Arrian, Anabasis, book 2, chapter 8

(아리아노스, Anabasis, book 2, chapter 8)

Ὁ δὲ τότε μὲν δειπνοποιεῖσθαι παραγγέλλει, προπέμπει δὲ ὡσ ἐπὶ τὰσ πύλασ τῶν τε ἱππέων ὀλίγουσ καὶ τῶν τοξοτῶν προκατασκεψομένουσ τὴν ὁδὸν τὴν ὀπίσω [ὡσ ἐπὶ τὰσ πύλασ]· καὶ αὐτὸσ τῆσ νυκτὸσ ἀναλαβὼν τὴν στρατιὰν πᾶσαν ᾔει, ὡσ κατασχεῖν αὗθισ τὰσ πύλασ. ὡσ δὲ ἀμφὶ μέσασ νύκτασ ἐκράτησεν αὖθισ τῶν παρόδων, ἀνέπαυε τὴν στρατιὰν τὸ λοιπὸν τῆσ νυκτὸσ αὐτοῦ ἐπὶ τῶν πετρῶν, προφυλακὰσ ἀκριβεῖσ καταστησάμενοσ.

ὑπὸ δὲ τὴν ἑώ κατῄει ἀπὸ τῶν πυλῶν κατὰ τὴν ὁδόν· καὶ ἑώσ μὲν πάντῃ στενόπορα ἦν τὰ χωρία, ἐπὶ κέρωσ ἦγεν, ὡσ δὲ διεχώρει ἐσ πλάτοσ, ἀνέπτυσσεν ἀεὶ τὸ κέρασ ἐσ φάλαγγα, ἄλλην καὶ ἄλλην τῶν ὁπλιτῶν τάξιν παράγων, τῇ μὲν ὡσ ἐπὶ τὸ ὄροσ, ἐν ἀριστερᾷ δὲ ὡσ ἐπὶ τὴν θάλασσαν. οἱ δὲ ἱππεῖσ αὐτῷ τέωσ μὲν κατόπιν τῶν πεζῶν τεταγμένοι ἦσαν, ὡσ δὲ ἐσ τὴν εὐρυχωρίαν προῄεσαν, συνέτασσεν ἤδη τὴν στρατιὰν ὡσ ἐσ μάχην, πρώτουσ μὲν ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ κέρωσ πρὸσ τῷ ὄρει τῶν πεζῶν τό τε ἄγημα καὶ τοὺσ ὑπασπιστάσ, ὧν ἡγεῖτο Νικάνωρ ὁ Παρμενίωνοσ, ἐχομένην δὲ τούτων τὴν Κοίνου τάξιν, ἐπὶ δὲ τούτοισ τὴν Περδίκκου.

οὗτοι μὲν ἔστε ἐπὶ τὸ μέσον τῶν ὁπλιτῶν ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ ἀρξαμένῳ τεταγμένοι ἦσαν. ἐπὶ δὲ τοῦ εὐωνύμου πρώτη μὲν ἡ Ἀμύντου τάξισ ἦν, ἐπὶ δὲ ἡ Πτολεμαίου, ἐχομένη δὲ ταύτησ ἡ Μελεάγρου.

τοῦ δὲ εὐωνύμου τοῖσ πεζοῖσ μὲν Κρατερὸσ ἐπετέτακτο ἄρχειν, τοῦ δὲ ξύμπαντοσ εὐωνύμου Παρμενίων ἡγεῖτο· καὶ παρήγγελτο αὐτῷ μὴ ἀπολείπειν τὴν θάλασσαν, ὡσ μὴ κυκλωθεῖεν ἐκ τῶν βαρβάρων, ὅτι πάντῃ ὑπερφαλαγγήσειν αὐτῶν διὰ πλῆθοσ ἤμελλον. Δαρεῖοσ δὲ, ἐπειδὴ ἐξηγγέλθη αὐτῷ προσάγων ἤδη Ἀλέξανδροσ ὡσ ἐσ μάχην, τῶν μὲν ἱππέων διαβιβάζει πέραν τοῦ ποταμοῦ τοῦ Πινάρου ἐσ τρισμυρίουσ μάλιστα τὸν ἀριθμὸν καὶ μετὰ τούτων τῶν ψιλῶν ἐσ δισμυρίουσ, ὅπωσ τὴν λοιπὴν δύναμιν καθ̓ ἡσυχίαν συντάξειε.

