Aristides, Aelius, Orationes, Εἰσ τὸν Σάραπιν

(아리스티데스, 아일리오스, 연설, Εἰσ τὸν Σάραπιν)

εὔδαιμόν γε τὸ τῶν ποιητῶν ἐστι γένοσ καὶ πραγμάτων ἀπήλλακται πανταχῆ. οὐ γὰρ μόνον αὐτοῖσ ἔξεστι τὰσ ὑποθέσεισ τοιαύτασ ὁποίασ ἂν αὐτοὶ βουληθῶσιν ἑκάστοτε ἐνστήσασθαι, οὔτε ἀληθεῖσ οὔτε ἐνίοτε πιθανὰσ, ἀλλ’ οὐδὲ ἐχούσασ σύστασιν τὸ παράπαν, εἴ τισ ὀρθῶσ βούλοιτο σκοπεῖν, ἀλλὰ καὶ διαχειρίζουσι ταύτασ οὕτωσ ὅπωσ ἂν αὐτοῖσ δόξῃ νοήμασί τε καὶ ἐνθυμήμασιν, ὧν ἔνια, εἴ τισ τὰ πρὸ αὐτῶν τε καὶ μετὰ ταῦτα ἀφέλοι, οὐδὲ μαθεῖν ἔστιν αὐτά γε καθ’ αὑτὰ ὅ τι δηλοῖ. ὁμοῦ δὲ πάντων λεχθέντων συνέντεσ ἀπεδεξάμεθα ὥσπερ ἀγαπήσαντεσ ὅτι συνήκαμεν. ἐνίων δὲ τὰσ ἀρχὰσ εἰπόντεσ τὸ λοιπὸν ἀφῆκαν, ὥσπερ καταγνόντεσ, τὰ δὲ τῆσ ἀρχῆσ στερήσαντεσ, ἄλλων δὲ τὰ μέσα ἐξελόντεσ, ἀποχρῆν ᾠήθησαν, ὥσπερ τύραννοί τινεσ τῶν νοημάτων ὄντεσ. ἔπειτα δὲ οὐδὲν αὐτοῖσ ἀτόλμητον οὐδ’ ἄπορόν ἐστιν, ἀλλὰ θεοὺσ ἀπὸ μηχανῆσ αἴρουσι, καὶ εἰσ πλοῦν ἐμβιβάζουσι συμπλεῖν οἷσ ἂν αὐτοῖσ δοκῇ, καὶ ποιοῦσιν οὐ μόνον συγκαθημένουσ, ἂν οὕτω τύχῃ, τοῖσ ἀνθρώποισ, ἀλλὰ καὶ συμπίνοντασ καὶ λύχνουσ ἔχοντασ φῶσ ποιοῦντασ. καὶ ταῦτα δὴ οὕτω μεγαλοπρεπεῖσ εἰσιν, ἀφ’ οὗ πᾶσ ὅδε λόγοσ ὡρμήθη, ὡσ εἰσὶν εὐδαίμονεσ κατ’ αὐτὸν τὸν Ὅμηρον ῥεῖα ζώοντεσ, ἐπειδὰν ποιῶσι τοὺσ ὕμνουσ καὶ παιᾶνασ τοῖσ θεοῖσ. αἱ δὲ στροφαὶ ἢ περίοδοι ἀπεπλήρωσαν τὸ πᾶν. καὶ Δᾶλον ἀμφιρρύταν εἰπόντεσ, ἢ Δία τερπικέραυνον, ἢ πόντον ἐρίβρομον, καὶ παρελθόντεσ ὡσ Ἡρακλῆσ εἰσ Ὑπερβορέουσ ἀφίκετο, καὶ ὡσ Ιἄμοσ ἦν μάντισ παλαιὸσ, ἢ ὡσ τὸν Ἀνταῖον Ἡρακλῆσ, ἢ Μίνωα, ἢ Ῥαδάμυνθυν προσθέντεσ, ἢ Φᾶσιν, ἢ Ἴστρον, ἢ ὡσ αὐτοὶ θρέμματα Μουσῶν εἰσι καὶ ἄμαχοί τινεσ εἰσ σοφίαν ἀναφθεγξάμενοι, αὐταρκῶσ σφίσιν ὑμνῆσθαι νομίζουσι, καὶ οὐδὲ τῶν ἰδιωτῶν οὐδεὶσ πλέον ἐπιζητεῖ παρ’ αὐτῶν. οὕτω δὲ σφόδρα αὐτοὺσ ἱεροὺσ ἄγομεν καὶ σεμνύνομεν ὥστε καὶ αὐτὸ τὸ ποιεῖν τοὺσ ὕμνουσ τοῖσ θεοῖσ καὶ προσαγορεύειν τούτοισ παρακεχωρήκαμεν, ὥσπερ προφήταισ ὡσ ἀληθῶσ οὖσι τῶν θεῶν. καὶ οὐδὲ ᾧ τὸ προσῆκον ὀρθῶσ ὑποθέσθαι καὶ διαχειρίσαι τοῖσ πᾶσιν ἐξητασμένωσ ἐστὶ καὶ διὰ πάσησ ἐλθεῖν ἀκριβείασ εἰσ ὅσον ἀνθρώπῳ δυνατὸν τέτακται, οὐδὲν ἡγούμεθα δεῖν πρόσ γε τοὺσ θεοὺσ χρῆσθαι, ἀλλ’ ἐπὶ μὲν τὰ ἄλλα πάντα ἀγωνίσματα τῷ λόγῳ χρώμεθα, καὶ πανηγύρεισ τε ἐγκωμιάζομεν καὶ πράξεισ ἀνδρῶν καὶ πολέμουσ ἀφηγούμεθα, καὶ μύθουσ ποιοῦμεν, κἀν τοῖσ δικαστηρίοισ ἀγωνιζόμεθα, καὶ πρὸσ πάνθ’, ὡσ ἔποσ εἰπεῖν, ἡμῖν ἔπεισιν ὁ λόγοσ, πρὸσ δὲ τοὺσ θεοὺσ αὐτοὺσ τοὺσ δόντασ ἡμῖν αὐτὸν οὐ παντάπασιν ἀξιοῦμεν χρῆσθαι τούτῳ. ἀλλ’ ὑπὲρ μὲν τῶν ἱερῶν αὐτῶν καὶ τῶν τελουμένων θυσιῶν λόγῳ πεζῷ διῃρήκαμεν ἃ χρὴ ποιεῖν, νόμουσ γράψαντεσ. ὕμνουσ δὲ οὐχ ἡγούμεθα δεῖν κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον ποιεῖν.

πότερον οἱ μὲν ποιηταὶ χρῄζουσι τῶν θεῶν, ἡμεῖσ δὲ ὃ μὴ θέμισ εἰπεῖν; ἀλλὰ μὴν τοῦτό γε καὶ παρ’ αὐτῶν τῶν ποιητῶν μαρτυρεῖται, ὅτι πάντεσ δὲ θεῶν χατέουσ’ ἄνθρωποι. πάντασ οὖν καὶ τιμᾶν αὐτοὺσ εἰκὸσ ἀπὸ τῆσ ὑπαρχούσησ ἑκάστοισ δυνάμεωσ. ἀλλ’ οἱ ποιηταὶ μόνοι θεοφιλεῖσ εἰσι καὶ παρὰ τούτων οἱ θεοὶ ἥδιστα δέχονται τὰ δῶρα; τί οὖν οὐ καὶ ἱερέασ τῶν θεῶν μόνουσ τοὺσ ποιητὰσ ἐποιήσαμεν; ἀλλ’ ὅτι νὴ Δία καὶ οἱ προφῆται τῶν θεῶν ὁπόσοι μαντικοὶ μέτρῳ σημαίνουσιν ἃ χρὴ ποιεῖν; τὰ δέ γε πλείω νὴ Δία χωρὶσ μέτρου ἡ πρόμαντισ αὐτὴ ἡ ἐν Δελφοῖσ, αἱ ἐν Δωδώνῃ ἱέρειαι, Τροφώνιοσ, τὰ ἐξ Ἀσκληπιοῦ καὶ Σαράπιδοσ ὀνείρατα. ἀλλὰ μὴν κατὰ φύσιν γε μᾶλλόν ἐστιν ἀνθρώπῳ πεζῷ λόγῳ χρῆσθαι, ὥσπερ γε καὶ βαδίζειν, οἶμαι, μᾶλλον ἢ ὀχούμενον φέρεσθαι. οὐ γὰρ μέτρα πρῶτον ἐγένετο, εἶθ’ οὕτωσ εὑρέθη λόγοσ καὶ διαλέγεσθαι, οὐδὲ ποιηταὶ γενόμενοι τὰ ὀνόματα οἷσ δεῖ χρῆσθαι διέθηκαν, ἀλλ’ ὄντων ὀνομάτων καὶ λόγου πεζοῦ χάριτόσ τινοσ ἕνεκα καὶ ψυχαγωγίασ ἡ τούτων ἐργάτισ ὕστερον εἰσῆλθε ποιητική.

καὶ μάλιστα οὐδ’ ὀκνητέον διὰ τὴν τοῦ ὀνόματοσ εὐφημίαν, ὡσ τῶν ποιητῶν μόνων εἰδότων τὸ μέτρον τῶν λόγων. ὥστ’ εἰ τὴν φύσιν τιμῶμεν, τὴν αὐτῶν τῶν θεῶν διάταξιν καὶ βούλησιν τιμῶντεσ ἂν εἰήμεν καὶ τὸ πρότερον καὶ πρεσβύτερον καὶ κατ’ αὐτοὺσ ἄμεινον τοὺσ ποιητὰσ τιμιώτερον ἂν ποιοῖμεν τῇ τοιᾷδε προσρήσει προσαγορεύοντεσ τοὺσ ἅπαντα ταῦτα διαθέντασ θεοὺσ, ὥσπερ γε καὶ ἡμᾶσ αὐτοὺσ ἄνευ μέτρων προσαγορεύοντεσ οὐκ αἰσχυνόμεθα. ταῦτα οὐ τὸ τῶν ποιητῶν ἀτιμάζων γένοσ εἶπον οὐδ’ ἀφαιρούμενοσ ἣν ἔχει τάξιν, ἀλλ’ ἐξ αὐτῶν τῶν ἐκείνοισ συγκεχωρημένων ἀποδεικνὺσ ὅτι καὶ ταῦτα δικαίωσ ἂν προσνομίζοιμεν ὥσπερ ἱερεῖα πρὸσ τοῖσ οὖσι. καὶ εἰ τὸ κατὰ φύσιν ἐφ’ ὅτου ποτ’ ἂν εἴπῃσ μᾶλλον κεχαρισμένον τοῖσ θεοῖσ, μᾶλλον ἂν ἐκ τῶν εἰκότων χαριζοίμεθα αὐτοῖσ οὕτω τιμῶντεσ ἢ ’κείνωσ, καὶ μᾶλλόν γ’ ἂν ἡμᾶσ οἱ θεοὶ τιμῷεν, εἰ τὰ πρεσβεῖα ἀποδιδοῖμεν τοῖσ αὐτοῖσ οἷσπερ ἐκεῖνοι, ἐπεὶ καὶ τὸ μέτρον αὐτὸ τὴν μὲν εὐφημίαν τοῦ ὀνόματοσ τοῖσ ποιηταῖσ νέμει, τῇ δὲ χρείᾳ πολὺ μᾶλλον ἡμέτερόν ἐστιν. ἐκεῖ μὲν γὰρ τὸ ἔποσ ἰαμβεῖον μετρεῖ μόνον, εἰ πληροῖ τὸν τόνον, ἐνταῦθα δὲ ὅλον καταμετρεῖ τὸν λόγον καὶ διὰ παντὸσ ὡσ ἀληθῶσ δίεισι, καὶ ἄρχεταί γε εὐθὺσ ἐκ τοῦ ὀνόματοσ. οὔτε γὰρ ὑπερβαλεῖν οὔτ’ ἐνδοτέρω τῆσ ἀξίασ ἐλθεῖν ἐᾷ, ἀλλ’ ἑκάστῳ τὸ γιγνόμενον ἀποδιδόναι κελεύει. ἔπειτα παρεμβαλεῖν οὐκ ἐᾷ περιττὰ, ὃ γελοῖόν ἐστιν, ἕνεκα τοῦ μέτρου· ἔπειτα ἐπὶ τὰσ περιόδουσ ἐλθὸν ἀπαιτεῖ τὸ αὔταρκεσ, ἁπάντων, οἶμαι, μέτρων χαλεπώτατον, καὶ ἐπὶ πᾶσιν ἂν δὴ τοῦθ’ ὃ προεῖπον, εἰ τὰ σύμπαντα συμμετρίαν ἔχει, καὶ τὸν σκοπὸν τὸν προτεθέντα εἰ πεπλήρωκεν ἐπισκοπεῖ. ὥσπερ οὖν τὰ κατ’ ἀγορὰν μέτρα οἷσ νομίζομεν ἔστιν, οἶμαι, τοῦθ’ ὃ καλεῖται, οὐ μέντοι τό γε τοῦ μέτρου τυγχάνειν παρὰ τοῖσ καπήλοισ μάλιστ’ ἂν φήσαιμεν εἶναι, ὅτι χοίνικα καὶ κοτύλην κέκτηνται, ἀλλὰ ταῦτα μέν ἐστι τὰ καθ’ ἕκαστα μέτρα, μᾶλλον δὲ ὀνόματα ὡσ εἰπεῖν μέτρου, τὸ δὲ ὅλον μέτρον, εἰσ ὃ καὶ τούτων δεῖ πολλάκισ καὶ πρὸσ ὃ πάντα ἀναφέρειν χρὴ περὶ παντὸσ πράγματοσ καὶ τὸ ὡσ ἀληθῶσ τοῦ παντὸσ ἄξιον καὶ φέρον εἰσ ἀρετὴν ἄλλο τι καὶ εἰδέναι καὶ ἔχειν φαῖμεν ἂν, οὕτω καὶ ἐνταῦθά ἐστι τὰ μέτρα παρὰ τοῖσ ποιηταῖσ τὰ καθ’ ἕκαστα, οἶμαι, ταῦτα, οὐ μέντοι τό γε ὅλον μέτρον παρ’ αὐτοῖσ. ἔνι γὰρ καὶ χωρὶσ μέτρων τῶν γε τοιούτων τυγχάνειν τοῦ μέτρου καὶ τοὐναντίον, ὥσπερ ἰατρὸν ἄνευ σταθμῶν καὶ μέτρων ἔνεστι τὸ δέον συλλογίσασθαι καὶ αὖ τὸν τούτοισ χρώμενον διαμαρτεῖν ἀπειρίᾳ τοῦ πράγματοσ εἰσ ὃ δεῖ τῶν μέτρων.

