Appian, The Civil Wars, book 1, chapter 8

(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 8)

Ἐξαγγελθέντοσ δ’ ἐσ τὴν πόλιν τοῦ Πομπηίου φόνου, αὐτίκα μὲν ὁ Σύλλασ περιδεὴσ ἐφ’ ἑαυτῷ γενόμενοσ τοὺσ φίλουσ περιήγετο πανταχοῦ καὶ νυκτὸσ ἀμφ’ αὑτὸν εἶχεν, οὐ πολὺ δ’ ἐπιμείνασ ἐσ Καπύην ἐπὶ τὸν στρατὸν κἀκεῖθεν ἐσ τὴν Ἀσίαν ἐξήλασεν. ὅσοι δ’ αὐτῷ συνῆσαν, χωρὶσ ἐπαγγέλματοσ ἐμπεσόντεσ τοῖσ νεοπολίταισ ἔκτεινάν τε πολλοὺσ καὶ ἑτέρουσ φεύγοντασ ἐπὶ τὰσ πύλασ ἐδίωκον. οἱ δὲ τῶν φυγάδων φίλοι Κίννᾳ, τῷ μετὰ Σύλλαν ὑπατεύοντι, θαρροῦντεσ τοὺσ νεοπολίτασ ἠρέθιζον ἐσ τὸ ἐνθύμημα τοῦ Μαρίου, ταῖσ φυλαῖσ πάσαισ ἀξιοῦν ἀναμιχθῆναι, ἵνα μὴ τελευταῖοι ψηφιζόμενοι πάντων ὦσιν ἄκυροι. τοῦτο δὴ προοίμιον τῆσ αὐτοῦ τε Μαρίου καὶ τῶν ἀμφὶ τὸν ἄνδρα καθόδου. ἀνθισταμένων δὲ τῶν ἀρχαίων κατὰ κράτοσ, Κίννασ μὲν τοῖσ νεοπολίταισ συνέπραττε, νομιζόμενοσ ἐπὶ τῷδε τριακόσια δωροδοκῆσαι τάλαντα, τοῖσ δ’ ἀρχαίοισ ὁ ἕτεροσ ὕπατοσ Ὀκτάουιοσ. καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ τὸν Κίνναν προλαβόντεσ τὴν ἀγορὰν μετὰ κεκρυμμένων ξιφιδίων ἐβόων ἐσ τὰσ φυλὰσ πάσασ ἀναμιγῆναι· τὸ δὲ καθαρώτερον πλῆθοσ ἐσ τὸν Ὀκτάουιον ἐχώρει, καὶ οἵδε μετὰ ξιφιδίων. Ἔτι δ’ αὐτῷ κατὰ τὴν οἰκίαν τὸ μέλλον περιορωμένῳ ἐξαγγέλλεται τοὺσ πλέονασ δημάρχουσ κωλύειν τὰ γιγνόμενα, θόρυβον δὲ τῶν νεοπολιτῶν εἶναι καὶ ἀπογύμνωσιν ἤδη τῶν ξιφιδίων περὶ ὁδὸν ἐσ τοὺσ ἀντιλέγοντασ δημάρχουσ ἀναπηδώντων ἐπὶ τὰ ἔμβολα. ὧν Ὀκτάουιοσ πυθόμενοσ κατέβαινε διὰ τῆσ Ιἑρᾶσ ὁδοῦ μετὰ πυκνοῦ πάνυ πλήθουσ καὶ οἱᾶ χειμάρρουσ ἐσ τὴν ἀγορὰν ἐμπεσὼν ὤσατο μὲν διὰ μέσων τῶν συνεστώτων καὶ διέστησεν αὐτούσ· ὡσ δὲ κατέπληξεν, ἐσ τὸ τῶν Διοσκούρων ἱερὸν παρῆλθε, τὸν Κίνναν ἐκτρεπόμενοσ. Κίννασ δὲ θαρρήσασ μὲν τῷ πλήθει τῶν νεοπολιτῶν καὶ βιάσεσθαι προσδοκήσασ, παρὰ δόξαν δ’ ὁρῶν τὸ τόλμημα τῶν ὀλιγωτέρων ἐπικρατοῦν, ἀνὰ τὴν πόλιν ἔθει τοὺσ θεράποντασ ἐπ’ ἐλευθερίᾳ συγκαλῶν.

οὐδενὸσ δ’ αὐτῷ προσιόντοσ ἐξέδραμεν ἐσ τὰσ ἀγχοῦ πόλεισ τὰσ οὐ πρὸ πολλοῦ πολίτιδασ Ῥωμαίων γενομένασ, Τίβυρτόν τε καὶ Πραινεστὸν καὶ ὅσαι μέχρι Νώλησ, ἐρεθίζων ἅπαντασ ἐσ ἀπόστασιν καὶ χρήματα ἐσ τὸν πόλεμον συλλέγων. ταῦτα δ’ ἐργαζομένῳ τε καὶ ἐπινοοῦντι τῷ Κίννᾳ προσέφυγον ἀπὸ τῆσ βουλῆσ οἳ τὰ αὐτὰ ἐφρόνουν, Γάιόσ τε Μιλώνιοσ καὶ Κόιντοσ Σερτώριοσ καὶ Γάιοσ Μάριοσ ἕτεροσ. Ἡ μὲν δὴ βουλὴ τὸν Κίνναν, ὡσ ἐν κινδύνῳ τε τὴν πόλιν καταλιπόντα ὕπατον καὶ δούλοισ ἐλευθερίαν κηρύξαντα, ἐψηφίσατο μήτε ὕπατον μήτε πολίτην ἔτι εἶναι καὶ Λεύκιον Μερόλαν ἐχειροτόνησαν ἀντ’ αὐτοῦ, τὸν ἱερέα τοῦ Διόσ. λέγεται δ’ οὗτοσ ὁ ἱερεὺσ φλαμέντασ καὶ πιλοφορεῖ μόνοσ αἰεί, τῶν ἄλλων ἱερέων ἐν μόναισ πιλοφορούντων ταῖσ ἱερουργίαισ. Κίννασ δ’ ἐσ Καπύην τραπόμενοσ, ἔνθα Ῥωμαίων στρατὸσ ἄλλοσ ἦν, τούσ τε ἄρχοντασ αὐτοῦ καὶ ὅσοι ἀπὸ τῆσ βουλῆσ ἐπεδήμουν, ἐθεράπευε καὶ παρελθὼν ὡσ ὕπατοσ ἐσ μέσουσ τάσ τε ῥάβδουσ καθεῖλεν οἱᾶ ἰδιώτησ καὶ δακρύσασ ἔφη· "παρὰ μὲν ὑμῶν, ὦ πολῖται, τὴν ἀρχὴν τήνδε ἔλαβον· ὁ γὰρ δῆμοσ ἐχειροτόνησεν· ἡ βουλὴ δ’ ἀφείλετό με χωρὶσ ὑμῶν. καὶ τάδε παθὼν ἐν οἰκείοισ κακοῖσ ὑπὲρ ὑμῶν ὅμωσ ἀγανακτῶ· τί γὰρ ἔτι τὰσ φυλὰσ ἐν ταῖσ χειροτονίαισ θεραπεύομεν, τί δὲ ὑμῶν δεόμεθα, ποῦ δὲ ἔσεσθε τῶν ἐκκλησιῶν ἢ χειροτονιῶν ἢ τῶν ὑπατειῶν ἔτι κύριοι, εἰ μὴ βεβαιώσετε μέν, ἃ δίδοτε, ἀφαιρήσεσθε δ’, ὅταν αὐτοὶ δοκιμάσητε. Ταῦτ’ εἰπὼν ἐσ ἐρέθισμα καὶ πολλὰ περὶ αὑτοῦ κατοικτισάμενοσ τήν τε ἐσθῆτα κατέρρηξε καὶ ἀπὸ τοῦ βήματοσ καταθορὼν ἔρριψεν αὑτὸν ἐσ μέσουσ καὶ ἔκειτο ἐπὶ πλεῖστον, ἑώσ ἐπικλασθέντεσ ἀνέστησάν τε αὐτὸν καὶ καθίσαντεσ αὖθισ ἐπὶ τοῦ θρόνου τάσ τε ῥάβδουσ ἀνέσχον καὶ θαρρεῖν οἱᾶ ὕπατον ἐκέλευον καὶ σφᾶσ ἄγειν ἐφ’ ὅ τι χρῄζοι.