καὶ πρώτουσ μὲν τοῦ ὁπλιτικοῦ τοὺσ Ἕλληνασ τοὺσ μισθοφόρουσ ἔταξεν ἐσ τρισμυρίουσ κατὰ τὴν φάλαγγα τῶν Μακεδόνων·

ἐπὶ δὲ τούτοισ τῶν Καρδάκ[κ]ων καλουμένων ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐσ ἑξακισμυρίουσ· ὁπλῖται δὲ ἦσαν καὶ οὗτοι. τοσούτουσ γὰρ ἐπὶ φάλαγγοσ ἁπλῆσ ἐδέχετο τὸ χωρίον, ἵνα ἐτάσσοντο. ἐπέταξε δὲ καὶ τῷ ὄρει τῷ ἐν ἀριστερᾷ σφῶν κατὰ τὸ Ἀλεξάνδρου δεξιὸν ἐσ δισμυρίουσ·

καὶ τούτων ἔστιν οἳ κατὰ νώτου ἐγένοντο τῆσ Ἀλεξάνδρου στρατιᾶσ. τὸ γὰρ ὄροσ ἵνα ἐπετάχθησαν πῇ μὲν διεχώρει ἐσ βάθοσ καὶ κολπῶδέσ τι αὐτοῦ ὥσπερ ἐν θαλάσσῃ ἐγίγνετο, ἔπειτα ἐσ ἐπικαμπὴν προϊὸν τοὺσ ἐπὶ ταῖσ ὑπωρείαισ τεταγμένουσ κατόπιν τοῦ δεξιοῦ κέρων τοῦ Ἀλεξάνδρου ἐποίει. τὸ δὲ ἄλλο πλῆθοσ αὐτοῦ ψιλῶν τε καὶ ὁπλιτῶν, κατὰ ἔθνη συντεταγμένον ἐσ βάθοσ οὐκ ὠφέλιμον, ὄπισθεν ἦν τῶν Ἑλλήνων τῶν μισθοφόρων καὶ τοῦ ἐπὶ φάλαγγοσ τεταγμένου βαρβαρικοῦ ἐλέγετο γὰρ ἡ πᾶσα ξὺν Δαρείῳ στρατιὰ μάλιστα ἐσ ἑξήκοντα μυριάδασ μαχίμουσ εἶναι.

Ἀλέξανδροσ δέ, ὡσ αὐτῷ πρόσω ἰόντι τὸ χωρίον διέσχεν ὀλίγον ἐσ πλάτοσ, παρήγαγε τοὺσ ἱππέασ, τούσ τε ἑταίρουσ καλουμένουσ καὶ τοὺσ Θεσσαλοὺσ καὶ τοὺσ Μακεδόνασ.

καὶ τούτουσ μὲν ἐπὶ τῷ δεξιῷ κέρᾳ ἅμα οἷ ἔταξε, τοὺσ δὲ ἐκ Πελοποννήσου καὶ τὸ ἄλλο τὸ συμμαχικὸν ἐπὶ τὸ εὐώνυμον πέμπει ὡσ Παρμενίωνα. Δαρεῖοσ δέ, ὡσ συντεταγμένη ἤδη ἦν αὐτῷ ἡ φάλαγξ, τοὺσ ἱππέασ, οὕστινασ πρὸ τοῦ ποταμοῦ ἐπὶ τῷδε προτετάχει ὅπωσ ἀσφαλῶσ αὐτῶ ἡ ἔκταξισ τῆσ στρατιᾶσ γένοιτο, ἀνεκάλεσεν ἀπὸ ξυνθήματοσ.

καὶ τούτων τοὺσ μὲν πολλοὺσ ἐπὶ τῷ δεξιῷ κέρατι πρὸσ τῇ θαλάσσῃ κατὰ Παρμενίωνα ἔταξεν, ὅτι ταύτῃ μᾶλλόν τι ἱππάσιμα ἦν, μέροσ δέ τι αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὸ εὐώνυμον πρὸσ τὰ ὄρη παρήγαγεν. ὡσ δὲ ἀχρεῖοι ἐνταῦθα διὰ στενότητα τῶν χωρίων ἐφαίνοντο, καὶ τούτων τοὺσ πολλοὺσ παριππεῦσαι ἐπὶ τὸ δεξιὸν κέρασ σφῶν ἐκέλευσεν.

αὐτὸσ δὲ Δαρεῖοσ τὸ μέσον τῆσ πάσησ τάξεωσ ἐπεῖχεν, καθάπερ νόμοσ τοῖσ Περσῶν βασιλεῦσι τετάχθαι· καὶ τὸν νοῦν τῆσ τάξεωσ ταύτησ Ξενοφῶν ὁ τοῦ Γρύλου ἀναγέγραφεν.

SEARCH

MENU NAVIGATION