καὶ πάντα γὰρ πανταχοῦ διὰ σοῦ τε καὶ διὰ σὲ ἡμῖν γίγνεται ἃ μάλιστ’ ἂν ἡμῖν γίγνεσθαι βουλοίμεθα. ἐγὼ δὲ οὐκ ἀγνοῶ μὲν, ὅπερ εἶπον, ὡσ πολὺ ῥᾷον δι’ ᾠδῆσ ἢ λόγῳ ταῦτα ποιεῖν, καὶ ὡσ τοῖσ ποιηταῖσ παρακεχώρηται τῶν τοιούτων ἀγωνισμάτων· εἰκότωσ. πολλὰ γὰρ αὐτοῖσ ὑπάρχει πλεονεκτήματα καὶ εἰσὶν αὐτοκράτορεσ ὅ τι ἂν βούλωνται ποιεῖν. ἡμῖν δὲ οὔτε ἀνοῖξαι πίθον ὕμνων οὔθ’ ἁρ́μα μουσαῖον οὔθ’ ὁλκάδα μυριοφόρον οὔτε νεφέλασ, οὐ γρῦπασ οὐδὲ τῶν τοιούτων οὐδὲν ἔξεστιν εἰπεῖν, οὔτε θρασύνασθαι οὔτ’ ἐπεμβαλεῖν λόγον ἔξω τοῦ πράγματοσ, ἀλλ’ ὡσ ἀληθῶσ δεῖ μένειν ἐν τῷ μέτρῳ καὶ μεμνῆσθαι παρὰ πάντα ἑαυτοῦ, οἱο͂ν ἐπὶ στρατείασ τὴν τάξιν φυλάττοντα. ὅμωσ δὲ πειρατέον τήν γε πρόσρησιν ἐκτελέσαι, ἄλλωσ τε καὶ εὐχὴν ἀποπληροῦντασ, ἐπειδήπερ ἐσώθημεν, καὶ ἅμα διατρίβειν περὶ μέτρου διαλεγομένουσ οὐ συμβαῖνόν ἐστιν. εἰε͂ν. σὲ γὰρ δὴ πᾶσ τισ ἐν παντὶ καιρῷ βοηθὸν καλεῖ, Σάραπι· δὸσ λέξαι τὸν λόγον εὐμενῶσ, πάντωσ οὐδέν γε σοὶ ἀδύνατον, ἀρχήν τε ἥτισ σοι φίλη πορίζειν, καὶ ὥσπερ τὰ πρῶτα ἔδωκασ, οὕτω καὶ τὰ δεύτερα εἰσακούσασ γενοῦ. ὅστισ μὲν δὴ καὶ ἥντινα τὴν φύσιν ἔχων ἐστὶν ὁ θεὸσ ἱερεῦσί τε καὶ λογίοισ Αἰγυπτίων παρείσθω λέγειν τε καὶ εἰδέναι, ὅσων δὲ καὶ οἱών ἀγαθῶν αἴτιοσ ἀνθρώποισ δείκνυται, ἀρκούντωσ τ’ ἂν ἐγκωμιάζοιμεν ὡσ ἐν τῷ παρόντι λέγοντεσ καὶ ἅμα καὶ τὴν φύσιν αὐτοῦ διὰ τῶν αὐτῶν τούτων ἔξεστιν ἐπισκοπεῖσθαι.

ἂν γὰρ ἃ δύναταί τισ καὶ διαδίδωσιν εἴπωμεν, καὶ τὸ ὅστισ ἐστὶ καὶ τὸ ἥντινα ἔχει τὴν φύσιν σχεδὸν εἰρήκαμεν. οὐ γὰρ ἀλλοῖόσ ἐστιν ἢ οἱο͂σ ἐκ τῶν ἔργων ἐπιφαίνει καὶ δείκνυται. τίνα οὖν ἔργα Σαράπιδοσ; οὐκ ἀνθρωπείασ μοι δοκεῖ δεῖσθαι τοῦτ’ ἔτι τῆσ ἀποκρίσεωσ. ἀλλ’ Ὅμηροσ δέκα γλώττασ καὶ δέκα στόματα οὐκ ἄν φησιν οἱο͂́σ τε εἶναι λαβὼν τὸν τῶν νεῶν ἀριθμὸν εἰπεῖν ὅσαι τοῖσ Ἀχαιοῖσ εἵποντο, εἰ μὴ αἱ Μοῦσαι εἴποιεν αὐτῷ καὶ ἡγήσαιντο τοῦ λόγου· ἐμοὶ δὲ τὰ τοῦ μεγίστου τῶν θεῶν ἔργα τε καὶ δῶρα εἰσ ἀνθρώπουσ ἀεὶ τελούμενα ἦ που σφόδρα ἀμήχανον ἁπάντων ἀνθρώπων στόματα καὶ πᾶσαν ὅση ἀνθρωπίνη φωνὴ κτησαμένῳ, εἰ μὴ θεοί τινεσ ὡσ ἀληθῶσ ἡγεμόνεσ τῷ λόγῳ γένοιντο. καὶ δὴ θεοὶ μὲν κεκλήσθων αὖθισ, τὰ δὲ ἔργα τοῦ θεοῦ λέγωμεν· βούλεται γὰρ καὶ δίδωσι λέγειν αὐτοῖσ οἷσ ὁ τῶν ἀνθρώπων βίοσ διοικεῖται καὶ σώζεται, ταῦτά ἐστιν ἔργα Σαράπιδοσ. ἀρκτέον δὲ, φασὶν, ἐξ ἀρχῆσ. τρία ταῦτα ἐπὶ παντὸσ ἀνθρώπου θεωρεῖται καὶ συνέχει τὸν βίον, ψυχὴ, σῶμα, ὅσα τούτων ἐκτὸσ εἰσ χρείαν ἔρχεται. τούτοισ δὴ πᾶσιν ἐφέστηκεν οὗτοσ ὁ θεὸσ, ἐξ ἀρχῆσ τε ἡμᾶσ ἄγων εἰσ φῶσ καὶ τὴν ἑαυτοῦ ἀρχὴν καὶ γενομένοισ ὅπωσ ἕκαστα ὑπάρξει προνοούμενοσ, τὴν μὲν ψυχὴν σοφίᾳ κοσμῶν ἡμῶν, ἣ μόνη τὴν πρὸσ θεοὺσ συγγένειαν ἀνθρώποισ δείκνυσι καὶ ᾗ τῶν ἄλλων θνητῶν ἢ ζώων διαφέρομεν, ἣ θεῶν τε αὐτῶν ἔννοιαν ἔδωκεν ἀνθρώποισ καὶ ἱερὰ καὶ τελετὰσ καὶ τιμὰσ πάσασ εὑρ͂εν, ἔτι δὲ νόμουσ καὶ πολιτείαν καὶ μηχανήματα πάντα καὶ τέχνασ πάσασ ἐδίδαξε καὶ κατεστήσατο, καὶ ψευδοῦσ καὶ ἀληθοῦσ ἔδωκε διάγνωσιν, ὡσ δ’ εἰπεῖν, ἐποίησε τὸν βίον· τὴν μὲν δὴ ψυχὴν, ὅπερ εἶπον, σοφίᾳ καθαίρων, τὸ δὲ σῶμα ὑγίειαν διδοὺσ σώζει, ἧσ χωρὶσ οὔτε τοῖσ τῆσ ψυχῆσ ἀγαθοῖσ χρῆσθαι οὔτ’ ἄλλησ οὐδεμιᾶσ εὐτυχίασ ἀπολαύειν ἔστι.

τοσαύτην δ’ ἔχει δύναμιν καὶ τιμὴν παρὰ θεοῖσ καὶ ἀνθρώποισ ὥστε ἐκ μὲν θεῶν οἴκων οὐδὲ ἐξέρχεται, οὐ πρότερόν γε ἢ ἄστρα τε ἐξ οὐρανοῦ καὶ αὐτὸσ οὐρανὸσ ἐξέλθοι ποτ’ ἂν τῆσ αὑτοῦ χώρασ, ἀνθρώπων δὲ οὓσ ἂν προλίπῃ ζῶντεσ οἰκτείρονται μᾶλλον ἢ τελευτήσαντεσ. μόνοσ δὲ ὁμοίωσ μὲν βασιλεῦσιν, ὁμοίωσ δὲ ἰδιώταισ τίμιοσ, ὁμοίωσ δὲ σοφοῖσ καὶ φαύλοισ, καὶ μεγάλοισ καὶ ἐλάττοσι, καὶ καλῶσ καὶ τοὐναντίον πράττουσι, τοῖσ μὲν τῆσ ὑπαρχούσησ εὐδαιμονίασ ὄνησιν διδοὺσ, τοῖσ δὲ ἀντὶ τῶν ἄλλων δυσχερῶν μόνοσ γιγνόμενοσ. τὴν δ’ αὖ μεθ’ ὑγίειαν περισπούδαστον ἀνθρώποισ χρημάτων κτῆσιν καὶ ταύτην Σάραπισ δίδωσιν ἄνευ πολέμων καὶ μάχησ καὶ κινδύνων· οὕτω διὰ παντὸσ ἡμῖν εὐμενήσ ἐστι τοῦ βίου καὶ οὐδεμία ἀργὸσ χώρα παρείθη τῷ θεῷ τούτῳ, ἀλλὰ μεθ’ ὧν ἄνθρωπον δεῖ νοεῖν, πάνθ’ οὗτοσ ἐξετάζει καὶ κατὰ πᾶν μέροσ εὐεργεσίαν ἔχει, ἀπὸ τῆσ ψυχῆσ ἀρξάμενοσ καὶ τελευτῶν εἰσ τὰσ ἔξωθεν εὐπορίασ. καὶ πεποίηκεν ἡμῖν οἱο͂ν ἁρμονίαν τὸν βίον καὶ συνῆψε ταῖσ δωρεαῖσ, σοφίασ ἐρᾶν δι’ ὑγιείασ ποιήσασ, ὑγίειαν δὲ ἡδίω σὺν εὐπορίᾳ καταστήσασ, τῷ δὲ μέσῳ τὰ ἄκρα οἱο͂ν γόμφῳ συλλαβὼν καὶ βεβαιωσάμενοσ τῇ ὑγιείᾳ τὰ τῆσ ψυχῆσ ἀγαθὰ καὶ τὴν τῶν ὄντων ὄνησιν. πῶσ οὖν οὐ τοῦτον ἀνακηρύττειν χρὴ ἐν πανηγύρεσί τε καὶ πάσαισ ἡμέραισ κηδεμόνα καὶ σωτῆρα πάντων ἀνθρώπων αὐτάρκη θεόν; καὶ μὴν καὶ τὰ ὅλα γε τοῦ βίου μέτρα συνέχων ἀνθρώποισ καὶ ταμίασ ὢν τοῦ βιωσίμου, κατὰ τοῦτ’ ἂν δικαίωσ ἅπαντα περιειληφέναι νομίζοιτο καὶ πάντα οἱο͂ν κυβερνᾶν ἡμῶν τὸν βίον.

οἱ μὲν δὴ τῆσ μεγάλησ πρὸσ Αἰγύπτῳ πόλεωσ πολῖται καὶ ἕνα τοῦτον ἀνακαλοῦσι Δία, ὅτι οὐκ ἀπολέλειπται δυνάμει περιττῇ, ἀλλὰ διὰ πάντων ἥκει καὶ τὸ πᾶν πεπλήρωκε. τῶν μὲν γὰρ ἄλλων θεῶν διῄρηνται αἱ δυνάμεισ τε καὶ αἱ τιμαὶ, καὶ ἄλλουσ ἐπ’ ἄλλα ἄνθρωποι καλοῦσιν, ὁ δὲ ὥσπερ κορυφαῖοσ πάντων ἀρχὰσ καὶ πέρατα ἔχει. μόνοσ δὲ καὶ ἕτοιμοσ τῷ τινὸσ δεομένῳ τοῦτον καλεῖν· ὥστε καὶ ἄνθρωποι περὶ μὲν τῶν ἄλλων οὐ κατὰ τὰ αὐτὰ φέρονται, ἀλλὰ τιμῶσιν ἄλλοι ἄλλουσ θεοὺσ, τοῦτον δὲ μόνον πάντεσ ὁμοίωσ τοῖσ σφετέροισ νομίζουσι. διὰ γὰρ τὸ τὰσ πάντων ἔχειν δυνάμεισ οἱ μὲν ἀντὶ πάντων τοῦτον θεραπεύουσιν, οἱ δὲ οἷσ νομίζουσιν ἐφ’ ὁτῳοῦν καὶ τοῦτον προσνομίζουσιν ὡσ κοινὸν ἁπάσησ ὄντα τῆσ γῆσ ἐξαίρετον. οὐ μόνον δὲ τὰσ ἐν τῇ γῇ πάσασ ἔχει δυνάμεισ οὗτοσ εἷσ ὢν καθ’ ἑκάστην, οὐδ’ ὥσπερ ἄλλοσ ἄλλῃ τέτακται θεὸσ, οὐδὲ κατὰ τὸν Ὁμήρου κλῆρον τριῶν μοῖραν ἔλαχε λαβὼν, ὡσ τὸν Δία καὶ τὸν Ποσειδῶ καὶ τὸν Πλούτωνα ἐκεῖνοσ ἔφη διαλαχεῖν, ἀλλὰ καὶ ἐν θαλάττῃ μέγασ οὗτοσ ὁ θεὸσ καὶ ὁλκάδεσ καὶ τριήρεισ ὑπὸ τούτῳ κυβερνῶνται καὶ ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλαισ, ἐκείνῳ μέλειν γῆσ καὶ θαλάττησ ἀνάγκησ λόγοσ αἱρεῖ. Ὅμηροσ μὲν οὖν ἔφη τὴν γῆν ἐπίκοινον λελεῖφθαι καὶ τὸν Ὄλυμπον τοῖσ θεοῖσ, ὁ δὲ γῆσ τε κληροῦχοσ αὐτὸσ διαφέρων καὶ τῶν ἰδίων αὖ τῶν ἄλλων μερῶν κοινωνὸσ ἑκάστῳ προσφαίνεται, πάντα αὐτὸσ εἷσ ὢν ἅπασιν, εἷσ ταυτὸν δυνάμενοσ, πάσασ πράξεισ καὶ πάσασ εὐπορίασ ἐν ἅπασι καιροῖσ καὶ τόποισ συγκατεργαζόμενοσ, γῆσ καὶ θαλάττησ, φαῖεν ἂν ποιηταὶ, κλῇδασ ἔχων, ἐπεὶ καὶ μετὰ τὴν ἀναγκαίαν τοῦ βίου τελευτὴν ἔτι οὗτοσ ἄρχων ἀνθρώποισ μένει. καὶ παρὰ τοῦτον δεῖ βαδίζειν παρ’ αὐτοῦ, τοῦτο δὴ τὸ λεγόμενον οἴκοθεν οἴκαδε, ὡσ αὐτόν.

χώρουσ τε ὁ διαιρῶν ἑκάστοισ οὗτόσ ἐστι πρὸσ ἀξίαν τῆσ ἐν τῇ γῇ διαίτησ καὶ δίκησ τῆσ τῶν ὕστερον γιγνομένων, ἡμέρασ μὲν τὰ ὑπὲρ γῆσ ἐπιὼν, νυκτὸσ δὲ τὰσ ἀθεάτουσ ζῶσι κρίσεισ ποιούμενοσ, σωτὴρ αὐτὸσ καὶ ψυχοπομπὸσ, ἄγων εἰσ φῶσ καὶ πάλιν δεχόμενοσ, πανταχῆ πάντασ περιέχων. εἰ δέ του θεῶν, καὶ Σαράπιδοσ μνησθεὶσ ἀνὴρ εὐθυμίασ ἅμα καὶ δέουσ ἐμπίπλαται. φιλανθρωπότατοσ γὰρ θεῶν καὶ φοβερώτατοσ αὐτὸσ, τὸν λυσιτελῆ φόβον ἀνθρώποισ ἔχων, ὅπωσ μήτε ποιήσουσι μήτε πείσονται κακῶσ ἀλλήλουσ μηδ’ ὑπ’ ἀλλήλων. πρὸσ δ’ οὖν τὸν ἔλεον μᾶλλον τέτραπται καὶ ὅπερ εἶπε περὶ πάντων τῶν θεῶν Ὅμηροσ, στρεπτοὺσ εἶναι καὶ παραιτητοὺσ, μάλιστα οὗτοσ βεβαιοῖ, τοσαύτασ στρέφεται στροφὰσ ἐπὶ σωτηρίᾳ τῶν ἀεὶ δεομένων. καὶ τοίνυν καὶ θυσιῶν μόνῳ τούτῳ θεῷ διαφερόντωσ κοινωνοῦσιν ἄνθρωποι τὴν ἀκριβῆ κοινωνίαν, καλοῦντέσ τε ἐφ’ ἑστίαν καὶ προϊστάμενοι δαιτυμόνα αὐτὸν καὶ ἑστιάτορα, ὥστε ἄλλων ἄλλουσ ἐράνουσ πληρούντων κοινὸσ ἁπάντων ἐράνων οὗτόσ ἐστι πληρωτὴσ, συμποσιάρχου τάξιν ἔχων τοῖσ ἀεὶ κατὰ ταυτὸν συλλεγομένοισ. ὥσπερ Ὅμηροσ ἔφη τὴν Ἀθηνᾶν αὐτὴν ἅμα σπένδειν τε καὶ τελεῖν ἕκαστα, αὐτὸσ ὢν ὁμόσπονδόσ τε καὶ ὁ τὰσ σπονδὰσ δεχόμενοσ, ἐπὶ κῶμόν τε ἀφικνούμενοσ καὶ καλῶν ὡσ αὑτὸν κωμαστὰσ, οἳ χορεύοντεσ ὑπ’ αὐτῷ τὴν ἀδεᾶ κακῶν χορείαν, ἅμα τοῖσ στεφάνοισ τὴν ἀγαθὴν εὐθυμίαν οἴκαδε εἰσενεγκάμενοι, τὴν δευτέραν ἀποδιδόασιν ἐπικαλεσάμενοι. παραπλησία δὲ καὶ ἡ κατὰ τὰ ἄλλα πρὸσ αὐτὸν κοινωνία ὁμότιμοσ, οὐ πρὸσ ὁμότιμον, οἱο͂ν ἐμπόρων καὶ ναυκλήρων, οὐ μόνον δεκάτασ ἀναγόντων, ἀλλὰ καὶ μερίτην ἐξ ἴσου ποιουμένων, ὥσπερ συνέμπορον καὶ κοινωνὸν τῶν διὰ μέσου πάντων· ἐπὶ τοσοῦτον ἀνθρώποισ ἐγκαταμέμικται.

οὗτόσ ἐστιν ὁ τῷ ὄντι ταμίασ ἀνέμων πολὺ μᾶλλον ἢ ὁ νησιώτησ, ὃν Ὅμηροσ ἐποίησεν, οὗτοσ κύριοσ ἠμὲν παυέμεναι ἠδ’ ὀρνύμεν ὅν κ’ ἐθέλῃσιν· οὗτοσ ὕδωρ ἀνῆκε πότιμον ἐν μέσῃ θαλάττῃ, οὗτοσ κειμένουσ ἀνέστησεν, οὗτοσ περισπούδαστον ἡλίου φῶσ τοῖσ θεαταῖσ ἔδειξεν, ὧν ἱεραὶ θῆκαι βίβλων ἱερῶν ἀπείρουσ ἀριθμοὺσ ἔχουσι. μεσταὶ δὲ ἀγοραὶ, φασὶ, καὶ λιμένεσ καὶ τὰ εὐρύχωρα τῶν πόλεων τῶν καθ’ ἕκαστα ἐξηγουμένων. ἐμοὶ δ’ ἐγχειροῦντι λέγειν ἀπέραντον ἡμερῶν πλῆθοσ ἐπιρρυὲν ἀτέλεστον ὁμοίωσ ἕξει τὸν κατάλογον. οὐδὲ γὰρ ἕστηκεν αὐτοῦ τὰ ἔργα, οὐδὲ τοσαῦτά ἐστιν ὁπόσα γέγονεν, ἀλλ’ ἐφ’ ἡμέρᾳ καὶ νυκτὶ πρόσεισιν ἄλλα ἐπ’ ἄλλοισ. καὶ ὥσπερ τοῦ παντὸσ αἰῶνοσ καθ’ ἡμέραν ἑκάστην προϊόντοσ οὐκ ἔστιν εἰπεῖν τὸ ἀπανηλωμένον, ἀλλ’ ἀεὶ τὸ ἴσον λείπεται, οὕτωσ οὐδ’ ὧν ὁ θεὸσ ἔργων ἐργάζεται οὐκ ἔνεστιν εἰπεῖν πότερ’ ἃ εἰλήφαμέν ἐστι τὰ πλείω, ἢ τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι· τοσαῦτα γίγνεται. εἰ δή τισ οὖν ταῦτα καταλέγειν ἐπιχειροίη, τὰ ἐκφεύγοντα διώξεται, οἱο͂ν οἱ τὰ τῶν ποταμῶν ῥεύματα κατόπιν διώκοντεσ, καὶ ὅμοιον ποιήσει ὥσπερ ἂν εἰ πάντα τὸν αἰῶνα ἀξιοίη ζῆν· πάντωσ γὰρ αὐτῷ δεήσει. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἀνὰ χρόνουσ ἄλλα ἄλλοι βοήσονται, οἱ μὲν ἐν σφίσιν αὐτοῖσ, οἱ δὲ ἐν ἑτέροισ ὁρῶντεσ γιγνόμενα. καὶ ἡμῖν ἤδη προειρήσθω κοινῷ λόγῳ ὥσπερ ἐν σπονδῶν ἀπαγγελίᾳ. πάντωσ οὐ δέοσ μὴ ψευσώμεθα. ὃ δ’ οὖν ὑπεθέμεθα ἐν ἀρχῇ, διὰ πάντων δείκνυται, οἷσ τὸ ἀνθρώπειον φῦλον ἄγεται, ταῦτ’ εἶναι ἔργα Σαράπιδοσ καὶ μηδέποτε ἐκφεύγειν ἡμᾶσ τὸ τούτου κράτοσ, ἀλλὰ καὶ σώζειν, καὶ ὕστερον εἶναι τὴν παρὰ τούτου πρόνοιαν. προέστηκε δὲ καὶ πάντων ζώων γενέσεωσ καὶ τροφῆσ, καὶ πολλὰ τῶν ἱερῶν θρεμμάτων, ὥσπερ ἄνθρωποι, πρὸσ τοῦτον διαιτᾶται.

οὗτοσ ἄγει Νεῖλον ὡρ́ᾳ θέρουσ, οὗτοσ χειμῶνοσ ἀνακαλεῖ, οὗτοσ δύο καὶ τετταράκοντα ἱερὰ κατ’ Αἴγυπτον, οὗτοσ πάντασ τοὺσ ἐν τῇ γῇ νεὼσ συνέχει τε καὶ κοσμεῖ, φύλαξ τῶν φανερῶν καὶ τῶν ἀπορρήτων, ἡγεμὼν ἀνθρώπων καὶ δαιμόνων· καὶ ἡμῶν ἤδη μεταστρέψει τὸν λόγον πρὸσ αὑτὸν, καὶ προσειποῦσιν ὡρ́α κατεπαύειν. ὦ τὴν καλλίστην ὧν ἐφορᾷσ κατέχων πόλιν, ἥ σοι τὴν δι’ ἔτουσ πανήγυριν πληροῖ, ὦ κοινὸν ἅπασιν ἀνθρώποισ φῶσ, ἡμῖν τε δὴ πρώην περιφανῶσ γενόμενοσ, ὅτ’ ἐπιρρεούσησ τῆσ θαλάττησ καὶ πολλῆσ πάντοθεν αἰρομένησ καὶ οὐδενὸσ ὁρωμένου πλὴν τοῦ μέλλοντοσ καὶ σχεδὸν ἤδη παρόντοσ ὀλέθρου, χεῖρα ἀντάρασ, οὐρανόν τε κεκρυμμένον ἐξέφηνασ καὶ γῆν ἔδωκασ ἰδεῖν καὶ προσορμίσασθαι, τοσοῦτον παρ’ ἐλπίδα ὥστ’ οὐδ’ ἐπιβᾶσι πίστισ ἦν. τούτων τε δή σοι πολλὴ χάρισ, ὦ πολυτίμητε, καὶ τὰ νῦν μὴ πρόῃ με, ἀλλ’ ἀνάσωσον βεβαίωσ, τόν τε ὕμνον τόνδε ὡσ ἐν τοιούτοισ πεποιημένον προσοῦ φαιδρῶσ, χαριστήριον μὲν ἐκείνων τῶν ἔμπροσθεν, ἱκετηρίαν δὲ καὶ παράκλησιν περὶ τῶν μελλόντων, ἡδίω καὶ βελτίω τῶν παρόντων γενέσθαι.

상위

Aristides, Aelius (아리스티데스, 아일리오스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION