Arrian, Anabasis, book 2, chapter 21

(아리아노스, Anabasis, book 2, chapter 21)

Ἤδη δὲ καὶ μηχανοποιῶν αὐτῷ πολλῶν ἔκ τε Κύπρου καὶ Φοινίκησ ἀπάσησ συλλελεγμένων μηχαναὶ πολλαὶ συμπεπηγμέναι ἦσαν, αἱ μὲν ἐπὶ τοῦ χώματοσ, αἱ δὲ ἐπὶ τῶν ἱππαγωγῶν νεῶν, ἃσ ἐκ Σιδῶνοσ ἅμα οἷ ἐκόμισεν, αἱ δὲ ἐπὶ τῶν τριήρων ὅσαι αὐτῶν οὐ ταχυναυτοῦσαι ἦσαν. ὡσ δὲ παρεσκεύαστο ἤδη ξύμπαντα, προσῆγον τὰσ μηχανὰσ κατά τε τὸ ποιητὸν χῶμα καὶ ἀπὸ τῶν νεῶν ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ τοῦ τείχουσ προσορμιζομένων τε καὶ ἀποπειρωμένων τοῦ τείχουσ.

Οἱ δὲ Τύριοι ἐπί τε τῶν ἐπάλξεων τῶν κατὰ τὸ χῶμα πύργουσ ξυλίνουσ ἐπέστησαν, ὡσ ἀπομάχεσθαι ἀπ̓ αὐτῶν, καὶ εἴ πῃ ἄλλῃ αἱ μηχαναὶ προσήγοντο, βέλεσί τε ἠμύνοντο καὶ πυρφόροισ οἰστοῖσ ἔβαλλον αὐτὰσ τὰσ ναῦσ, ὥστε φόβον παρέχειν τοῖσ Μακεδόσι πελάζειν τῷ τείχει.

ἦν δὲ αὐτοῖσ καὶ τὰ τείχη τὰ κατὰ τὸ χῶμα τό τε ὕψοσ εἰσ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν μάλιστα πόδασ καὶ ἐσ πλάτοσ ξύμμετρον λίθοισ μεγάλοισ ἐν γύψῳ κειμένοισ ξυμπεπηγότα.

ταῖσ δὲ ἱππαγωγοῖσ τε καὶ ταῖσ τριήρεσι τῶν Μακεδόνων, ὅσαι τὰσ μηχανὰσ προσῆγον τῷ τείχει, καὶ ταύτῃ οὐκ εὔπορον ἐγίγνετο πελάζειν τῇ πόλει, ὅτι λίθοι πολλοὶ ἐσ τὸ πέλαγοσ προβεβλημένοι ἐξεῖργον αὐτῶν τὴν ἐγγὺσ προσβολήν. καὶ τούτουσ Ἀλέξανδροσ ἔγνω ἐξελκύσαι ἐκ τῆσ θαλάσσησ·

ἠνύετο δὲ χαλεπῶσ τοῦτο τὸ ἔργον, οἱᾶ δὴ ἀπὸ νεῶν καὶ οὐκ ἀπὸ γῆσ βεβαίου γιγνόμενον· ἄλλωσ τε καὶ οἱ Τύριοι ναῦσ καταφράξαντεσ παρὰ τὰσ ἀγκύρασ ἐπῆγον τῶν τριήρων καὶ ὑποτέμνοντεσ τὰσ σχοίνουσ τῶν ἀγκυρῶν ἄπορον τὴν προσόρμισιν ταῖσ πολεμίαισ ναυσὶν ἐποίουν. Ἀλέξανδροσ δὲ τριακοντόρουσ πολλὰσ ἐσ τὸν αὐτὸν τρόπον φράξασ ἐπέστησεν ἐγκαρσίασ πρὸ τῶν ἀγκυρῶν, ὡσ ἀπ̓ αὐτῶν ἀναστέλλεσθαι τὸν ἐπίπλουν τῶν νεῶν.

ἀλλὰ καὶ ὣσ ὕφαλοι κολυμβηταὶ τὰσ σχοίνουσ αὐτοῖσ ὑπέτεμνον. οἱ δὲ ἁλύσεσιν ἀντὶ σχοίνων εἰσ τὰσ ἀγκύρασ χρώμενοι, οἱ Μακεδόνεσ, καθίεσαν, ὥστε μηδὲν ἔτι πλέον τοῖσ κολυμβηταῖσ γίγνεσθαι. ἐξάπτοντεσ οὖν βρόχουσ τῶν λίθων ἀπὸ τοῦ χώματοσ ἀνέσπων αὐτοὺσ ἔξω τῆσ θαλάσσησ, ἔπειτα μηχαναῖσ μετεωρίσαντεσ κατὰ βάθουσ ἀφίεσαν, ἵνα οὐκέτι προβεβλημένοι βλάψειν ἔμελλον.

ὅπου δὲ καθαρὸν πεποίητο τῶν προβόλων τὸ τεῖχοσ, οὐ χαλεπῶσ ἤδη ταύτῃ αἱ νῆεσ προσεῖχον. Οἱ δὲ Τύριοι πάντῃ ἄποροι γιγνόμενοι ἔγνωσαν ἐπίπλουν ποιήσασθαι ταῖσ Κυπρίαισ ναυσίν, αἳ κατὰ τὸν λιμένα ἐφώρμουν τὸν ἐσ Σιδῶνα τετραμμένον·

ἐκ πολλοῦ δὴ καταπετάσαντεσ τὸ στόμα τοῦ λιμένοσ ἱστίοισ, τοῦ μὴ καταφανῆ γενέσθαι τῶν τριήρων τὴν πλήρωσιν, ἀμφὶ μέσον ἡμέρασ, ὁπότε οἵ τε ναῦται ἐπὶ τὰ ἀναγκαῖα ἐσκεδασμένοι ἦσαν καὶ Ἀλέξανδροσ ἐν τούτῳ μάλιστα ἀπὸ τοῦ ἐπὶ θάτερα τῆσ πόλεωσ ναυτικοῦ ἐπὶ τὴν σκηνὴν ἀπεχώρει, πληρώσαντεσ πεντήρεισ μὲν τρεῖσ καὶ τετρήρεισ ἴσασ, τριήρεισ δὲ ἑπτὰ ὡσ ἀκριβεστάτοισ τε τοῖσ πληρώμασι καὶ τοῖσ ἀπὸ τῶν καταστρωμάτων μάχεσθαι μέλλουσιν εὐοπλοτάτοισ καὶ ἅμα εὐθαρσεστάτοισ ἐσ τοὺσ ναυτικοὺσ ἀγῶνασ, τὰ μὲν πρῶτα ἀτρέμα τῇ εἰρεσίᾳ ἐπὶ μιᾶσ νεὼν ἐξέπλεον ἄνευ κελευστῶν τὰσ κώπασ παραφέροντεσ· ὡσ δὲ ἐπέστρεφον ἤδη ἐπὶ τοὺσ Κυπρίουσ καὶ ἐγγὺσ τοῦ καθορᾶσθαι ἦσαν, τότε δὴ ξὺν βοῇ τε πολλῇ καὶ ἐγκελευσμῷ ἐσ ἀλλήλουσ καὶ ἅμα τῇ εἰρεσίᾳ ξυντόνῳ ἐπεφέροντο.

SEARCH

MENU NAVIGATION