τῆσ δ’ ἀφορμῆσ εὐθὺσ οἱ ἄρχοντεσ αὐτῶν ἐπέβαινον καὶ ὤμνυον τῷ Κίννᾳ τὸν ὁρ́κον τὸν στρατιωτικόν, καὶ τοὺσ ὑφ’ αὑτὸν ἕκαστοσ ἐξώρκου. ὁ δ’, ἐπεί οἱ ταῦτα εἶχεν ἀσφαλῶσ, ἐπὶ τὰσ συμμαχίδασ πόλεισ διέθει καὶ ἠρέθιζε κἀκείνουσ, ὡσ διὰ τούσδε μάλιστα τὴν συμφορὰν αὑτῷ γενομένην· οἱ δὲ χρήματά τε αὐτῷ καὶ στρατιὰν συνετέλουν· καὶ πολλοὶ καὶ τῶν ἐν Ῥώμῃ δυνατῶν ἕτεροι πρὸσ αὐτὸν ἀφικνοῦντο, οἷσ ἀπήρεσκεν ἡ τῆσ πολιτείασ εὐστάθεια. Καὶ Κίννασ μὲν ἀμφὶ ταῦτ’ ἐγίγνετο, Ὀκτάουιοσ δὲ καὶ Μερόλασ οἱ ὕπατοι τὸ μὲν ἄστυ τάφροισ καὶ τειχῶν ἐπισκευαῖσ ὠχύρουν καὶ μηχανήματα ἐφίστανον, ἐπὶ δὲ στρατιὰν ἔσ τε τὰσ ἑτέρασ πόλεισ τὰσ ἔτι σφῶν κατηκόουσ καὶ ἐσ τὴν ἀγχοῦ Γαλατίαν περιέπεμπον Γναῖόν τε Πομπήιον, ἀνθύπατον ὄντα καὶ στρατευμάτων περὶ τὸν Ιὄνιον ἡγούμενον, ἐκάλουν κατὰ σπουδὴν ἐπικουρεῖν τῇ πατρίδι. Ὁ δ’ ἦλθε καὶ πρὸσ ταῖσ Κολλίναισ πύλαισ ἐστρατοπέδευσε·

καὶ ὁ Κίννασ ἐπελθὼν αὐτῷ παρεστρατοπέδευε. Γάιοσ δὲ Μάριοσ τούτων πυθόμενοσ ἐσ Τυρρηνίαν κατέπλευσεν ἅμα τοῖσ συνεξελαθεῖσι καὶ θεράπουσιν αὐτῶν ἐπελθοῦσιν ἀπὸ Ῥώμησ, ἐσ πεντακοσίουσ μάλιστά που γεγονόσι. ῥυπῶν δ’ ἔτι καὶ κόμησ ἔμπλεωσ ἐπῄει τὰσ πόλεισ, οἰκτρὸσ ὀφθῆναι· μάχασ τε καὶ τρόπαια αὑτοῦ Κιμβρικὰ καὶ ἓξ ὑπατείασ ὑπερεπαίρων καὶ περὶ τῆσ χειροτονίασ σφόδρα αὐτοῖσ ἐπιθυμοῦσιν ἐπαγγελλόμενόσ τε καὶ πιστὸσ εἶναι δοκῶν, συνήγαγε Τυρρηνῶν ἑξακισχιλίουσ καὶ ἐσ Κίνναν διῆλθεν ἀσμένωσ αὐτὸν ἐπὶ κοινωνία τῶν παρόντων δεχόμενον. ὡσ δὲ ἀνεμίχθησαν, ἐστρατοπέδευον ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Τιβέριοσ ἐσ τρία διαιρεθέντεσ, Κίννασ μὲν καὶ Κάρβων σὺν αὐτῷ τῆσ πόλεωσ ἀντικρύ, Σερτώριοσ δὲ ὑπὲρ τὴν πόλιν ἄνω καὶ Μάριοσ πρὸσ τῇ θαλάσση, ζευγνύντεσ οἵδε τὸν ποταμὸν καὶ γεφυροῦντεσ, ἵνα τὴν πόλιν ἀφέλοιντο τὴν σιταγωγίαν. Μάριοσ δὲ καὶ Ὄστια εἷλε καὶ διήρπαζε, καὶ Κίννασ ἐπιπέμψασ Ἀρίμινον κατέλαβε, τοῦ μή τινα στρατιὰν ἐσ τὴν πόλιν ἐπελθεῖν ἐκ τῆσ ὑπηκόου Γαλατίασ. Οἱ δὲ ὕπατοι δεδιότεσ καὶ στρατιᾶσ ἄλλησ δεόμενοι Σύλλαν μὲν οὐκ εἶχον καλεῖν ἐσ τὴν Ἀσίαν ἤδη πεπερακότα, Καικίλιον δὲ Μέτελλον, τὰ λείψανα τοῦ συμμαχικοῦ πολέμου πρὸσ Σαυνίτασ διατιθέμενον, ἐκέλευον ὅπῃ δύναιτο εὐπρεπῶσ διαλυσάμενον ἐπικουρεῖν τῇ πατρίδι πολιορκουμένῃ.

οὐ συμβαίνοντοσ δὲ Σαυνίταισ ἐσ ἃ ᾔτουν τοῦ Μετέλλου, ὁ Μάριοσ αἰσθόμενοσ συνέθετο τοῖσ Σαυνίταισ ἐπὶ πᾶσιν οἷσ ᾔτουν παρὰ τοῦ Μετέλλου. ὧδε μὲν δὴ καὶ Σαυνῖται Μαρίῳ συνεμάχουν· Κλαύδιον δὲ Ἄππιον χιλίαρχον, τειχοφυλακοῦντα τῆσ Ῥώμησ τὸν λόφον τὸν καλούμενον Ιἄνουκλον, εὖ ποτε παθόντα ὑφ’ ἑαυτοῦ, τῆσ εὐεργεσίασ ἀναμνήσασ ὁ Μάριοσ ἐσ τὴν πόλιν ἐσῆλθεν, ὑπανοιχθείσησ αὐτῷ πύλησ περὶ ἑώ, καὶ τὸν Κίνναν ἐσεδέξατο. ἀλλ’ οὗτοι μὲν αὐτίκα ἐξεώσθησαν Ὀκταουίου καὶ Πομπηίου σφίσιν ἐπιδραμόντων· κεραυνῶν δὲ πολλῶν ἐσ τὸ τοῦ Πομπηίου στρατόπεδον καταρραγέντων ἄλλοι τε τῶν ἐπιφανῶν καὶ ὁ Πομπήιοσ ἀπώλετο. Μάριοσ δ’ ἐπεὶ τῆσ ἀγορᾶσ τῆσ ἔκ τε θαλάσσησ καὶ ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ φερομένησ κατέσχεν, ἐπὶ τὰσ ἀγχοῦ τῆσ Ῥώμησ πόλεισ διετρόχαζεν, ἔνθα σῖτοσ ἦν τοῖσ Ῥωμαίοισ προσεσωρευμένοσ.

ἄφνω δὲ τοῖσ φρουροῦσιν αὐτὸν ἐπιπίπτων εἷλε μὲν Ἄντιον καὶ Ἀρικίαν καὶ Λανούβιον καὶ ἄλλασ πόλεισ, ἔστιν ἃ καὶ προδιδόντων τινῶν· ὡσ δὲ καὶ τῆσ κατὰ γῆν ἐκράτησεν ἀγορᾶσ, εὐθαρσῶσ ἐβάδιζεν ἐπὶ τὴν Ῥώμην αὐτίκα διὰ τῆσ ὁδοῦ τῆσ καλουμένησ Ἀππίασ, πρίν τινα αὐτοῖσ ἀγορὰν ἄλλην ἑτέρωθεν ἀχθῆναι. τοῦ δ’ ἄστεοσ ἑκατὸν σταδίουσ αὐτόσ τε καὶ Κίννασ καὶ οἱ στρατηγοῦντεσ αὐτοῖσ Κάρβων τε καὶ Σερτώριοσ ἀποσχόντεσ ἐστρατοπέδευσαν, Ὀκταουίου καὶ Κράσσου καὶ Μετέλλου περὶ τὸ ὄροσ τὸ Ἀλβανὸν αὐτοῖσ ἀντικαθημένων καὶ τὸ μέλλον ἔσεσθαι περιβλεπομένων, ἀρετῇ μὲν ἔτι καὶ πλήθει νομιζομένων εἶναι κρειττόνων, ὀκνούντων δ’ ὑπὲρ ὅλησ ὀξέωσ κινδυνεῦσαι τῆσ πατρίδοσ διὰ μάχησ μιᾶσ. ὡσ δὲ περιπέμψασ ὁ Κίννασ περὶ τὸ ἄστυ κήρυκασ ἐδίδου τοῖσ ἐσ αὐτὸν αὐτομολοῦσι θεράπουσιν ἐλευθερίαν, κατὰ πλῆθοσ ηὐτομόλουν αὐτίκα· καὶ ἡ βουλὴ ταραττομένη καὶ πολλὰ καὶ δεινά, εἰ βραδύνειεν ἡ σιτοδεία, παρὰ τοῦ δήμου προσδοκῶσα μετέπιπτε τῇ γνώμῃ καὶ πρέσβεισ περὶ διαλύσεων ἐσ τὸν Κίνναν ἔπεμπον. ὁ δὲ αὐτοὺσ ἤρετο, πότερον ὡσ πρὸσ ὕπατον ἔλθοιεν ἢ πρὸσ ἰδιώτην. ἀπορησάντων δ’ ἐκείνων καὶ ἐσ τὸ ἄστυ ἐπανελθόντων, πολλοὶ καὶ τῶν ἐλευθέρων ἤδη κατὰ πλῆθοσ πρὸσ τὸν Κίνναν ἐξεπήδων, οἱ μὲν περὶ τῷ λιμῷ δεδιότεσ, οἱ δὲ πρὸ πολλοῦ τὰ ἐκείνων αἱρούμενοι καὶ τὴν ῥοπὴν τῶν γιγνομένων περιμένοντεσ. Κίννασ δ’ ἤδη καταφρονητικῶσ τῷ τειχει ἐπλησίαζε καὶ ἀποσχὼν ὅσον βέλουσ ὁρμὴν ἐστρατοπέδευεν, ἀπορούντων ἔτι καὶ δεδιότων καὶ ὀκνούντων ἐπιχειρεῖν αὐτῷ τῶν ἀμφὶ τὸν Ὀκτάουιον διὰ τὰσ αὐτομολίασ τε καὶ διαπρεσβεύσεισ.

ἡ δὲ βουλὴ πάνυ μὲν ἀποροῦσα καὶ δεινὸν ἡγουμένη Λεύκιον Μερόλαν, τὸν ἱερέα τοῦ Διόσ, ὑπατεύοντα ἀντὶ τοῦ Κίννα καὶ οὐδὲν ἐσ τὴν ἀρχὴν ἁμαρτόντα ἀφελέσθαι, ἄκουσα δ’ ὅμωσ ὑπὸ τῶν συμφορῶν αὖθισ ἐσ τὸν Κίνναν τοὺσ πρέσβεισ ἔπεμπεν ὡσ πρὸσ ὕπατον. οὐδέν τε χρηστὸν ἔτι προσδοκῶντεσ τοῦτο μόνον ᾔτουν, ἐπομόσαι σφίσι τὸν Κίνναν φόνον οὐκ ἐργάσεσθαι. ὁ δὲ ὀμόσαι μὲν οὐκ ἠξίωσεν, ὑπέσχετο δὲ καὶ ὧδε ἑκὼν οὐδενὶ σφαγῆσ αἴτιοσ ἔσεσθαι. Ὀκτάουιον δ’ ἤδη περιοδεύσαντα καὶ κατ’ ἄλλασ πύλασ ἐσ τὴν πόλιν ἐσελθόντα ἐκέλευεν ἐκστῆναι τοῦ μέσου, μή τι καὶ ἄκοντοσ αὑτοῦ πάθοι. ὁ μὲν δὴ ταῦτ’ ἐπὶ βήματοσ ὑψηλοῦ, καθάπερ ὕπατοσ, τοῖσ πρέσβεσιν ἄνωθεν ἀπεκρίνατο· Μάριοσ δ’ αὐτῷ παρεστὼσ παρὰ τὸν θρόνον ἡσύχαζε μέν, ἐδήλου δὲ τῇ δριμύτητι τοῦ προσώπου, πόσον ἐργάσεται φόνον. δεξαμένησ δὲ ταῦτα τῆσ βουλῆσ καὶ καλούσησ ἐσελθεῖν Κίνναν τε καὶ Μάριον ᾑ̓́σθοντο γὰρ δὴ Μαρίου μὲν εἶναι τὰ ἔργα τάδε πάντα, Κίνναν δ’ αὐτοῖσ ἐπιγράφεσθαἰ, σὺν εἰρωνείᾳ σφόδρα ὁ Μάριοσ ἐπιμειδιῶν εἶπεν οὐκ εἶναι φυγάσιν εἰσόδουσ. καὶ εὐθὺσ οἱ δήμαρχοι τὴν φυγὴν αὐτῷ τε καὶ ὅσοι ἄλλοι κατὰ Σύλλαν ὕπατον ἐξελήλαντο, ἐψηφίσαντο λελύσθαι. Οἱ μὲν δὴ δεχομένων αὐτοὺσ σὺν δέει πάντων ἐσῄεσαν ἐσ τὴν πόλιν, καὶ τὰ τῶν ἀντιπρᾶξαι σφίσι δοκούντων ἀκωλύτωσ πάντα διηρπάζετο·

Ὀκταουίῳ δὲ Κίννασ μὲν καὶ Μάριοσ ὁρ́κουσ ἐπεπόμφεσαν, καὶ θύται καὶ μάντεισ οὐδὲν πείσεσθαι προύλεγον, οἱ δὲ φίλοι φυγεῖν παρῄνουν. ὁ δ’ εἰπὼν οὔποτε προλείψειν τὴν πόλιν ὕπατοσ ὢν ἐσ τὸ Ιἄνουκλον, ἐκστὰσ τοῦ μέσου, διῆλθε μετὰ τῶν ἐπιφανεστάτων καί τινοσ ἔτι καὶ στρατοῦ ἐπί τε τοῦ θρόνου προυκάθητο, τὴν τῆσ ἀρχῆσ ἐσθῆτα ἐπικείμενοσ, ῥάβδων καὶ πελέκεων ὡσ ὑπάτῳ περικειμένων. ἐπιθέοντοσ δ’ αὐτῷ μετά τινων ἱππέων Κηνσωρίνου καὶ πάλιν τῶν φίλων αὐτὸν καὶ τῆσ παρεστώσησ στρατιᾶσ φυγεῖν παρακαλούντων καὶ τὸν ἵππον αὐτῷ προσαγαγόντων, οὐκ ἀνασχόμενοσ οὐδὲ ὑπαναστῆναι τὴν σφαγὴν περιέμενεν. ὁ δὲ Κηνσωρῖνοσ αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν ἐκτεμὼν ἐκόμισεν ἐσ Κίνναν, καὶ ἐκρεμάσθη πρὸ τῶν ἐμβόλων ἐν ἀγορᾷ πρώτου τοῦδε ὑπάτου. μετὰ δ’ αὐτὸν καὶ τῶν ἄλλων ἀναιρουμένων ἐκρήμναντο αἱ κεφαλαί, καὶ οὐ διέλιπεν ἔτι καὶ τόδε τὸ μύσοσ, ἀρξάμενόν τε ἀπὸ Ὀκταουίου καὶ ἐσ τοὺσ ἔπειτα ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν ἀναιρουμένουσ περιιόν. Ζητηταὶ δ’ ἐπὶ τοὺσ ἐχθροὺσ αὐτίκα ἐξέθεον τούσ τε ἀπὸ τῆσ βουλῆσ καὶ τῶν καλουμένων ἱππέων, καὶ τῶν μὲν ἱππέων ἀναιρουμένων λόγοσ οὐδεὶσ ἔτι μετὰ τὴν ἀναίρεσιν ἐγίγνετο, αἱ δὲ τῶν βουλευτῶν κεφαλαὶ πᾶσαι προυτίθεντο πρὸ τῶν ἐμβόλων. αἰδώσ τε θεῶν ἢ νέμεσισ ἀνδρῶν ἢ φθόνου φόβοσ οὐδεὶσ ἔτι τοῖσ γιγνομένοισ ἐπῆν, ἀλλὰ ἐσ ἔργα ἀνήμερα καὶ ἐπὶ τοῖσ ἔργοισ ἐσ ὄψεισ ἐτρέποντο ἀθεμίστουσ, κτιννύντεσ τε ἀνηλεῶσ καὶ περιτέμνοντεσ αὐχένασ ἀνδρῶν ἤδη τεθνεώτων καὶ προτιθέντεσ τὰσ συμφορὰσ ἐσ φόβον ἢ κατάπληξιν ἢ θέαν ἀθέμιστον. Γάιοσ μὲν δὴ Ιοὔλιοσ καὶ Λεύκιοσ Ιοὔλιοσ, δύο ἀλλήλοιν ἀδελφώ, καὶ Ἀτιλίοσ Σερρανὸσ καὶ Πούπλιοσ Λέντλοσ καὶ Γάιοσ Νεμετώριοσ καὶ Μᾶρκοσ Βαίβιοσ ἐν ὁδῷ καταληφθέντεσ ἀνῃρέθησαν, Κράσσοσ δὲ μετὰ τοῦ παιδὸσ διωκόμενοσ τὸν μὲν υἱὸν ἔφθασε προανελεῖν, αὐτὸσ δ’ ὑπὸ τῶν διωκόντων ἐπανῃρέθη.

τὸν δὲ ῥήτορα Μᾶρκον Ἀντώνιον ἔσ τι χωρίον ἐκφυγόντα ὁ γεωργὸσ ἐπικρύπτων καὶ ξενίζων ἐσ πανδοκεῖον ἔπεμψε τὸν θεράποντα σπουδαιότερον τοῦ συνήθουσ οἶνον πρίασθαι· καὶ τοῦ καπήλου, τί δὴ σπουδαιότερον αἰτοίη, πυθομένου, ὁ μὲν θεράπων ἐψιθύρισε τὴν αἰτίαν καὶ πριάμενοσ ἐπανῆλθεν, ὁ δὲ κάπηλοσ αὐτίκα ἔθει Μαρίῳ τοῦτο δηλώσων, καὶ ὁ Μάριοσ, ἐπείτε ἤκουσεν, ὑφ’ ἡδονῆσ ἀνέδραμεν ὡσ αὐτὸσ ὁρμήσων ἐπὶ τὸ ἔργον. ἐπισχόντων δ’ αὐτὸν τῶν φίλων χιλίαρχοσ ἀποσταλεὶσ στρατιώτασ ἐσ τὸ οἴκημα ἀνέπεμψεν, οὓσ ὁ Ἀντώνιοσ ἡδὺσ ὢν εἰπεῖν κατεκήλει λόγοισ μακροῖσ, οἰκτιζόμενόσ τε καὶ πολλὰ καὶ ποικίλα διεξιών, ἑώσ ὁ χιλίαρχοσ ἀπορῶν ἐπὶ τῷ γιγνομένῳ αὐτὸσ ἀνέδραμεν ἐσ τὸ οἴκημα καὶ τοὺσ στρατιώτασ εὑρὼν ἀκροωμένουσ ἔκτεινε τὸν Ἀντώνιον ῥητορεύοντα ἔτι καὶ τὴν κεφαλὴν ἔπεμψε τῷ Μαρίῳ. Κορνοῦτον δὲ ἐν καλύβαισ κρυπτόμενον οἱ θεράποντεσ εὐμηχάνωσ περιέσωσαν·

ὅλωσ τε οὐδὲν ἀπῆν ἀθρόων τε καὶ ποικίλων κακῶν. νεκρῷ γὰρ περιτυχόντεσ σώματι πυράν τε ἔνησαν καὶ τῶν ζητητῶν ἐπιόντων ἅψαντεσ τὴν πυρὰν ἔφασαν τὸν δεσπότην καίειν ἀπαγξάμενον. ὁ μὲν δὴ πρὸσ τῶν θεραπόντων περισέσωστο, Κόιντοσ δὲ Ἀγχάριοσ Μάριον ἐν τῷ Καπιτωλίῳ μέλλοντα θύσειν ἐφύλαττεν, ἐλπίζων οἱ τὸ ἱερὸν διαλλακτήριον ἔσεσθαι. ὁ δ’ ἀρχόμενοσ τῆσ θυσίασ προσιόντα τὸν Ἀγχάριον καὶ προσαγορεύοντα αὐτίκα ἐν τῷ Καπιτωλίῳ τοῖσ παρεστῶσι προσέταξεν ἀνελεῖν. καὶ ἡ κεφαλὴ καὶ τοῦδε καὶ Ἀντωνίου τοῦ ῥήτοροσ καὶ τῶν ἄλλων ὑπάτων ἢ στρατηγῶν γεγονότων ἐν ἀγορᾷ προυτέθησαν. ταφήν τε οὐδενὶ ἐξῆν ἐπενεγκεῖν ἐσ οὐδένα τῶν ἀναιρουμένων, ἀλλ’ οἰωνοὶ καὶ κύνεσ ἄνδρασ τοιούσδε διεσπάσαντο. πολὺσ δὲ καὶ ἄλλοσ ἦν τῶν στασιωτῶν φόνοσ ἐσ ἀλλήλουσ ἀνεύθυνοσ καὶ ἐξελάσεισ ἑτέρων καὶ δημεύσεισ περιουσίασ καὶ ἀρχῆσ ἀφαιρέσεισ καὶ ἀνατροπαὶ τῶν ἐπὶ Σύλλα τεθέντων νόμων. αὐτοῦ τε Σύλλα φίλοι πάντεσ ἀνῃροῦντο, καὶ ἡ οἰκία κατεσκάπτετο, καὶ ἡ περιουσία δεδήμευτο, καὶ πολέμιοσ ἐψηφίζετο· τὸ δὲ γύναιον καὶ ἡ γενεὰ ζητούμενοι διέφυγον. Ἐπὶ δὲ τούτοισ, ἐσ ὑπόκρισιν ἀρχῆσ ἐννόμου μετὰ τοσούσδε φόνουσ ἀκρίτουσ, ὑπεβλήθησαν κατήγοροι τῷ τε ἱερεῖ τοῦ Διὸσ Μερόλᾳ, κατ’ ὀργὴν ἄρα τῆσ ἀρχῆσ, ἣν Κίνναν οὐδὲν ἀδικῶν διεδέδεκτο, καὶ Λουτατίῳ Κάτλῳ, τῷ Μαρίου περὶ τὰ Κιμβρικὰ συνάρχῳ, περισωθέντι μὲν ἐκ Μαρίου πάλαι, ἀχαρίστῳ δ’ ἐσ αὐτὸν καὶ πικροτάτῳ περὶ τὴν ἐξέλασιν γενομένῳ.

οὗτοι μὲν δὴ φυλλασσόμενοί τε ἀφανῶσ καὶ τῆσ κυρίασ ἡμέρασ ἐπελθούσησ ἐσ τὴν δίκην ἀνακαλούμενοι ̔τετράκισ δὲ ἐχρῆν κηρυττομένουσ ἐν ὡρισμένοισ ὡρῶν διαστήμασιν ἁλῶναἰ, Μερόλασ μὲν τὰσ φλέβασ ἐνέτεμεν ἑαυτοῦ, καὶ πινάκιον αὐτῷ παρακείμενον ἐδήλου, ὅτι κόπτων τὰσ φλέβασ τὸν πῖλον ἀποθοῖτο οὑ̓ γὰρ ἦν θεμιτὸν ἱερέα περικείμενον τελευτᾶν̓, Κάτλοσ δ’ ἐν οἰκήματι νεοχρίστῳ τε καὶ ἔτι ὑγρῷ καίων ἄνθρακασ ἑκὼν ἀπεπνίγη. καὶ οὗτοι μὲν οὕτωσ ἀπέθανον, θεράποντεσ δ’ ὅσοι κατὰ τὸ κήρυγμα πρὸσ Κίνναν ἐκδραμόντεσ ἐλεύθεροι γεγένηντο καὶ αὐτῷ Κίννᾳ τότε ἐστρατεύοντο, ταῖσ οἰκίαισ ἐπέτρεχον καὶ διήρπαζον, ἀναιροῦντεσ ἅμα οἷσ περιτύχοιεν· οἱ δὲ αὐτῶν καὶ τοῖσ σφετέροισ δεσπόταισ μάλιστα ἐπεχείρουν. Κίννασ δ’ ἐπεὶ πολλάκισ αὐτοῖσ ἀπαγορεύων οὐκ ἔπειθε, Γαλατῶν στρατιὰν αὐτοῖσ ἔτι νυκτὸσ ἀναπαυομένοισ περιστήσασ διέφθειρε πάντασ. Οἱ μὲν δὴ θεράποντεσ δίκην ἀξίαν ἔδοσαν τῆσ ἐσ δεσπότασ πολλάκισ ἀπιστίασ· τοῦ δ’ ἐπιόντοσ ἔτουσ ὕπατοι μὲν ᾕρηντο Κίννασ τε αὖθισ καὶ Μάριοσ ἕβδομον, ᾧ μετὰ φυγὴν καὶ ἐπικήρυξιν, εἴ τισ ὡσ πολέμιον ἀνέλοι, τὸ μάντευμα ὅμωσ ἀπήντα τὸ τῶν ἑπτὰ νεογνῶν ἀετῶν.

ἀλλ’ οὗτοσ μὲν πολλὰ καὶ δεινὰ ἐσ Σύλλαν ἐπινοῶν τοῦ πρώτου μηνὸσ τῆσ ἀρχῆσ ἀπέθανε, καὶ Οὐαλέριον Φλάκκον ὁ Κίννασ ἑλόμενοσ ἀντ’ αὐτοῦ εἰσ τὴν Ἀσίαν ἐξέπεμψεν, ἀποθανόντοσ δὲ καὶ Φλάκκου Κάρβωνα εἵλετο συνάρχειν ἑαυτῷ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION