιοῦν συμπονεῖν, οὐχὶ γενήσεται τῶν δεόντων ἡμῖν οὐδὲν ἐν καιρῷ· τὸ γὰρ ἠδικημένον ἀεὶ μέροσ ἐλλείψει, εἶθ’ ὑμῖν τούτουσ κολάζειν ἀντὶ τῶν ἐχθρῶν ἐξέσται. λέγω δὴ κεφάλαιον, πάντασ εἰσφέρειν ἀφ’ ὅσων ἕκαστοσ ἔχει τὸ ἴσον·

πάντασ ἐξιέναι κατὰ μέροσ, ἑώσ ἂν ἅπαντεσ στρατεύσησθε· πᾶσι τοῖσ παριοῦσι λόγον διδόναι, καὶ τὰ βέλτισθ’ ὧν ἂν ἀκούσηθ’ αἱρεῖσθαι, μὴ ἃν ὁ δεῖν’ ἢ ὁ δεῖν’ εἴπῃ. κἂν ταῦτα ποιῆτε, οὐ τὸν εἰπόντα μόνον παραχρῆμ’ ἐπαινέσεσθε, ἀλλὰ καὶ ὑμᾶσ αὐτοὺσ ὕστερον, βέλτιον τῶν ὅλων πραγμάτων ὑμῖν ἐχόντων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION