Arrian, Anabasis, book 3, chapter 15

(아리아노스, Anabasis, book 3, chapter 15)

Καὶ ἐν τούτῳ ἀμφιβόλων τὰ πρῶτα γενομένων τῶν Μακεδόνων πέμπει Παρμενίων παῤ Ἀλέξανδρον σπουδῇ ἀγγελοῦντα, ὅτι ἐν ἀγῶνι ξυνέχεται τὸ κατὰ σφᾶσ καὶ βοηθεῖν δεῖ. ταῦτα ὡσ ἐξηγγέλθη Ἀλεξάνδρῳ, τοῦ μὲν διώκειν ἔτι ἀπετράπετο, ἐπιστρέψασ δὲ ξὺν τῇ ἵππῳ τῶν ἑταίρων ὡσ ἐπὶ τὸ δεξιὸν τῶν βαρβάρων ἦγε δρόμῳ. καὶ πρῶτα μὲν τοῖσ φεύγουσι τῶν πολεμίων ἱππεῦσι, τοῖσ τε Παρθυαίοισ καὶ τῶν Ἰνδῶν ἔστιν οἷσ καὶ Πέρσαισ τοῖσ πλείστοισ καὶ κρατίστοισ ἐμβάλλει. καὶ ἱππομαχία αὕτη καρτερωτάτη τοῦ παντὸσ ἔργου ξυνέστη.

ἐσ βάθοσ τε γὰρ οἱᾶ δὴ ἰληδὸν τεταγμένοι ἀνέστρεφον οἱ βάρβαροι καὶ ἀντιμέτωποι τοῖσ ἀμφ̓ Ἀλέξανδρον ξυμπεσόντεσ οὔτε ἀκοντισμῷ ἔτι οὔτ̓ ἐξελιγμοῖσ τῶν ἵππων, ἥπερ ἱππομαχίασ δίκη, ἐχρῶντο, ἀλλὰ διεκπαῖσαι πᾶσ τισ τὸ καθ̓ αὑτόν, ὡσ μόνην ταύτην σωτηρίαν σφίσιν οὖσαν, ἐπειγόμενοι ἔκοπτόν τε καὶ ἐκόπτοντο ἀφειδῶσ, οἱᾶ δὴ οὐχ ὑπὲρ νίκησ ἀλλοτρίασ ἔτι, ἀλλ̓ ὑπὲρ σωτηρίασ οἰκείασ ἀγωνιζόμενοι. καὶ ἐνταῦθα πίπτουσι μὲν ἀμφὶ ἑξήκοντα τῶν ἑταίρων τοῦ Ἀλεξάνδρου, καὶ τιτρώσκεται Ἡφαιστίων τε αὐτὸσ καὶ Κοῖνοσ καὶ Μενίδασ· ἀλλὰ ἐκράτησε καὶ τούτων Ἀλέξανδροσ. Καὶ τούτων μὲν ὅσοι διεξέπαισαν διὰ τῶν ἀμφ̓ Ἀλέξανδρον ἔφευγον ἀνὰ κράτοσ·

Ἀλέξανδροσ δὲ ἐγγὺσ ἦν προσμῖξαι ἤδη τῷ δεξιῷ κέρατι τῶν πολεμίων. καὶ ἐν τούτῳ οἱ Θεσσαλοὶ ἱππεῖσ λαμπρῶσ ἀγωνισάμενοι οὐχ ὑπελείποντο Ἀλεξάνδρῳ τοῦ ἔργου· ἀλλὰ ἔφευγον γὰρ ἤδη οἱ ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ κέρωσ τῶν βαρβάρων, ὁπότε Ἀλέξανδροσ αὐτοῖσ ξυνέμιξεν, ὥστε ἀποτραπόμενοσ Ἀλέξανδροσ ἐσ τὸ διώκειν αὖθισ Δαρεῖον ἐξώρμησε· καὶ ἐδίωξεν ἔστε φάοσ ἦν· καὶ οἱ ἀμφὶ Παρμενίωνα τὸ καθ̓ αὑτοὺσ διώκοντεσ εἵποντο.

ἀλλὰ Ἀλέξανδροσ μὲν διαβὰσ τὸν ποταμὸν τὸν Λύκον κατεστρατοπέδευσεν αὐτοῦ, ὡσ ἀναπαῦσαι ὀλίγον τούσ τε ἄνδρασ καὶ τοὺσ ἵππουσ· Παρμενίων δὲ τὸ τε στρατόπεδον τῶν βαρβάρων εἷλε καὶ τὰ σκευοφόρα καὶ τοὺσ ἐλέφαντασ καὶ τὰσ καμήλουσ. Ἀλέξανδροσ δὲ ἀναπαύσασ τοὺσ ἀμφ̓ αὑτὸν ἱππέασ ἔστε ἐπὶ μέσασ νύκτασ προὐχώρει αὖθισ κατὰ σπουδὴν ἐπ̓ Ἄρβηλα, ὡσ Δαρεῖόν τε αἱρήσων ἐκεῖ καὶ τὰ χρὴματα καὶ τὴν ἄλλην κατασκευὴν τὴν βασιλικήν.

καὶ ἀφίκετο εἰσ Ἄρβηλα τῇ ὑστεραίᾳ διώξασ τοὺσ πάντασ ἐκ τῆσ μάχησ σταδίουσ μάλιστα ἐσ ἑξακοσίουσ. καὶ Δαρεῖον μὲν οὐ καταλαμβάνει ἐν Ἀρβήλοισ, ἀλλὰ ἔφευγεν οὐδέν τι ἐλινύσασ Δαρεῖοσ· τὰ χρήματα δὲ ἐγκατελήφθη καὶ ἡ κατασκευὴ πᾶσα, καὶ τὸ ἁρ́μα τὸ Δαρείου αὖθισ ἐγκατελήφθη καὶ ἡ ἀσπὶσ αὖθισ καὶ τὰ τόξα ἑάλω. Ἀπέθανον δὲ τῶν ἀμφ̓ Ἀλέξανδρον ἄνδρεσ μὲν ἐσ ἑκατὸν μάλιστα, ἵπποι δὲ ἔκ τε τῶν τραυμάτων καὶ τῆσ κακοπαθείασ τῆσ ἐν τῇ διώξει ὑπὲρ τοὺσ χιλίουσ, καὶ τούτων τῆσ ἑταιρικῆσ ἵππου σχεδόν τι οἱ ἡμίσεεσ.

τῶν βαρβάρων δὲ νεκρῶν μὲν ἐλέγοντο ἐσ τριάκοντα μυριάδασ, ἑάλωσαν δὲ πολὺ πλείονεσ τῶν ἀποθανόντων καὶ οἱ ἐλέφαντεσ καὶ τῶν ἁρμάτων ὅσα μὴ κατεκόπη ἐν τῇ μάχῃ. Τοῦτο τὸ τέλοσ τῇ μάχῃ ταύτῃ ἐγένετο ἐπὶ ἄρχοντοσ Ἀθηναίοισ Ἀριστοφάνουσ μηνὸσ Πυανεψιῶνοσ·

καὶ Ἀριστάνδρῳ ξυνέβη ἡ μαντεία ἐν τῷ αὐτῷ μηνί, ἐν ὅτῳ ἡ σελήνη ἐκλιπὴσ ἐφάνη, τήν τε μάχην Ἀλεξάνδρῳ καὶ τὴν νίκην γενέσθαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION