Athenaeus, The Deipnosophists, Book 5, book 5, chapter 19 3:

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 5, book 5, chapter 19 3:)

"Ἄρη καταγωνισαμένου. "ἐκαθέζοντο δὲ καὶ δειπνοῦντεσ οἱ τότε. "πολλαχοῦ γοῦν ὁ Ὅμηρόσ φησιν ἑξείησ ἕζοντο κατὰ κλισμούσ τε θρόνουσ τε. "ὁ γὰρ θρόνοσ αὐτὸ μόνον ἐλευθέριόσ ἐστιν καθέδρα σὺν ὑποποδίῳ, ὅπερ θρῆνυν καλοῦντεσ ἐντεῦθεν αὐτὸν ὠνόμασαν θρόνον τοῦ θρήσασθαι χάριν, ὅπερ ἐπὶ τοῦ καθέζεσθαι τάσσουσιν, ὡσ Φιλίτασ· "θρήσασθαι πλατάνῳ λασίῃ ὕπο. "ὁ δὲ κλισμὸσ περιττοτέρωσ κεκόσμηται ἀνακλίσει. "τούτων δ’ εὐτελέστεροσ ἦν ὁ δίφροσ· "τῷ γοῦν Ὀδυσσεῖ ἐπαίτῃ εἶναι δοκοῦντι δίφρον ἀεικέλιον, φησί, καταθεὶσ ὀλίγην τε τράπεζαν. "Οἱ δὲ κρατῆρεσ αὐτοῖσ, ὥσπερ ἔχει καὶ τοὔνομα, κεκραμένοι παρεστήκεσαν, ἐξ ὧν οἱ κοῦροι διακονούμενοι τοῖσ μὲν ἐντιμοτάτοισ ἀεὶ πλῆρεσ παρεῖχον τὸ ποτήριον, τοῖσ δ’ ἄλλοισ ἐξ ἴσου διένεμον. "ὁ γοῦν Ἀγαμέμνων πρὸσ τὸν Ἰδομενέα φησί σὸν δὲ πλεῖον δέπασ αἰεὶ ἕστηχ’ ὥσπερ ἐμοί, πιέειν ὅτε θυμὸσ ἀνώγοι. "προέπινον δ’ ἀλλήλοισ οὐχ ὥσπερ ἡμεῖσ τοῦτο γὰρ προεκπιεῖν ἐστιν, ἀλλὰ μεστὸν τὸν σκύφον πλησάμενοσ δ’ οἴνοιο δέπασ δείδεκτ’ Ἀχιλῆα. ὁσάκισ δὲ καὶ τροφὰσ ἐλάμβανον, προειρήκαμεν ἤδη ὅτι δὴ τρεῖσ ἦσαν διὰ τὸ τὸ αὐτό ποτε μὲν ἄριστον, ποτὲ δὲ δεῖπνον ὀνομάζεσθαι. "γελοῖοι γάρ εἰσιν οἱ φάσκοντεσ ὅτι καὶ τέσσαρασ ἐλάμβανον ἐπεὶ ὁ ποιητὴσ ἔφη σὺ δ’ ἔρχεο δειελιήσασ, οὐ νοοῦντεσ ὅτι λέγει τὸν δειλινὸν διατρίψασ χρόνον. "ὅμωσ δὲ οὐδεὶσ δείξει παρὰ τῷ ποιητῇ τρίσ τινα λαμβάνοντα τροφάσ, διαμαρτάνουσι δὲ πολλοὶ παρὰ τῷ ποιητῇ ἐφεξῆσ τιθέντεσ τούτουσ τοὺσ στίχουσ· "σιτονδ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα, εἴδατα πόλλ’ ἐπιθεῖσα, χαριζομένη παρεόντων δαιτρὸσ δὲ κρειῶν πίνακασ παρέθηκεν ἀείρασ. "εἰ γὰρ εἴδατα παρέθηκεν ἡ ταμίη, δῆλον ὡσ κρεάτων λείψανα τυγχάνοντα, τὸν δαιτρὸν οὐκ ἔδει παρεισφέρειν. "διόπερ τὸ δίστιχον ἀπαρκεῖ. ἀπαλλαγέντων δὲ τῶν δειπνούντων αἱ τράπεζαι ἐβαστάζοντο, ὥσπερ παρὰ τοῖσ μνηστῆρσι καὶ τοῖσ Φαίαξιν, ἐφ’ ὧν καὶ λέγει· "ἀμφίπολοι δ’ ἀπεκόσμεον ἔντεα δαιτόσ, δῆλον ὡσ τὰ ἀγγεῖα. καὶ γὰρ τῶν ὅπλων τὰ σκεπαστικά, θώρακα καὶ κνημῖδασ καὶ τὰ τούτοισ ἐμφερῆ λέγουσιν ἔντη, καθάπερ ἀγγεῖα τῶν τοῦ σώματοσ μερῶν ὄντα. "τῶν δὲ ἡρωικῶν οἴκων τοὺσ μείζονασ Ὅμηροσ μέγαρα καλεῖ καὶ δώματα καὶ κλισίασ, οἱ δὲ νῦν ξενῶνασ καὶ ἀνδρῶνασ ὀνομάζουσι. "τί οὖν ὀνομάσομεν, ἄνδρεσ φίλοι, τὸ συμπόσιον ὅπερ Ἀντίοχοσ ὁ Ἐπιφανὴσ μὲν κληθείσ, Ἐπιμανὴσ δ’ ἐκ τῶν πράξεων ὀνομασθείσ; "βασιλεὺσ δ’ ἦν οὗτοσ τῶν Συριακῶν τῶν ἀπὸ Σελεύκου εἷσ· "περὶ οὗ φησι Πολύβιοσ τάδε, ὡσ ἀποδιδράσκων ἐκ τῆσ αὐλῆσ ἐνίοτε τοὺσ θεραπεύοντασ οὗ τύχοι τῆσ πόλεωσ ἀλύων ἐφαίνετο δεύτεροσ καὶ τρίτοσ· "μάλιστα δὲ πρὸσ τοῖσ ἀργυροκοπείοισ εὑρίσκετο καὶ χρυσοχοείοισ εὑρησιλογῶν καὶ φιλοτεχνῶν πρὸσ τοὺσ τορευτὰσ καὶ τοὺσ ἄλλουσ τεχνίτασ. "ἔπειτα καὶ μετὰ δημοτῶν ἀνθρώπων συγκαταβαίνων ὡμίλει ᾧ τύχοι καὶ μετὰ τῶν παρεπιδημούντων συνέπινε τῶν εὐτελεστάτων, ὅτε δὲ τῶν νεωτέρων αἴσθοιτό τινασ συνευωχουμένουσ, οὐδεμίαν ἔμφασιν ποιήσασ παρῆν ἐπικωμάζων μετὰ κερατίου· "καὶ συμφωνίασ, ὥστε τοὺσ πολλοὺσ διὰ τὸ παράδοξον ἀφισταμένουσ φεύγειν. "πολλάκισ δὲ καὶ τὴν βασιλικὴν ἀποθέμενοσ ἐσθῆτα τήβενναν ἀναλαβὼν περιῄει κατὰ τὴν ἀγορὰν ἀρχαιρεσιάζων καὶ τοὺσ μὲν δεξιούμενοσ, τοὺσ δὲ καὶ περιπτύσσων παρεκάλει φέρειν αὑτῷ τὴν ψῆφον, ποτὲ μὲν ὡσ ἀγορανόμοσ γένηται, ποτὲ δὲ καὶ ὡσ δήμαρχοσ, τυχὼν δὲ τῆσ ἀρχῆσ καὶ καθίσασ ἐπὶ τὸν ἐλεφάντινον δίφρον κατὰ τὸ παρὰ Ῥωμαίοισ ἔθοσ διήκουε τῶν κατὰ τὴν ἀγορὰν γινομένων συναλλαγμάτων καὶ διέκρινε μετὰ πολλῆσ σπουδῆσ καὶ προθυμίασ, ἐξ ὧν εἰσ ἀπορίαν ἦγε τῶν ἀνθρώπων τοὺσ ἐπιεικεῖσ· "οἱ μὲν γὰρ ἀφελῆ τινα αὐτὸν εἶναι ὑπελάμβανον, οἱ δὲ μαινόμενον. "καὶ γὰρ περὶ τὰσ δωρεὰσ ἦν παραπλήσιοσ· "ἐδίδου γὰρ τοῖσ μὲν ἀστραγάλουσ δορκαδείουσ, τοῖσ δὲ φοινικοβαλάνουσ, ἄλλοισ δὲ χρυσίον. "καὶ ἐξ ἀπαντήσεωσ δέ τισι συντυγχάνων οὓσ μὴ ἑωράκει ποτὲ ἐδίδου δωρεὰσ ἀπροσδοκήτουσ, ἐν δὲ ταῖσ πρὸσ τὰσ πόλεισ εὐνοίαισ καὶ ταῖσ πρὸσ τοὺσ θεοὺσ τιμαῖσ πάντασ ὑπερέβαλλε τοὺσ βεβασιλευκότασ, τοῦτο δ’ ἄν τισ τεκμήραιτο ἔκ τε τοῦ παρ’ Ἀθηναίοισ Ὀλυμπιείου καὶ τῶν περὶ τὸν ἐν Δήλῳ βωμὸν ἀνδριάντων, ἐλούετο δὲ κἀν τοῖσ δημοσίοισ βαλανείοισ ὅτε δημοτῶν ἦν τὰ βαλανεῖα πεπληρωμένα, κεραμίων εἰσφερομένων αὐτῷ μύρων τῶν πολυτελεστάτων, ὅτε καί τινοσ εἰπόντοσ μακάριοί ἐστε ὑμεῖσ οἱ βασιλεῖσ οἱ καὶ τούτοισ χρώμενοι καὶ ὀδωδότεσ ἡδύ, μηδὲν τὸν ἄνθρωπον προσειπὼν ὅπου · "κεῖνοσ τῇ ἑξῆσ ἐλούετο ἐπεισελθὼν ἐποίησεν αὐτοῦ καταχυθῆναι τῆσ κεφαλῆσ μέγιστον κεράμιον πολυτελεστάτου μύρου τῆσ στακτῆσ καλουμένησ, ὡσ πάντασ ἀναστάντασ κυλίεσθαι λουομένουσ τῷ μύρῳ καὶ διὰ τὴν γλισχρότητα καταπίπτοντασ γέλωτα παρέχειν, καθάπερ καὶ αὐτὸν τὸν βασιλέα. ὁ δ’ αὐτὸσ οὗτοσ βασιλεὺσ ἀκούσασ τοὺσ ἐν τῇ Μακεδονίᾳ συντετελεσμένουσ ἀγῶνασ ὑπὸ Αἰμιλίου Παύλου τοῦ Ῥωμαίων στρατηγοῦ, βουλόμενοσ τῇ μεγαλοεργίᾳ ὑπερᾶραι τὸν Παῦλον ἐξέπεμψε πρέσβεισ καὶ θεωροὺσ εἰσ τὰσ πόλεισ καταγγελοῦντασ τοὺσ ἐσομένουσ ἀγῶνασ ὑπὸ αὐτοῦ ἐπὶ Δάφνησ· "ὡσ πολλὴν γενέσθαι τῶν Ἑλλήνων σπουδὴν εἰσ τὴν ὡσ αὐτὸν ἄφιξιν. "ἀρχὴν δ’ ἐποιήσατο τῆσ πανηγύρεωσ τὴν πομπείαν οὕτωσ ἐπιτελεσθεῖσαν. "καθηγοῦντό τινεσ ̔ Ῥωμαικὸν ἔχοντεσ καθοπλισμὸν ἐν θώραξιν ἀλυσιδωτοῖσ, ἄνδρεσ ἀκμάζοντεσ ταασ ἡλικίαισ πεντακισχίλιοι· "μεθ’ οὓσ Μυσοὶ πεντακισχίλιοι. "συνεχεῖσ δ’ ἦσαν Κίλικεσ εἰσ τὸν τῶν εὐζώνων τρόπον καθωπλισμένοι τρισχίλιοι, χρυσοῦσ ἔχοντεσ στεφάνουσ, ἐπὶ δὲ τούτοισ Θρᾷκεσ τρισχίλιοι καὶ Γαλάται πεντακισχίλιοι. "τούτοισ ἐπέβαλλον Μακεδόνεσ δισμύριοι, χρυσάσπιδεσ μὲν μύριοι καὶ χαλκάσπιδεσ πεντακισχίλιοι, οἱ δὲ ἄλλοι ἀργυράσπιδεσ· "οἷσ ἐπηκολούθει μονομάχων ζεύγη διακόσια τεσσαράκοντα. "τούτων κατόπιν ἦσαν ἱππεῖσ Νισαῖοι μὲν χίλιοι, πολιτικοὶ δὲ τρισχίλιοι, ὧν οἱ μὲν πλείουσ ἦσαν χρυσοφάλαροι καὶ χρυσοστέφανοι, οἱ δ’ ἄλλοι ἀργυροφάλαροι. "μετὰ δὲ τούτουσ ἦσαν οἱ λεγόμενοι ἑταῖροι ἱππεῖσ· "οὗτοι δὲ ἦσαν εἰσ χιλίουσ, πάντεσ χρυσοφάλαροι. "τούτοισ συνεχὲσ ἦν τὸ τῶν φίλων σύνταγμα, ἴσον καὶ κατὰ τὸ πλῆθοσ καὶ κατὰ τὸν κόσμον. "ἐπὶ δὲ τούτοισ ἐπίλεκτοι χίλιοι, οἷσ ἐπηκολούθει τὸ καλούμενον ἄγημα, κράτιστον εἶναι δοκοῦν σύστημα τῶν ἱππέων, περὶ χιλίουσ, τελευταία δ’ ἦν ἡ κατάφρακτοσ ἵπποσ, οἰκείωσ τῇ προσηγορία τῶν ἵππων καὶ τῶν ἀνδρῶν ἐσκεπασμένων τοῖσ ὅπλοισ· "ἦσαν δὲ καὶ αὐτοὶ χίλιοι καὶ πεντακόσιοι, πάντεσ δ’ οἱ προειρημένοι εἶχον πορφυρᾶσ ἐφαπτίδασ, πολλοὶ δὲ καὶ διαχρύσουσ καὶ ζῳωτάσ. ἐπὶ δὲ τούτοισ ἕξιππα μὲν ἦν ἑκατόν, τέθριππα δὲ τεσσαράκοντα ἔπειτα ἐλεφάντων ἁρ́μα καὶ συνωρίσ· "καθ’ ἕνα δ’ εἵποντο ἐλέφαντεσ διεσκευασμένοι τριάκοντα καὶ ἕξ. τὴν δ’ ἄλλην πομπὴν λέγειν ἐστὶ δυσέφικτον, ὡσ ἐν κεφαλαίῳ δὲ λεκτέον. "ἔφηβοι μὲν γὰρ ἐπόμπευσαν εἰσ ὀκτακοσίουσ, χρυσοῦσ ἔχοντεσ στεφάνουσ, βόεσ δ’ εὐτραφεῖσ περὶ χιλίουσ, θεωρίδεσ δὲ βραχὺ λείπουσαι τριακοσίων, ἐλεφάντων δὲ ὀδόντεσ ὀκτακόσιοι, τὸ δὲ τῶν ἀγαλμάτων πλῆθοσ οὐ δυνατὸν ἐξηγήσασθαι· "πάντων γὰρ τῶν παρ’ ἀνθρώποισ λεγομένων ἢ νομιζομένων θεῶν ἢ δαιμόνων, προσέτι δὲ ἡρώων εἴδωλα διήγετο, τὰ μὲν κεχρυσωμένα, τὰ δ’ ἠμφιεσμένα στολαῖσ διαχρύσοισ. "καὶ πᾶσι τούτοισ οἱ προσήκοντεσ μῦθοι κατὰ τὰσ παραδεδομένασ ἱστορίασ ἐν διασκευαῖσ πολυτελέσι παρέκειντο. "εἵπετο δ’ αὐτοῖσ καὶ Νυκτὸσ εἴδωλον καὶ ̔ Ἡμέρασ, Γῆσ τε καὶ Οὐρανοῦ, καὶ Ηοὖσ καὶ Μεσημβρίασ, τε δὲ τῶν χρυσωμάτων καὶ ἀργυρωμάτων πλῆθοσ οὕτωσ ἄν τισ ὑπονοήσειεν ὅσον ἦν ἑνὸσ γὰρ τῶν φίλων Διονυσίου τοῦ ἐπιστολιαγράφου χίλιοι παῖδεσ ἐπόμπευσαν ἀργυρώματα ἔχοντεσ, ὧν οὐδὲν ἐλάττον’ ὁλκὴν εἶχεν δραχμῶν χιλίων, βασιλικοὶ δὲ παῖδεσ παρῆλθον ἑξακόσιοι χρυσώματα ἔχοντεσ, ἔπειτα γυναῖκεσ ἐκ χρυσῶν καλπίδων μύροισ ἔρραινον εἰσ διακοσίασ. "ταύταισ δ’ ἑξῆσ ἐπόμπευον ἐν χρυσόποσι μὲν φορείοισ ὀγδοήκοντα γυναῖκεσ, ἐν ἀργυρόποσι δὲ πεντακόσιαι καθήμεναι, πολυτελῶσ διεσκευασμέναι. "καὶ τῆσ μὲν πομπῆσ τὰ ἐπιφανέστατα ταῦτα ἦν. ἐπιτελεσθέντων δὲ τῶν ἀγώνων καὶ μονομαχιῶν καὶ κυνηγεσίων κατὰ τριάκονθ’ ἡμέρασ· "ἐν αἷσ τὰσ θέασ συνετέλει, πέντε μὲν τὰσ πρώτασ ἐν τῷ γυμνασίῳ πάντεσ ἐκ χρυσῶν ὁλκείων ἠλείφοντο κροκίνῳ μύρῳ· "ἦν δὲ ταῦτα πεντεκαίδεκα, καὶ κινναμωμίνου τὰ ἴσα καὶ ναρδίνου. "παραπλησίωσ δὲ καὶ ταῖσ ἑξῆσ εἰσεφέρετο τήλινον, ἀμαράκινον, ἴρινον, πάντα διαφέροντα ταῖσ εὐωδίαισ. "ἔστρωτο δὲ εἰσ εὐωχίαν ποτὲ μὲν χίλια τρίκλινα, ποτὲ δὲ χίλια πεντακόσια μετὰ τῆσ πολυτελεστάτησ διασκευῆσ, ὁ δὲ χειρισμὸσ ἐγίνετο τῶν πραγμάτων δι’ αὐτοῦ τοῦ βασιλέωσ, ἵππον γὰρ ἔχων εὐτελῆ παρέτρεχε παρὰ τὴν πομπήν, τοὺσ μὲν προάγειν κελεύων, τοὺσ δὲ ἐπέχειν. "κατὰ δὲ τοὺσ πότουσ αὐτὸσ ἐπὶ τὰσ εἰσόδουσ ἐφιστάμενοσ οὓσ μὲν εἰσῆγεν,3 οὓσ δ’ ἀνέκλινε, καὶ τοὺσ διακόνουσ δὲ τοὺσ τὰσ παραθέσεισ φέροντασ αὐτὸσ εἰσῆγε, καὶ περιπορευόμενοσ οὗ μὲν προσεκάθιζεν, οὗ δὲ προσανέπιπτε καὶ ποτε μὲν ἀποθέμενοσ μεταξὺ τὸν ψωμόν, ποτὲ δὲ τὸ ποτήριον, ἀνεπήδα καὶ μετανίστατο καὶ περιῄει τὸν πότον προπόσεισ λαμβάνων ὀρθὸσ ἄλλοτε παρ’ ἄλλοισ, ἅμα δὲ καὶ τοῖσ ἀκροάμασι προσπαίζων. "προιούσησ δὲ ἐπὶ πολὺ τῆσ συνουσίασ καὶ πολλῶν ἤδη κεχωρισμένων ὑπὸ τῶν μίμων ὁ βασιλεὺσ εἰσεφέρετο ὅλοσ συγκεκαλυμμένοσ καὶ εἰσ τὴν γῆν ἐτίθετο ὡσ εἷσ ὢν δῆτα τῶν μίμων καὶ τῆσ συμφωνίασ προκαλουμένησ ἀναπηδήσασ γυμνὸσ ὠρχεῖτο καὶ ὑπεκρίνετο μετὰ τῶν γελωτοποιῶν, ὥστε πάντασ αἰσχυνομένουσ φεύγειν. "ταῦτα δὲ πάντα συνετελέσθη ἐξ ὧν τὰ μὲν ἐκ τῆσ Αἰγύπτου ἐνοσφίσατο παρασπονδήσασ τὸν Φιλομήτορα βασιλέα παιδίσκον ὄντα, τὰ δὲ καὶ τῶν φίλων συμβαλλομένων. "ἱεροσυλήκει δὲ καὶ τὰ πλεῖστα τῶν ἱερῶν. θαυμασάντων δὲ τῶν δαιτυμόνων τήν τε τοῦ βασιλέωσ διάνοιαν ὡσ οὐκ ἐπιφανήσ, ἀλλ’ ὄντωσ ἐπιμανὴσ ὑπῆρχε προσέθηκεν ὁ Μασούριοσ περὶ τῆσ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ γεγενημένησ ὑπὸ τοῦ πάντα ἀρίστου Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου βασιλέωσ πομπῆσ Καλλίξεινον τὸν Ῥόδιον ἱστοροῦντα ἐν τῷ τετάρτῳ περὶ Ἀλεξανδρείασ, ὅσ φησι· "πρὸ δὲ τοῦ ἄρξασθαι τὴν κατασκευασθεῖσαν σκηνὴν ἐν τῷ τῆσ ἄκρασ περιβόλῳ χωρὶσ τῆσ τῶν στρατιωτῶν καὶ τεχνιτῶν καὶ παρεπιδήμων ὑποδοχῆσ ἐξηγήσομαι· "καλὴ γὰρ εἰσ ὑπερβολὴν ἀξία τε ἀκοῆσ ἐγενήθη. "τὸ μὲν οὖν μέγεθοσ αὐτῆσ ἑκατὸν τριάκοντα κλίνασ ἐπιδεχόμενον κύκλῳ, διασκευὴν δ’ εἶχε τοιαύτην. "κίονεσ διεστάθησαν ξύλινοι πέντε μὲν κατὰ πλευρὰν ἑκάστην τοῦ μήκουσ πεντηκονταπήχεισ πρὸσ ὕψοσ, ἑνὶ δὲ ἐλάττουσ κατὰ πλάτοσ· "ἐφ’ ὧν ἐπιστύλιον καθηρμόσθη τετράγωνον, ὑπερεῖδον τὴν σύμπασαν τοῦ συμποσίου στέγην. "αὕτη δ’ ἐνεπετάσθη κατὰ μέσον οὐρανίσκῳ κοκκινοβαφεῖ περιλεύκῳ, καθ’ ἑκάτερον δὲ μέροσ εἶχε δοκοὺσ μεσολεύκοισ ἐμπετάσμασι πυργωτοῖσ κατειλημένασ,3 ἐν αἷσ φατνώματα γραπτὰ κατὰ μέσον ἐτέτακτο. "τῶν δὲ κιόνων οἱ μὲν τέσσαρεσ ὡμοίωντο φοίνιξιν, οἱ δ’ ἀνὰ μέσον θύρσων εἶχον φαντασίαν. "τούτων δ’ ἐκτὸσ περίστυλοσ ἐπεποίητο σῦριγξ ταῖσ τρισὶ πλευραῖσ καμαρωτὴν ἔχουσα στέγην, ἐν ᾗ τὴν τῶν κατακειμένων ἀκολουθίαν ἑστάναι συνέβαινεν. "ἧσ τὸ μὲν ἐντὸσ αὐλαίαισ περιείχετο φοινικίναισ, ἐπὶ δὲ τῶν ἀνὰ μέσον χωρῶν δοραὶ θηρίων παράδοξοι καὶ τῇ ποικιλίᾳ καὶ τοῖσ μεγέθεσιν ἐκρέμαντο. "τὸ δὲ περιέχον αὐτὴν ὕπαιθρον μυρρίναισ καὶ δάφναισ ἄλλοισ τε ἐπιτηδείοισ ἔρνεσιν ἐγεγόνει συνηρεφέσ. τὸ δὲ ἔδαφοσ πᾶν ἄνθεσι κατεπέπαστο παντοίοισ. "ἡ γὰρ Αἴγυπτοσ καὶ διὰ τὴν τοῦ περιέχοντοσ ἀέροσ εὐκρασίαν καὶ διὰ τοὺσ κηπεύοντασ τὰ σπανίωσ καὶ καθ’ ὡρ́αν ἐνεστηκυῖαν ἐν ἑτέροισ φυόμενα τόποισ ἄφθονα γεννᾷ καὶ διὰ παντόσ, καὶ οὔτε ῥόδον οὔτε λευκόιον οὔτε ἄλλο ῥᾳδίωσ ἄνθοσ ἐκλιπεῖν οὐθὲν οὐδέποτ’ εἰώθεν. "διὸ δὴ καὶ κατὰ μέσον χειμῶνα τῆσ ὑποδοχῆσ τότε γενηθείσησ παράδοξοσ ἡ φαντασία τοῖσ ξένοισ κατέστη, τὰ γὰρ εἰσ μίαν εὑρεθῆναι στεφάνωσιν οὐκ ἂν δυνηθέντα ἐν ἄλλῃ πόλει ῥᾳδίωσ, ταῦτα καὶ τῷ πλήθει τῶν κατακειμένων ἐχορηγεῖτο εἰσ τοὺσ στεφάνουσ ἀφθόνωσ καὶ εἰσ τὸ τῆσ σκηνῆσ ἔδαφοσ κατεπέπαστο χύδην, θείου τινὸσ ὡσ ἀληθῶσ ἀποτελοῦντα λειμῶνοσ πρόσοψιν. "διέκειτο δὲ ἐπὶ μὲν τῶν τῆσ σκηνῆσ παραστάδων ζῷα μαρμάρινα τῶν πρώτων τεχνιτῶν ἑκατόν, ἐν δὲ ταῖσ ἀνὰ μέσον χώραισ πίνακεσ τῶν Σικυωνικῶν ζωγράφων, ἐναλλὰξ δ’ ἐπίλεκτοι εἰκασίαι παντοῖαι καὶ χιτῶνεσ χρυσουφεῖσ ἐφαπτίδεσ τε κάλλισται, τινὲσ μὲν εἰκόνασ ἔχουσαι τῶν βασιλέων ἐνυφασμένασ, αἱ δὲ μυθικὰσ διαθέσεισ, ὑπεράνω δὲ τούτων θυρεοὶ περιέκειντο ἐναλλάξ ἀργυροῖ τε καὶ χρυσοῖ. ἐν δὲ ταῖσ ἐπάνω τούτων χώραισ οὔσαισ ὀκταπήχεσιν ἄντρα κατεσκεύαστο κατὰ μὲν τὸ μῆκοσ τῆσ σκηνῆσ ἓξ ἐν ἑκατέρᾳ πλευρᾷ, κατὰ πλάτοσ δέ τέτταρα· "συμπόσιά τε ἀντία ἀλλήλων ἐν αὐτοῖσ τραγικῶν τε καὶ κωμικῶν καὶ σατυρικῶν ζῴων ἀληθινὸν ἐχόντων ἱματισμόν, οἷσ παρέκειτο καὶ ποτήρια χρυσᾶ, κατὰ μέσον δὲ τῶν ἄντρων νύμφαι ἐλείφθησαν, ἐν αἷσ ἔκειντο Δελφικοὶ χρυσοῖ τρίποδεσ ὑποστήματ’ ἔχοντεσ, κατὰ δὲ τὸν ὑψηλότατον τόπον τῆσ ὀροφῆσ ἀετοὶ κατὰ πρόσωπον ἦσαν ἀλλήλων χρυσοῖ, πεντεκαιδεκαπήχεισ τὸ μέγεθοσ, ἔκειντο δὲ κλῖναι χρυσαῖ σφιγγόποδεσ ἐν ταῖσ δυσὶ πλευραῖσ ἑκατόν ἡ γὰρ κατὰ πρόσωπον ἁψὶσ ἀφεῖτ’ ἀναπεπταμένη. "ταύταισ δ’ ἀμφίταποι ἁλουργεῖσ ὑπέστρωντο τῆσ πρώτησ ἐρέασ, καὶ περιστρώματα ποικίλα διαπρεπῆ ταῖσ τέχναισ ἐπῆν. ψιλαὶ δὲ Περσικαὶ τὴν ἀνὰ μέσον τῶν ποδῶν χώραν ἐκάλυπτον, ἀκριβῆ τὴν εὐγραμμίαν τῶν ἐνυφασμένων ἔχουσαι ζῳδίων. "παρετέθησαν δὲ καὶ τρίποδεσ τοῖσ κατακειμένοισ χρυσοῖ διακόσιοι τὸν ἀριθμόν, ὥστ’ εἶναι δύο κατὰ κλίνην, ἐπ’ ἀργυρῶν διέδρων. "ἐκ δὲ τῶν ὄπισθεν πρὸσ τὴν ἀπόνιψιν ἑκατὸν ἀργυραῖ λεκάναι καὶ καταχύσεισ ἴσαι παρέκειντο. "ἐπεπήγει δὲ τοῦ συμποσίου καταντικρὺ καὶ ἑτέρα κλίνη πρὸσ τὴν τῶν κυλίκων καὶ ποτηρίων τῶν τε λοιπῶν τῶν πρὸσ τὴν χρῆσιν ἀνηκόντων κατασκευασμάτων ἔκθεσιν ἃ δὴ πάντα χρυσᾶ τε ἦν καὶ διάλιθα, θαυμαστὰ ταῖσ τέχναισ. "τούτων δὲ τὴν μὲν κατά μέροσ κατασκευὴν καὶ τὰ γένη μακρὸν ἐπεφαίνετό μοι δηλοῦν τὸ δὲ τοῦ σταθμοῦ πλῆθοσ εἰσ μύρια τάλαντα ἀργυρίου τὴν σύμπασαν εἶχε κατασκευήν. ἡμεῖσ δὲ ἐπειδὴ τὰ κατὰ τὴν σκηνὴν διεληλύθαμεν, ποιησόμεθα καὶ τὴν τῆσ πομπῆσ ἐξήγησιν. "ἤγετο γὰρ διὰ τοῦ κατὰ τὴν πόλιν σταδίου. "πρώτη δ’ ἐβάδιζεν ἡ Εὡσφόρου· "καὶ γὰρ ἀρχὴν εἶχεν ἡ πομπὴ καθ’ ὃν ὁ προειρημένοσ ἀστήρ φαίνεται χρόνον. "ἔπειθ’ ἡ τοῖσ τῶν βασιλέων γονεῦσι κατωνομασμένη. "μετὰ δὲ ταύτασ αἱ τῶν θεῶν ἁπάντων, οἰκείαν ἔχουσαι τῆσ περὶ ἕκαστον αὐτῶν ἱστορίασ διασκευήν. τὴν δὲ τελευταίαν Ἑσπέρου συνέβαινεν εἶναι, τῆσ ὡρ́ασ εἰσ τοῦτο συναγούσησ τὸν καιρόν, τὰ δὲ κατά μέροσ αὐτῶν εἴ τισ εἰδέναι βούλεται, τὰσ τῶν πεντετηρίδων γραφὰσ λαμβάνων ἐπισκοπείτω. "τῆσ δὲ Διονυσιακῆσ πομπῆσ πρῶτοι μὲν προῄεσαν οἱ τὸν ὄχλον ἀνείργοντεσ Σιληνοί, πορφυρᾶσ χλαμύδασ, οἱ δὲ φοινικίδασ ἠμφιεσμένοι. "τούτοισ δ’ ἐπηκολούθουν Σάτυροι καθ’ ἕκαστον τοῦ σταδίου μέροσ εἴκοσι, λαμπάδασ φέροντεσ κισσίνασ διαχρύσουσ. "μεθ’ οὓσ Νῖκαι χρυσᾶσ ἔχουσαι πτέρυγασ, ἔφερον δ’ αὗται θυμιατήρια ἑξαπήχη κισσίνοισ διαχρύσοισ κλωσὶ διακεκοσμημένα, ζῳωτοὺσ ἐνδεδυκυῖαι χιτῶνασ, αὐταὶ δὲ πολὺν κόσμον χρυσοῦν περικείμεναι. ". μετὰ δὲ ταύτασ εἵπετο βωμὸσ ἑξάπηχυσ διπλοῦσ κισσίνῃ φυλλάδι διαχρύσῳ πεπυκασμένοσ, ἔχων ἀμπέλινον χρυσοῦν στέφανον μεσολεύκοισ μίτραισ διειλημμένον. "ἐπηκολούθουν δ’ αὐτῷ παῖδεσ ἐν χιτῶσι πορφυροῖσ, λιβανωτὸν καὶ σμύρναν, ἔτι δὲ κρόκον ἐπὶ χρυσῶν μαζονόμων φέροντεσ ἑκατὸν εἴκοσι, μεθ’ οὓσ Σάτυροι τεσσαράκοντα ἐστεφανωμένοι κισσίνοισ χρυσοῖσ στεφάνοισ· "τὰ δὲ σώματα οἱ μὲν ἐκέχριντο ὀστρείῳ, τινὲσ δὲ μίλτῳ καὶ χρώμασιν ἑτέροισ. "ἔφερον δὲ καὶ οὗτοι στέφανον χρυσοῦν ἐξ ἀμπέλου καὶ κισσοῦ εἰργασμένον. "μεθ’ οὓσ Σιληνοὶ δύο ἐν πορφυραῖσ χλαμύσι καὶ κρηπῖσι λευκαῖσ, εἶχε δ’ αὐτῶν ὁ μὲν πέτασον καὶ κηρύκειον χρυσοῦν, ὁ δὲ σάλπιγγα. "μέσοσ δὲ τούτων ἐβάδιζεν ἀνὴρ μείζων ἢ τετράπηχυσ ἐν τραγικῇ διαθέσει καὶ προσώπῳ, φέρων χρυσοῦν Ἀμαλθείασ κέρασ· "ὃσ προσηγορεύετο Ἐνιαυτόσ. ᾧ γυνὴ περικαλλεστάτη καὶ ἴση κατὰ τὸ μέγεθοσ εἵπετο πολλῷ χρυσῷ καὶ διαπρεπεῖ χιτῶνι κεκοσμημένη, φέρουσα τῇ μὲν μιᾷ τῶν χειρῶν στέφανον περσέασ,4 τῇ δ’ ἑτέρᾳ ῥάβδον φοίνικοσ· "ἐκαλεῖτο δὲ αὕτη Πεντετηρίσ. ταύτῃ δ’ ἐπηκολούθουν Ὧραι αἱ τέσσαρεσ διεσκευασμέναι καὶ ἑκάστη φέρουσα τοὺσ ἰδίουσ καρπούσ, ἐχόμενα τούτων θυμιατήρια δύο κίσσινα ἐκ χρυσοῦ ἑξαπήχη καὶ βωμὸσ ἀνὰ μέσον τούτων τετράγωνοσ χρυσοῦ. καὶ πάλιν Σάτυροι στεφάνουσ ἔχοντεσ κισσίνουσ χρυσοῦσ, φοινικίδασ περιβεβλημένοι· "ἔφερον δ’ οἱ μὲν οἰνοχόην χρυσῆν, οἱ δὲ καρχήσιον. "μεθ’ οὓσ ἐπορεύετο Φιλίσκοσ ὁ ποιητὴσ ἱερεὺσ ὢν Διονύσου καὶ πάντεσ οἱ περὶ τὸν Διόνυσον τεχνῖται. "τούτων δ’ ἐφεξῆσ ἐφέροντο Δελφικοὶ τρίποδεσ, ἆθλα τοῖσ τῶν ἀθλητῶν χορηγοῖσ, ὁ μὲν παιδικὸσ ἐννέα πηχῶν τὸ ὕψοσ, ὁ δὲ πηχῶν δώδεκα ὁ τῶν ἀνδρῶν. μετὰ τούτουσ τετράκυκλοσ πηχῶν τεσσαρεσκαίδεκα, ὀκτὼ δὲ τὸ πλάτοσ, ἤγετο ὑπὸ ἀνδρῶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν, ἐπὶ δὲ ταύτησ ἐπῆν ἄγαλμα Διονύσου δεκάπηχυ σπένδον ἐκ καρχησίου χρυσοῦ, χιτῶνα πορφυροῦν ἔχον διάπεζον καὶ ἐπ’ αὐτοῦ κροκωτὸν διαφανῆ· "περιεβέβλητο δὲ ἱμάτιον πορφυροῦν χρυσοποίκιλον. "προέκειτο δὲ αὐτοῦ κρατὴρ Λακωνικὸσ χρυσοῦσ μετρητῶν δεκαπέντε καὶ τρίπουσ χρυσοῦσ, ἐφ’ οὗ θυμιατήριον χρυσοῦν καὶ φιάλαι δύο χρυσαῖ , κασίασ μεσταὶ καὶ κρόκου, περιέκειτο δ’ αὐτῷ καὶ σκιὰσ ἐκ κισσοῦ καὶ ἀμπέλου καὶ τῆσ λοιπῆσ ὀπώρασ κεκοσμημένη, προσήρτηντο δὲ καὶ στέφανοι καὶ ταινίαι καὶ θύρσοι καὶ τύμπανα καὶ μίτραι πρόσωπά τε σατυρικὰ καὶ κωμικὰ καὶ τραγικά. τῇ δὲ τετρακύκλῳ ἱερεῖσ καὶ ἱέρειαι καὶ ἱεροστολισταὶ καὶ θίασοι παντοδαποὶ καὶ τὰ λῖκνα φέρουσαι. "μετὰ δὲ ταῦτα Μακέται αἱ καλούμεναι Μιμαλλόνεσ καὶ Βασσάραι καὶ Λυδαί, κατακεχυμέναι τὰσ τρίχασ καὶ ἐστεφανωμέναι τινὲσ μὲν ὄφεσιν, αἱ δὲ μίλακι καὶ ἀμπέλῳ καὶ κισσῷ κατεῖχον δὲ ταῖσ χερσὶν αἱ μὲν ἐγχειρίδια, αἱ δὲ ὄφεισ. "μετὰ δὲ ταύτασ ἤγετο τετράκυκλοσ πηχῶν ὀκτὼ πλάτοσ ὑπὸ ἀνδρῶν ἑξήκοντα, ἐφ’ ἧσ ἄγαλμα Νύσησ ὀκτάπηχυ καθήμενον, ἐνδεδυκὸσ μὲν θάψινον χιτῶνα χρυσοποίκιλον, ἱμάτιον δὲ ἠμφίεστο Λακωνικόν. ἀνίστατο δὲ τοῦτο μηχανικῶσ οὐδενὸσ τὰσ χεῖρασ προσάγοντοσ καὶ σπεῖσαν ἐκ χρυσῆσ φιάλησ γάλα πάλιν ἐκάθητο. "εἶχε δὲ ἐν τῇ ἀριστερᾷ θύρσον ἐστεμμένον μίτραισ. "αὕτη δ’ ἐστεφάνωτο κισσίνῳ χρυσῷ καὶ βότρυσι διαλίθοισ πολυτελέσιν. "εἶχε δὲ σκιάδα καὶ ἐπὶ τῶν γωνιῶν τῆσ τετρακύκλου κατεπεπήγεσαν λαμπάδεσ διάχρυσοι τέτταρεσ. "ἑξῆσ εἵλκετο ἄλλη τετράκυκλοσ μῆκοσ πηχῶν εἴκοσι,2 πλάτοσ ἑκκαίδεκα, ὑπὸ ἀνδρῶν τριακοσίων ἐφ’ ἧσ κατεσκεύαστο ληνὸσ πηχῶν εἴκοσι τεσσάρων, πλάτοσ πεντεκαίδεκα, πλήρησ σταφυλῆσ, ἐπάτουν δὲ ἑξήκοντα Σάτυροι πρὸσ αὐλὸν ᾄδοντεσ μέλοσ ἐπιλήνιον, ἐφειστήκει δ’ αὐταῖσ Σιληνόσ. καὶ δι’ ὅλησ τῆσ ὁδοῦ τὸ γλεῦκοσ ἔρρει. "ἑξῆσ ἐφέρετο τετράκυκλοσ μῆκοσ πηχῶν εἴκοσι πέντε, πλάτοσ τεσσαρεσκαίδεκα, ἤγετο δὲ ὑπὸ ἀνδρῶν ἑξακοσίων ἐφ’ ἧσ ἦν ἀσκὸσ τρισχιλίουσ ἔχων μετρητάσ, ἐκ παρδαλῶν ἐρραμμένοσ· "ἔρρει δὲ καὶ οὗτοσ κατὰ μικρὸν ἀνιέμενοσ κατὰ πᾶσαν τὴν ὁδόν. ἠκολούθουν δ’ αὐτῷ Σάτυροι καὶ Σιληνοὶ ἑκατὸν εἴκοσι ἐστεφανωμένοι, φέροντεσ οἱ μὲν οἰνοχόασ, οἱ δὲ φιάλασ, οἱ δὲ θηρικλείουσ μεγάλασ, πάντα χρυσᾶ, ἐχόμενοσ ἤγετο κρατὴρ ἀργυροῦσ ἑξακοσίουσ χωρῶν μετρητὰσ ἐπὶ τετρακύκλου ἑλκομένησ ὑπὸ ἀνδρῶν ἑξακοσίων, εἶχε δὲ ὑπὸ τὰ χείλη καὶ τὰ ὦτα καὶ ὑπὸ τὴν βάσιν ζῷα τετορευμένα καὶ διὰ μέσου ἐστεφάνωτο στεφάνῳ χρυσῷ διαλίθῳ. ἑξῆσ ἐφέρετο κυλικεῖα ἀργυρᾶ δωδεκαπήχη δύο, ὕψοσ πηχῶν ἕξ· "ταῦτα δ’ εἶχεν ἄνω τε ἀκρωτήρια καὶ ἐν ταῖσ γάστραισ κύκλῳ καὶ ἐπὶ τῶν ποδῶν ζῷα τριημιπήχη καὶ πηχυαῖα πλήθει πολλά, καὶ λουτῆρεσ μεγάλοι δέκα καὶ κρατῆρεσ ἑκκαίδεκα, ὧν οἱ μείζουσ ἐχώρουν μετρητὰσ τριάκοντα, οἱ δ’ ἐλάχιστοι πέντε, εἶτα λέβητεσ βαλανωτοὶ εἴκοσι τέσσαρεσ ἐπ’ ἐγγυθήκαισ πάντεσ καὶ ληνοὶ ἀργυραῖ δύο, ἐφ’ ὧν ἦσαν βῖκοι εἴκοσι τέσσαρεσ, τράπεζά τε ὁλάργυροσ δωδεκάπηχυσ καὶ ἄλλαι ἑξαπήχεισ τριάκοντα, πρὸσ δὲ τούτοισ τρίποδεσ τέσσαρεσ, ὧν εἷσ μὲν εἶχε τὴν περίμετρον πηχῶν ἑκκαίδεκα, κατάργυροσ ὢν ὅλοσ, οἱ δὲ τρεῖσ ἐλάττονεσ ὄντεσ διάλιθοι κατὰ μέσον ὑπῆρχον. "μετὰ τούτουσ ἐφέροντο Δελφικοὶ τρίποδεσ ἀργυροῖ ὀγδοήκοντα τὸν ἀριθμόν, ἐλάττουσ τῶν προειρημένων, ὧν αἱ γωνίαι , τετραμέτρητοι· "ὑδρίαι εἴκοσι καὶ ἕξ, ἀμφορεῖσ Παναθηναικοὶ δεκαέξ, ψυκτῆρεσ ἑκατὸν ἑξήκοντα· "τούτων ὁ μέγιστοσ ἦν μετρητῶν ἕξ, ὁ δὲ ἐλάχιστοσ δύο. ταῦτα μὲν οὖν ἦν ἅπαντα ἀργυρᾶ. ἐχόμενοι δὲ τούτων ἐπόμπευον οἱ τὰ χρυσώματα φέροντεσ, κρατῆρασ Λακωνικοὺσ τέτταρασ ἔχοντασ στεφάνουσ ἀμπελίνουσ τετραμέτρητοι ἕτεροι, Κορινθιουργεῖσ δύο ‐ οὗτοι δ’ εἶχον ἄνωθεν καθήμενα περιφανῆ τετορευμένα ζῷα καὶ ἐν τῷ τραχήλῳ καὶ ἐν ταῖσ γάστραισ πρόστυπα ἐπιμελῶσ πεποιημένα ἐχώρει δὲ ἕκαστοσ μετρητὰσ ὀκτὼ ἐπ’ ἐγγυθήκαισ. "καὶ ληνόσ, ἐν ᾗ ἦσαν βῖκοι δέκα, ὁλκεῖα δύο, ἑκάτερον χωροῦν μετρητὰσ πέντε, κώθωνεσ διμέτρητοι δύο, ψυκτῆρεσ εἴκοσι δύο, ὧν ὁ μέγιστοσ ἐχώρει μετρητὰσ τριάκοντα, ὁ δὲ ἐλάχιστοσ μετρητήν. ἐπόμπευσαν δὲ τρίποδεσ χρυσοῖ μεγάλοι τέτταρεσ· "καὶ χρυσωματοθήκη χρυσῆ διάλιθοσ πηχῶν δέκα ὕψοσ, ἔχουσα βασμοὺσ ἕξ, ἐν οἷσ καὶ ζῷα τετραπάλαιστα ἐπιμελῶσ πεποιημένα, πολλὰ τὸν ἀριθμὸν καὶ κυλικεῖα δύο καὶ ὑάλινα διάχρυσα δύο· "ἐγγυθῆκαι χρυσαῖ τετραπήχεισ δύο, ἄλλαι ἐλάττουσ τρεῖσ, ὑδρίαι δέκα, βωμὸσ τρίπηχυσ, μαζονόμια εἴκοσι πέντε, μετὰ δὲ ταῦτα ἐπορεύοντο παῖδεσ χίλιοι καὶ ἑξακόσιοι ἐνδεδυκότεσ χιτῶνασ λευκούσ, ἐστεφανωμένοι οἱ μὲν κισσῷ, οἱ δὲ πίτυι ὧν διακόσιοι μὲν καὶ πεντήκοντα χοεῖσ εἶχον χρυσοῦσ, τετρακόσιοι δὲ ἀργυροῦσ, ἕτεροι δὲ τριακόσιοι καὶ εἴκοσι ψυκτήρια ἔφερον χρυσᾶ, οἱ δὲ ἀργυρᾶ. μεθ’ οὓσ ἄλλοι παῖδεσ ἔφερον κεράμια πρὸσ τὴν τοῦ γλυκισμοῦ χρείαν, ὧν εἴκοσι μὲν ἦν χρυσᾶ, πεντήκοντα δὲ ἀργυρᾶ, τριακόσια δὲ κεκηρογραφημένα χρώμασι παντοίοισ. "καὶ κερασθέντων ἐν ταῖσ ὑδρίαισ καὶ πίθοισ πάντεσ κοσμίωσ ἐγλυκάνθησαν οἱ ἐν τῷ σταδίῳ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION